Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Fyziologie a psychologie práce (@@20120722-10:43:57@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Dotisk
Praha : Karolinum, 1995
142 s. : 28 obr.

objednat
ISBN 80-7066-945-4 (brož.)
Bibliogr. s. 137.
Informač.tab.
Prostředí životní - učebnice vysokošk.
000118066
OBSAH // N // str. // I. Životní prostředí a ekologie...5 // II. Globální problémy a životní prostředí...7 // III. Základy klasické ekologie...9 // Ekosystém, příklady ekosystémů (rybník, les, pole)...11 // Energie a ekosystémy, využití energie, univerzální model toku energie, účinnost.15 // Koloběh látek v přírodě, cyklus sedimentární, cyklus vody, uhlíku, dusíku, // fosforu, síry, kyslíku...19 // Organismus a prostředí, pojem mezních faktorů, tolerance, adaptace...25 // Ekologická nika, překrývání nik a kompetice...27 // Populace, natalita, věkové složení, mortalita...29 // Růst početnosti populací, kolísání početnosti, vztahy mezi populacemi...32 // Společenstvo, počet druhů ve společenstvu, odhady druhové rozmanitosti, podobnost ..37 // Produkce nové biomasy, měření primární produkce...38 // Stabilita společenstev, ostrovní ekologie...41 // Přehled světových biomů...45 // IV. Ochrana biodiverzity // Počet druhů na Zemi, rozsah pojmu biologická diversita...46 // Vznik druhů a jejich vymírání, vymírání druhů v současnosti...47 // Důvody ? ochraně biologické diversity...50 // V. Člověk // Vývoj člověka...52 // Vliv činnosti člověka na prostředí... 53 // Růst početnosti, řízení početnosti populace člověka...55 // Venkovské a městské osídlení, problémy velkých měst...60 // Člověk a zdraví...61 // VI. Energie // Základní terminologie...67 // Tok energie... 67
Využití energie člověkem...68 // Hospodaření s energií... 70 // Alternativní zdroje energie...72 // 1 // VII. Ovzduší // Členění a cirkulace atmosféry, skleníkový efekt...74 // Znečištění ovzduší, sloučeniny síry, sloučeniny dusíku, sloučeniny uhlíku...77 // Místa vzniku škodlivin...80 // Zdravotní rizika ze znečištěného ovzduší...81 // • Zvláštnosti městského klimatu...82 // Narušování ozonové vrstvy...82 // Způsoby snížení emisí.../...85 // VIII. Voda // Množství vody na Zemi...87 // Vlastnosti vody...:...87 // Spotřeba vody // 88 // Znečištění vody...89 // Odpadní vody, Průmyslové odpadní vody, Odpadní vody ze zemědělství...96 // Biologické čištění odpadních vod, aktivační nádrže, // anaerobní čištění odpadních vod...97 // Zdravotní rizika ze znečištěné vody...99 // IX. Půda // Základní terminologie, půdotvorní činitelé...102 // Složení pud, pudní profil...101 // Změny kvality půdy...103 // Půda jako zdroj...104 // Eroze půdy, znečištění půdy, používání anorganických hnojiv...106 // X. Odpady // Vztah zdroje a odpadu... 110 // Zneškodňování tuhých odpadů...112 // Nebezpečné odpady...113 // Recyklace odpadů... 114 // XI. Ochrana přírody a krajiny // % // Historie vlivu člověka na krajinu...115 // Ochrana rostlin a živočichů...116 // Přístupy ? ochraně přírody...117 // Ztráty lesů...118 // 2 // Ochrana krajiny...118 // XII. Ekonomie a životní
prostredí // Vztah ekologie a ekonomie...:...121 // Vnější a vnitřní náklady... 122 // XIII. Právo a životní prostředí // Základní terminologie...124 // Mezinárodní normy...124 // Právní předpisy v ČR...125 // XIV. Etika životního prostředí // Vztah člověka ? přírodě...130 // Mezinárodní a domácí hnutí pro ochranu životního prostředí...:...131 // XV. Životní prostředí v České republice // Obyvatelstvo...134 // Energetika...135 // Ovzduší...136 // Voda...136 // Půda...137 // Odpady...’...138 // Ochranapřírodyakrajiny... 139 // XVI. Doporučená literatura // Informační tabulky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC