Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.4) Půjčeno:42x 
BK
Praha : Eurolex Bohemia, 2002
445 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86432-41-6 (brož.)
Politologie
Obsahuje bibliografické odkazy
Politologie - učebnice vysokošk.
000118150
PŘEDMLUVA (L. CABADA, M. KUBÁT) 13 // 1. POLITICKÁ VĚDA JAKO SAMOSTATNÁ SPOLEČENSKOVĚDNÍ DISCIPLÍNA (L. CABADA) 21 // 1.1. Historicko-politická východiska // vzniku politické vědy ...21 // 1.1.1. Existuje politická věda?...21 // 1.1.2. Kořeny politické vědy...24 // 1.1.3. Charakter a pole působnosti politické vědy ...30 // 1.1.4. Vnitřní členění politické vědy...31 // 1.2. Vývoj politické vědy ...32 // 1.2.1. USA a politická věda...32 // 1.2.2. Politická věda v Evropě...34 // 1.2.3. Politická věda v českém prostředí...35 // 1.2.4. Politologická pracoviště v České republice...37 // 1.3. Shrnutí...40 // 1.4. Literatura...40 // 2. POLITIKA JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU // POLITICKÉ VĚDY (P. ROSŮLEK) 41 // 2.1. Mnohoznačnost pojmu politika ...41 // 2.2. Definice politiky...42 // 2.3. Kategorie související s politikou...44 // 2.3.1. Moc...44 // 2.3.2. Panství...45 // 2.3.3. Stát...46 // 2.3.4. Společnost ...47 // 2.3.5. Ideologie...48 // 2.3.6. Politické strany ...49 // 2.3.7. Politik...49 // 5 // 2.4. Politika jako polity - politics - policy...50 // 2.4.1. Polity... 50 // 2.4.2. Politics...51 // 2.4.3. Policy (policies) ...52 // 2.5. Politický řád...53 // 2.6. Shrnutí...55 // 2.7. Literatura...56 // 3. METODOLOGIE POLITICKÉ VĚDY (B. ŘÍCHOVÁ) 57 // 3.1. Diskuse o metodologii...58 // 3.2. Metodologické přístupy aplikované v politické vědě ...60 // 3.2.1. Historický přístup ...61 // 3.2.2. Legalistický přístup...61 //
3.2.3. Institucionální přístup...63 // 3.3. Metody v politické vědě a jejich klasifikace ...63 // 3.3.1. Experiment. .l...66 // 3.3.2. Simulace...69 // 3.4. Shrnutí...71 // 3.4. Literatura...72 // 4. KOMPARATIVNÍ POLITOLOGIE (B. ŘÍCHOVÁ) 74 // 4.1. Komparativní metody: charakteristika...75 // 4.2. Využití komparativního přístupu v politologii...79 // 4.3. Typy komparativních studií...83 // 4.3.1. Případové studie (case studies)...83 // 4.3.2. Analýza procesů a institucí...85 // 4.3.3. Typologie politických systémů...86 // 4.3.4. Statistické analýzy...88 // 4.4. Časový horizont v komparativních analýzách ...92 // 4.5. Proměny komparativního přístupu // v druhé polovině 20. století...93 // 4.5.1. Nová komparativní politická věda ...94 // 4.5.2. Nový institucionalismus...96 // 4.6. Shrnutí... 100 // 4.7. Literatura... 100 // 6 // 5. POLITICKÁ FILOSOFIE (M. SKOVAJSA) 103 // 5. 1. Co je politická filosofie ...104 // 5.1.1. Politická filosofie - politická věda... 106 // 5.1.2. Normativita politické filosofie ...108 // 5.1.3. Politická filosofie, politická teorie a dějiny // politického myšlení... 110 // 5. 2. Nástin vývoje politické filosofie...111 // 5.2.1. Klasická politická filosofie...111 // 5.2.2. Moderní politická filosofie...114 // 5.2.3. Současná politická filosofie...116 // 5.3. Proč existuje politická filosofie? K motivaci // politicko-filosofického myšlení dnes...117 // 5.3.1. Pluralismus hodnot ...117 //
5.3.2. Konflikt hodnot... 121 // 5. 4. Problematika současné politické filosofie ...124 // 5.4.1. Politická filosofie jako rozhodčí hodnotových sporů...125 // 5.4.2. Politická filosofie jako ochrana společnosti // před hodnotovými spory ...127 // 5.5. Shrnutí...129 // 5.6. Literatura...130 // 6. POLITICKÉ IDEOLOGIE (P. ROSŮLEK) 132 // 6.1. Politická ideologie jako výtvor novověku...132 // 6.2. Klasické politické ideologie aneb ideologický trojúhelník ... 136 // 6.2.1. Liberalismus...136 // 6.2.2. Konzervatismus...143. // 6.2.3. Socialismus...150 // 6.2.4. Existuje ideologický trojúhelník?...161 // 6.3. „(Staro)nové" politické ideologie ...162 // 6.3.1. Environmentalismus... 162 // 6.3.2. Feminismus... 166 // 6.3.3. Nacionalismus...169 // 6.3.4. Islámský fundamentalismus...175 // 6.4. Shrnutí... 178 // 6.5. Literatura...178 // POLITICKÝ SYSTÉM (K. ŘÍCHOVÁ) // Východiska systémového přístupu // Model politického systému // Strukturně-funkcionální přístup ke studiu // politického systému // Vztah politického systému a okolí // Vztah společnost - politika // Centrální politický systém // Vztah politika - společnost // Shrnutí // Literatura //
POLITICKÉ REŽIMY -FORMY VLÁDY (M. KUBÁT) // Co je politický režim - užití pojmu // Typologie politických režimů // Parlamentní režim // Prezidentský režim // Poloprezidentský režim // Švýcarský režim // Politický režim a nedemokratický politický systém // Diskuse o politických režimech // Shrnutí // Literatura // POLITIČTÍ AKTÉŘI (M. KUBÁT) // Zájmové skupiny // Typy zájmových skupin // Funkce zájmových skupin // Strategie zájmových skupin // Zájmové skupiny a stát - systém organizovaných zájmů // Politické strany // Definice politické strany // Politická strana a politické hnutí // Vznik politických stran // Institucionalizace politických stran // Typologie politických stran // 9.2.6. Funkce a cíle politických stran ...241 // 9.3. Shrnutí...243 // 9.4. Literatura...243 // 10. STRANICKÉ SYSTÉMY (M. KUBÁT) 245 // 10.1. Definice stranického systému...245 // 10.2. Postavení politických stran ve stranickém systému...249 // 10.2.1. Relevance politických stran...249 // 10.2.2. Malé a velké politické strany ...250 // 10.2.3. Antisystémové a protestní politické strany...254 // 10.3. Typologie stranických systémů...256 // 10.3.1. Stranické systémy v nedemokratických politických systémech a jejich typy...256 // 10.3.2. Stranické systémy v demokratických politických // systémech a jejich typy...258 // 10.4. Dynamika stranických systémů a její
zachycení...262 // 10.4.1. Měření roztříštěnosti stranického systému...263 // 10.4.2. Měření polarizace stranického systému ...264 // 10.5. Shrnutí...265 // 10.6. Literatura...266 // 11. VOLBY A VOLEBNÍ SYSTÉMY (M. KUBÁT) 268 // 11.1. Svobodné volby (kritéria, cíle, funkce) ...269 // 11.2. Volební systémy ...271 // 11.2.1. Volební proces...272 // 11.2.2. Volební právo...273 // 11.2.3. Volební procedura...275 // 11.3. Vybrané volební systémy - základní charakteristika...277 // 11.3.1. Většinový volební systém...277 // 11.3.2. Proporční volební systém ...280 // 11.3.3. Smíšený volební systém ...282 // 11.4. Další atributy volebních systémů...286 // 11.4.1. Volební obvody...286 // 11.4.2. Matematické metody sčítání hlasů // a přerozdělování mandátů ...286 // 11.5. Politické konsekvence volebních systémů...293 // 11.5.1. Proporcionalita a disproporcionalita volebního systému ... 293 // 9 // 11.5.2. Volební systém a stranický systém...297 // 11.5.3. Který volební systém?...299 // 11.6. Volební chování...301 // 11.6.1. Individuální volební chování...302 // 11.6.2. Agregované volební chovám...303 // 11.6.3. Volební chování jako důsledek politické // situace a volebního systému ...306 // 11.7. Volební účast...308 // 11.7.1. Faktory ovlivňující výši volební účasti ...309 // 11.7.2. Diskuse o volební účasti...310 // 11.8. Volební geografie...312 // 11.9. Volební kampaň ...314 //
11.9.1. Volební reklama a volební marketing...315 // 11.9.2. Typologizace volební kampaně...317 // 11.10. Shrnutí...321 // 11.11. Literatura...321 // 12. POLITICKÁ SOCIOLOGIE (K. MÜLLER) 324 // 12.1. Proč politická sociologie? ...324 // 12.2. Co je politická sociologie?...327 // 12.3. Občanská společnost: nikoli všelék, pouhá nezbytnost ...331 // 12.4. Shrnutí...338 // 12.5. Literatura...339 // 13. TEORIE DEMOKRACIE (M. SKOVAJSA) 340 // 13.1. Úvodem: různé teorie demokracie...341 // 13.2. Antická demokracie ...343 // 13.2.1. Demokracie v Athénách...343 // 13.2.2. Filosofická kritika demokracie: Platón...344 // 13.2.3. Demokracie jakožto vláda mnohých: Aristotelés...346 // 13.3. Moderní teorie demokracie...351 // 13.3.1. Moderní teorie přímé demokracie: Jean-Jacques Rousseau . 352 // 13.3.2. Kritika masové demokracie: Alexis de Tocqueville ...356 // 13.3.3. Klasická liberální teorie reprezentativní demokracie: // John Stuart Mill...359 // 13.3.4. Elitní teorie demokracie: Joseph A. Schumpeter...362 // 13.4. Shrnutí...367 // 13.5. Literatura:...368 // 10 // 14. POLITICKÁ ANTROPOLOGIE (L. CABADA) 369 // 14.1. Co je politická antropologie?...369 // 14.2. Paradigmata politické antropologie ...374 // 14.3. Vybraná témata politické antropologie...376 // 14.3.1. Moc a autorita...376 // 14.3.2. Nedemokratické politické systémy...378 // 14.3.3. Politická náboženství...380 // 14.3.4. Problematika modernizace a transformace ...381 //
14.3.5. Teorie závislosti...384 // 14.4. Shrnutí...386 // 14.5. Literatura...387 // 15. POLITICKÁ GEOGRAFIE (M. ROMANCOV) 388 // 15.1. Postavení v systému věd...388 // 15.2. Individuální vnímání prostoru ...391 // 15.3. Mapy a politické mapy...394 // 15.4. Region ...400 // 15.5. Poloha...402 // 15.6. Stát ...403 // 15.6.1., Teritorium ...405 // 15.6.2. Obyvatelstvo...409 // 15.6.3. Vnitřní politicko-prostorová organizace teritoria...413 // 15.6.4. Suverenita ...417 // 15.6.5. Mezinárodní uznání...417 // 15.7. Volební geografie...418 // 15.8. Shrnutí...419 // 15.9. Literatura...419 // 16. GEOPOLITIKA (M. ROMANCOV) 421 // 16.1. Historické koncepty v geopolitice...422 // 16.2. Teorie Heartlandu...426 // 16.3. Teorie pan-regionů...428 // 16.4. Teorie Heartland - Rimland...429 // 16.5. Geopolitika A. P. de Severskyho...430 // 16.6. Geopolitika D. W. Meininga...431 // 16.7. Geopolitika C. S. Graye ...433 // 16.8. Teorie geopolitických a geostrategických regionů...435 // 11 // 16.9. Astropolitika...437 // 16.10. Nová a stará geopolitika...441 // 16.11. Shrnutí...444 // 16.12. Literatura...444
(OCoLC)53260157
cnb001197205

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC