Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
České Budějovice : Pedagogická fakulta, 1991

objednat
ISBN 80-7040-034-X
000119387
Rekat.
3 // // Obsah : // A, Fonetika // 1. Předmět fonetiky, ,iejí rozdělení // 1.1 Spolupráce fonetiky s ostatními vědními obory // 2. Proces sdělování mluvenou řečí // 2.1 Rovina zvuková // 2.2 Rovina anatomicko - fyziologická // 2.2.1 tfstrojí dýchací // 2.2.2 Ústrojí hlasové // 2.2.3 Ústrojí artikulační // 2.3 Percepce řeči // 3. Hlásky // 3.1 Samohlásky / vokály / • // 3.1.1 Popis českých samohlásek // 3.1.2 Dvojhlásky / diftongy / // 3.2 Souhlásky / konsonanty / // 3.2.1 Třídění podle způsobu tvoření // 3.2.2 Třídění podle místa tvoření // 3.2.3 Třídění podle nosovosti // 3.2.4 Třídění podle znělosti // 3.2.5 Třídění podle artikulujícího orgánu // 4. Zvuková stránka souvislé řeči // 4.1 Slabika // 4.2 Přízvukový takt // 4.3 Větný úsek // 4.4 Zvukové prostředky promluvy // 4.4.1 Prostředky dynamické // 4.4.2 Prostředky melodické // 6 // 6 // 7 // 9 // 9 // 10 1? 12 16 22 // 25 // 26 2? // 31 // 32 // 33 // 36 // 37 // 37 // 38 4 ! 41 43 // 43 // 44 // 45 // 46 // 4 // 4.4.2.1 Melodie neutrální věty 47 // 4.4.2.1.1 Melodie otázek zjišťovacích 48 // -4.4.2.1.2 Melodie před nekoncovou pauzou 49 // 4.4.2.2 Melodie citově zabarvené věty 50 // 4.4.3 Prostředky kvantitativní 51 // 5. Ortoepie 54 // 5.1 Pravidla spisovné výslovnosti v českém jazyce 56 // 5.1.1 Samohlásky 57 // 5.1.2 Souhlásky 58 // 5.1.3 Spojování hlásek 58 // 5.1.3.1 Spojení dvou samohlásek 58 // 5.1.3.2 Spojování
souhlásek 59 // 5.1.3.2.1 Výslovnost stejných souhlásek 59 // 5.1.3.2.2 Spodoba znělosti 60 // 5.1.3*2.3 Spodoba artikulační 62 // 5.2 Výslovnost slov přejatých / hlavní zásady / 63 // 6. Vady řeči 66 // 6.1 Vývojové poruchy řeči 67 // 6.2 Vady výslovnosti 69 // B. Fonologie ’ 71 // 7. Předmět fonologie 71 // 7.1 Základní fenologické pojmy 72 // 8. Fonologie spisovné češtiny 77 // 8.1 Fonologický systém spisovné češtiny 78 // 8.1.1 Samohláskové fonémy 79 // 8.1.2 Souhláskové fonémy 81 // # // 8.1.2.1 Sonorní souhlásky // 81 // 82 // 8.1.2*2 Nesonorní souhlásky // 9* Fenologické kombinatorika / fonotaktika / 85 // 9.1 Samohláskové skupiny 89 // 9.2 Souhláskové skupiny 89 // 9.3 Stavba slabiky 9Q // 9.4 Neutralizace 92 // 9.5 Slova neprízvučné 93 // 9.5.1 Příklonky 94 // 9.5.2 Předklonky 94 // 10. Fenologická stylistika 96 // 10.1 Neobvyklé konfigurace fonémd 96 // % // 10.2 Synonymické dvojice slov 97~ // 11. Morfonologie 99 // 11.1 Morf, morfém, alomorf 99 // 11.2 Morfonologické alternace 102 // 12. Literatura 106 // //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC