Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : SNTL, 1979
465 s. : il. ; 8°

objednat
Česká matice technická
Řada stavební literatury ; Čís. 359 (Roč. 94, 1979)
Terminologický slovníček
Česko-rusko-angl. slovníček a rus. a angl. rejstřík systémových ekvivalentů
Jmenný a věcný rejstřík
Přehl. lit.
Práce, zabývající se základními otázkami systémového inženýrství ve vodním hospodářství, uvádí matematické metody použivané v teorii systémů, využití výpočetní techniky v řešení vodohospodářských soustav a perspektivu aplikacemetod systémového inženýrství ve vodním hospodářství. Kniha byla odměněna v soutěži vypsané Českou maticí technickou s SNTL k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou..
Určeno posl. vys. škol a postgraduálních kursů
000120119
Předmluva 10 // Značky a zkratky 12 // Úvod 13 // 1 Systémová věda a její disciplíny 17 // 1.1 Pojem systémové vědy 17 // 1.2 Náplň systémových disciplín 17 // 1.2.1 Obecná teorie systémů 17 // 1.2.2 Kybernetika 19 // 1.2.3 Systémové inženýrství 21 // 1.2.4 Operační výzkum 22 // 1.2.5 Systémová analýza 23 // 1.3 Vývoj systémových disciplín 27 // 2 Systémy ve vodním hospodářství 35 // 2.1 Vodohospodářské soustavy 35 // 2.2 Vodohospodářské soustavy ve Směrném vodohospodářském plánu ČSSR 37 // 2.3 Definování systémů na vodohospodářské soustavě 41 // 2.4 Postup definování systémů na víceúčelové vodohospodářské soustavě 45 // 2.4.1 Formulace úkolu rozborem víceúčelových vodohospodářských soustav 45 // 2.4.2 Definování systému na víceúčelové vodohospodářské soustavě 50 // 2.5 Hodnocení vodohospodářských soustav 52 // 2.5.1 Hodnocení vodohospodářských soustav metodou rozhodovací analýzy 52 // 2.5.2 Ekonomické hodnocení vodohospodářských soustav 58 // 2.5.3 Vícekriteriální optimalizace 60 // 2.6 Použití heuristických metod při analýze vodohospodářských soustav 62 // 2.7 Prognostika v navrhování a řízení vodohospodářských soustav 64 // 2.8 Funkce tvůrčích týmů a pracovních kolektivů při navrhování a řízení vodohospodářských // soustav 71 // 2.9 Automatické řízení vodohospodářských soustav 74 // 2.9.1 Náplň teorie automatického řízení a její vztah ke kybernetice 74 // 2.9.2 Principy a metody teorie automatického řízení a teorie optimálních systémů 76 // 2.9.3 Perspektiva aplikací teorie optimálních systémů automatického řízení na řešení vodohospodářských soustav 78 // 3 Matematické metody používané v teorii systémů 80 // 3.1 Teorie pravděpodobnosti 80 // 3.1.1 Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti 80 //
3.1.1.1 Náhodné jevy 80 // 53.1.1.2 Počet pravděpodobnosti a matematická statistika 81 // 3.1.1.3 Pravděpodobnost 81 // 3.1.2 Teoretická rozdělení pravděpodobnosti náhodných proměnných 86 // 3.1.2.1 Náhodná proměnná 86 // 3.1.2.2 Číselné charakteristiky náhodné proměnné 87 // 3.1.2.3 Použití teoretických rozdělení pravděpodobnosti 89 // 3.1.2.4 Normálni rozdělení pravděpodobnosti 90 // 3.1.2.5 Normalizující rozdělení pravděpodobnosti 93 // 3.1.2.6 Gama-rozdělení pravděpodobnosti 95 // 3.1.2.7 Pearsonova rozdělení pravděpodobnosti 96 // 3.1.2.8 Exponenciální rozdělení pravděpodobnosti 98 // 3.1.2.9 Gumbelovo rozdělení pravděpodobnosti 99 // 3.1.2.10 Odhady parametrů čar překročení 99 // 3.1.3 Závislost a korelace 104 // 3.1.3.1 Funkční a pravděpodobnostní vztah 104 // 3.1.3.2 Vícerozměrná rozdělení pravděpodobnosti 104 // 3.1.3.3 Metody určení prosté statistické závislosti mezi náhodnými veličinami 106 // 3.1.3.4 Metody určení složité statistické závislosti mezi náhodnými veličinami 110 // 3.1.4 Statistické hodnocení parametrů rozdělení pravděpodobnosti 112 // 3.1.4.1 Charakteristiky náhodných výběrů ze základního souboru s normálním rozdělením // pravděpodobnosti 112 // 3.1.4.2 Výběrová rozdělení pravděpodobnosti 113 // 3.1.4.3 Odhady parametrů základního souboru s normálním rozdělením pravděpodobnosti.. 114 // 3.1.5 Testy významnosti a testování hypotéz 118 // 3.1.5.1 Prověrka parametrických hypotéz 118 // 3.1.5.2 Prověrka neparametrických hypotéz 120 // 3.1.5.3 Testování hypotéz o statistické závislosti náhodných veličin 123 // 3.2 Teorie náhodných procesů 124 // 3.2.1 Základní pojmy z teorie náhodných procesů 124 // 3.2.2 Stacionarita a ergodicità náhodných procesů 127 //
3.2.3 Korelační analýza náhodných procesů 129 // 3.2.4 Spektrální a filtrační analýza náhodných procesů 134 // 3.2.5 Markovovy procesy 139 // 3.2.6 Matematické modely náhodných procesů a jejich využití při řešení úloh ve vodním // hospodářství 141 // 3.2.6.1 Model vytváření posloupnosti středních ročních hodnot náhodných hydrologických // veličin 142 // 3.2.6.2 Model vytváření posloupnosti středních měsíčních hodnot náhodných veličin 145 // 3.2.6.3 Modelování měsíčních průtoků v systému stanic 146 // 3.3 Matematický popis chování systémů 148 // 3.3.1 Úvod 148 // 3.3.2 Pojem operátoru dynamického systému 149 // 3.3.3 Dynamický systém s náhodnými vstupy a výstupy 151 // 3.3.4 Matematická formulace chování stochastických hydrologických systémů 153 // 3.4 Fourierova transformace 155 // 3.4.1 Úvod 155 // 3.4.2 Fourierova řada 157 // 3.4.3 Fourierův integrál 159 // 3.4.4 Přímá a zpětná Fourierova transformace 160 // 3.4.5 Spektrum jednotkového impulsu 161 // 3.4.6 Charakteristická funkce náhodné veličiny 162 // 63.5 Laplaceova transformace 163 // 3.5.1 Úvod 163 // 3.5.2 Přímá a zpětná Laplaceova transformace 164 // 3.5.3 Laplaceova-Wagnerova transformace 165 // 3.5.4 Základní vlastnosti Laplaceovy-Wagnerovy transformace 166 // 3.5.5 Určení originálu funkce pomocí operátorového slovníku 167 // 3.5.6 Určení originálu funkce pomocí Heavisidova rozvoje 169 // 3.5.7 Určení originálu funkce pomocí konvoluce 171 // 3.6 Z-transformace 172 // 3.7 Základní pojmy variačního počtu 173 // 3.7.1 Použití variačního počtu ve vodním hospodářství 173 // 3.7.2 Funkcionál 173 // 3.7.3 Variace argumentu a blízkost funkcí 174 // 3.7.4 Některé vlastnosti funkcionálu 175 // 3.7.5 Variační úlohy s pevnými koncovými body 177 //
3.7.6 Princip variačních úloh s volnými koncovými body 179 // 3.7.7 Použití variačního počtu pro řešení úloh stochastické optimalizace 180 // 4 Využití výpočetních prostředku ve vodohospodářských soustavách 183 // 4.1 Charakteristika výpočetních prostředků 183 // 4.2 Použití počítačů pro modelování 188 // 4.2.1 Algoritmizace úlohy 188 // 4.2.2 Vývojové diagramy 189 // 4.2.3 Jazyky automatického programování 193 // 4.2.4 Ladění programu 199 // 4.2.5 Formální vybavení programu 201 // 4.3 Zásady projektování výpočetního střediska 202 // 4.4 Perspektivy využití výpočetních prostředků a techniky ve vodohospodářských soustavách 204 // 5 Modely optimálního programování 205 // 5.1 Lineární programování 205 // 5.1.1 Modely lineárního programování 205 // 5.1.2 Aplikace lineárního programování ve vodohospodářských soustavách 209 // 5.2 Dynamické programování 220 // 5.2.1 Hlavní zásady dynamického programování 221 // 5.2.2 Aplikace dynamického programování ve vodohospodářských soustavách 223 // 6 Simulační modely vodohospodářských soustav 233 // 6.1 Pojem simulačního modelu 233 // 6.2 Vlastnosti simulačních modelů 234 // 6.3 Organizace prací při sestavování simulačního modelu 237 // 6.3.1 Formulace problému 237 // 6.3.2 Určení vstupů a výstupů modelu 238 // 6.3.3 Popis vodohospodářské soustavy a jejích hydrologických vztahů, formulace modelu 240 // 6.3.4 Vstupní parametry simulačního modelu 243 // 6.3.5 Návrh provozu vodohospodářské soustavy 245 // 6.3.6 Sestavení programu pro počítač 246 // 6.3.7 Popis jazyka SIM-VS 247 // 6.3.8 Testy správnosti modelu 253 // 76.4 Analýza výsledků a návrh metod optimalizace 254 // 6.5 Návrh strategie pro výběr výpočtových variant 257 // 6.6 Hodnocení možností implementace simulačních modelů 258 //
7 Modely teorie zásob 261 // 7.1 Druhy modelů zásob 261 // 7.2 Deterministické modely 262 // 7.3 Stochastické modely zásob 265 // 7.3.1 2-systém řízení zásob 266 // 7.3.2 P-systém řízení zásob 268 // 7.3.3 Aplikace markovských stochastických procesů 271 // 7.4 Aplikace teorie zásob ve vodohospodářských soustavách 274 // 7.4.1 Řízení odtoku jednou nádrží v diskrétním čase 276 // 7.4.2 Řízení odtoku ve spojitém čase a spojitém rozdělení pravděpodobností 280 // 7.4.3 Víceleté řízení odtoku jednou nádrží v diskrétním čase 281 // 8 Modely teorie hromadné obsluhy 285 // 8.1 Druhy procesů hromadné obsluhy 285 // 8.2 Markovské a nemarkovské procesy v modelech hromadné obsluhy 287 // 8.2.1 Markovské systémy obsluhy 288 // 8.2.2 Nemarkovské systémy obsluhy 289 // 8.3 Modely systémů obsluhy 291 // 8.4 Nespolehlivé systémy 293 // 8.5 Simulace systémů obsluhy 294 // 8.6 Aplikace teorie hromadné obsluhy ve vodohospodářských soustavách 295 // 9 Teorie grafů a sítí 301 // 9.1 Použitelnost metod síťové analýzy 301 // 9.2 Základní pojmy teorie grafů 302 // 9.3 Grafický model složitého procesu a jeho popis 304 // 9.4 Časová analýza síťového grafu 306 // 9.4.1 Metoda CPM 306 // 9.4.2 Metoda PERT 309 // 9.4.3 Jiné metody analýzy kritické cesty 311 // 9.5 Aplikace teorie grafů ve vodohospodářských soustavách 313 // 9.5.1 Popis a řešení říční sítě pomocí teorie grafů a maticové analýzy 314 // 9.5.2 Maticová analýza vodovodních okruhových sítí 318 // 9.5.3 Síťový model vodohospodářské soustavy 319 // 10 Jiné metody řešení vodohospodářských soustav 323 // 10.1 Kombinace metody out-of-kilter a simulačního modelu 323 // 10.1.1 Metoda out-of-kilter 323 // 10.1.2 Použití algoritmu out-of-kilter 326 //
10.1.3 Určení pravidel řízení pomocí stochastického simulačního modelu 327 // 10.1.4 Parametry metody out-of-kilter 328 // 10.1.5 Přiklad řešení metodou out-of-kilter 329 // 10.2 Kombinace stochastického lineárního modelu a simulačního modelu 333 // 10.2.1 Stochastický lineární model 334 // 10.2.2 Podstata a použití lineárního pravidla řízení 334 // 10.2.3 Optimalizace nalepšení ve stochastickém lineárním modelu 336 // 810.2.4 Stochastický lineární model a simulační model 339 // 10.2.5 Závěry stochastického lineárního modelu 341 // 10.3 Stochastický analytický model 342 // 10.4 Popis zjednodušeného algoritmu out-of-kilter s ukázkou na příkladě 349 // 11 Informace a informační systémy ve vodním hospodářství 353 // 11.1 Pojem informace a entropie 353 // 11.2 Základní činnosti a funkce informačního systému 358 // 11.3 Výstavba a rozvoj informačniho systému 359 // 11.4 Určení a analýza informačních systémů 359 // 11.5 Jazyk informačních systémů 363 // 11.5.1 Charakteristické vlastnosti informačních jazyků 364 // 11.5.2 Srovnání informačních jazyků z hlediska automatizace 365 // 11.5.3 Tezaurus 366 // 11.6 Model informačního systému 366 // 11.7 Počítač jako hlavní nástroj automatizace informačních systémů 370 // 11.8 Vstupy informačního systému ve vodním hospodářství 370 // 11.9 Kritéria efektivnosti informačního systému v provozu 373 // 11.10 Programové zabezpečení 374 // 12 Příklady vodohospodářských soustav 376 // 12.1 Vodohospodářská soustava v povodí Hornádu 376 // 12.2 Vodohospodářská soustava v povodí Odry 383 // 13 Perspektivy rozvoje řešení vodohospodářských soustav 390 // 13.1 Obecné předpoklady rozvoje systémového řešení ve vodním hospodářství 390 // 13.2 Charakteristika kybernetického adaptivního systému 394 //
13.3 Závěr 397 // Literatura 398 // Příloha 1 Systémová terminologie 414 // Příloha 2 České, ruské a anglické systémové ekvivalenty 422 // Rejstřík ruských systémových ekvivalentů 437 // Rejstřík anglických systémových ekvivalentů 442 // Ruský a anglický obsah 447 // Rejstřík 455
(OCoLC)7178348
cnb000391669

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC