Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2001
230 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-085-1 (Galén ; brož.)
ISBN 80-246-0215-6 (Karolinum ; brož.)
Scripta. Malá řada
Obsahuje tabulky, ilustrace, seznam autorů, rejstřík
Bibliografie: s. 209
Hematologie - příručky
000120194
1. Stručný přehled patofyziologie krve 15 // 1.1. Původ krevních buněk a krvetvorba během intrauterinního období života (K. Smetana) 15 // Období mezoblastové 15 // Období hepatolienální 16 // Období dřeňové krvetvorby 16 // 1.2. Diferenciace a zrání krevních buněk 16 // 1.2.1. Kmenové buňky 16 // 1.2.1.1. Totipotentní (pluripotentní) kmenové buňky 18 // 1.2.1.2. Progenitorové kmenové buňky 18 // 1.2.1.3. Prekurzorové kmenové buňky, diferenciace, zrání a programovaná smrt krevních buněk 20 // 1.2.2. Erytropoéza (K. Jindrák) 21 // 1.2.2.1. Vývoj červených krvinek z prekurzorové kmenové buňky, diferenciace a zrání erytroblastů 21 // 1.2.2.2. Abnormality zralých červených krvinek 23 // 1.2.2.3. Abnormality počtu červených krvinek v periferní krvi 24 // 1.2.3. Leukopoéza (X Smetana) 24 // 1.2.3.1. Vývoj granulocytů z prekurzorové buňky, jejich diferenciace a zrání.24 // 1.2.3.2. Diferenciace monocytů z prekurzorové kmenové buňky a jejich vývoj 26 // 1.2.3.3. Vývoj lymfocytů 27 // T-lymfocyty 28 // B-lymfocyty 30 // Non-T- a non-B-lymfocyty 30 // 1.2.4. Vývoj megakaryocytů a vznik krevních destiček - trombocytů 31 // Krevní destičky - morfologie, funkce 31 // 1.3. Krvetvorné orgány v postnatálním období 33 // 1.3.1. Krvetvorná kostní dřeň, mikroskopická stavba ve vztahu ke krvetvorbě, uvolňování krevních buněk do krevního oběhu 33 // Krvetvorná aktivita kostní dřeně a její regulace 34 // 1.3.2. Lymfopoetické orgány 35 // 1.3.2.1. Thymus 36 // 8 // Scripta // 1.3.2.2. Kostní dřeň jako lymfopoetický orgán 37 // 1.3.2.3. Lymfatické uzliny 37 // 1.3.2.4. Slezina 38 // 1.3.2.5. Lymfatická tkáň ve sliznicích trubicových orgánů 39 // 1.4. Hemokoagulace (Z. Vodová) 39 // 1.4.1. Úloha plazmatických koagulačních faktorů a jejich inhibitorů 40 //
Vnitřní systém 42 // Zevní systém 42 // Aktivace protrombinu 42 // Inhibitory koagulačních faktorů 42 // Inhibitory serinových proteáz 42 // Inhibitory kofaktorů 43 // 1.4.2. Úloha fibrinolytických mechanismů 43 // 2. Základní vyšetření nemocného a obecná Symptomatologie (L. Rosa) 44 // 2.1. Anamnéza 44 // 2.1.1. Rodinná anamnéza 44 // 2.1.2. Osobní anamnéza 44 // 2.2. Obecná Symptomatologie 46 // 2.3. Fyzikální vyšetření 48 // 3. Vyšetřovací metody v hematologii (L. Rosa, T Kozák, E. Gregora, R. Pytlík) ..51 // 3.1. Krevní obraz 51 // 3.1.1. Technika odběru 51 // 3.1.2. Součásti krevního obrazu 52 // 3.1.3. Automatické stanovení krevního obrazu 53 // 3.1.4. Normální hodnoty krevního obrazu 54 // 3.2. Hemokoagulační vyšetření 56 // Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) 56 // Protrombinový (Quickův) čas (PT) 56 // Trombinový čas (TT) 57 // Počet destiček 57 // Krvácivost (Dukeův čas) 57 // Speciální testy 57 // 3.3. Cytologie kostní dřeně 58 // 3.4. Trepanobiopsie kostní dřeně 59 // 3.5. Další histologická vyšetření 59 // Lymfatická uzlina 59 // Slezina 59 // 3.6. Doplňková vyšetření 60 // 3.6.1. Biochemické vyšetření 60 // Sedimentace erytrocytů 60 // Obsah // 9 // CRP (C-reaktivní protein) // ELFO (elektroforéza bílkovin) // I-ELFO (imunoelektroforéza bílkovin) // Kyselina močová // Sérové železo // Sérový feritin // Transferin // Celková vazebná kapacita transferinu pro železo // Saturace transferinu // 3.6.2. Alkalická fosfatáza v leukocytech // 3.6.3. Hladina vitamínu ?12 a kyseliny listové // 3.6.4. Sérologická vyšetření // 3.7. Speciální vyšetření // 3.8. Zobrazovací vyšetření // 3.9. Invazívní vyšetření // 4. Krevní přípravky a principy hemoterapie (T. Kozák) // 4.1. Krevní přípravky, jejich výroba, skladování a indikace k použití //
Plná krev // 4.1.1. Erytrocyty // 4.1.2. Trombocyty z »buffy coatu« (z 1 odběru) // 4.1.3. Trombocyty z aferézy // 4.1.4. Granulocyty z plné krve // 4.1.5. Granulocytové koncentráty od jednoho dárce z leukaferézy // 4.1.6. Čerstvě zmražená plazma // 4.1.7. Koncentráty jednotlivých koagulačních faktorů // 4.1.8. Shrnutí indikací pro použití jednotlivých krevních přípravků // 4.2. Předtransfúzní vyšetření, rizika a komplikace v souvislosti s podáváním krevních přípravků // 4.2.1. Předtransfúzní vyšetření, vyšetření kompatibility (zkoušky slučitelnosti) // 4.2.2. Postup při aplikaci erytrocytů na klinickém oddělení // 4.2.3. Převod dalších krevních přípravků // 4.2.4. Bezprostřední komplikace v souvislosti s transfúzí krevních přípravků // 5. Hlavní syndromy v hematologii // 5.1. Anemický syndrom (R. Pytlík) // Hloubka anémie // Rychlost vzniku anémie // Věk a přidružené choroby // Příznaky anemického syndromu // Zdánlivá anémie // 5.2. Uzlinový syndrom // Věk pacienta 76 // Místo postižení 76 // Symetrie 78 // Citlivost, velikost a konzistence 78 // Zarudnutí okolní kůže, lymfangoitida 78 // 5.3. Splenomegalie (T. Kozák) 79 // 5.3.1. Vyšetření sleziny 79 // 5.3.2. Vyšetření příčin Splenomegalie 80 // 5.3.3. Hypersplenismus 80 // 5.3.4. Asplenické stavy 81 // 5.4. Hemoragická diatéza 81 // Příčiny krvácení, jejich pravděpodobnost a rozdíly v symptomatologii 82 // Anamnéza u hemoragické diatézy 82 // Fyzikální vyšetření u hemoragické diatézy 84 // 6. Přehled chorob krevního systému 85 // 6.1. Anémie 85 // 6.1.1. Definice (K. Indrák) 85 // 6.1.2. Patofyziologická klasifikace anémií 85 // 6.1.3. Morfologická klasifikace anémií (V. Ščudla) 87 // 6.1.4. Anémie z poruchy proliferace a diferenciace v erytroidní populaci (K. Indrák) 87 //
6.1.4.1. Čistá aplazie červené řady 87 // 6.1.4.2. Kongenitální dyserytropoetické anémie (CDA) 89 // 6.1.4.3. Poznámky o příslušnosti aplastické anémie a myelodysplastického // syndromu 89 // 6.1.5. Anémie z poruchy syntézy hernu (V. Ščudla) 89 // 6.1.5.1. Anémie z nedostatku železa 89 // 6.1.5.2. Vrozené a získané sideroblastové anémie 94 // Získané sideroblastové anémie 94 // 6.1.5.3. Megaloblastové anémie 95 // Pemiciózní anémie 96 // Ostatní megaloblastové anémie 98 // 6.1.6. Anémie z poruchy syntézy globinu - hemoglobinopatie (K. Indrák) 99 // 6.1.6.1. Talasémie 99 // Beta-talasémie 99 // Alfa-talasémie 100 // 6.1.6.2. Strukturní varianty hemoglobinu 101 // Hemoglobin S (srpkovitá anémie) 101 // 6.1.7. Hemolytická onemocnění 102 // 6.1.7.1. Korpuskulárni hemolytické anémie 102 // Membránové korpuskulárni hemoly tické anémie 102 // Obsah // 11 // Paroxyzmální noční hemoglobinuria 104 // Enzymopatické hemolytické anémie 104 // 6.1.7.2. Extrakorpuskulámí hemolytické anémie 106 // Aloimunitní HA 106 // Autoimunitní hemolytické anémie (AIHA) 106 // Imunitní hemolytická anémie způsobené léky 107 // Extrakorpuskulámí neimunitní hemolytická anémie 108 // 6.1.8. Anémie z krevních ztrát 108 // 6.1.8.1. Akutní posthemoragická anémie 108 // 6.1.8.2. Chronická posthemoragická anémie 110 // 6.1.9. Anémie ze sdružených příčin - anémie chronických chorob 110 // Anémie u endokrinních onemocnění Ill // Anémie u chronických j atemích chorob 112 // Anémie u chorob ledvin 112 // Anémie v těhotenství 112 // 6.1.10. Diagnostický přístup k nemocnému s anémií (V. Ščudla) 113 // 6.2. Nedostatečnost kostní dřeně 116 // 6.2.1. Základní pojmy a definice (T. Kozák) 116 // 6.2.2. Aplastická anémie 117 // 6.2.2.1. Získaná aplastická anémie 117 //
6.2.2.1. Získaná aplastická anémie 117 // 6.2.3. Fanconiho anémie II9 // 6.2.4. Myelodysplastické syndromy (R. Neuwirthová) 119 // 6.2.4.1. Definice, charakteristika, patogeneze a epidemiologie 119 // 6.2.4.2. Klasifikace 120 // 6.3. Nemaligní onemocnění sdružená s abnormalitami leukocytů, lymfadenopatií // a splenomegalií (T. Kozák) 123 // 6.3.1. Neutrofilie 123 // Leukemoidní reakce 124 // 6.3.2. Neutropenic a syndrom agranulocytózy 124 // Syndrom agranulocytózy (agranulocytóza) 125 // Cyklická neutropenic 126 // Kvalitativní poruchy granulocytů 126 // 6.3.3. Eozinofilie 126 // Löfflern v syndrom 127 // Syndrom plicních infiltrátů a eozinofilie (PIE syndrom) 127 // 6.3.4. Bazofilie 127 // Systémová mastocytóza 128 // 6.3.5. Monocytóza 128 // 6.3.6. Lymfocytóza 128 // 6.3.7. Lymfopenie 129 // 6.3.8. Histiocytové syndromy 129 // Histiocytóza z Langerhansových buněk (HLB; histiocytóza X) 130 // 12 // Scripta // Histiocytóza z non-Langerhansových buněk 131 // Maligní histiocytóza 131 // 6.4. Maligní onemocnění krve a krvetvorných orgánů 131 // 6.4.1. Epidemiologie maligních onemocnění krvetvorby 131 // 6.4.2. Etiologie hematologických malignit 133 // 6.4.3. Patofyziologie hematologických malignit 134 // Kinetika buněk nádorové populace 134 // Maligní transformace a proliferace na molekulární úrovni, onkogeny 135 // 6.4.4. Klasifikace hematologických malignit 136 // Přehled rozdělení hematologických malignit 136 // 6.4.5. Terapie hematologických malignit 137 // 6.4.5.1. Cytostatická terapie 137 // Stručný přehled cytostatik podle účinku 137 // 6.4.5.2. Transplantace krvetvorných buněk 138 // Transplantace kostní dřeně 138 // Transplantace periferních kmenových buněk 138 // Transplantace pupečníkové krve 139 // Přípravný režim (conditioning) 139 //
Alogenní transplantace od příbuzného dárce (sourozence) 139 // Alogenní transplantace od alternativních dárců 140 // Autologní transplantace 140 // 6.4.5.3. Podpůrná léčba 141 // 6.4.6. Akutní myeloblastová (myeloidní) leukémie 141 // 6.4.7. Akutní lymfoblastová leukémie 145 // 6.4.8. Chronická myeloidní leukémie a neleukemické myeloproliferační choroby 148 // 6.4.8.1. Chronická myeloidní leukémie 148 // Varianty CML 149 // 6.4.8.2. Polycythaemia vera (pravá polycytémie) 150 // Relativní polyglobulie 152 // Sekundární polyglobulie 153 // 6.4.8.3. Myelofibróza s myeloidní metaplazií (syndrom myelofibrózy) 153 // 6.4.8.4. Esenciální trombocytémie 155 // 6.4.9. Chronická lymfatická leukémie (chronická lymfadenóza) 157 // 6.4.9.1. Varianty chronické lymfatické leukémie 159 // Chronická lymfatická leukémie z T-buněk (T-CLL) 159 // Prolymfocytová leukémie (PLL) 159 // 6.4.9.2. Leukémie s vlasatými buňkami 159 // 6.4.10. Maligní lymfomy 161 // 6.4.10.1. Hodgkinova nemoc (J. Marková, R. Pytlík) 161 // 6.4.10.2. Nehodgkinské lymfomy (R. Pytlík) 164 // Popisy klinických jednotek 167 // 6.4.11. Imunoproliferační onemocnění (V. Gregora) 169 // 6.4.11.1. Monoklonální gamapatie 169 // 6.4.11.2. Monoklonální gamapatie nejasného významu 169 // 6.4.11.3. Myelom 170 // Standardní chemoterapie 176 // Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologní transplantace // kmenových hemopoetických buněk 176 // Alogeni transplantace kmenových hemopoetických buněk 176 // Interferon a 176 // Radioterapie 177 // Podpůrná léčba I77 // 6.4.11.4. Waldenströmova makroglobulinémie 177 // 6.4.11.5. Choroba z těžkých řetězců 178 // 6.4.11.6. Kryoglobulinémie 178 // 6.5. Poruchy hemostázy a hemokoagulace (Z. Vodová) 179 // 6.5.1. Vrozené krvácivé choroby (koagulopatie) 179 // 6.5.1.1. Hemofílie 179 //
6.5.1.2. Von Willebrandova choroba 182 // 6.5.1.3. Ostatní vrozené krvácivé choroby 183 // Nedostatek F XI 183 // Nedostatek F VII 183 // Nedostatek F X 183 // Nedostatek F V a kombinovaný defekt F V a F VIII 184 // Hypofibrinogenémie a afibrinogenémie 184 // Deficit F XIII 184 // 6.5.2. Získané krvácivé choroby 184 // 6.5.2.1. Diseminovaná intravaskulámí koagulace (DIC) 185 // 6.5.2.2. Získané inhibitory 187 // 6.5.2.3. Jaterní choroby a poruchy vitamínu B 188 // 6.5.2.4. Trombotická trombocytopenická purpura (TTP), hemolyticko-uremický // syndrom 189 // 6.5.3. Poruchy hemostázy z destičkových příčin 189 // 6.5.3.1. Trombocytopenie 190 // Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) 190 // Jiné imunitní trombocytopenie 190 // 6.5.3.2. Trombocytopatie 191 // Bemardův-Soulierův syndrom 191 // Pseudo-von Willebrandova choroba 191 // Glanzmannova trombastenie 191 // »Storage pool deficiency« 191 // 6.5.3.3. Trombocytóza 192 // 6.5.4. Vaskulámí purpury 192 // 6.5.5. Trombofilie 192 // 7. Mezioborová problematika v hematologii (R. Pytlík) 195 // 7.1. Hematologické projevy jaterních onemocnění a alkoholismu 195 // 7.2. Hematologické komplikace onemocnění ledvin 196 // 7.3. Hematologická problematika kardiovaskulárních chorob 197 // Kardiopulmonální bypass (KPB) 197 // 7.4. Hematologická problematika onkologických pacientů 197 // 7.5. Hematologická problematika chronických zánětlivých onemocnění 198 // 7.6. Hematologická problematika těhotenství 199 // 8. Preventivní péče v hematologii (R. Pytlík, Z. Vodová) 201 // 8.1. Anémie 201 // 8.2. Hemoglobinopatie a vrozené koagulační poruchy 202 // 8.3. Hematologické malignity 203 // 8.4. Sekundární solidní nádory u hematologických pacientů 204 // Zkratky 205 // Literatura 209 // Rejstřík 211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC