Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.3 (hodnocen3 x )
(73.8) Půjčeno:295x 
BK
Příručka
Brno : Paido, 1996
130 s. : il.

objednat
ISBN 80-85931-15-X (brož.)
Bibliogr. s. 126 - 130
Pedagogika - metody výzkumné - příručky
000121429
Úvod 7 // 1 Volba výzkumné metody 9 // 2 Základní otázky 11 // 2.1 Výzkumná metoda a výzkumný nástroj 11 // 2.2 Validita 11 // 2.2.1 Obsahová validita 12 // 2.2.2 Konstruktová validita 13 // 2.2.3 Souběžná validita 13 // 2.3 Reliabilita 13 // 2.3.1 Opakování měření 14 // 2.3.2 Ekvivalentní formy výzkumného nástroje 14 // 2.3.3 Metoda rozpólování výzkumného nástroje 14 // 2.3.4 Shoda mezi posuzovateli 14 // 2.4 Korelační koeficient 15 // 3 Pozorování 16 // 3.1 Nestrukturované pozorování 17 // 3.1.1. Vzorky událostí 18 // 3.1.2 Terénní zápisy 20 // 3.1.3 Participačm pozorování 21 // 3.1.3.1 Průběh participačního pozorování 21 // 3.1.3.2 Analýza shromážděného materiálu 22 // 3.1.3.3 Forma a styl zpráv z participačního pozorování 25 // 3.1.3.4 Validita a reliabilita participačního pozorování 26 // 3.2 Strukturované pozorování 27 // 3.2.1 Inventáře 27 // 3.2.2 Pozorovací systémy 28 // 3.2.2.1 Co se pozoruje? 28 // 3.2.2.2 Průběh pozorování 29 // 3.2.2.3 Zaznamenávání trvání kategorií 30 // 3.2.2.4 Zaznamenávání výskytu kategorií 31 // 3.2.2.5 Vyhodnocování výskytu kategorií 31 // 3.2.2.6 Zácvik pozorovatele 35 // 3.2.2.7 Závěr k používání strukturovaného pozorování 35 // 3.2.2.8 Doporučení: Jak začít? 36 // 3.3 Jaké pozorování volit - nestrukturované nebo strukturované? 36 // 3.4 Nepřímé pozorování 37 // 3.4.1 Záznam pozorování 37 // 3.4.2 Videonahrávky 37 // 3.4.3 Audionahrávky 38 // 3 // 3.4.4 Nahrávky malých skupin 39 // 3.4.5 Písemný protokol 39 // 3.5 Vliv pozorovatele na pozorovám 40 // 4 Škálování 42 // 4.1 Tvorba bipolárních škál 45 // 4.2 Likertovy škály 46 // 4.3 Reliabilita škál 49 // 4.4 Validita škál 50 // 4.5 Vyhodnocovám škál 50 // 5 Dotazník 53 // 5.1 Základní terminologie 53 // 5.2 Cíl dotazníku 53 //
5.3 Struktura dotazníku 53 // 5.4 Jak tvořit otázky do dotazníku 54 // 5.4.1 Typy otázek 56 // 5.4.1.1 Uzavřené otázky 56 // 5.4.1.2 Otevřené otázky 58 // 5.4.1.3 Polouzavřené otázky 59 // 5.4.1.4 Škálované otázky 59 // 5.4.1.5 Variabilita typů otázek 60 // 5.5 Validita jednotlivých typů otázek 60 // 5.6 Reliabilita dotazníku 61 // 5.7 Délka dotazníku 61 // 5.8 Návratnost 62 // 5.9 Průvodní dopis 63 // 6 Interview 65 // 6.1 Druhy interview 66 // 6.2 Prostředí pro interview 66 // 6.3 Nácvik dovedností pro interview 67 // 6.4 Průbéh interview 67 // 6.5 Vyhodnocování odpovědí 69 // 6.6 Klinické interview 70 // 6.7 Celkové hodnocení interview 70 // 7 Metoda verbálních vypovědí 72 // 7.1 Průběžné verbální výpovědi 73 // 7.2 Retrospektivní verbální výpovědi 73 // 7.3 Zpracování protokolů verbálních výpovědí 75 // 7.4 Jiné podněty vyvolávající verbální výpovědi 76 // 7.5 Reliabilita metody verbálních výpovědí 76 // 7.6 Celkové hodnocení metody verbálních výpovědí 77 // 4 // 8 Projektivní metoda 79 // 8.1 Volné slovní asociace 79 // 8.2 Metoda dokončování vět 82 // 8.3 Kresba 83 // 8.4 Celkové hodnocení projektivní metody 86 // 9 Experiment 87 // 9.1 Základní terminologie 87 // 9.2 Model experimentu 88 // 9.3 Subjekty experimentu 90 // 9.3.1 Rovnocenné skupiny subjektů 90 // 9.3.2 Náhodný výběr subjektů 91 // 9.3.3 Jak dělat náhodný výběr 92 // 9.4 Experimentální plán 93 // 9.4.1 Experimentální plán s použitím pretestu a posttestu 93 // 9.4.2 Experimentální plán s použitím posttestu 94 // 9.4.3 Solomonův experimentální plán s použitím čtyř skupin 94 // 9.5 Hawthomský efekt 95 // 9.6 Celkové hodnocení experimentální metody 96 //
Přílohy 97 // Příloha I // Zásady zhotovování protokolu vyučovací hodiny 97 // Příloha II // Protokol z audionahrávky vyučovací hodiny 99 // Příloha III // Protokol z videonahrávky vyučovací hodiny 103 // Příloha IV // Schéma analýzy vyučovací hodiny 106 // Příloha V ¦ // Škála na hodnocení podávám a procvičování učiva 109 // Příloha VI // Škála na hodnocení otevřenosti vyučování 110 // Příloha Vil // Systém na pozorování humanistické výchovy 111 // Příloha Vlil // Flandersův systém na pozorování komunikace ve třídě 114 // Příloha IX ’ // Schéma na zjišťování postojů žáků k vyučovacím předmětům 118 // Príloha X // Dotazník učitelova pojetí výchovy Príloha XI // Schéma interview se žákem 123 // Príloha XII // Dotazník priorit rodičů 124 // Príloha XIII // Tabulka náhodných čísel 125 // Literatura 126 // Literatura o výzkumných metodách 126 // Literatura o matematické statistice 130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC