Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Computer Press, 1997
988 s. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-85896-89-3 (váz.)
Rejstř.
CD-ROM obsahuje mimo jiné: veškerý zdrojový kód pro příklady uváděné v knize : ukázkové aplikace : binární soubory pro různé platformy
MS Windows 95 (software) - příručky
MS Windows NT (software) - příručky
000121472
Stručný obsah // Stručný obsah // Úvod xxvii // KAPITOLA PRVNÍ Rozhraní Win32 a platformy, které je podporují 1 // KAPITOLA DRUHÁ Objekty jádra 9 // KAPITOLA TŘETÍ Procesy 31 // KAPITOLA ČTVRTÁ Prováděcí toky 69 // KAPITOLA PÁTÁ Paměťová architektura rozhraní Win32 109 // KAPITOLA ŠESTÁ Práce s virtuální pamětí 139 // KAPITOLA SEDMÁ Použití virtuální paměti ve vlastních aplikacích 183 // KAPITOLA OSMÁ Paměťově mapované soubory 223 // KAPITOLA DEVÁTÁ Haldy 279 // KAPITOLA DESÁTÁ Synchronizace prováděcích toků 303 // VII // Windows pro pokročilé a experty // KAPITOLA JEDENÁCTÁ Zprávy oken a asynchronní vstup 443 // KAPITOLA DVANÁCTÁ Dynamické knihovny 507 // KAPITOLA TŘINÁCTÁ Ukládací prostor prováděcího toku 559 // KAPITOLA ČTRNÁCTÁ Souborové systémy 591 // KAPITOLA PATNÁCTÁ Vstupní a výstupní operace 669 // KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ Strukturovaná obsluha výjimek 743 // KAPITOLA SEDMNÁCTÁ UNICODE 837 // KAPITOLA OSMNÁCTÁ Za hranice procesu 861 // PŘÍLOHA A Vlákna 929 // PŘÍLOHA ? Rozkládání zpráv 945 // PŘÍLOHA C Prostředí překladače 953 // • • • // VIM // Rejstřík // 967 // Obsah // Ukázková aplikace Bucket of Balls 384 // Složený synchronizační objekt SWMRG 387 // Zdrojový kód aplikace Bucket 393 // Ukázková aplikace Document Statistics 416 // Zpožděné časovače 428 // Pozastavení prováděcího toku 434 // Asynchronní souborový vstup a výstup 435 // Skupina
funkcí Interlocked 440 // KAPITOLA JEDENÁCTÁ // Zprávy oken // A ASYNCHRONNÍ VSTUP 443 // Multitasking 443 // Preemptivní plánování času 445 // Fronty toků a zpracování zpráv 447 // Architektura fronty zpráv v rozhraní Win32 448 // Umístění zprávy do fronty zpráv prováděcího toku 448 // Poslání zprávy oknu 451 // Probuzení prováděcího toku 457 // Posílání dat prostřednictvím zpráv 463 // Ukázková aplikace CopyData 466 // Deserializovaný vstup 473 // Jak dochází ? deserializaci vstupu 473 // Lokální vstupní stav 477 // Vstup a příjem z klávesnice 479 // Správa kurzoru myši 483 // Ukázková aplikace Local Input State Laboratory 485 // XVII // Windows pro pokročilé a experty // KAPITOLA DVANACTA // Dynamické knihovny 507 // Vytvoření dynamické knihovny 507 // Mapování DLL knihovny do adresového prostoru procesu 510 // Aktivačně/deaktivační funkce dynamické knihovny 517 // DLL_PROCESS_ATTACH 519 // DLL_PROCESS_DETAC 521 // D LL_T H R E A D_ ATT AC H 524 // DLL_THREAD_DETACH 525 // Jak systém serializuje volání funkce DIIMain 526 // Funkce DIIMain a runtimová knihovna jazyka C 529 // Export funkcí a proměnných z knihovny 530 // Import funkcí a proměnných do knihovny 533 // Hlavičkový soubor knihovny 538 // Vytváření DLL knihoven pro použití // mimo překladač Visual C++ 540 // Sdílení dat mezi různými mapováními // EXE a DLL souborů 541 // Sekce EXE a DLL souborů 542 // Ukázková aplikace ModUse
545 // Ukázková aplikace Multlnst 554 // XVIII // Obsah // KAPITOLA TŘINÁCTÁ // Ukládací prostor prováděcího ??? 559 // Dynamický ukládací prostor toku 560 // Použití dynamického ukládacího prostoru 563 // Ukázková aplikace Dynamic Thread-Local Storage 565 // Statický ukládací prostor toku 578 // Ukázková aplikace Static Thread-Local Storage 579 // KAPITOLA ČTRNÁCTÁ // Souborové systémy 591 // Konvence souborových jmen v rozhraní Win32 593 // Operace na diskové a systémové úrovni 594 // Zjištění informací o disku 596 // Ukázková aplikace Disk Information Viewer 601 // Operace s adresáři 611 // Zjištění aktuálního adresáře 611 // Změna aktuálního adresáře 612 // Zjištění systémového adresáře 613 // Zjištění adresáře Windows 613 // Vytváření a rušení adresářů 614 // Kopírování, rušení, přesouvání // a přejmenovávání souborů 614 // Kopírování souborů 615 // Vymazání souboru 617 // XIX // Windows pro pokročilé a experty // Přesunutí souboru 617 // Přejmenování souboru 620 // Vyhledávání souborů 620 // Ukázková aplikace Directory Walker 626 // Oznámení změn v souborovém systému 638 // Ukázková aplikace File Change 644 // Práce se souborovými atributy 660 // Spustitelné soubory 660 // Atributy souborů 660 // Velikost souboru 662 // Časové údaje o souboru 663 // Vytvoření dočasných souborů 666 // PATNACTA KAPITOLA // Vstupní a výstupní operace 669 // Otevírání
a zavírání zařízení 670 // Podrobný popis funkce Create File 672 // Práce se souborovými zařízeními 680 // Nastavení souborového ukazatele 680 // Nastavení konce souboru 682 // Zamykání a odemykání částí souboru 683 // Synchronní operace vstupu a výstupu 686 // Vyprázdnění vyrovnávací paměti 687 // Asynchronní operace vstupu a výstupu 687 // Signalizace objektu jádra zařízení 689 // Signalizace události 696 // Přerušitelný vstup a výstup 697 // Aplikace Alertable I/O 702 // XX // Obsah // Koordinační vstupně/výstupní porty 715 // Simulace splněných vstupně/výstupních požadavků 727 // Aplikace I/O Completion Port 728 // Zjištění, zda asynchronní operace skončila 741 // Zrušení zpracovávaných požadavků 741 // KAPITOLA SESTNACTA // Strukturovaná // OBSLUHA VÝJIMEK 743 // Koncová obsluha // 744 // Koncová obsluha na příkladech 745 // Ukázková aplikace SEN Termination 761 // Filtry výjimek a obsluha výjimek // Filtry výjimek a obsluha výjimek v příkladech // EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER // EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION // EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH // Globální vynoření // Zastavení globálního vynořování // Další informace o filtrech výjimek // Ukázková aplikace SEH Exceptions // Ukázková aplikace SEHSum // 771 // 772 // 774 // 775 777 779 // 782 // 783 795 805 // Softwarové výjimky 814 // Ukázková aplikace SEH Software 816 // Neobsloužené výjimky 828 // Neobsloužené výjimky bez debuggeru
829 // Vyřazení zprávy o výjimce 831 // Volání funkce UnhandledExceptionFilter 833 // Jen pro Windows NT: Neobsloužené výjimky v režimu jádra 834 // XXI // Windows prp pokročilé a experty // KAPITOLA SEDMNÁCTÁ // UNICODE 837 // Znakové sady 837 // Jednobajtové a dvoubajtové znakové sady 838 // Unicode: Znaková sada širokých znaků 839 // Proč používat Unicode 840 // Jak se píší programy pro Unicode 840 // Unicode a Windows NT 840 // Unicode ve Windows 95 841 // Podpora Unicode v runtimové knihovně jazyka C 841 // Datové typy Unicode definované rozhraním Win32 847 // Unicode a ANSI funkce v rozhraní Win32 848 // Příprava aplikací pro Unicode 849 // Řetězcové funkce rozhraní Win32 850 // Resource 853 // Textové soubory 853 // Převod řetězců mezi Unicode a ANSI 854 // Třídy a procedury oken ve Windows NT 858 // KAPITOLA OSMNÁCTÁ // Za hranice procesu 861 // Kdy je nutno překročit hranice procesu: příklad 862 // Naočkování knihovny pomocí závěsů oken 866 // Utilita Desktop Item Position Saver 868 // Naočkování knihovny pomocí vzdálených toků 883 // Naočkování knihovny pomocí vzdálených toků 884 // xxii // Obsah // Funkce rozhraní Win32, které ovlivňují jiné procesy 884 // Vytvoření funkce pro naočkování knihovny // do adresového prostoru jiného procesu 893 // Verze 0: Proč nefunguje nejjasnější řešení 893 // Verze 1 : Explicitně vložený strojový kód 895 // Verze 2: AllocProcessMemory
a CreateRemoteThread 887 // Funkce utility ProcMem 902 // Funkce Inject Lib 906 // Testování funkce InjectLib 918 // Ukázková aplikace Inject Library Test 918 // Dynamická knihovna Image Walk 925 // Shrnutí 928 // PŘÍLOHA A // Vlákna 929 // Ukázková aplikace Counter 933 // PŘÍLOHA ? // Rozkládání zpráv 945 // Makra pro překlad zpráv 947 // Makra řídících prvků 950 // Makra API funkcí 951 // xxiii // Windows pro pokročilé a experty // PŘÍLOHA C // Prostredí překladače 953 // Úroveň varování 4 953 // Verze Windows 954 // Makro STRICT 954 // Makra pro procesorovou přenositelnost 955 // Unicode 955 // Makro chDIMOF 955 // Makro chBEGINTHREADEX 955 // Makra chASSERT a chVERIFY 957 // Makro chHANDLE_DLGMSG 957 // Makro chMB 957 // Makro chINITSTRUCT ’ 957 // Makro chSETDLGICONS 958 // Makro chWARNIFUNICODEUNDERWIN95 958 // Vylepšené makro pragma message 958 // Direktivy linkeru 959 // Co jsem ve zdrojových souborech nemohl nastavit 965 // Rejstřík 967 // xxiv // Obsah // ÚVOD // XXVII // Ukázkové aplikace // Jazyk C // Makra pro rozkládání zpráv // Znalost 16bitového programování pro Windows // Spouštění vzorových aplikací pod Windows 95 // Nevýznamný kód // Nezávislost ukázkových aplikací // Respektování volby STRICT // Chybová kontrola // Bezchybnost // Testované platformy a prostředí Unicode // Instalace ukázkových programů // Přiložený CD // xxviii // xxvii i // xxviii xxviii xxviii // xxix // xxix // XXX
XXX XXX XXX XXX i // xxxii // xxxiii // IX // Windows pro pokročilé a experty KAPITOLA PRVNÍ // Rozhraní Win32 a platformy, // KTERÉ JE PODPORUJÍ // Zbožné přání: Win32 API 1 // Win32s 3 // Windows NT 3 // Windows 95 5 // Windows CE 5 // Realita: Win32 API 6 // KAPITOLA DRUHÁ // Objekty jádra 9 // Co jsou to objekty jádra? 9 // Počitadlo odkazů 10 // Zabezpečení 10 // Tabulka handlů objektů jádra 13 // Vytvoření objektu jádra 13 // Zavírání objektů jádra 15 // Sdílení objektů jádra mezi procesy 16 // Dědění handlů objektů 16 // Změna příznaků handlů 20 // Pojmenované objekty 21 // Duplikace handlů objektu 24 // Obsah // KAPITOLA TŘETÍ // Procesy 31 // Vaše první aplikace v rozhraní Win32 33 // Handle instance procesu 35 // Handle předcházející instance procesu 38 // Příkazová řádka procesu 39 // Proměnné prostředí procesu 41 // Chybové režimy procesu 44 // Aktuální disk a adresář procesu 45 // Aktuální adresáře procesu 46 // Verze systému 47 // Funkce CreateProcess 48 // Ukončení procesu 63 // Funkce Exit Process 63 // Funkce TerminateProcess 64 // Zánik všech toků v procesu 64 // Co se děje při ukončení procesu 65 // Synovské procesy 66 // Spouštění samostatných synovských procesů 67 // xi // Windows pro pokročilé a experty // KAPITOLA ČTVRTÁ // Prováděcí toky 69 // Kdy se prováděcí tok vytváří 69 // Kdy nevytvářet tok 71 // První funkce s prováděcími toky 73 // Zásobník
toku 74 // Struktura CONTEXT procesu 75 // Prováděcí čas toku 75 // Funkce CreateThread 78 // Parametr Ipsa 78 // Parametr cbStack 79 // Parametry IpStartAddr a IpvThreadParm 79 // Parametr fdwCreate 80 // Parametr lpiDThread 82 // Ukončení prováděcího toku 82 // Funkce ExitThread 82 // Funkce TerminateThread 83 // Ukončení procesu 83 // Co se děje při ukončení prováděcího toku 83 // Zjištění vlastní identity 84 // Jak systém plánuje provádění toků 87 // Jak se přidělují úrovně priorit v rozhraní Win32 API 89 // Změna třídy priority procesu 93 // Nastavení relativní priority prováděcích toků 94 // Pozastavení a obnovení toků 97 // Co v systému běhá 98 // Procesy, toky a runtimová knihovna jazyka C 102 // Funkce runtimové knihovny, které by se neměly používat 105 // Funkce runtimové knihovny, které by se neměly používat 107 // • ? // XII // Obsah // KAPITOLA PÁTÁ // Paměťová architektura // rozhraní Win32 109 // Virtuální adresový prostor 109 // Jak rozdělují adresový prostor Windows NT 113 // Oblasti paměťového prostoru 115 // Přidělení fyzického prostoru oblastem 116 // Fyzický paměťový prostor 117 // Fyzický paměťový prostor, // neuložený ve stránkovacím souboru 120 // Příznaky ochrany přístupu 121 // Ochrana vytvořením kopie při zápisu 122 // Speciální příznaky ochrany přístupu 123 // Celkový přehled 124 // Uvnitř oblastí 128 // Rozdíly v adresovém prostoru ve Windows
95 132 // KAPITOLA ŠESTÁ // Práce s virtuální pamětí 139 // Systémové informace 39 // Ukázková aplikace System Information 141 // Stav virtuální paměti 151 // Aplikace Virtual Memory Status 152 // Zjištění stavu adresového prostoru y 159 // Funkce VMQuery 161 // • • • XIII // Windows pro pokročilé a experty // KAPITOLA SEDMÁ // Použití virtuální paměti // VE VLASTNÍCH APLIKACÍCH // Rezervování oblasti v adresovém prostoru 183 // Přidělení fyzického prostoru rezervované oblasti 186 // Současné rezervování oblasti // a přidělení fyzického prostoru 187 // Kdy přidělovat fyzický paměťový prostor 188 // Uvolnění fyzického prostoru a rezervované oblast 190 // Kdy uvolňovat fyzický prostor 191 // Ukázková aplikace Virtual Memory Allocation 193 // Změna příznaků ochrany 206 // Uzamčení fyzického paměťového // prostoru v paměti RAM 208 // Resetování obsahu fyzických stránek 210 // Zásobník prováděcího toku 214 // Zásobník prováděcího toku ve Windows 95 217 // Funkce runtimové knihovny pro kontrolu zásobníku 220 // xiv // Obsah // KAPITOLA OSMÁ // Paměťově mapované soubory 223 // Paměťově mapované EXE a DLL soubory 224 // Mezi více instancemi EXE a DLL souborů // se statická data nesdílejí 225 // Paměťově mapované datové soubory 228 // První metoda: Jeden soubor, jeden buffer 228 // Druhá metoda: Dva soubory, jeden buffer 229 // Třetí metoda: Jeden soubor, dva buffery 229
Čtvrtá metoda: Jeden soubor, žádný buffer 230 // Použití paměťově mapovaných souborů 230 // První krok: Vytvoření nebo otevření objektu typu soubor 231 // Druhý krok: Vytvoření objektu mapování souboru 232 // Třetí krok: Mapování dat souboru do adresového prostoru procesu 236 // Čtvrtý krok: Zrušení mapování dat v adresovém prostoru 239 // Pátý a šestý krok: Zavření objektu mapování a souboru 241 // Zpracování velkých souborů pomocí paměťového mapování 242 // Koherence dat při paměťovém // mapování souborů 244 // Ukázková aplikace Reverse Pile 246 // Zadání bázové adresy paměťově mapovaného souboru 258 // Paměťově mapované soubory v různých // implementacích rozhraní Win32 API 260 // Sdílení dat mezi procesy pomocí paměťově mapovaných souborů 262 // Paměťově mapované soubory, zrcadlené ve stránkovacím souboru 266 // Příklad sdílení dat pomocí paměťově mapovaných souborů 268 // Částečné obsazení paměťově mapovaných souborů 275 // XV // Windows pro pokročilé a experty // KAPITOLA DEVÁTÁ Haldy 279 // Co je to v rozhraní Win32 halda? 280 // Implicitní halda procesu 280 // Vytváření vlastních hald 281 // Vytváření dalších hald 284 // Zrušení haldy 288 // Použití haldy v jazyce C++ 289 // Další funkce haldy 293 // Funkce haldy 16bitových Windows 295 // KAPITOLA DESÁTÁ Synchronizace // prováděcích toků 303 // Synchronizace prováděcích toků v
kostce 303 // Nejhorší způsob synchronizace 304 // Kritické sekce 305 // Vytvoření kritické sekce 307 // Použití kritické sekce 308 // Ukázková aplikace Critical Sections 316 // Synchronizace prováděcích toků // pomocí objektů jádra 331 // Mutexy 336 // Ukázková aplikace Mutexes 341 // Semafory 352 // Ukázková aplikace Supermarket 355 // Události 382 // xvi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC