Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1998
345 s.

objednat
ISBN 80-7184-515-9 (váz.)
Obsahuje frontispis, německé resumé, rejstříky
Bibliografie na s. 319-336
Města - dějiny - Česko - stol. 13. - studie
Města - vznik - Česko - studie
Právo městské - Česko - studie
Správa městská - Česko - stol. 13. - studie
000121872
OBSAH // 9 Úvod // 113 // 135 // I. Předmět zkoumání: inštitucionálni město // Individualita měst. - Přístup různých oborů ? bádání o dějinách měst. - Místo archeologie. - Pokusy o definici města a jejich nezdar. - Pokusy o určení znaků města. - Městské zřízení a jeho složky: svoboda, mír, právo, ústava na korporativním základě. - Povýšení na město a změny s ním spojené. - Zdomácnění městských institucí na Moravě a v Čechách. - Institucionální město. - Centralita měst. - Malá města a přechodné typy mezi vsí a městem. - Nevýstižnost označení „městečko". - Udělení městského statutu výhradním právem panovníka. // Exkurs: Města v listinách přemyslovské doby // Okruh listin se zprávami o městech. - Vydavatelé listin svědčících o městech: panovník, instituce církevní, světští pánové měst, jiný subjekt mimo město, město jako korporace, rychtář, jednotliví měšťané, instituce usídlené ve městě. - Příjemci listin svědčících o městech: město jako korporace, rychtář, jednotliví měšťané, církevní instituce ve městě, vrchnost církevní, vrchnost světská, jiný příjemce. - Další účast měst v listinách svědčících o městech: svědectví, pečeť, kanceláře a písaři, právní jednání měšťanů v listinách jiných subjektů, jiná účast měšťanů. // II. Terminologie // Proměnlivost termínů svědčících o městech. - Obtíže jejich
interpretace. - Nutnost sledování časových vrstev a zeměpisného rozšíření. - Označení sídlišť: villa, vicus, locus, burgus, oppidum, urbs, municipium, civitas, forum. - Označení osob: civis, burgensis, habitator, incola, urbanus, oppidanus, civitatensis, locantis, homo. // Dodatek: německé výrazy v městských listinách. // 1?. Zakládací akt // Povýšení na město v pravomoci.panovníka. - Vznik města v součinnosti pána a měšťanů. -Právní povaha zakládacího aktu. - Získávání pozemků pro zakládaná města. -1 ke vzniku nekrálovských měst nutné svolení panovníkovo. - Nejstarší města před r. 1253 jen na půdě královské. - Locatio a úloha lokátorů. - Právní vzory pro zakládaná města. - Malý počet zakládacích privilegií. - Příjemci zakládacích listin pánové nekrálovských měst nebo lokátoři, nikdy královské město jako korporace. // IV. Městské právo // Městské právo v technickém smyslu zahrnuje jen okruhy práva v kompetenci městských orgánů, ne tedy celý komplex práv upravujících postavení města. - Kupci a právo kupecké. - lus fori a jeho významy. - lus civile. - lus indicii. - Směry přejímání měst- // OBSAH // 175 // 195 // 225 // 253 // 265 // 275 // 307 // ských práv a začátky právních okruhů. - Obvod platnosti uvnitř města a význam hradeb. - Kolize městských soudů s vrchnostenskými. - Dosah práva města na příměstské vsi a tvoření weichbildů. - Arestační
právo měšťanů vůči jejich dlužníkům. - Privilegia pro více měst. // V. Záruky hospodářské prosperity // Městské hospodářství. - Řemeslo. - Horní města. - Právo mílové. - Povinné směry cest. -Právo skladu. - Venkovské majetky měšťanů. // VI. Trh // Jsou trhy předchůdci měst? - Dálkový obchod a blízký trh. - Trhový regál a proměna volných trhů v právní. - Místa trhů a jejich povolování. - Forum, forensis. - Villa forensis. - Trhový mír. - Trhové soudnictví. - Výroční trhy. - „Obchodní dům". - Doba konání trhu. -Trhy a církevní svátky. - Trhové kostely. // * // Vil. Správa // Rychtář. - Lze ze zprávy o rychtáři usuzovat na existenci města? - Zprávy o rychtářích. - Městská samospráva. - V nejstarším období nedostatečné rozlišení mezi iurati, consules, scabini. - Městská rada. - Městská obec. - Purkmistr. - Radnice. - Městští písaři. - Počátky městských knih. // Vm. Soud // Městský mír. - Důkazní řízení, postupné mizení ordálů. - Příslušnost místní. - Příslušnost měšťanů před jejich soud. - Imunity z pravomoci městských soudů. - Právo trestní. // IX. Žebravé řády // Klášter a město. - Usídlování žebravých řádů ve městech. - Dominikáni a františkáni v našich městech. - Umístění jejich klášterů. - Kláštery místem konání porad a právních jednání. - Spory s městy. // X. Měšťanstvo // Městská svoboda. - Práva a svobody.
- „Městský vzduch osvobozuje". Osvobozující účin pobytu rok a den ve městě. - Výjimky a modifikace tohoto principu. - Stav v našich městech. - Pojem měšťanství. - Sociální zařazení měšťanů. - Rozvrstvení ve městech. - Patriciát. - Jeho vzestup v krizových situacích. - Střední městská vrstva a počátky cechů. -Pauperes. - Postavení žen. - Národnostní poměry. Němci ve městech. - Židé. - Měšťanské svědectví a městská pečeť jako výraz svobodného postavení ve společenské hierarchii. -Velikost měst a jejich centralita. // Závěr // 309 Zusammenfassung: Die Entstehung der Stadtverfassung in den böhmischen Ländern // 317 Seznam zkratek // 319 Seznam zkráceně citované literatury // 337 Rejstřík místní // 343 Rejstřík věcný

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC