Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2004
106 s. + 1 CD ROM

objednat
ISBN 80-210-3514-5 (brož.)
Multimediální učební text ; 2
V tiráži název edice: Edice multimediálních pomůcek PrF MU
Obsahuje stejnojmenný CD-ROM
Bibliografie na s. 105-106
Právo - teorie - učebnice vysokošk.
Právo - teorie - výukové programy
000122332
Předmluva 6 // 1. POJEM, PODSTATA A VZNIK PRÁVA, SYSTÉM PRÁVNÍ VĚDY 7 // 1.1. Pojem práva 7 // 1.2. Vznik a podstata práva 8 // 1.3. Systém právní vědy 9 // 2. SYSTÉM PRÁVA, ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PRÁVA 11 // 2.1. Jednotnost a diferencovanost systému práva 11 // 2.1.1. Právni norma 11 // 2.1.2. Právní institut 12 // 2.1.3. Právni odvetví 12 // 2.1.4. Odvětvové zásady (principy) 13 // 2.1.5. Problémy systému práva u nás 14 // 2.2. Právo vnitrostátní, mezinárodní a evropské 15 // 2.2.1. Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva 16 // 2.2.2. Sjednocování mezinárodního a vnitrostátního práva 18 // 2.3. Právo veřejné a soukromé 18 // 2.4. Právo hmotné a procesní 19 // 3. PRÁVNÍ KULTURA, PRAMENY PRÁVA 21 // 3.1. Právní kultura, velké právní systémy 21 // 3.2. Materiální a formální prameny práva 22 // 3.3. Klasifikace pramenů práva 23 // 3.4. Právní normativní akty 27 // 3.5. Místní (lokální) právotvorba 30 // 4. PRÁVNÍ STÁT 32 // 4.1. Vznik konceptu právního státu 32 // 4.2. Dvě základní podoby právního státu 35 // 4.2.1. Kontinentálně evropská koncepce právního státu 35 // 4.2.2. Angloamerická koncepce právního státu (Rule of Law) 36 // 4.3. Modely právního státu 37 // 4.4. Základní principy právního státu 38 // 5. TVORBA PRÁVA 41 // 5.1. Základní pohledy na tvorbu práva 41 // 5.1.1. Přirozenoprávní teorie 41 // 5.1.2. Škola historického práva 424 // Základy teorie práva // 5.1.3. Pozitivistickoprávní náhled 42 // 5.2. Tvorba práva ve vlastním slova smyslu 42 // 5.2.1. Formální náležitosti 43 // 5.2.2. Obsahové náležitosti 44 // 5.2.3. Průběh legislativního procesu 44 // 5.3. Nedostatky tvorby práva 46 // 5.4. Právní předpisy obcí a krajů 47 // 6. PRÁVNÍ NORMA 48 // 6.1. Pojem právní normy 48 //
6.2. Subjekt, objekt, obsah právní normy 50 // 6.3. Struktura právní normy 51 // 6.4. Působnost právních norem 52 // 6.5. Aplikovatelnost, efektivnost právních norem 57 // 6.6. Druhy právních norem 58 // 7. INTERPRETACE PRÁVA 63 // 7.1. Pojem interpretace práva 63 // 7.1.1. Výklad práva jako součást procesu aplikace práva 63 // 7.2. Objekt výkladu práva 63 // 7.3. Tři hlediska interpretace 64 // 7.3.1. Hledisko logicko sémantické 64 // 7.3.2. Hledisko psychologické 64 // 7.3.3. Hledisko juristické, z hlediska právní tradice 64 // 7.4. Správná interpretace práva 65 // 7.5. Klasifikace interpretačních postupů (druhy interpretace práva) 65 // 7.6. Subjekty interpretace práva a otázka závaznosti jimi podané interpretace 65 // 7.6.1. Výklad orgánů veřejné moci (autoritativní výklad práva) 65 // 7.6.2. Výklad ostatních subjektů, nedisponujících veřejnou mocí, právně nezávazný 67 // 7.7. Metody výkladu 67 // 7.7.1. Výklad jazykový 67 // 7-7.2. Logický výklad 68 // 7.7.3. Systematický výklad 69 // 7.7.4. Výklad historický 70 // 7.7.5. Výklad teleologický 70 // 7.7.6. Výklad komparativní 70 // 7.8. Výklad doslovný, zužující a rozšiřující 71 // 7.8.1. Výklad doslovný (adekvátní) 71 // 7.8.2. Výklad zužující (restriktivní) a rozšiřující (extenzívní) 71 // 8. REALIZACE PRÁVA 72 // 8.1. Obecné otázky působení práva 72 // 8.2. Faktory ovlivňující dodržování práva 72 // 9. PRÁVNÍ VZTAHY 74 // 9.1. Charakteristika právních vztahů 74 // 9.2. Právní skutečnosti 75 // 9.2.1. Právní události 77 // 9.2.2. Protiprávní stavy 77 // 9.3. Subjekty právního vztahu 78 // 9.4. Objekty právního vztahu 79 // 9.5. Obsah právního vztahu 79 // 10. APLIKACE PRÁVA 81 // 10.1. Pojem aplikace a otázky obecné 81 // 10.2. Aplikační proces 81 // 10.3. Individuální právní akty 85 // 10.4. Analogie 87 //
11. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 90 // 11.1. Pojem 90 // 11.2. Porušení právní povinnosti a jeho právní následky 90 // 11.2.1. Druhy právních následků porušení povinnosti 91 // 11.3. Funkce právní odpovědnosti 91 // 11.4. Klasifikace deliktů a právní odpovědnost 92 // 11.5. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti 94 // 11.6. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost 96 // 12. PRÁVNÍ ZÁRUKY ZÁKONNOSTI 98 // 12.1. Pojem zákonnosti 98 // 12.2. Pojem právních záruk zákonnosti 98 // 12.3. Klasifikace právních záruk zákonnosti 99 // 12.3.1. Zakotvení základních lidských práv a mechanismů jejich kontroly a ochrany 99 // 12.3.2. Dozor a kontrola 100 // 12.3.3. Soudní kontrola 101 // 12.3.4. Petiční právo 102 // 12.3.5. Zrušení nezákonných právních aktů 102 // 12.3.6. Neplatnost právních ůkonů 103 // 12.3.7. Rozhodování sporů 103 // 12.3.8. Donucení 103 // 12.3.9. Ombudsman (Veřejný ochránce práv) 104

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC