Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.2) Půjčeno:46x 
BK
Bratislava : LIEČREH, 1995
448 s.

objednat
ISBN 80-967383-0-5 (váz.)
Na titulním listě: Schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 09.11.1995 pod číslom SZN 4509/95 ako učebnica pre stredné zdravotnícke školy, štúdijný odbor "diplomovaný fyzioterapeut"
Biblogr. s. 437-440
Fyzioterapie - metodiky
000122443
445 // Obsah // Autori 2 Na cestu 3 Predslov 4 // 1. Úvod 5 // 1.1. Postup pri vyšetrení 5 // 1.2. Struktura preberanej knihy 6 // I. diel Vyšetrovacie metodiky // 2. Vyšetrenia v oblasti liečebnej rehabilitácie 8 // 2.1. Anamnéza v rehabilitácii 9 // 2.1.1. Nacionálie 9 // 2.1.2. Rodinná anamnéza 10 // 2.1.3. Osobná anamnéza 10 // 2.1.4. Terajšie ochorenie 10 // 2.1.5. Pracovná a sociálna anamnéza 11 // 2.1.6. Gynekologická anamnéza 12 // 2.1.7. Športová anamnéza 12 // 2.1.8. Rehabilitačná anamnéza 13 // 2.1.9. Fyziologické funkcie 13 // 2.1.10. Abusus 13 // 2.1.11. Alergická anamnéza 14 // 2.2. Objektívne rehabilitačné vyšetrenie 15 // 2.2.1. Celkové objektívne vyšetrenie 15 // 2.2.2. Lokálne objektívne vyšetrenie 15 Základné roviny 15 // Označenie smerov 15 // 2.2.1.1. Celková aspeksia 17 // 2.2.1.2. Vedomie 17 // 2.2.1.3. Poloha 18 // 2.2.1.4. Stereotypy 18 // 2.2.1.5. Reč 19 // 2.2.1.5.1. Afázia 20 // 2.2.1.5.2. Dyzartria 20 // 2.2.1.5.3. Obrna podnebia 20 // 2.2.1.6. Konštitúcia a výživa 20 // 2.2.1.7. Koža 21 // 2.2.1.8. Meranie pulzu a krvného tlaku 21 // 2.2.1.9. Meranie hmotnosti 22 // 2.2.1.10. Meranie výšky 22 // 2.2.2. Lokálne analytické vyšetrenie 23 // 2.2.2.1. Vyšetrenie chĂ´dze 23 // 2.2.2.1.1. Instabilná chĂ´dza 26 // 2.2.2.1.2. ChĂ´dza o skrátenej končatine 26 // 2.2.2.1.3. Antalgická chĂ´dza 26 // 2.2.2.1.4. Kontraktúra v členku 26 // 2.2.2.1.5. ChĂ´dza na plochých nohách 26
2.2.2.1.6. Extenčná kontraktúra 26 // 2.2.2.1.7. Kontraktúra v oblasti bedra 26 // 2.2.2.1.8. Hemiparetická chĂ´dza 26 // 2.2.2.1.9. Paraparetická chĂ´dza 27 // 2.2.2.1.10. Fibulárna chĂ´dza 27 // 2.2.2.1.11. Cerebellárna chĂ´dza 27 // 2.2.2.1.12. Parkinsonská chĂ´dza 27 // 2.2.2.1.13. Tabická chĂ´dza 28 // 2.2.2.1.14. Vestibulárna chĂ´dza 28 // 2.2.2.1.15. Hysterická chĂ´dza 28 // 2.2.2.1.16. Test chĂ´dzou 28 2222. Vyšetrenie hlavy 28 // 2.2.2.2.1. Vyšetrenie tváre 28 // 2.2.2.2.2. Hlavové nervy 29 // 2.2.2.3. Vyšetrenie krku 32 // 2.2.2.4. Vyšetrenie horných končatín 34 // 2.2.2.5. Vyšetrenie trupu, hrud. a brucha 45 // 2.2.2.5.1. Vyšetrenie trupu 45 // 2.2.2.5.2. Vyšetrenie hrudníka 46 // 2.2.2.5.3. Vyšetrenie brucha 48 // 2.2.2.6. Vyšetrenie dolných končatín 49 // 2.2.2.7. Vyšetrenie postoja, vzpriamovania a postavy 61 // 2.2.2.8. Vyšetrenie citlivosti 62 // 2.2.2.9. Vyšetrenie chrbtice a myofasciálne-ho systému 64 // 2.2.2.9.1. Vyšetrenie najčastejšie skrátených svalov 74 // 2.2.2.9.2. Vyšetrenie najčastejšie oslabených svalov 77 // 2.2.2.9.3. Vyšetrenie hypermobility 78 // 2.2.3. Lokálne syntetické vyšetrenie 81 // 2.2.3.1. Vyšetrenie zreťazení 81 // 2.2.3.1.1. Dýchanie 82 // 2.2.3.1.2. Príjem potravy 82 // 2.2.3.1.3. ChĂ´dza 83 // 2.2.3.1.4. Úchop 84 // 2.2.3.1.5. Statika 85 // 2.2.3.2. Vyšetrenie visceroreflektorických zmien 86 // 2.2.Đ—.2.1. Ochorenie dýchacieho systému 86 // 446 // 2.2.3.2.2.
Ochorenie pažeráka 87 // 2.2.3.2.3. Ochorenie srdca 87 // 2.2.3.2.4. Ochorenie žalúdka 88 // 2.2.3.2.5. Ochorenie žlčníka 88 // 2.2.3.2.6. Ochorenie podžalúdkovej žÄľazy 89 // 2.2.3.2.7. Ochorenie obličiek 89 // 2.2.3.2.8. Čemer 90 // 2.2.3.3. Hodnotenie a testovanie zmien zakrivenia chrbtice 91 // 2.2.3.4. Vyšetrenie a testy pri poruche vývoja CNS 97 // 2.2.3.4.1. Vyšetrenie provokovanej pohyblivosti 101 // 2.2.3.4.2. Vyšetrenie polohových reakcií 103 // 2.2.3.4.2.1. Trakčná skúška 103 // 2.2.3.4.2.2. Landauova skúška 104 // 2.2.3.4.2.3. Axillárna visová reakcia 105 // 2.2.3.4.2.4. Bočná reakcia 106 // 2.2.3.4.2.5. Reakcia Collisovej 107 // 2.2.3.4.2.6. Vertikálna visová reakcia Pei-pra 108 // 2.2.3.4.2.7. Vertikálna visová reakcia Collisovej 109 // 2.2.3.4.3. Spastické syndrómy 110 // 2.2.3.4.4. Nespastické syndrómy 110 // 2.2.3.4.5. Testovanie LMD 111 // 2.2.3.5. Vyšetrenie periférnych ciev 112 // 2.2.3.5.1. Funkčné skúšky arteriálneho systému 112 // 2.2.3.5.2. Funkčné skúšky žíl 115 // 2.2.3.6. Testy 117 // 2.2.3.6.1. Test pohybovej zdatnosti 117 // 2.2.3.6.2. Test pre dystrofiu muskulorum 119 // 2.2.3.6.3. Hodnotenie stavu výkonnosti 120 // 2.2.3.6.4. ECOG škála 121 // 2.2.3.6.5. Test pohyblivosti 122 // 2.2.3.6.6. Test sebaobslužnosti 123 // 2.2.3.6.7. Testovanie komunikačnej schopnosti 124 // 2.2.3.6.8. Testovanie úchopu dieťaťa 125 // 2.2.3.6.9. Testovanie hemiparetického pacienta 126 // 2.2.3.6.10. Kurzkeho
škála 132 // 2.2.3.6.11. Frankelova škála 132 // 2.2.3.6.12. Funkčné vyhodnotenie Parkinso-novej choroby 133 // 2.2.3.6.13. Funkčné vyhodnotenie n. VII // 133 // 2.2.3.6.14. Hippoterapiu hodnotiaci test 134 // 2.2.3.6.15. Testovanie statiky podÄľa Klei-novej-Vogelbachovej 137 // 2.2.3.6.16. Funkčné vyšetrenie postury 147 // 2.3. Pomocné vyšetrenia 159 // 2.3.1. Kaliperácia 159 // 2.3.2. Meranie hmotnosti a výšky 159 // 2.3.4. Prístrojové vyšetrenie postury 160 // 2.3.5. Siluetogramy 161 // 2.3.6. Moiré topografia 161 // 2.3.7. Dynamometria 163 // 2.3.8. Algometria 164 // 2.3.9. Očné vyšetrenie 165 // 2.3.10. RTG vyšetrenie 165 // 2.3.11. Termografia 166 // 2.3.12. Sonografia 168 // 2.3.13. Computerová tomografia 170 // 2.3.14. Magnetická rezonancia 170 // 2.3.15. Elektrodiagnostika 171 // 2.3.15.1. I/t krivka 171 // 2.3.15.2. Akomodačný koeficient 173 // 2.3.15.3. Elektromyografia 173 // 2.3.16. Vyšetrenie kardiovaskulárneho systému 176 // 2.3.16.1. Elektrokardiografia 176 // 2.3.16.1.1. EKG 176 // 2.3.16.1.2. Záťažové EKG 177 // 2.3.16.1.3. Holter monitoring 181 // 2.3.16.1.4. Telemetria 181 // 2.3.17. Funkčné vyšetrenie pÄľúc 183 // 2.3.18. Evaluácia stavu rehabilitanta pre predpisovanie pomĂ´cok a vozíkov 185 // 3. Vyšetrenie v oblasti pracovnej rehabilitácie 188 // 3.1. Krátkodobý ergoterapeutický program 189 // 3.2. Dlhodobý ergoterapeutický program 189 // 3.3.1. Test denných činností 191 // 3.3.2. Testovanie úchopu
dospelého 192 // 3.3.3. Funkčný test pracovnej zručnosti 193 // 447 // 4. Vyšetrenie v psychosociálnej a výchovnej rehabilitácii 195 // 4.1. SpĂ´soby vyšetrenia 196 // 4.2. Diagnostika v psychosociálnej rehabilitácii 200 // 4.3. Psychologické vyšetrenie 201 // 4.4. Sociálne vyšetrenie 201 // 4.4.1. Objektívne zistenia 202 // 4.4.2. Test kvality života 203 // 4.4.3. IDH 204 // Literatúra 1 206 // II. diel Liečebné metodiky // 5. Liečebné metodiky v liečebnej rehabilitácii // 5.1. Metodiky fyzikálnej terapie a balneológie 211 // 5.1.1. Masáž211 // 5.1.1.1. Klasická masáž 211 // 5.1.1.2. Podvodná masáž 212 // 5.1.1.3. Reflexná masáž 212 // 5.1.1.4. Lymfodrenáž 213 // 5.1.2. Elektroliečba 214 // 5.1.2.1. Elektroliečba nízkofrekvenčnými prúdmi 214 // 5.1.2.2. Srednofrekvenčné prúdy 216 // 5.1.2.3. Vysoko frekvenčné prúdy 217 // 5.1.2.3.1. Krátkovlnná diatermia 217 // 5.1.2.3.2. Mikrovlnná diatermia 217 // 5.1.2.3.3. Ultrakrátkovlnná diatermia 217 // 5.1.2.4. Liečba ultrazvukom 218 // 5.1.2.5. Magnetoterapia 219 // 5.1.2.6. Svetloliečba 221 // 5.1.2.6.1. IR 221 // 5.1.2.6.2. UV 221 // 5.1.2.6.3. Tomesa 221 // 5.1.2.6.4. Polarizované svetlo 222 // 5.1.2.6.5. Laserové žiarenie 223 // 5.1.3. Termoterapia 226 // 5.1.3.1. Negatívna termoterapia 226 // 5.1.3.2. Pozitívna termoterapia 227 // 5.1.4. Vodoliečba 230 // 5.1.4.1. Kneippova vodoliečba 230 // 5.1.4.2. Vodoliečebné procedúry s masážnym efektom 231 // 5.1.4.3.
Prísadové kúpele 231 // 5.1.5. Bioklimatológia 234 // 5.1.6. Balneoterapia 236 // 5.1.6.1. Liečivé vody 237 // 5.1.6.2. Peloidy 239 // 5.2. Teoretické základy cvičenia 241 // 5.2.1. Telesná kultúra 241 // 5.2.2. Pohybová zručnosť 241 // 5.2.3. Pohybová schopnosť 241 // 5.2.4. Terapia porúch posturálnych schopností 246 // 5.2.5. Dýchacia gymnastika 247 // 5.3. Metodika Kleinovej-Vogelbachovej // 253 // 5.5. Metodika R. Brunkowej 275 // 5.6. Metodika podÄľa Robina Mc Kenzieho 289 // 5.6.1. Poruchový syndróm 291 // 5.6.2. Dysfúnkčný syndróm 291 // 5.6.3. Posturálny syndróm 292 // 5.7. Kaltenbomova metodika 301 // 5.8. Globálne uvoÄľňovacie cviky 304 // 5.9. Bobathovej metodika v rehabilitácii dospelých 309 // 5.10.1. Proprioceptívna neuromuskuláma facilitácia 325 // 5.10.2. Proprioceptívny tréning 345 // 5.12.1. Reflexná metodika 349 // 5.12.2. Facilitačná metodika M. Roodovej // 355 // 5.12.3. Metodika Dr. Faya 356 // 5.14. Hippoterapia 363 // 5.15. Swezey-Gerberovej metodika 377 // 6. Liečebné metodiky v pracovnej rehabilitácii 389 // 6.1. Ergoterapia 390 // 6.1.1. Ergoterapia hrou 390 // 6.1.2. Liečba zamestnávaním 390 // 6.1.3.1. Generalizovaná cielená ergoterapia 391 // 6.1.3.2. Špecifická cielená ergoterapia 391 // 7. Liečebné metodiky v oblasti psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie 413 // 7.1.1. Psychosociálna rehabilitácia 414 // 7. 1.2. Výchovná rehabilitácia 414 // 7.1.3. Chránená dielňa 415 // 7.1.4.1.
Coping 415 // 7.1.4.2. Relaxačné techniky 415 // 7.1.4.3. Telesné cvičenia a šport 416 // 7.1.4.4. Psychoterapia individuálna 416 // 7.1.4.5. Psychoterapia skupinová 416 // 7.1.4.6. Kluby 416 // 7.1.4.6. Humor 416 // 7.2. Škola chrbta 417 // 7.3. Zostava zaťažení v extrémnej polohe 429 // 8. Literatúra 437 // 9. Register 441 // 10. Obsah 445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC