Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964
209 s. : 1 mapa ; 21 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000122546
I. Metodické poznámky (Fr. Curiti) // 1. Význam disciplíny Vývoj českého jazyka. Jak studovat .. // 2. Rozbor // II. Řeč jako společenský jev. Vývoj jazyka (A. Mátl) // 1. Společenská funkce řeči // 2. Původ řeči // 3. Řeč a myšlení // 4. Celospolečenská povaha jazyka; jazyk národní // 5. Vývoj jazyka a společnosti // 6. Souvislost vývoje jazyka s vývojem lidské činnosti // 7. Průběh jazykových změn ...10 // 8. Nerovnoměrný vývoj základních složek jazyka ...10 // 9. Divergentní a konvergentní vývoj v jazyce ...12 // 10. Vnitřní a vnější vývoj jazyka ...12 // 11. Vliv jazyka na jazyk ...13 // 12. Srovnávání jazykových typů ...14 // III. Jazyky indoevropské. Jazyky slovanské (A. Mátl) ...16 // A. Jazyky příbuzné. Jazyky indoevropské ...16 // 1. Příbuznost jazyků ...16 // 2. Jazyky indoevropské ...16 // 3. Příbuznost jazyků indoevropských ...17 // B. Jazyky slovanské ...19 // 1. Příbuznost jazyků slovanských ...19 // 2. Základní hláskové a tvarové znaky jazyků slovanských . 20 // 3. Rozdělení slovanských jazyků ...23 // Cvičení (Fr. Curiti) ...27 // IV. Jazyk staroslověnský (A. Mátl) ...28 // 1. Původ a charakteristika ...28 // 2. Staroslověnský jazyk na našem území ...29 // V. Hospodářský, sociální a kulturní stav Slovanů, zvláště Čechů, do 13. století ...32 // A. Hospodářské, sociální a kulturní poměry v 6.—10. století ...32 // B. Hospodářské, sociální a kulturní poměry v 10. —13. století // a jejich odraz v slovní zásobě českého jazyka ...33 // 1. Hospodářské, sociální a kulturní poměry ...33 // 205 // 2. Tradice staroslověnská ...34 // 3. Náboženská terminologie ...34 // 4. Nejstarší období češtiny v úloze kulturního jazyka ...35 // 5. Pravopis nej starších zápisů ...36 //
6. Nejstarší památky literární ...36 // VI. Vývoj českého hláskosloví (Fr. Cuřín) ...37 // A. Vývoj praslovanský (opakování) ...37 // B. Vývoj pračeský ...37 // 1. Stahování ...38 // 2. Zánik a vokalizace jerů ...38 // 3. Zánik nosovosti ...40 // 4. Párová měkkost souhlásek ...41 // 5. Změna dz\ z ...43 // 6. Přízvuk ...43 // C. Vývoj hlásek od 11. do 14. století ...43 // I. Samohlásky ...43 // 1. Přehláska a—ě, á—ie ...44 // 2. Přehláska u—i, ú—i ...46 // 3. Přehláska o—ě, o—ie ...47 // 4. Ztráta jotace ...47 // 5. Slabikotvorné ř, / ...48 // 6. Splývání i z у ...49 // II. Souhlásky ...50 // 1. Zánik párové měkkosti souhlásek ...50 // 2. Vznik f z palatalize váného ŕ ...50 // 3. Vývoj souhlásky l ...51 // 4. Změna £—A ...52 // D. Vývoj hlásek od 14. do 17. století ...52 // I. Samohlásky ...52 // 1. Změna ó—uo—ů ...52 // 2. Změna ú—au—ou ...53 // 3. Změna j;(ř)—a/—e/ ...54 // 4. Úžení ie—l ...55 // 5. Úžení é—í ...55 // 6. Změna aj—ej ...56 // 7. Systém dlouhých samohlásek ...56 // II. Protetické a hiátové hlásky ...57 // 1. Protetická hláska v ...58 // 2. Protetická hláska j ...58 // 3. Protetická hláska h ...58 // 206III. Souhlásková skupení ...58 // E. Hláskové změny nesystémové ...60 // 1. Analogie ...60 // 2. Mylná dekompozice ...69 // 3. Metateze (přesmyk) ...60 // 4. Asimilace (spodoba) ...61 // 5. Disimilace (rozlišování) ...61 // t Cvičení ...61 // Přehled českých hláskových změn (tabulka) ...63 // VII. Tvarosloví a skladba (Fr.Cuřín) ...64 // 1. Číslo ...64 // 2. Gramatický rod ...64 // 3. Kmenový systém ...64 // 4. Skloňování zájmenné a složené ...66 // A. Skloňování podstatných jmen ...66 // I. Obecné poznámky ...66 // II. Jednotlivé typy ...69 // 1. Skloňování o-kmenů ...69 //
2. Skloňování a-kmenů ...71 // 3. Skloňování i-kmenů ...72 // 4. Kmeny souhláskové ...73 // 5. Dvojné číslo u podstatných jmen ...73 // 6. Vývojové tendence skloňování podstatných jmen ...74 // B. Skloňování přídavných jmen (Fr. Svěrák) ...78 // 1. Skloňování jmenné ...78 // 2. Skloňování složené ...78 // C. Skloňování zájm a ...80 // D. Skloňování číslovek ...81 // E. Časování ...82 // F. Skladba ...92 // Cvičení (Fr. Cuřín) ...93 // VIII. Poměr češtiny a slovenštiny (A. Mátl) ...96 // 1. Staré shody obou jazyků ...96 // 2. Staré rozdíly ...96 // 3. Odchylky vzniklé pozdějším hláskovým vývojem ...97 // 4. Rozdíly tvaroslovné ...99 // 5. Slovní zásoba ...100 // 6. Poměr češtiny a slovenštiny — shrnutí ...101 // IX. Literární jazyk 13. a 14. století (A. Mátl) ...103 // 1. Stav společnosti ...103 // 2072. Český jazyk spisovný ...103 // 3. Vnitřní rozvoj jazyka ...104 // 4. Pravopis spřežkový ...105 // X. Český jazyk v době husitské (A. Mátl) ...106 // 1. Rozvoj českého jazyka a jeho zlidovění ...106 // 2. Jan Hus a český jazyk ...107 // XI. Český jazyk za humanismu (Fr. Cuřín) ...110 // 1. Stav národní společnosti v 15. a 16. století ...110 // 2. Český jazyk za humanismu ...111 // 3. Stav jazyka v 16. století ...114 // XII. Český jazyk v období pobělohorském (Fr. Cuřín) ...116 // 1. Hospodářské, politické a kulturní poměry. Rozkolísání jazyka ...116 // 2. Mluvnice a brusičství ...117 // Cvičení ...118 // XIII. Obrození spisovného jazyka. Josef Dobrovský (Fr. Cuřín) .. 120 // XIV. Rozvoj slovní zásoby. Josef Jungmann. Charakteristika uměleckého stylu za obrození (Fr. Cuřín) ...123 // 1. Rozvoj slovní zásoby ...123 // 2. Přehled vývoje uměleckého jazyka za obrození ...125 // Cvičení ...126 //
XV. Vývoj českého jazyka od obrození do 2. světové války (Fr. Cuřín) 128 // 1. Český jazyk ve společnosti ...128 // 2. Odborné názvosloví ...128 // 3. Brusiči ...129 // 4. Jan Gebauer ...129 // 5. Po 1. světové válce ...130 // 6. Stručný přehled uměleckého jazyka v tomto období ...131 // XVI. Český jazyk za socialismu (Fr. Cuřín) ...135 // A. Útvary národního jazyka a vývojové tendence ...135 // B. Současný stav spisovného jazyka a péče o něj ...137 // 1. Hláskosloví a pravopis. Zvuková stránka ...137 // 2. Tvarosloví ...138 // 3. Skladba ...138 // 4. Slovní zásoba ...139 // 5. Styly spisovného jazyka ...140 // 6. Praktická péče o spisovný jazyk ...140 // C. Bohemistika a světová jazykověda ...141 // XVII. Matematické metody v jazykovědě (Fr. Svěrák) ...148 // XVIII. Ono mas tiká (VI. Smilauer) ...150 // A. Osobní jména ...150 // 208B. Místní jména ...153 // C. Onomastika ve škole ...156 // XIX. Obecné výklady o nářečí (B. Koudela) ...157 // A. Předmět dialektologie a její vývoj ...157 // 1. Předmět dialektologie ...157 // 2. Z dějin české dialektologie ...158 // B. Nářečí a národní jazyk ...158 // 1. Nářečí a jazyk ...158 // 2. Nářečí a národní jazyk ...160 // 3. Nářečí a spisovný jazyk ...160 // C. Vývoj nářečí ...161 // 1. Vznik a vývoj českých nářečí ...161 // 2. Rozklad českých nářečí ...162 // 3. Hranice nářečí ...162 // 4. Interdialekty, obecná čeština ...163 // D. Takzvaná „sociální nářečí“ ...164 // 1. Stavovské jazyky ...164 // 2. Slangy a argot ...164 // E. Výzkum nářečí ...165 // 1. Metody studia nářečí ...165 // 2. Organizace badatelské práce ...166 // 3. Jazykový zeměpis ...167 // 4. Zapisování mluvené řeči ...168 // 5. Význam studia nářečí ...169 //
F. Jazykový vývoj v pohraničí ...170 // XX. Přehled nářečí českého jazyka (Fr. Svěrák) ...172 // Rozdělení českých nářečí. Rozšíření některých jevů ...172 // A. Česká nářečí ...175 // B. Hanácká nářečí ...179 // C. Lašská nářečí ...181 // D. Moravskoslovenská nářečí ...183 // E. Přehledná tabulka nářečí českého jazyka ...185 // F. Nářeční ukázky ...186 // Cvičení (Fr. Svěrák, Fr.Cuřín) ...187 // XXL Ukázka rozboru (Fr.Cuřín) ...190 // A. Text staročeský ...190 // B. Text nářeční ...193 // XXII. Seznam literatury ...196 // XXIII. Souhrnné otázky ...198 // Rejstřík ...199
(OCoLC)42129380
cnb000479377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC