Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.5) Půjčeno:41x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
105 s. ; 20 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
000122722
Předmluva ...3 // I. Současný spisovný jazyk ...5 // A. Jako předmět jazykovědy ...5 // B. Pojem současného spisovného jazyka ...8 // II. Vývojové tendence současné spisovné češtiny 1U // A. Celková charakteristika vývoje současné spisovné češtiny ...10 // B. Vývoj jednotlivých složek současné spisovné češtiny 16 // AA. Hláskosloví ...16 // 1. Samohlásky ...16 // 2. Souhlásky ...22 // BB. Tvarosloví ...22 // 1. Tvarosloví jmen ...22 // 2. Tvarosloví sloves ...27 // a) Vývoj počtu tvarů ...28 // b) Vývoj časovacích typů a tvarů ...29 // ba) Tendence к hláskovému a tvarovému vyrovnání ...30 // bb) Časovací typy ...32 // CC. Skladba ...35 // 1. Prostředky sbližující spisovný jazyk s jazykem // běžně mluveným ...35 // (1) Typ Je vidět Sněžka ...36 // (2) Vztažné věty s absolutním co . . . 36 // 13) Ústup vazeb neakuzativních ...37 // 2. Prostředky sevřené větné stavby ...38 // (A) Souvětné celky ...39 // (1) Složitá hypotaktická souvětí ...39 // (2) Složené spojovací výrazy ...41 // (3) Nepravé věty vedlejší ...40 // (4) Syntaktická kondenzace ...46 // (5) Nevlastní předložkové výrazy ...49 // (6) Genitiv prostého vztahu ...50 // (7) Antepozice bohatě rozvitého přívlastku // adjektivního ...50(В] Nadvětné celky ...51 // 3. Prostředky uvolněné větné stavby ...51 // (A) (Sou)větné celky ...52 // (1) Asyndetické spojování vět ...52 // (2) Parentetické věty ...54 // (3) Osamostatněné části věty ...55 // (4) Samostatný větný člen ...56 // (5) Vytýkací opis ...58 // (B) Nadvětné celky ...59 // (1) S vyjádřením vztahů mezi výpověďmi ...60 // (2) Bez vyjádření vztahů mezi výpověďmi . 60 // 4. Projevy vnitřního vývoje syntaktického systému 60 // (A) Změny v užívání pádů ...61 // (1) Šíření konstrukcí s genitivem ...61 //
(2) Šíření nominativu jmenovacího ...62 // (3) Šíření instrumentálu původce děje v aktivních konstrukcích ...63 // (B) Změny v slovosledu ...63 // DD. Slovní zásoba ...65 // 1. Kvantitativní růst a terminologizace slovní zásoby ...66 // 2. Tvoření nových pojmenování ...68 // (A) Změny v tvoření nových sousloví ...69 // (1) Víceslovná pojmenování ...69 // (2) Multiverbizovaná pojmenování . . 70 // (3) Konkurence mezi genitivem a adjektivem ...72 // (B) Změny v tvoření nových slov ...73 // (1) Jména přechýlená ...74 // (2) Jména obourodá ...74 // (3) Jména konatelská ...74 // (4) Složeniny s první částí rychlá- /velko ) a samo- ...75 // (5) Substantiva s příponou -n(ost) ...76 // (6) Dějová jména bez přípony ...76 // (7) Složeniny typu kamenolom a autodoprava ...77 // (8) Složeniný typu dělnickorolnický (morálně politický Ì ...78 // (9) Zkratky a zkratková slova ...79 // (10) Slova s cizími předponami a příponami 80 // (11) Složeniny formálně zařazující ...81 // 3. Zanikání starých pojmenování ...81 // /4. Změny slovního významu ...81 // 5. Přejímání z jiných útvarů národního jazyka ...62 // (1) Přejímání z jazyka běžně mluveného . 82 // (2) Přejímání z nářečí ...35 // (i. Přejímání z jiných jazyků ...35 // (1) Slova přejatá ...85 // (2) Kalky ...87 // (3) Slova s cizími prvky ...87 // III. Jazyková kultura ...88 // Doslov ...100 // Přehled základní literatury ...102 // Rejstřík
(OCoLC)23933230
cnb000054723

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC