Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.7) Půjčeno:50x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974
314 s. : il.

objednat
Kniha, jež v mnohém navazuje na dřívější autorovy studie z teorie výtvarné výchovy, pomáhá orientovat se v oboru výtvarné výchovy na všech stupních školy. Zabývá se hledáním výchovného cíle, sleduje výtvarný projev dítěte,zachycuje českou a sovětskou tradici studia dětské kresby, jmenuje didaktická východiska a nastiňuje členění výtvarných činností.
000123023
ÚVODEM 13 // I. HLEDÁNÍ VÝCHOVNÉHO CÍLE Začátky a klasikové 19 // Estetická a výtvarná výchova u J. A. Komenského // Pedagogičtí klasikové po Komenském 22 // Objev „dětského umění“ 25 // Výchova uměním a výchova k umění 27 // Socializace umění 28 // Herberta Reada Výchova uměním 32 Britschova teorie výtvarného umění a výchova k výtvarnosti 35 // Vlivy Bauhausu 38 // Tvořivost a výtvarná výchova 39 // Souvztažnost výtvarného a didaktického procesu Výtvarná výchova a vizuální komunikace 48 Možnosti nového pojetí 52 // II. VÝTVARNÝ PROJEV DÍTĚTE // a/ Výtvarný projev a duševní život 62 // Začátky vědeckého zájmu o dětskou kresbu 63 // Hledání mezičlánku 64 // Readovy názory 67 // Příspěvek tvarové psychologie 69 // Shoda mezi vnímáním, vnitřní zkušeností, // představováním, myšlením a vytvářením 71 // Ještě o představách (vjemová konstanta) 74 // Piaget o obrazných představách 75 // Představy a duševní život 77 // Nevidíme jen očima 77 // Výtvarný projev a duševní život 79 // Vnímání představa forma 80 // b/ Výtvarný projev z vývojového hlediska Přednosti genetického pohledu 83 // Proč dítě kreslí? 83 // Čáranice 84 // První kresby jejich smysl v kontextu duševního života 88 // Vývoj prvních kreseb 94 // Co dítě kreslí 98 // Vývoj grafického typu /zákony formování/ Grafický typ člověka 101 // Rozvoj výtvarné formy 102 // Zobrazení objemu a prostoru 104 // Barva a výtvarný projev 108 Psychické typy a výtvarný projev // ve výchovné praxi 110 // Výtvarný projev dospívající mládeže // Výtvarný projev a teorie informací // Vidění je třeba se učit 121 // Česká a sovětská tradice // STUDIA DĚTSKÉ KRESBY 129 // IV. DIDAKTICKÁ VÝCHODISKA // Genetický princip 187 // Spontánnost kontra výchova? 189 //
Vzdělávací Objektivismus 192 // Pedagogický funkcionalismus 193 // Místo hry v didaktickém uvažování Výtvarné studium 204 Tvůrčí činnost a tvoření 208 // Výtvarné myšlení 208 // Tvořivost ve výtvarné výchově // Kategoriální vzdělání a základní učivo Možnosti a meze kategorizace látky výtvarné výchovy 223 // Členění výtvarných činností // Výtvarné vyjadřování představ fantazijní a poznatkově věcné povahy 231 // Studium a výtvarné podání skutečnosti 233 // Tvarová a barevná transpozice přírodní nebo umělé formy 237 // Výtvarná parafráze přírodní a umělé formy 239 // Výtvarná interpretace funkcí tektonické povahy v materiálním výtvoru 241 // Výtvarná interpretace pohybové funkce v materiálním výtvoru 242 // Volná výtvarná interpretace uměleckých i mimouměleckých zážitků smyslové a emocionální povahy 244 // Výtvarné zhodnocení psychických automatismů a hra s výtvarnými prostředky 245 // Výtvarná objektivace formotvorných principů (jako rovnováhy, rytmu, kontrastu, harmonie, seskupování, konfigurace) na úkolech figurativní a nefigurativní povahy 247 // Strukturování obsahových a tvarových složek jako předstupeň individuálně tvůrčích projevů 248 // ZÁVĚREM 249 // DOSLOV 253 // LITERATURA 291 // RESUMÉ 295
(OCoLC)42098236
cnb000158274

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC