Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27.7) Půjčeno:166x 
BK
2. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1998
257 s.,tab.

objednat
ISBN 80-7067-798-8 (brož.)
Dotisk 2000
Obsahuje úvod, tabulky
Bibliografie: s. 237 - 241
Výzkumy pedagogické - metody - učebnice vysokošk.
000123049
3 // OBSÁH // Strana // Úvodem ¦ // 1 Vědecky vizkum v pedagogice // 1.1 Metody lidského poznávání // 1.2 Pojem a fáze vědeckého výzkumu v pedagogice , . » 9 > 1.3 ’Techniky práce s odbornou literaturou ... // 1.4 Pořizování výběrů ... // 1.5 Výzkumy ex—post-facto a výzkumy experimentální • // 1.5.1 Výzkumy ex-post-facto ... // 1.5.2 Pedagogické experimenty ... // Technika jedné skupiny , , ... // Technika paralelních skupin ... // Technika rotace faktorů ... ... // 1.6 Millova pravidla .. ... ... // 2 Měření pedagogických ,1evů ... // i Y // 2.1 Podstata měření ... // 2.2 Úrovně měření ... ... , # // 2.3 Vlastnosti dobrého měření ... ... . // 2.4 Poměr kvality a kvantity v pedagogice ... // 2.5 Zpracování výsledků měření ve vědeckém výzkumu • // 2,5,1 Uspořádání dat a sestavení tabulek // četností •••••... ... ... // 2.5*2 Grafické znázornění naměřených dat . . . . 2*5.3 Výpočet charakteristik»polohy ... // 2.5.4 Výpočet charakteristik rozptýlení . . . . // 2.5.5 Výpočet měr šikmosti a špičatosti , , . . // 2.5.6 Gaussovo normální rozdělení . ... // 3 Metody měření a shromažďování dat v pedagogickém výzkumu ... ... ... // 3.1 Pedagogické pozorování . ... ... // 3*1.1 Vlastnosti dobrého pedagogického pozorování // 3.1.2 Subjektivní faktory působící při pozorování // 3.1.3 Hěkteré techniky standardizovaného // pozorování ... // 7 // 8 8 9 // 14
18 // 27 // 27 // 29 // 30 // 31 34 36 // 38 // 38 // 39 41 44 47 // 47 // 51 // 52 59 65 68 // 73 // 73 // 74 // 75 // 77 // 4 // Strana // 3.1«3.1 Technika A. A. Bellacka • • . • • 78 // 3.1.3.2 Technika frekvenční a sekvenční // analýzy ... 79 // 3.1.3.3 Rating v pedagogickém pozorování 83 // 3.1.3.4 Technika převodu kvalitativních // udajü na grafický záznam ... 86 // 3.2 Dotazník v pedagogickém výzkumu ••.•••«*. 89 // 3.2.1 Druhy položek v dotazníku ... 90 // 3.2.2 Vlastnosti dobrého dotazníku ••••... 99 // 3.2.3 Provedení dotazníkového šetření ... 101 // 3.2.4 Interpretace výsledkft třídění prvního // stupně ... 1C5 // 3.2.5 Interpretace výsledká tříděni druhého // stupně ...*... 108 // 3.3 Rozhovor (interview) v pedagogickém výzkumu ... 113 // 3.4 Testy v pedagogickém výzkumu •**•«•**•* 115 // 3.4.1 Didaktické testy a jejich druhy...116 // f 3.4.2 Testové úlohy 119 // #3.4.3 Konstrukce didaktického testu ... 126 // 3,4.4 Ověřování vlastností didaktického testu • 127 // 3.4.4.1 Analýza testových úloh ... 128 // 3.4.4.2 Vlastnosti didaktického testu // jako celku 131 // I 3.5 Socioraetrie v pedagogickém výzkumu ...134 // 3.5.1 Sociometrické matice 136 // 3.5.2 Sociogramy ... 139 // 3.5.3 Sociometrické indexy ... 145 // 3.6 Sémantický diferenciál ... •*•**•* 150 // 3.7 Q-metodologie // 4 ) Statistické metody užívané při ověřováni platnosti // hypotéz . ...
.«...••••«**• 158 // 4.1 Hypotézy ve vědeckém výzkumu .••*.**•*• 158 // 4.2 Statistické testy významnosti ... ... 159 // 4.3 Závislost mezi pedagogickými jevy při nominálním // měření  3 // 5 // Strana // 4*3.1 Šest dobré shody chí-lnradrát ... 163 // 4.3.2 Test nezávislosti chí-kvadrát // pro kontingentní tabulku... 171 // 4.3.3 Test nezávislosti chí-kvadrát // pro otyřpolní tabulku •.•••••••• 173 // 4.3.4 Pisherův kombinatoricky test pro čtyřpolní // tabulku e malými četnostmi ••••.••• 175 // 4.3.5 Stupeň závislosti mezi áevy při nominálním // měření ... ... 178 // 4.4 Závislost mezi pedagogickými jevy při ordinálním // měření .••••••••••••••• ... 181 // 4.4.1 Spearmanüv koeficient pořadové korelace • 181 // 4.4.2 Kendallüv koeficient shody •.•••••• 184 // 4.4.3 Znaménkový test ... 186 // 4.4.4 Wiicoxonüv test ... . • ... 189 // 4.4.5 U-test ... ... 191 // 4.5 Závislost mezi pedagogickými jevy // při intervalovém nebo poměrovém měření ... 195 // 4.5*1 Funkční a statistická závislost jevů ,. . . 195 // 4.5.2 Pearsonóv koeficient korelace ... 198 // 4.5.3 Dvouřádková (biseriální) korelace ... 204 // 4.5.4 Testování významnosti rozdílu mezi dvěma // výběrovými koeficienty korelace • • • • • 207 // 4.5.5 Studentův t-test * . 2O8 // 4.5.6 F-test ... ... •••••••• 212
4.5.7 Párový t-test ••••••••• ... 214 // 4.5.Ö Analýza rozptylu ¦ 217 // 4.5.8.1 Jednofaktorová analýza rozptylu . 217 // Duncanův test ••...•«• 221 // 4.5.8.2 Dvoufaktorová analýza rozptylu . 223 // 4.5.9 Nástin faktorové analýzy ... 228 // 5 Zpráva o výzkumu «•••••••.•••«•••.. 233 // Literatura ... 237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC