Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : ASPI, 2004
453 s.

objednat
ISBN 80-7357-044-0 (brož.)
Komentář
Obsahuje rejstřík
Právo pracovní-předpisy právní - Česko - texty a komentáře
Zákoník práce - Česko - texty a komentáře
000123057
Čl. I - Čl. X nadpis vypuštěn ...13 // ČÁST PRVNÍ // §1-26 // Všeobecná ustanovení // §1-7 HLAVA PRVNÍ; Působnost zákoníku práce ...15 // §7-17 HLAVA DRUHÁ: Účastníci pracovněprávních vztahů ...26 // §8-10 Zaměstnavatelé ...27 // §11-13 Zaměstnanci ...32 // §14-17 Zastoupení ...35 // §18-23a HLAVA TŘETÍ: bez nadpisu ...39 // §20 nadpis zrušen ...44 // §24-26 nadpis zrušen ...50 // §25d-26 Přistup k nadnárodním informacím a projednání ...55 // §25d Společná ustanovení ...55 // §25e Vyjednávači výbor ...57 // §25f Usnesení o skončení vyjednávání ...58 // §25h Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním ...59 // §25i Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace // a projednání ...60 // §25j Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona ...60 // ČÁST DRUHÁ // §27-216 // Pracovní poměr // §27-71 HLAVA PRVNÍ; Vznik, změny a skončení pracovního // poměru ...66 // §28-35 ODDÍL PRVNÍ: Pracovní smlouva a vznik pracovního // poměru ...71 // §33-35 Vznik pracovního poměru ...87 // §35 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru ...88 // §36-41 ODDÍL DRUHÝ: Změny pracovního poměru ...92 // 5§36 Změna sjednaných pracovních podmínek ...92 // §37 Převedení na jinou práci ...95 // §38 Pracovní cesta a přeložení ...101 // §38a-38b Agenturní zaměstnávání ...104 // §39 Převedení zaměstnance na původní pracovní místo ...108 // §39 nadpis vypuštěn ...108 // §40 Převedení a přeložení na žádost zaměstnance ...109 // §40 nadpis vypuštěn ...109 // §41 Účast odborových orgánů při převádění ...110 // §41 nadpis vypuštěn ...110 // §42-60c ODDÍL TŘETÍ: Skončení pracovního poměru ...110 // §43 Dohoda ...112 // §44 Výpověď ...114 // §45 Výpovědní doby ...119 // §46-47 Výpověď daná zaměstnavatelem ...120 //
§48-50 Zákaz výpovědi ...145 // §51-52 Nadpis zrušen ...149 // §51 Výpověď daná zaměstnancem ...149 // §52 Hromadně propouštění ...149 // §53-55 Okamžité zrušení ...152 // §56-57 Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu ...161 // §58 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ...161 // §59 Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního // poměru ...163 // §60 Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání ...169 // §60a-60c Odstupně ...170 // §61-64 ODDÍL ČTVRTÝ: Nároky z neplatného rozvázání pracovního // poměru ...173 // §65-68 ODDÍL PÁTÝ: Volba a jmenování ...184 // §69-71 ODDÍL ŠESTÝ: Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost ...188 // §70-71 Vedlejší pracovní poměr ...189 // §70 bez nadpisu ...189 // §71 Vedlejší činnost ...191 // §72-82 HLAVA DRUHÁ: Pracovní kázeň a pracovní řád ...193 // §72 zrušen ...193 // §73 Základní povinnosti zaměstnanců ...193 // §74 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců ...196 // §75 Výkon jiné výdělečné činnosti ...196 // §76-77 bez nadpisu ...198 // §77 zrušen ...198 // §78-82 nadpis vypuštěn ...198 // §79a zrušen ...199 // §82 Pracovní rád ...199 // §83-110c HLAVA TŘETÍ: Pracovni doba a doba odpočinku ...201 // §83-95 ODDÍL PRVNÍ: Pracovni doba a přestávky v práci ...201 // §83 Vymezení pojmů ...201 // §84-86 Rozvrženi pracovní doby ...203 // §85a Pružná pracovní doba ...204 // §85b Formy pružné pracovní doby ...205 // §85c Překážky v práci při pružné pracovni době ...205 // §85d Práce přesčas při pružné pracovní době ...206 // §86 Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby ...207 // §87-90 Začátek a konec pracovní doby ...208 // §89 Přestávky v práci ...209 // §90 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami ...210 //
§91-94 Dny pracovního klidu ...211 // §92 Nepřetržitý odpočinek v týdnu ...212 // §94 Evidence pracovní doby ...213 // §95 Pracovní pohotovost ...213 // §96-99a ODDÍL DRUHÝ: Práce přesčas a noční práce ...215 // §100 -110c ODDÍL TŘETÍ: Dovolená na zotavenou ...219 // §100 bez nadpisu ...219 // §101-105 Dovolená za kalendářní rok ...219 // §104 Dovolená za odpracované dny ...221 // §105 Dodatková dovolená a další dovolená ...221 // §106-110c Společná ustanovení o dovolené na zotavenou ...223 // §108 bez nadpisu ...224 // §109 bez nadpisu ...225 // §111 -131 HLAVA ČTVRTÁ: Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů ...230 // §111-123 ODDÍL PRVNÍ: Mzda ...230 // §111-123 bez nadpisu ...230 // §112 zrušen ...231 // §113 zrušen ...231 // §114 zrušen ...231 // 7§115 zrušen ...231 // §116 zrušen ...231 // §116a zrušen ...231 // §117 zrušen ...231 // §118 zrušen ...231 // §119 Splatnost mzdy ...231 // §120 Výplata mzdy ...231 // §121 Srážky ze mzdy ...232 // §122 zrušen ...233 // §124-130 ODDÍL DRUHÝ: Náhrada mzdy při překážkách v práci ...234 // §124 Překážky na straně zaměstnance ...234 // §124 Překážky z důvodů obecného zájmu ...234 // §125 Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách // a civilní služby ...235 // §126 Školení a studium při zaměstnání ...236 // §127- 128 Důležité osobní překážky v práci ...237 // §129-130 Překážky na straně zaměstnavatele ...238 // §129 Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými // povětrnostními vlivy ...238 // §130 Ostatní překážky na straně zaměstnavatele ...239 // §131 ODDÍL TŘETÍ: Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům // v souvislosti s výkonem práce ...240 // §132- 138 HLAVA PÁTÁ: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...241 //
§132a Prevence rizik ...242 // §132b Odborná způsobilost ...244 // §133 Povinnosti zaměstnavatele ...244 // §133a Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, // mycí. astici a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje ...246 // §133b Bezpečnostní značky a signály ...247 // §133c Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech // a nemocech z povolání ...248 // §134 Pracoviště a pracovní prostředí ...248 // §134a Výrobní a pracovní prostředky a zařízení ...249 // §134b Zvláštní odborná způsobilost ...250 // §134c Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná // pásma ...250 // §134d Zákazy některých prací ...252 // §134e Organizace práce a pracovní postupy ...253 // 8§135 Práva a povinnosti zaměstnanců ...254 // §136 Kontrola odborových orgánu ...256 // §136a Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany // zdraví pří práci ...257 // §137 nadpis vypuštěn ...259 // §138 Státní odborný dozor ...259 // §139-148a HLAVA ŠESTÁ: Péče о zaměstnance ...261 // §139-145 ODDÍL PRVNÍ: Pracovní a životní podmínky zaměstnanců // a jejich odborný rozvoj ...261 // §141-144 Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování ...262 // §145 Uložení svršků a dopravních prostředků ...266 // §146-148a ODDÍL DRUHÝ: Zabezpečení pří pracovní neschopnosti // a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce ...267 // §149-169 HLAVA SEDMÁ: Pracovní podmínky žen a mladistvých ...270 // §149-152 ODDÍL PRVNÍ: Pracovní podmínky žen ...270 // §150 Zákazy některých prací ...270 // §151 zrušen ...271 // §152 zrušen ...271 // §153-162 ODDÍL DRUHÝ: Pracovní podmínky těhotných žen a matek ...272 // §153 Převedení na jinou prácí ...272 // §154 Pracovní cesty a přeložení ...273 //
§155 Rozvázání pracovního poměru ...273 // §156 Úprava pracovní doby ...274 // §157-162 Mateřská a rodičovská dovolená ...274 // §157 Mateřská dovolená ...274 // §158 Rodičovská dovolená ...276 // §159 Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte ...277 // §160 Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené ...278 // §161 Přestávky ke kojení ...278 // §163-169 ODDÍL TŘETÍ: Pracovní podmínky mladistvých ...279 // §166 Zákaz práce přesčas a práce v noci ...281 // §167 Práce zakázané mladistvým ...282 // §168 Lékařské vyšetření ...282 // §170-206 HLAVA OSMÁ: Náhrada škody ...284 // §170-171 ODDÍL PRVNÍ: Předcházení škodám ...284 // §172-186 ODDÍL DRUHÝ; Odpovědnost zaměstnance za škodu ...287 // §172-174 nadpis vypuštěn ...287 // 9§172 Obecná odpovědnost ...287 // §175 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody ...291 // §176-177 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které // je zaměstnanec povinen vyúčtovat ...292 // §178 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů ...303 // §178a-178b Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance ...304 // §179-186 Rozsah náhrady škody ...305 // §187-206 ODDÍL TŘETÍ: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu ...315 // §187 Obecná odpovědnost ...315 // §190-203 Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání ...318 // §204-205 Odpovědnost ve zvláštních případech ...371 // §204 Odpovědnost za škodu na odložených věcech ...371 // §205 Odpovědnost při odvracení škody ...373 // §205a-206 Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele ...373 // §205d Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu // při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ...376 //
§207-216 HLAVA DEVÁTÁ: Pracovní spory ...382 // §207-208 nadpis vypuštěn ...382 // §209-210 nadpis vypuštěn ...382 // §211-213 nadpis vypuštěn ...382 // §214-216 nadpis vypuštěn ...382 // §215 nadpis vypuštěn ...382 // ČÁST TŘETÍ // §217-231 // nadpis vypuštěn // §218 zrušen ...383 // §219 zrušen ...383 // §220 zrušen ...383 // §221 zrušen ...383 // §222-231 nadpis zrušen ...383 // §226 zrušen ...383 // §227 zrušen ...383 // §228 zrušen ...383 // §229 zrušen ...383 // §230 zrušen ...383 // ČÁST ČTVRTÁ // §232-239b // Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr // §236 Dohoda o provedení práce ...386 // §237-239b Dohoda o pracovní činnosti ...387 // ČÁST PÁTÁ // §240-266a // Společná ustanovení // §240-245 HLAVA PRVNÍ: Právní úkony ...390 // §242-243a Neplatnost ...391 // §244-245 Smlouvy (dohody) ...395 // §246-248 HLAVA DRUHÁ: Zajištěni práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů ...396 // §249-251 d HLAVA TŘETÍ: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ...398 // §252-260 HLAVA ČTVRTÁ: Zánik práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů ...404 // §252-257 Uspokojení nároku ...404 // §258 Uplynutí doby ...406 // §259 Dohoda o sporných nárocích ...406 // §260 Smrt zaměstnance ...406 // §261-266a HLAVA PÁTÁ: Lhůty a doby ...407 // §261-266a nadpis vypuštěn ...407 // §266 Počítání času ...410 // §266a Doručování ...411 // ČÁST ŠESTÁ // §267-280 // Závěrečná ustanovení // §267-270 Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců ...412 // §270a-270b nadpis vypuštěn ...413 // §271-275 Výklad některých pojmů ...414 // 11§275 Průměrný výdělek ...416 // §276-280 Přechodná ustanovení ...416 // §279 Zrušovací ustanovení ...418 // §280 Účinnost ...422 //
Vybraná ustanovení novel ...423 // Nařízeni vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony ...425 // Příloha: Důležité osobní překážky v práci, při nichž se poskytuje pracovní volno ...448 // Rejstřík ...451 // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC