Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Polygon, 2000
574 s.

objednat
ISBN 80-7273-021-5 (váz.)
Obsahuje úvod, rejstřík
Zákoník práce - Česko - texty a komentáře
000123059
OBSAH // L ZÁKONÍK PRÁCE S KOMENTÁŘEM // VČETNĚ NOVELY PLATNÉ OD 1. 1. 2001...11 // 1. Účel a cíl novely zákoníku práce...11 // 2. Soulad nové úpravy s ústavním pořádkem ČR, právem ES // a mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána...21 // 3. Platné znění zákoníku práce s komentářem a s vyznačením // změn od 1. 1.2001 ...22 // ČÁST PRVNÍ: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...22 // HLAVA PRVNÍ: Působnost zákoníku práce...22 // HLAVA DRUHÁ: Účastníci pracovněprávních vztahů...42 // Zaměstnavatelé...47 // Zaměstnanci...54 // Zastoupení...57 // HLAVA TŘETÍ...58 // Přístup ? nadnárodním informacím a projednání...88 // Společná ustanovení...88 // Vyjednávači výbor...91 // Usnesení o skončení vyjednávání... 92 // Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním...92 // Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání.93 // Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona...93 // ČÁST DRUHÁ: PRACOVNÍ POMĚR...97 // HLAVA PRVNÍ: Vznik, změny a skončení pracovního poměru...97 // Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru...102 // Vznik pracovního poměru...120 // Povinnosti vyplývající z pracovního poměru...120 // Změny pracovního poměru...125 // Změna sjednaných pracovních podmínek...125 // Převedení na jinou práci...125 // Pracovní cesta a přeložení... 133 // Přeyedení zaměstnance na původní pracovní místo...136 // Převedení a přeložení na žádost
zaměstnance...138 // Účast odborových orgánů při převádění...138 // Skončení pracovního poměru...138 // Dohoda...140 // Výpověď...141 // Výpovědní doby...142 // Výpověď daná zaměstnavatelem...143 // Zákaz výpovědi...159 // Výpověď daná zaměstnancem...165 // Hromadné propouštění... 167 // Okamžité zrušení...169 // Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu...172 // Zrušení pracovního poměru ve zkušební době...173 // Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru...174 // Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání...176 // Odstupné...179 // Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru...182 // Volba a jmenování...186 // Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost...188 // Vedlejší pracovní poměr...188 // Vedlejší činnost...191 // HLAVA DRUHÁ: Pracovní kázeň a pracovní řád...193 // Základní povinnosti zaměstnanců...193 // Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců...195 // Výkon jiné výdělečné činnosti...195 // Pracovní řád...198 // HLAVA TŘETÍ: Pracovní doba a doba odpočinku...199 // Pracovní doba a přestávky v práci...199 // Vymezení pojmů...199 // Rozvržení pracovní doby...202 // Pružná pracovní doba...205 // Formy pružné pracovní doby...206 // Překážky v práci při pružné pracovní době...206 // Práce přesčas při pružné pracovní době...207 // Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby...213
// Začátek a konec pracovní doby...215 // Přestávky v práci...216 // Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami...218 // Dny pracovního klidu...220 // Nepřetržitý odpočinek v týdnu...221 // Evidence pracovní doby...223 // Pracovní pohotovost...224 // Práce přesčas a noční práce...225 // Dovolená na zotavenou...230 // Dovolená za kalendářní rok...231 // Dovolená za odpracované dny...234 // Dodatková dovolená a další dovolená...235 // Společná ustanovení o dovolené na zotavenou...237 // HLAVA ČTVRTÁ: Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů...242 // Mzda...242 // Splatnost mzdy...243 // Výplata mzdy...244 // Srážky ze mzdy...248 // Náhrada mzdy při překážkách v práci...252 // Překážky na straně zaměstnance...252 // Překážky z důvodů obecného zájmu...252 // Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby ...256 // Školení a studium při zaměstnání...257 // Důležité osobní překážky v práci...258 // Překážky na straně zaměstnavatele...262 // Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními // vlivy...262 // Ostatní překážky na straně zaměstnavatele...263 // Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti // s výkonem práce...265 // HLAVA PÁTÁ: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci...265 // Základní ustanovení...265 // Prevence rizik...266 // Odborná způsobilost...270 // Povinnosti zaměstnavatele...271 // Osobní ochranné
pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, // čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje...273 // Bezpečnostní značky a signály...275 // Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech // z povolání...276 // Pracoviště a pracovní prostředí...277 // Výrobní a pracovní prostředky a zařízení...281 // Zvláštní odborná způsobilost...281 // Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma...282 // Zákazy některých prací...284 // Organizace práce a pracovní postupy...285 // Práva a povinnosti zaměstnanců...286 // Kontrola odborových orgánů...291 // Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví // při práci...292 // Státní odborný dozor...295 // HLAVA ŠESTÁ: Péče o zaměstnance...296 // Pracovní a životní podmínky zaměstnanců a jejich odborný rozvoj...296 // Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování...297 // Uložení svršků a dopravních prostředků...315 // Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání // po návratu do práce...317 // HLAVA SEDMÁ: Pracovní podmínky žen a mladistvých...325 // Pracovní podmínky žen...325 // Zákazy některých prací...328 // Pracovní podmínky těhotných žen a matek...332 // Převedení na jinou práci...332 // Pracovní cesty a přeložení...333 // Rozvázání pracovního poměru...334 // Úprava pracovní doby...334 // Mateřská a rodičovská dovolená...336
// Mateřská dovolená...336 // Rodičovská dovolená...337 // Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte...337 // Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené...338 // Přestávky ke kojení... 339 // Pracovní podmínky mladistvých...339 // Zákaz práce přesčas a práce v noci...342 // Práce zakázané mladistvým...344 // Lékařské vyšetření...349 // HLAVA OSMÁ: Náhrada škody...349 // Předcházení škodám...349 // Odpovědnost zaměstnance za škodu...350 // Obecná odpovědnost...350 // Odpovědnost za nesplnění povinností ? odvrácení škody...357 // Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, // které je zaměstnanec povinen vyúčtovat...357 // Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů...361 // Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance...362 // Rozsah náhrady škody...362 // Odpovědnost zaměstnavatele za škodu...368 // Obecná odpovědnost...368 // Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání... 370 // Odpovědnost ve zvláštních případech...413 // Odpovědnost za škodu na odložených věcech...413 // Odpovědnost při odvracení škody...416 // Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele...416 // Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu // při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání...417 // HLAVA DEVÁTÁ: Pracovní spory...423 // ČÁST TŘETÍ...423 // ČÁST ČTVRTÁ: DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH // MIMO PRACOVNÍ
POMĚR...423 // Dohoda o provedení práce...426 // Dohoda o pracovní činnosti...430 // ČÁST PÁTÁ: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...433 // HLAVA PRVNÍ: Právní úkony...433 // Neplatnost...433 // Smlouvy (dohody)...442 // HLAVA DRUHÁ: Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů...443 // HLAVA TŘETÍ: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů...446 // HLAVA ČTVRTÁ: Zánik práv a povinností z pracovněprávních // vztahů...458 // Uspokojení nároku...458 // Uplynutí doby...460 // Dohoda o sporných nárocích... 460 // Smrt zaměstnance...460 // HLAVA PÁTÁ: Lhůty a doby...461 // Počítání času...465 // Doručování...466 // ČÁST ŠESTÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...471 // Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců...471 // Výklad některých pojmů...478 // Průměrný výdělek...479 // Přechodná ustanovení...484 // Zrušovací ustanovení...486 // Účinnost... 491 // Článek VI zákona č. 74/1994 Sb.: Přechodná ustanovení...491 // ČI. V zákona č. 167/1999 Sb.: Přechodná ustanovení...492 // Nález Ústavního soudu č. 192/1999 Sb...493 // ČI. II zákona č. 155/2000 Sb.: Přechodná ustanovení...493 // ?. ZMĚNY DALŠÍCH PŘEDPISŮ V SOUVISLOSTI // S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE...495 // 1. Změna zákona o zaměstnanosti (zákon č. 1/1991 Sb.)...495 // 2. Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České // republiky na úseku zaměstnanosti (zákon č. 9/1991 Sb.)...497
// 3. Změna zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.).497 // 4. Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (č. 186/1992 Sb.), zákona o Bezpečnostní informační službě (č. 154/1994 Sb.) a zákona o vojácích z povolání // (č. 221/1999 Sb.)...498 // ?. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 108/1994 Sb., KTERÝM SE PROVÁDÍ // ZÁKONÍK PRÁCE A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY...499 // Příloha ? nařízení vlády č. 108/1994 Sb. // Důležité osobní překážky v práci, při nichž se poskytuje // pracovní volno...530 // IV. VZORY NEJDŮLEŽITĚ JŠÍCH SMLUV, DOHOD A PODÁNÍ...533 // 1. Manažerská smlouva...533 // 2. Pracovní smlouva...540 // 3. Dohoda o změně pracovní smlouvy...541 // 4. Výpověď z pracovního poměru zaměstnavatele pro porušení // pracovní kázně...542 // 5. Výpověď z pracovního poměru zaměstnavatele pro nesplňování // předpokladů pro výkon práce zaměstnance...542 // 6. Výpověď ze strany zaměstnavatele...543 // 7. Výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn.544 // 8. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem...545 // 9. Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou...545 // 10. Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru // dohodou...546 // 11. Skončení pracovního poměru dohodou...546 // 12. Dohoda o pracovní činnosti...547 // 13. Dohoda o provedení práce...548 // 14. Dohoda o hmotné odpovědnosti...549
// 15. Dohoda o zvýšení kvalifikace...550 // V. PŘEDPISY, KTERÉ VYDÁVÁ ZAMĚSTNAVATEL...552 // 1. Vnitřní předpis...552 // 2. Pracovní řád...554 // VI. REJSTŘÍKOVÁ ČÁST...564 // 1. Rejstřík pojmů ze zákoníku práce a z nařízení vlády // ? zákoníku práce...564 // 2. Přehled předpisů z oblasti pracovněprávní, sociálněprávní, // mzdové a z úseku zaměstnanosti...568 // Nemocenské a důchodové pojištění - Pojistné...572

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC