Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
Právnický text
4. aktual. a dopl. vyd.
Praha : Linde, 2000
717 s.

objednat
ISBN 80-7201-209-6 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Právo rodinné - Česko - předpisy právní
Zákon o rodině č. 94/1963 - novely - texty
000123136
Úvod ...7 // Seznam použité literatury ...9 // ČÁST PRVNÍ. ZÁKON O RODINĚ č. 94/1963 Sb„ // ve znění pozdějších předpisů ...11 // Část první. Manželství ...13 // Část druhá. Vztahy mezi rodiči a dětmi ...64 // Část třetí. Výživné ...187 // Část čtvrtá. Závěrečná ustanovení ...251 // ČÁST DRUHÁ. PŘEDPISY SOUVISÍCÍ ...255 // 1. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ...259 // 2. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn a doplňků ...324 // 3. Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (Výňatek) ...328 // 4. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (Výňatek) ...344 // 5. Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů ...348 // 6. Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů ...353 // 7. Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění všech pozdějších změn a doplňků ...359 // 8. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění ...368 // 9. Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v platném znění (viz též zák. č. 395/1991 Sb. a zák. č. 564/1990 Sb.) ...416 // 10. Vyhláška FMPSV a ÚRO o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních č. 51/1973 Sb., ve znění zák. č. 582/1991 Sb. a zák. č. 118/1992 Sb ...431 //
11. Vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, v platném znění ...433 // 12. Vyhláška MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, v platném znění ...444 // 13. Nařízení vlády č. 176/1996 Sb., kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče ...451 // 14. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů ...454 // 15. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek ...490 // 16. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, v platném znění ...496 // 17. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatek) ...542 // 18. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (Výňatek) ...544 // 19. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení (Výňatek) ...545 // 20. Zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a o úhradě zvláštních nákladů, ve znění pozdějších předpisů ...554 // 21. Zákon o matrikách č. 268/1949 Sb. ve znění pozdějších předpisů ...566 // 22. Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění vyhl. č. 4/1991 Sb ...572 //
23. Zákon o užívání a změně jména a příjmení č. 55/1950 Sb. (zákonem ČNR č. 146/1971 Sb. přenesena příslušnost k rozhodování) ...592 // 4 // 24. Úmluva o právech dítěte (Sdělení č. 104/1991 Sb.) ...595 // 25 Zákon o mezinárodním právu soukromém č. 97/1963 Sb. (ve znění zák. č. 158/1969 Sb., zák. č. 234/1992 Sb. a zák. č. 264/1992 Sb.) ...616 // 26. Úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York 1956) (příloha vyhlášky č. 33/1959 Sb.) (Výňatek) ...634 // 27. Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (Haag 1958) (vyhl. č. 14/1974 Sb.) (Výňatek) ...638 // 28. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (Haag 1973) (vyhl. č. 132/1976 Sb.) (Výňatek) ...641 // 29. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Sdělení č. 34/1998 Sb.) ...648 // 30. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 109/93-J z 3. 1. 1997, kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních (Výňatek) ...661

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC