Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
3. aktualizované a doplněné vyd.
Praha : Linde, 1998
679 s.

objednat
ISBN 80-7201-093-X (brož.)
Další názvový údaj na obálce: podle zákona č. 91/1998 Sb., podle stavu k 1.8.1998
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 9
Právo rodinné - Česko - předpisy právní
Zákon o rodině č. 94/1963 - novely - texty
000123138
Úvod ...7 // Seznam použité literatury ...9 // ČÁST PRVNÍ. ZÁKON O RODINĚ č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů ...11 // Základní zásady ...13 // Část první. Manželství ...13 // Část druhá. Rodičovská zodpovědnost ...62 // Část třetí. Výživné ...180 // Část čtvrtá. Závěrečná ustanovení ...245 // ČÁST DRUHÁ. PŘEDPISY SOUVISÍCÍ ...249 // 1. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn a doplňků, úplné znění vyhlášeno pod č. 140/1994 Sb ...251 // 2. Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ČNR č. 125/1990 Sb., zák. ČNR č. 210/1990 Sb., zák. ČNR č. 425/1990 Sb., zák. ČNR č. 459/1990 Sb., zák. ČNR č. 9/1991 Sb., zák. č. 144/1991 Sb., zák. ČNR č. 582/1991 Sb, zák. č. 84/1993 Sb., zák. č. 293/1993 Sb./ a zák. č. 307/1993 Sb ...255 // 3. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení č. 182/1991 Sb., ve znění zák. ČNR č. 482/1991 Sb., zák. ČNR č. 582/1991 Sb. a zák. č. 28/1993 Sb ...273 // 4. Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů ...315 // 5. Zákon č. 463/1991 Sb. (ve znění č. 10/1993 Sb., 81/1993 Sb., 84/1993 Sb. a 336/1993 Sb.), o životním minimu ...320 // 6. Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění (ve znění všech pozdějších změn a doplňků, poslední změna zák. č. 182/1994 Sb.) ...325 //
7. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ...334 // 8. Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy (viz též zák. č. 395/1991 Sb. a zák. č. 564/1990 Sb.) ...382 // 9. Zákon o pěstounské péči č. 50/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů // Prováděcí předpisy: nař. vlády ČSSR č. 106/1979 Sb., 112/1984 Sb„ vyhl. FMPSV a ÚRO č. 51/1973 SB., vyhl. MPSV ČSR č. 52/1973 Sb., 98/1980 Sb., 77/1984 Sb., vyhl. MPSV SSR č. 53/1973 Sb., 115/1980 Sb., 85/1984 Sb ...397 // 10. Vyhláška FMPSV a ÚRO o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních č. 51/1973 Sb., ve znění zák. č. 582/1991 Sb. a zák. č. 118/1992 Sb ...403 // 11. Metodický pokyn MPSV ČSR k provádění zákona o pěstounské péči (uveřejněn jako sdělení č. 16/1973 ve Sbírce instrukcí ministerstva spravedlnosti ČR částka 11-12/1973) ...405 // 12. Vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče ...414 // 13. Vyhláška MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče ...425 // 14. Nařízení vlády č. 176/1996 Sb., kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče ...432 // 15. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k úhradě péče poskytované v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích ...435 // 16. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (Výňatek) ...437 // 17. Vyhláška MZ ČR č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek ...473 // 18. Jednací řád okresních a krajských soudů ...479 //
19. Vyhláška ministerstva spravedlnosti ČR č. 154/1997 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení ...525 // 20. Zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky (ve znění pozdějších předpisů) ...534 // 21. Zákon o matrikách č. 268/1949 Sb. (ve znění vl. naŕ. č. 34/1958 Sb.) ...545 // 22. Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu о matrikách (ve znění vyhl. č. 4/1991 Sb.) ...551 // 23. Zákon o užívání a změně jména a příjmení č. 55/1950 Sb. (zákonem ČNR č. 146/1971 Sb. přenesena příslušnost k rozhodování) ...573 // 24. Úmluva o právech dítěte (Sdělení č. 104/1991 Sb.) ...576 // 25. Zákon o mezinárodním právu soukromém č. 97/1963 Sb. (ve znění zák. č. 158/1969 Sb., zák. č. 234/1992 Sb. // a zák. č. 264/1992 Sb.) (Výňatek) ...597 // 26. Statut Ústředí pro mezinárodní právní ochranu mládeže ...604 // 27. Úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York 1956) (příloha vyhlášky č. 33/1959 Sb.) (Výňatek) ...607 // 28. Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (Haag 1958) (vyhl. č. 14/1974 Sb.) (Výňatek) ...611 // 29. Instrukce ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 109/93-J z 3. 1. 1997, kterou se upravuje styk s cizinou v oblasti právních vztahů a účast cizinců v řízení (Výňatek) ...621

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC