Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Praha : Spektrum, 1991

ISBN 80-7107-023-8
000123557
Rekat.
OBSAH // Předmluva...5 // Zákoník práce (komentář)...21 // Základní zásady... či. I - X // Část první...43 // Všeobecná ustanovení...§ 1 - § 7 // Hlava první // Působnost zákoníku práce...§ 1 - § 7 // Hlava druhá // Účastníci pracovněprávních vztahů... §8-§ 17 // Organizace ...§ 8 // Právní úkony organizací ... §9-§ 10 // Pracovníci (způsobilost к právním úkonům) . § 11 - § 12 // Zastoupení... § 14 - § 17 // Hlava třetí... §18- §23 // Spolupráce s odborovou organizací...§ 18 - § 19 // Kolektivní smlouvy... § 20 // Odborové orgány... § 22 // Vydávání pracovněprávních předpisů... § 23 // Hlava čtvrtá // Zabezpečení práva na práci... § 24 - § 26 // Právo na práci... § 24 // Prokázání skončení předchozího pracovního poměru § 25 // Prosíme čtenáře, aby laskavě omluvili chybu, která // vznikla při výrobě, a vložili si tento list na stranu 606. // 606Obsah // Část druhá ...95 // Pracovní poměr ...§ 27 - § 71 // Hlava první // Vznik, zmčny a skončení pracovního pontóni §27-§71 // Vznik pracovního poměru... § 27 // Pracovní smlouva...§ 20 - § 33 // Pracovní poměr na dobu určitou... § 30 // Zkušební doba ... §31 // Povinnosti z pracovního poměru ... § 35 // Změna sjednaných pracovních podmínek... § 36 // Převedení na jinou práci ... § 37 // Pracovní cesta a přeložení...§ 38 - § 41 // Účast odborových orgánů při převádění a
překládání § 41 // Rozvázání pracovního poměru... § 42 // Dohoda o rozvázání pracovního poměru ... § 43 // Výpověď... § 44 // Výpovědní doby... § 45 // Výpověď daná organizací... § 46 - § 47 // Zákaz výpovědi...i...§ 48 - § 49 // Výpověď pracovníku se změněnou pracovní // schopností... § 50 // Výpověď daná pracovníkem... § 51 // Okamžité zrušení pracovního poměru // organizací ...§ 53 - § 55 // Okamžité zrušení pracovního poměru // pracovníkem...§ 54 - § 55 // Skončení pracovního poměru na dobu určitou ...§ 56 - § 57 // Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ... § 58 // Účast odborových orgánů při rozvázání // pracovního poměru... § 59 // Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání... § 60 // Nároky z neplatného rozvázání pracovního // poměru ...§ 61 - § 63 // Lhůta к uplatnění neplatnosti rozvázání // pracovního poměru u soudu... § 64 // 607Obsah // Volba a jmenovaní...§ 65 - § 68 // Souběžné pracovní pomčry... § 69 // Vedlejší pracovní pomčr § 70 - § 70b // Vedlejší činnost... § 71 // Hlava druhá // Pracovní kázeň a pracovní řád § 73 - § 82 // Základní povinnosti pracovníků... § 73 // Základní povinnosti vedoucích pracovníků... § 74 // Pracovní řád ... § 82 // Hlava třetí // Pracovní doba a doba odpočinku § 83 - § 110c // Pracovní doba... § 83 - § 88, § 93 // Přestávky v práci... § 89 // Nepřetržitý
odpočinek mezi dvěma směnami... § 90 // Dny pracovního klidu...§ 91, § 94 // Nepřetržitý odpočinek v týdnu... § 92 // Pracovní pohotovost ... §95 // Práce přesčas a noční práce ...§ 96 - § 99 // Dovolena na zotavenou...§ 100 - § 110c // Hlava čtvrtá // Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů § 111 - § 131 // Mzda ...§ 111, § 112 // Osobní účet mzdy... § 113 // Normování práce... § 114 // Mzda při výkonu jiné práce... § 115 // Mzda a náhradní volno za práci přesčas ... § 116 // Mzda za noční práci a za práci ve výškách §’ 116a // Mzda a náhrada mzdy za svátky... § 117 // Mzda při vadné práci... § 118 // Splatnost mzdy a náhrady mzdy... § 119 // Výplata mzdy a náhrada mzdy... § 120 // Srážky ze mzdy a náhrada mzdy... § 121 // 608Obsah // Účast odborových orgánů při provádění mzdových // opatření... § 122 // Překážky z důvodu obecného zájmu... § 124 // Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách // a civilní služby ... § 125 // Školení a studium při zaměstnání... § 126 // Důležité osobní překážky v práci ... § 127- § 128 // Prostoje... § 129 // Ostatní překážky na straně organizace ... § 130 // Náhrady výdajů poskytované pracovníkům // v souvislosti s výkonem práce... § 131 // Hlava pátá // Bezpečnost a ochrana zdraví při práci § 132 - § 138 // Hlava šestá // Pčče o pracovníky...§ 139 - § 148a // Závodní stravování...
§140 // Péče o kvalifikaci pracovníků a její zvyšování § 141 - § 144 // Uložení svršků a dopravních prostředků... § 145 // Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve // stáří a zaměstnávání po návratu do práce § 146 - § 148a // Hlava sedmá // Pracovní podmínky žen a mladistvých ... § 149 - § 168 // Pracovní podmínky žen... §149- §152 // Pracovní podmínky těhotných žen a matek § 153 - § 156 // Mateřská dovolena... §157- §160 // Přestávky ke kojení ... § 161 // Pracovní podmínky mladistvých... § 163 - § 168 // Hlava osmá // Náhrada škody...§ 170 - § 206 // Předcházení škodám ...§ 170-§ 171 // Obecná odpovědnost pracovníka za škodu ;... § 172 // Odpovědnost za nesplnění povinností // к odvrácení škody... §175 // 609Obsah // Odpovědnost za schodek na svěřených // hodnotách...§ 176 - § 177 // Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů ... § 178 // Společná ustanovení o odpovědnosti pracovníka // za škodu... § 178a // Rozsah náhrady škody...§ 179 - § 186 // Obecná odpovědnost organizace za škodu... § 187 // Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech // a nemocech z povolání...§ 190 - § 203 // Odpovědnost za škodu na odložených věcech ... § 204 // Odpovědnost při odvracení škody... § 205 // Společná ustanovení o odpovědnosti organizace // za škodu... § 207 // Část třetí ...288 // Zařazování absolventů učilišť do pracovního
// poměru ...§ 227-§ 227a // Část čtvrtá...290 // Dohody o pracích konaných mimo // pracovní poměr---§ 232 - § 239b // Dohoda o provedení práce... § 236 - § 239b // Dohoda o pracovní činnosti ... § 237 - § 239b // Část pátá...300 // Společná ustanovení...§ 240 - § 266a // Právní úkony...§ 240 - § 241 // Neplatnost právního úkonu ... §242 // Neoprávněný majetkový prospěch... § 243 // Dohody (smlouvy)... § 244 // Zajištění práv a povinností z pracovněprávních // vztahů...§ 246 - § 248 // Přechod práv a povinností z pracovněprávních // vztahů...§ 249 - § 251 // 610Obsah // Uspokojení nároku § 252 - § 257 // Smrt pracovníka... § 260 // Promlčení a prekluze... § 261 // Běhlhůt... §262 // Lhůty k uplatnění nároků... § 263 -§ 264 // Počítání času... § 266 // Doručování... § 266a // Část šestá...316 // Závěrečná ustanovení §267- §280 // Zvláštní úprava pracovního poměru některých // pracovníků... § 267 // Pracovní poměr mezi občany... § 269 // Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů ... § 270a // Oprávnění к ukládání pokut... § 270b // Výklad některých pojmů... § 272 // Průměrný výdělek... §275 // Přechodná ustanovení § 276 - § 278 // Zrušovací ustanovení... §279 // Úplně znění nařízení vlády české a Slovenské Federatívni // Republiky, kterým se provádí zákoník práce...337 // Zákon ě. 120/1990Sb., kterým
se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli // (v platném znění s komentářem)...369 // Zákon ě. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání // (s komentářem) ...377 // Zákon ě. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti...407 // 611Obsah // Naří/cní vlády čcskč a Slovenské Federatívni Republiky // č. 121/1990 Sb., o pracovnčprávních vztazích při // soukromém podnikání občanů // (v platném znční s komentářem)...429 // Nařízení vlády české a Sloveaské Federativní Republiky // č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti // v roce 1991...443 // Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních // véd č. 235/1988 Sb., o zjišťování průmčmčho výdčlku...453 // Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních // včcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při // organizačních zmčnách a občanů před nástupem do // zaměstnání // (ve znční pozdějších předpisů)...471 // Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních // věd č. 196/1989 Sb., o pružné pracovní době...485 // Vyhláška federálního ministerstva práce a sodálních // včcí č. 135/1990 Sb., o odměňování pracovníků při // soukromém podnikání občanů...495 // Vyhláška federálního ministerstva práce a sodálních // včcí č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu...525 // Nařízení vlády české a Slovenské Federativní Republiky // ze dne
25. února 1991, o stanovení minimální mzdy ...531 // 612Obsah // PŘÍLOHA I // Přehled ncjdůlcžitčjších Ihüt, dob a včkových hranic // v zákoníku práce...537 // PŘÍLOHA II // Právní postavení odborových orgánů a organizací // v zákoníku práce...569 // PŘÍLOHA III // ZvySování a rozšiřování pracovnčprávních nároků // pracovníků v kolektivních smlouvách...585 // PŘÍLOHA IV // Generální dohoda na rok 1991...595 // 613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC