Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1972
570 s. : il. ; 8°

objednat
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Svazek je složen hlavně z partií, které se zabývají elektřinou, magnetismem a optikou v kapitolách postupujících od elektrostatiky po elektromagnetické vlnění a od fyziologické a fyzikální optiky až po optiku geometrickou a elektronovou. Ve stručnějším náryse je zpracována speciální teorie relativity a utříděn přehled jednotek. Uchopení látky sleduje ve svém záměru výklad stěžejních souvislostí i s upozorněním na praktické použití poznatků..
000123677
Předmluva 5 // Obsah 7 // Seznam značek 13 // 4 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 17 // 41 Úvod 17 // 42 Elektrostatika 20 // 42.1 Intenzita elektrostatického pole 20 // 42.11 Elektrický náboj, vodiče a izolanty 20 // 42.12 Coulombův zákon 21 // 42.13 Elektrostatické pole. Siločáry 22 // 42.14 Výpočet intenzity elektrostatického pole 24 // 42.15 Gaussovavěta 28 // 42.16 Užití Gaussovy věty pro výpočet intenzity elektrostatického pole 33 // 42.2 Potenciál elektrostatického pole 36 // 42.21 Práce v elektrostatickém poli 36 // 42.22 Potenciál 37 // 42.23 Vztah mezi intenzitou a potenciálem elektrostatického pole 40 // 42.24 Vodiče v elektrostatickém poli 42 // 42.25 Některé obecné vztahy pro intenzitu a potenciál elektrostatického pole. Rotace 43 // 42.26 Potenciál a intenzita některých elektrostatických polí 47 // 42.3 Dielektrika 52 // 42.31 Vektor polarizace 52 // 42.32 Volné a vázané elektrické náboje 54 // 42.33 Vektor elektrické indukce 56 // 42.34 Relativní permitivita a susceptibilita 58 // 42.35 Elektrické pole na rozhraní dvou dielektrik 60 // 42.36 Elektrické pole v anizotropním dielektriku 62 // 42.371 Mikrofyzikální podstata polarizace dielektrika 63 // 42.372 Elektronová a iontová polarizace 64 // 42.373 Vnitřní pole podle Lorentzovy teorie a Clausiova-Masottiova rovnice 65 // 42.374 Orientační polarizace 67 // 42.38 Dielektrikum v časově proměnném elektrickém poli 71 // 42.39 Elektrostrikce 71 // 42.310 Piezoelektrický jev 72 // 42.311 Pyroelektřina 73 // 42.312 Elektrety 73 // 42.313 Feroelektrické látky 73 // 742.4 Kapacita 74 // 42.41 Definice kapacity 74 // 42.42 Kondenzátory 75 // 42.43 Řazení kondenzátoru 77 // 42.5 Energie a síly v elektrostatickém poli 78 // 42.51 Energie soustavy náboju 78 // 42.52 Hustota energie elektrostatického pole 81 // 42.53 Síly v elektrostatickém poli 82 //
43 Ustálený elektrický proud 85 // 43.1 Elektrický proud jako pohyb elektrických nábojů 85 // 43.2 Vektor proudové hustoty. Princip kontinuity elektrického proudu 86 // 43.3 Jevy v stacionárním elektrickém poli 88 // 43.31 I. Kirchhoffův zákon 89 // 43.32 Potenciál stacionárního pole. Elektromotorické napětí 91 // 43.33 Ohmův zákon 92 // 43.34 II. Kirchhoffův zákon 96 // 43.35 Joulův zákon 99 // 44 Magnetismus 102 // 44.1 Magnetické pole elektrického proudu 102 // 44.11 Vektor magnetické indukce 102 // 44.12 Indukční linie 105 // 44.13 Biotův-Savartův zákon 107 // 44.14 Účinek vektoru magnetické indukce po uzavřené dráze 111 // 44.2 Vliv prostředí na magnetické pole 113 // 44.21 Magnetický moment 113 // 44.22 Vektor magnetizace 115 // 44.23 Intenzita magnetického pole. Zákon celkového proudu 117 // 44.24 Použití zákona celkového proudu 121 // 44.25 Vztah mezi magnetickou indukcí, magnetizací a intenzitou magnetického pole 123 // 44.26 Posuvný proud 125 // 44.27 První Maxwellova rovnice 126 // 44.28 Lom siločar na rozhraní dvou magnetik 127 // 44.3 Elektromagnetická indukce 129 // 44.31 Zákon elektromagnetické indukce 130 // 44.32 II. Maxwellova rovnice 133 // 44.33 Vlastní a vzájemná indukčnost 134 // 44.34 Příklady výpočtu vlastní a vzájemné indukčnosti 137 // 44.4 Energie a síly v magnetickém poli 140 // 44.41 Energie soustavy vodičů protékaných elektrickým proudem 140 // 44.42 Hustota energie magnetického pole 142 // 44.43 Silové působení mezi vodiči 143 // 44.44 Vzájemné silové působení elektrických obvodů 144 // 44.45 Příklady výpočtu magnetických sil 147 // 44.5 Základní magnetické jevy v látkách 149 // 44.51 Magnetický moment elektronu 149 // 44.52 Diamagnetismus 150 // 44.53 Paramagnetismus 152 // 844.54 Látky feromagnetické 153 //
44.55 Antiferomagnetismus a feromagnetismus 155 // 45 Vedení elektřiny v pevné látce, kapalině, ve vakuu a v plynu 157 // 45.1 Vedení elektřiny v pevné látce 157 // 45.11 Elektrický proud v kovech 157 // 45.12 Termoelektřina 164 // 45.13 Elektrický proud v polovodičích a dielektrikách 169 // 45.2 Vedení elektřiny v kapalinách 174 // 45.21 Základní jevy v elektrolytu 174 45.22 Faradayovy zákony o elektrolýze 179 // 45.23 Polarizace elektrod 182 // 45.3 Vedení elektřiny ve vakuu a v plynech 186 // 45.31 Základní poznatky 186 // 45.32 Jevy v elektrodách 190 // 45.33 Elementární děje v prostoru 193 // 45.34 Pohyb elektricky nabitých částic vakuem 197 // 45.35 Nesamostatný náboj 201 // 45.36 Samostatné výboje 203 // 45.37 Vysokofrekvenční vlastnosti ionizovaných plynů 213 // 45.38 Magnetohydrodynamika 217 // 46 Časově proměnné elektrické proudy 219 // 46.1 Úvod 219 // 46.2 Přechodové jevy 220 // 46.3 Střídavé proudy 225 // 46.31 Vznik střídavého proudu 225 // 46.32 Výkon střídavého proudu 229 // 46.33 Třífázový proud 233 // 46.34 Vyjádření střídavých proudů komplexními čísly 237 // 46.4 Elektrické kmity 239 // 47 Elektrické přístroje a stroje 245 // 47.1 Úvod 245 // 47.2 Elektrické měřicí přístroje 246 // 47.21 Elektrostatické přístroje 246 // 47.22 Tepelné přístroje 248 // 47.23 Přístroje magnetoelektrické 248 // 47.24 Přístroje elektromagnetické 250 // 47.25 Přístroje elektrodynamické 251 // 47.26 Coulmetry 251 // 47.27 Přístroje k měření magnetických veličin 253 // 47.3 Některé měřicí metody 255 // 47.31 Měření proudu, napětí a výkonu 255 // 47.32 Měření odporu 258 // 47.33 Měření v kapalinách 259 // 47.34 Měření v plynech 260 // 47.35 Měření impedancí 262 // 47,4 Elektrické stroje a zařízení 264 //
48 Elektromagnetické vlnění 271 // 48.1 Elektromagnetické vlny v nevodivém izotropním prostředí 271 // 48.2 Rovinná postupná vlna 275 // 48.21 Vlnová rovnice pro rovinnou vlnu 276 // 48.22 Zvláštní vlastnosti rovinných elektromagnetických vln 277 // 48.23 Rovinná postupná vlna se sinusovým průběhem 280 // 48.3 Energie přenášená elektromagnetickým vlněním 284 // 48.31 Poytingův vektor 285 // 48.32 Energie sinusové vlny 287 // 48.4 Stojaté elektromagnetické vlny 291 // 48.41 Vzájemná poloha vektorů E a H při stojatém vlnění 291 // 48.42 Průběh stojatého vlnění dvou sinusových vln lineárně polarizovaných ve // stejné rovině 294 // 48.43 Sinusové stojaté vlnění při kolmém odrazu od vodivé roviny 297 // 48.5 Pole elektromagnetických vln krátké antény 298 // 5 OPTIKA 303 // 51 Fyziologická optika 304 // 51.1 Úvod k optice 304 // 51.11 Vývoj názorů na podstatu světla 304 // 51.12 Rychlost šíření světla 306 // 51.13 Vlastnosti záření 307 // 51.14 Spektrum záření 308 // 51.2 Energetické veličiny 311 // 51.3 Fotometrické veličiny 315 // 51.31 Citlivost lidského oka 315 // 51.32 Světelný tok 316 // 51.33 Svítivost zdroje 319 // 51.34 Plošné zdroje 320 // 51.35 Osvětlení 322 // 51.4 Měření světelných veličin 323 // 51.5 Světelné zdroje 327 // 51.6 Vlastnosti barev 328 // 51.61 Barevné vidění 328 // 51.62 Aditivní míšení barev 330 // 51.63 Barevné veličiny 332 // 51.64 Subtraktivní míšení barev 333 // 51.7 Měření barev (kolorimetrie) 334 // 51.71 Grafické znázornění barvy světla 334 // 51.72 Trojbarevné souřadnice 336 // 51.73 Barevné souřadnice MKO 339 // 51.74 Bílá barva 343 // 51.75 Teplota barvy 344 // 52 Elektromagnetická teorie záření 345 // 52.1 Vlnové vlastnosti záření 345 // 52.11 Záření jako elektromagnetické vlnění 345 //
52.12 Polarizace záření 346 // 52.13 Interference záření 349 // 52.14 Ohyb záření 352 // 52.2 Odraz a lom záření 353 // 52.21 Zákon odrazu a lomu 353 // 52.22 Fermatův princip 358 // 52.23 Lom záření hranolem, rozklad záření 360 // 52.3 Polarizace záření při odrazu a lomu 365 // 52.31 Fresnelovy vzorce 365 // 52.32 Úplná polarizace 369 // 52.33 Energetické poměry při odrazu a lomu 370 // 52.34 Polarizace při úplném odrazu 374 // 53 Fyzikální optika 375 // 53.1 Interference světla 375 // 53.11 Základní úvahy 375 // 53.12 Interference světla v tenké vrstvě 376 // 53.13 Užití interferenčních jevů 383 // 53.2 Ohyb světla 390 // 53.21 Ohyb světla z bodového zdroje (Fresnelův ohyb) 390 // 53.22 Ohybové jevy v rovnoběžném světle 395 /// 53.23 Ohyb světla na jedné štěrbině 396 // 53.24 Ohyb světla na několika rovnoběžných štěrbinách 400 // 53.25 Ohyb na optické mřížce 402 // 53.26 Rozlišovací schopnost mřížky 407 // 53.3 Optika anizotropních prostředí 409 // 53.31 Dvojlom 409 // 53.32 Polarizátory 413 // 53.33 Interference polarizovaného světla 416 // 53.34 Stáčení roviny kmitů 419 // 54 Geometrická optika 422 // 54.1 Dokonalá zobrazovací soustava 422 // 54.11 Požadavky kladené na zobrazovací soustavu 422 // 54.12 Kolineace 424 // 54.13 Zobrazovací rovnice 426 // 54.14 Zobrazování dokonalou soustavou 427 // 54.15 Dvě centrované soustavy 434 // 54.16 Teleskopická soustava 437 // 54.2 Zobrazování odrazem a lomem na kulové ploše 438 // 54.21 Lom na kulové ploše 438 // 54.22 Kulové zrcadlo 442 // 54.23 Tlustá čočka 444 // 54.24 Tenká čočka 447 // 54.25 Centrovaná soustava dvou čoček 448 // 1154.3 Vady zobrazovacích soustav 450 // 54.31 Otvorová vada, koma 450 // 54.32 Astigmatismus 453 // 54.33 Zklenutí obrazu 454 // 54.34 Zkreslení obrazu 454 // 54.35 Barevná vada 455 // 54.4 Optické přístroje 458 // 54.41 Objektiv 458 // 54.42 Oko 460 //
54.43 Lupa, okulár 463 // 54.44 Mikroskop 467 // 54.45 Dalekohled 470 // 55 Kvantové vlastnosti záření 475 // 55.1 Teplotní záření 475 // 55.11 Zákony teplotního záření 476 // 55.12 Kvantová povaha záření 480 // 55.2 Absorpce záření 482 // 55.3 Vnější fotoelektrický jev 483 // 55.4 Korpuskulárni vlastnosti záření 484 // 55.5 Fotoelektrické články, vnitřní fotoelektrický jev 487 // 55.6 Comptonůvjev 490 // 55.7 Luminiscence 494 // 56 Elektronová optika 496 // 56.1 Analogie mezi světelnými a elektronovými paprsky 496 // 56.11 Zákon lomu 496 // 56.12 Elektronové zobrazování 499 // 56.2 Magnetické čočky 501 // 56.3 Elektrostatické čočky 503 // 56.4 Užití elektronové optiky 504 // 6 SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY 509 // 61 Vztažná soustava, pojem současnosti, synchronizace hodin, čas soustavy 510 // 62 Relativita v klasické fyzice 512 // 62.1 Galileiho transformace 512 // 62.2 Invariantní veličiny a kovariantní vztahy 513 // 62.3 Mechanický princip relativity 515 // 62.4 Éterová koncepce a Michelsonův-Moeleyův pokus 516 // 63 Kinematika teorie relativity 520 // 63.1 První postulát — Einsteinův princip relativity 520 // 63.2 Druhý postulát — princip stálé rychlosti šíření světla 521 // 1263.3 Relativnost současnosti a délkových měření 522 // 63.4 Lorentzova transformace 524 // 63.5 Einsteinova věta o skládání rychlostí 526 // 63.6 Kontrakce délek a dilatace času 528 // 64 Elektrodynamika 530 // 64.1 Transformace Maxwellových rovnic pro vakuum. Transformace vektorů intenzity elektrického a magnetického pole E a H 530 // 64.2 Elektromagnetické pole bodového elektrického náboje 534 // 64.3 Rovinná elektromagnetická vlna. Dopplerův jev 535 // 64.4 Transformace energie světelného záření 539 // 64.5 Invariantnost elektrického náboje 539 //
65 Mechanika 540 // 65.1 Závislost hmotnosti na rychlosti 541 // 65.2 Relativistický pohybový zákon 544 // 65.3 Kinetická energie 545 // 66 Zákon vzájemné souvislosti hmotnosti a energie 547 // 7 PŘEHLED JEDNOTEK 551 // Tabulky 553 // Poznámky k tabulkám 558 // Seznam literatury 561
(OCoLC)85235334
cnb000365482

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC