Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(21.6) Půjčeno:108x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1986

objednat
Obsahuje bibliografie a jmenný a věcný rejstřík
Celostátní vysokoškolská příručka pro studenty přírodovědeckých, ekonomických, filozofických a lékařských fakult
000123683
Rekat.
Předmluva // od 9 // Obecné problémy demografie 13 // 1 Místo demografie v procesu poznávání 14 // 1.1 Charakter současné vědy 14 // 1.2 Zvláštnosti demografického procesu poznání 16 // 1.3 Význam statistických a systémových přístupů při poznávání reality 19 // 1.4 Objekt a předmět demografie 20 // 1.5 Vztah demografie k jiným oborům 22 // 1.6 Specifikace předmětu demografie a její vnitřní diferenciace 25 // 1.7 Počátky demografie 28 // 1.8 Demografie v 18. století 31 // 1.9 Spory o T. Malthuse a demografie 19. století 33 // 1.10 Vývoj současné demografie 36 // 1.11 Historie demografie v Československu 41 // 1.12 Mezinárodní demografické instituce, kongresy, významné časopisy a učebnice . 46 // Literatura 49 // 2 Demografické a geodemografické jevy a způsoby jejich zjišťování 50 // 2.1 Vymezení demografických jevů 51 // 2.2 Historie sčítání lidu 54 // 2.3 Mezinárodní doporučení k provádění sčítání lidu 57 // 2.4 Nejstarší demografické údaje na našem území 62 // 2.5 Rakousko-uherská sčítání lidu na našem území 66 // 2.6 Československá sčítání lidu 72 // 2.7 Historie běžné evidence demografických událostí 77 // 2.8 Současný stav evidence přirozené měny u nás a definice demografických událostí 82 // 2.9 Ostatní prameny demografických a geodemografických jevů 86 // Literatura 89 // 3 Zásady konstrukce demografických ukazatelů jako prostředků demografické analýzy 90 // 3.1 Demografická data a ukazatele 90 // 729 // 3.2 Čas v demografické analýze a demografická síť 93 // 3.3 Spolehlivost sčítání lidu a běžné evidence 105 // 3.4 Značení kvality demografických dat 109 // 3.5 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku 110 // 3.6 Struktura obyvatelstva podle věku 115 // Literatura 125 //
II Analýza procesu demografické reprodukce 127 // 4 Úmrtnost a nemocnost 128 // 4.1 Úmrtí a úmrtnost 128 // 4.2 Individuální stárnutí a délka lidského života 129 // 4.3 Jednoduché ukazatele intenzity úmrtnosti 132 // 4.4 Úmrtnost dětí v prvním roce života 141 // 4.5 Rozklad kojenecké úmrtnosti 148 // 4.6 Úmrtnost nenarozených 152 // 4.7 Srovnávací ukazatele úmrtnosti 159 // 4.8 Řád vymírání 171 // 4.9 Otázky sestavování úmrtnostní tabulky 186 // 4.10 Hlubší analýza úmrtnosti 201 // 4.11 Příčiny úmrtí a nemocnost 214 // 4.12 Budoucí vývoj úmrtnosti 229 // Literatura 235 // 5 Sňatečnost, zánik manželství a plodnost 238 // 5.1 Sňatek a sňatečnost 238 // 5.2 Hlubší analýza sňatečnosti 246 // 5.3 Tabulky sňatečnosti 255 // 5.4 Rozvod a rozvodovost 268 // 5.5 Kohortní analýza rozvodovosti 278 // 5.6 Porod a porodnost 286 // 5.7 Plodnost všech žen 295 // 5.8 Manželská plodnost a nemanželsky narození 307 // 5.9 Diferenční plodnost 322 // 5.10 Potrat a potratovost 329 // Literatura 342 // 6 Celkové charakteristiky přirozené reprodukce 345 // 6.1 Jednoduché charakteristiky přirozené reprodukce 345 // 6.2 Populace stacionární 348 // 6.3 Míry celkové populační reprodukce 352 // 6.4 Stabilní populace 358 // 6.5 Další vlastnosti stabilní populace 364 // 6.6 Metoda potenciální demografie 368 // Literatura 376 // 7 Populační odhady a projekce 378 // 7.1 Význam a druhy populačních odhadů 378 // 7.2 Intercensální odhady 379 // 7.3 Druhy populačních projekcí 388 // 7.4 Projekce založené na extrapolaci 390 // 730 // 7.5 Komponentní metoda populačních projekcí 395 // 7.6 Historie populačních projekcí na území ČSR // 7.7 Odvozené projekce // 409 // Literatura //
Širší podmíněnosti populačního vývoje 413 // 8 Rodinná, rasová, etnická, národnostní, ekonomická, sociálně třídní a vzdělanostní diferenciace obyvatelstva // 8.1 Rodina a domácnost 414 // 8.2 Rasová, etnická, národnostní a jazyková diferenciace obyvatelstva 419 // 8.3 Ekonomická a sociálně třídní diferenciace 426 // 8.4 Diferenciace obyvatelstva podle úrovně vzdělání 438 // Literatura 44 // 9 Rozmístění obyvatelstva a migrace 446 // 9.1 Geodemografie, demografie a geografie obyvatelstva 446 // 9.2 Demografická regionalizace 448 // 9.3 Sociálnegeografická regionalizace 450 // 9.4 Charakteristiky rozmístění obyvatelstva 452 // 9.5 Charakteristiky koncentrace obyvatelstva 463 // 9.6 Město a venkov 471 // 9.7 Hodnocení velikostní struktury měst 475 // 9.8 Hodnocení prostorového uspořádání jevů 481 // 9.9 Územní pohyb obyvatelstva 485 // 9.10 Hlubší analýza migrace 491 // Literatura // IV Demografie populací 505 // 10 Populační vývoj světa, regionů a zemí 506 // 10.1 Demografická revoluce jako základní zákonitost demografické reprodukce 506 // 10.2 Demografický vývoj světa v nejstarších dobách 513 // 10.3 Demografický vývoj přechodu k zemědělství 517 // 10.4 Od nejstarších historických populací k počátkům demografické revoluce 520 // 10.5 Období revolučních změn během posledních tří století 524 // 10.6 Demografická regionalizace světa okolo roku 1975 534 // 10.7 Současná úroveň a prognózy demografické reprodukce světa 543 // Literatura 550 // 11 Postavení ČSR v demografickém vývoji světa 554 // 11.1 Nejstarší populace na území ČSR 554 // 11.2 Demografický vývoj v předstatistickém období 559 // 11.3 Vývoj administrativního Členění na území ČSR 563 //
11.4 Průběh demografické revoluce na území ČSR 567 // 11.5 Současný stav a výhledy do budoucnosti 575 // Literatura 578 // V Populační teorie a politika 581 // 12 Populační teorie 582 // 12.1 Úvodem k demografickému myšlení 582 // 731 // 12.2 Nejstarší historické populace 583 // 12.3 Období antického Řecka a Říma 585 // 12.4 Křesťanství a islám v období před renesancí 588 // 12.5 Počátky výraznější dynamizace společenského vývoje v období renesance . . 689 // 12.6 Období klasické politické ekonomie 593 // 12.7 Pokračovatelé a kritici Malthusova populačního myšlení 599 // 12.8 Klasikové marxismu o populační reprodukci 604 // 12.9 Pozitivismus a eklekticismus v demografické teorii 607 // 12.10 Rozpracování marxistického přístupu k populační reprodukci 613 // 12.11 Globální zákonitosti populační reprodukce 619 // Literatura 624 // 13 Populační politika 630 // 13.1 Demografie a populační politika 630 // 13.2 Hodnocení cílů populační politiky 633 // 13.3 Problémy populačního optima 638 // 13.4 Míry populační politiky 241 // 13.5 Populační klima 643 // 13.6 Zaměření populační politiky ve světě a v Československu 646 // 13.7 Vývoj opatření československé populační politiky a jejich současný stav 649 // Literatura 653 // Přílohy 655 // Věcný rejstřík 693 // Jmenný rejstřík 711 // Přehled používané symboliky 721 // Přehled používaných zkratek 728 // Přílohy ve zvláštní složce // 732
(OCoLC)39421641
cnb000014219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC