Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 1998
219 s. : il.

objednat
ISBN 80-85875-73-X (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, dodatek (Některá důležitá jména a data v historii imunologie), rejstřík
Imunologie - učebnice vysokošk.
000123742
Obsah // Sfavo autorů úvodem... // L Základní pojmy; funkce a komponenty imunitního systému... // : 1. Hlavní fůnkce imunitního systému... // .I ... // 3 Druhy imunitních mechanismů... // 1_4L Hlavní komponenty imunitního systému... // ; .5 Principy fungování imunitního systému... // 1 Figocyty a další buněčné složky nespecifické imunity... // I Fagocyty a fagocytóza... // II Žímé buňky... // : ”. Bazofilní granulocyty... // I - Další buňky... // ’ Komplement a další neadaptivní mechanismy... // - Základní funkce komplementu... // ’ I Aktivace komplementu... // 5 5. Terminálni (lytická) fáze komplementové kaskády... // ; - Regulace komplementu a ochrana vlastních buněk před jeho účinky ... // ’ : T:né systémy plazmatických proteinů podílející se // n nespecifických obranných mechanismech... // " c. Interferony... // - Zánět... // - Definice a druhy zánětu... // - 1 Proces zánětlivé reakce... // - ; 5. stémová odpověď organismu na zánět... // - Reparace poškozené tkáně... // : Anrigenně specifické receptory... // 5 1 Receptor lymfocytů ? (BCR) ... // 5 I Receptor lymfocytů T (TCR)... // ; ; Rozpustné (secernované) imunoglobuliny... // ŕ VIH C glykoproteiny - prezentace peptidových fragmentů... // ŕ 1 Struktura a exprese MHC glykoproteinú... // r 2 Funkce MHC glykoproteinú... // c.5. Polymorfismus MHC glykopróteinů... // .9 // 11 // 11 // 11 // 12 // 13 // 18 // 20 // 20 // 27 // 29 // 29
// 30 // 30 // 31 // 34 // 35 // 35 // 36 // 37 .37 .37 // 38 // 40 // 41 .41 // 42 44 // .50 // 50 // .51 // .51 // /5 // r // /6 // 6.4. Vazba peptidů na MHC glykoproteiny... 52 // 6.5. Genový komplex MHC...57 // 7. Adhezivní molekuly, Fc-receptory a další povrchové // molekuly leukocytů... // 7.1. Obecné vlastnosti adhezivních molekul... 58 // 7.2. Skupiny adhezivních molekul... 59 // 7.3. Fc-receptory... 54 // 7.4. Komplementové receptory... 65 // 7.5. Jiné povrchové molekuly leukocytu... 66 // 7.6. Povrchové molekuly charakteristické pro jednotlivé // subpopulace leukocytů („markéry“)... 72 // 8. Cytokiny... // 8.1. Obecná charakteristika cytokinů...76 // 8.2. Klasifikace cytokinů... 78 // 8.3. Receptory cytokinů... g2 // 9. Signalizační mechanismy používané receptory imunocytů...85 // 9.1. Základní typy receptorových signalizačních mechanismů // - asociace s protein-kinázami a s G-proteiny... 85 // 9.2. Signalizační dráhy používané receptorovými kinázami a receptory // asociovanými s cytoplazmatickými protein-kinázami... 89 // 9.3. Protein-tyrosin-kinázy skupiny Src a jejich regulace...92 // 9.4. Signalizační mechanismy založené na receptorech // spřažených s G-proteiny... 93 // 10. Vznik repertoáru antigenně specifických receptoru T ? ? lymfocytů..95 // 10.1. Přeskupování genů kódujících variabilní části // řetězců BCR (imunoglobulinů)...95 // 10.2. Proces rekombinace... 96 // 10.3. Izotypový přesmyk...
99 // 10.4. Eliminace autoreaktivních klonů ? lymfocytů...101 // 10.5. Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců TCR...102 // 10.6. Vývoj T lymfocytů...?? // 11. Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách...105 // 11.1. Klasifikace T lymfocytů...105 // 11.2. Imunitní reakce typu TH1 - zánětlivá reakce...106 // 11.3. Imunitní reakce typu TH2 - pomoc ? lymfocytům...108 // 11.4. Vzájemná regulace aktivit TH1 vs. TH2... \\\ // 11.5. Imunitní reakce založené na cytotoxických T lymfocytech...113 // Ul // /7 // n ? Aktivace T lymfocytů spouštěná superantigeny...115 // n 7 NK buňky...116 // ftanmiiní reakce založené na protilátkách... 119 // Ľ.I. Protilátková reakce vyvolaná antigény nezávislými // i* T binfocytech...119 // ?7 Protilátková reakce vyvolaná antigény závislými na T lymfocytech ... 120 // 2-5 Polyklonální a monoklonální protilátky... 123 // Ü4- Efektorové mechanismy působení protilátek...124 // 2 Regulace imunitního systému...126 // 13 1. Regulace antigenem... 126 // ’ 1 Antagonistické peptidy...127 // 15.5 Regulace protilátkami... 128 // 15 4. Regulace cytokiny a mezibuněčným kontaktem... 129 // 15 5 . Negativní regulace (suprese) zprostředkovaná T lymfocyty...130 // 15 ŕ Neuroendokrinní regulace...131 // 15 7. Faktory ovlivňující výsledek imunitní odpovědi // :rr_rjogenní vs. tolerogenní) ...131 // -i Slizniční a kožní imunitní systém...133 // : i ; Hlavní
funkce slizničního a kožního imunitního systému...133 // - I Slizniční imunitní systém...134 // - 5 Struktura a funkce komponent kožního imunitního systému...139 // 5 Andinfekční imunita...141 // 15.1. Vztah mezi hostitelem a mikroorganismem...141 // 5 1 Obrana proti bakteriím...142 // 5 5 Obrana proti virům...144 // 15 4. Obrana proti protozoálním parazitům...145 // 15 5. Obrana proti mnohobuněčným parazitům...145 // ;5 c Mechanismy tkáňového poškození infekčními činiteli...146 // 1.7. Využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce...146 // 5.8 Mechanismy úniku mikroorganismů před obrannými reakcemi organismu...146 // 16. Protinádorová imunita...149 // 16.1. Nádorové antigény...’...149 // 16 2. Protinádorové imunitní mechanismy...151 // *6.3. Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému...152 // 16.4. Možnosti imunoterapie nádorů...152 // 17. Transplantace...156 // /8 // 17.1. Základní pojmy...156 // 17.2. Aloimunitní reakce...157 // 17.3. Orgánové transplantace...159 // 17.4. Transplantace hematopoetických kmenových buněk...161 // 17.5. Imunologicky privilegovaná místa á tkáně...163 // 17.6. Možnosti potlačení transplantačních rejekcí a reakce štěpu // proti hostiteli...164 // 17.7. Xenotransplantace...164 // 17.8. Imunologický vztah matky a alogenního plodu...165 // 18. Imunopatologické reakce...166 // 18.1. Imunopatologické reakce humorální...168 // 18.2. Imunopatologické
reakce buněčně zprostředkované...173 // 19. Autoimunitní onemocnění...177 // 19.1. Autoimunitní reakce...177 // 19.2. Mechanismy tolerance...178 // 19.3. Příčiny vzniku autoimunity...179 // 19.4. Přehled autoimunitních onemocnění...182 // 19.5. Terapie autoimunitních onemocnění...184 // 20. Imunodeficity...185 // 20.1. Definice imunodeficitů a jejich klasifikace...185 // 20.2. Primární imunodeficity...186 // 20.3. Získané imunodeficity...196 // 21. Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systému...200 // 21.1. Kauzální léčba...200 // 21.2. Substituční léčba...201 // 21.3. Nespecifická imunomodulační léčba...202 // 21.4. Antigenně specifická imunomodulační léčba...206 // Dodatek...211 // Rejstřík...215

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC