Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
2. vyd.
Praha : Triton, 2001
260 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-215-X (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 251
Imunologie - učebnice vysokošk.
000123743
Obsah // Seznam zkratek...13 // Slovo autorů úvodem...19 // 1 Základní pojmy, funkce a komponenty imunitního systému...21 // 1.1 Hlavní funkce imunitního systému...21 // 1.2 Antigény...21 // 1.3 Druhy imunitních mechanismů...22 // 1.3.1 Nespecifické mechanismy...22 // 1.3.2 Specifické (adaptivní) mechanismy...23 // 1.4 Hlavní komponenty imunitního systému...23 // 1.4.1 Lymfatické tkáně a orgány...23 // 1.4.2 Buňky imunitního systému (imunocyty)...25 // 1.4.3 Molekuly imunitního systému...27 // 1.5 Principy fungování imunitního systému...27 // 1.5.1 Aktivace nespecifických mechanismů imunity...27 // 1.5.2 Aktivace specifických mechanismů imunity...28 // 1.5.3 Tolerance...29 // 1.5.4 Redundance...29 // 2 Fagocyty a další buněčné složky nespecifické imunity...30 // 2.1 Fagocyty a fagocytóza...30 // 2.1.1 Průnik fagocytů do poškozených a infikovaných tkání...31 // 2.1.2 Rozpoznávací mechanismy fagocytů...33 // 2.1.3 Proces fagocytózy...34 // 2.1.4 Likvidace pohlceného mikroorganismu...35 // 2.1.5 Sekreční produkty fagocytů...37 // 2.2 Žírné buňky...38 // 2.2.1 Receptory žírných buněk...38 // 2.2.2 Sekreční produkty žírných buněk...39 // 2.3 Bazofilní granulocyty...40 // 2.4 Další buňky...40 // 3 Komplement a další neadaptivní mechanismy...41 // 3.1 Základní funkce komplementu...41 // 3.2 Aktivace komplementu...42 // 3.2.1 Alternativní cesta aktivace komplementu...42 // 3.2.2 Klasická cesta aktivace
komplementu...43 // 3.2.3 Lektinová cesta aktivace komplementu...45 // 3.3 Terminálni (lytická) fáze komplementové kaskády...45 // 3.4 Regulace komplementu a ochrana vlastních buněk před jeho účinky...45 // 3.5 Jiné systémy plazmatických proteinů podílející se // na nespecifických obranných mechanismech...46 // 3.6 Interferony...47 // 4 Zánět...48 // 4.1 Definice a druhy zánětu...48 // 4.2 Proces zánětlivé reakce...48 // 4.3 Systémová odpověd’organismu na zánět...49 // 4.4 Reparace poškozené tkáně...50 // 5 Antigenně specifické receptory...52 // 5.1 Receptor lymfocytů ? (BCR)...52 // 5.2 Receptor lymfocytů T (TCR)...53 // 5.3 Rozpustné (sekretované) imunoglobuliny...55 // 5.3.1 Struktura imunoglobulinů...55 // 5.3.2 Typy (třídy) řetězců imunoglobulinů...57 // 5.3.3 Idiotypy...59 // 5.3.4 Povaha interakcí antigen - protilátka...61 // 6 MHC glykoproteiny - prezentace peptidových fragmentů...62 // 6.1 Struktura a exprese MHC glykoproteinů...62 // 6.2 Funkce MHC glykoproteinů...63 // 6.3 Polymorfismus MHC glykoproteinů...64 // 6.4 Vazba peptidů na MHC glykoproteiny...65 // 6.4.1 Vazba peptidů na MHC gp 1...65 // 6.4.2 Vazba peptidů na MHC gp II...66 // 6.5 Genový komplex MHC...67 // 6.6 Neklasické MHC molekuly I. třídy...68 // 7 Adhezivní molekuly, Fc-receptory a další povrchové molekuly leukocytu..70 // 7.1 Obecné vlastnosti adhezivních molekul...70 // 7.2 Skupiny adhezivních molekul...71 // 7.2.1 Integriny...71
// 7.2.2 Adhezivní molekuly imunoglobulinové skupiny...73 // 7.2.3 Selektiny a jiné lektiny...74 // 7.2.4 Muciny...75 // 7.2.5 Jiné adhezivní molekuly...75 // 7.3 Fc-receptory...76 // 7.4 Komplementové receptory...78 // 7.5 Jiné povrchové molekuly leukocytů...79 // 7.5.1 Strukturní a funkční klasifikace povrchových molekul leukocytů...79 // 7.5.2 Typy membránových proteinů...81 // 7.5.3 CD-názvosloví...82 // 7.5.4 Povrchové enzymy...83 // 7.5.5 Transportní proteiny...85 // 7.6 Povrchové molekuly charakteristické // pro jednotlivé subpopulace leukocytů („markéry")...86 // 8 Cytokiny...89 // 8.1 Obecná charakteristika cytokinů...89 // 3.2 Klasifikace cytokinů...90 // 8.2.1 Klasifikace podle struktury...94 // 8.2.2 Klasifikace podle funkce...94 // 8.3 Receptory cytokinů...95 // 9 Signalizační mechanismy používané receptory imunocytů...99 // 9.1 Základní typy receptářových signalizačních mechanismů // - asociace s protein-kinázami a s G-proteiny...99 // 9.2 Signalizační dráhy používané receptářovými kinázami // a receptory asociovanými s cytoplazmatickými protein-kinázami...102 // 9.3 Protein-tyrosin-kinázy skupiny Src a jejich regulace...106 // 9.4 Signalizační mechanismy založené na receptorech sdružených // s G-proteiny...108 // 10 Vznik repertoáru antigenně specifických receptorů T a ? lymfocytů...110 // 10.1 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců BCR // (imunoglobulinů)...110
// 10.2 Proces rekombinace...111 // 10.3 Izotypový přesmyk...114 // 10.4 Eliminace autoreaktivních klonů ? lymfocytů...116 // 10.5 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců TCR...117 // 10.6 Vývoj T lymfocytů...118 // 11 Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách...120 // 11.1 Klasifikace T lymfocytů...120 // 11.1.1 Lymfocyty exprimující TCR aß nebo yó...120 // 11.1.2 Intraepiteliální lymfocyty...121 // 11.1.3 NK-T lymfocyty...121 // 11.1.4 Lymfocyty exprimující koreceptory CD4 a CD8...121 // 11.2 Imunitní reakce typu TH1 - zánětlivá reakce...122 // 11.3 Imunitní reakce typu ??2 - pomoc B lymfocytům...124 // 11.4 Vzájemná regulace aktivit TH1 vs. TH2...127 // 11.5 Imunitní reakce založené na cytotoxických T lymfocytech...128 // 11.6 Aktivace T lymfocytů spouštěná superantigeny...131 // 11.7 NK buňky...132 // 11.7.1 Receptory NK buněk...132 // 11.7.2 Cytotoxické mechanismy a sekreční produkty...133 // 12 Imunitní reakce založené na protilátkách...134 // 12.1 Protilátková reakce vyvolaná antigény nezávislými na T lymfocytech ...134 // 12.2 Protilátková reakce vyvolaná antigény závislými na T lymfocytech..135 // 12.2.1 Primární fáze protilátkové reakce...136 // 12.2.2 Sekundární fáze protilátkové reakce...137 // 12.3 Polyklonální a monoklonální protilátky...138 // 12.4 Efektorové mechanismy působení protilátek...139 // 13 Regulace imunitních reakcí...141 // 13.1 Regulace
antigenem...141 // 13.2 Antagonistické peptidy...142 // 13.3 Regulace protilátkami...142 // 13.4 Regulace cytokiny a mezibuněčným kontaktem...144 // 13.5 Negativní regulace (suprese) zprostředkovaná T lymfocyty...144 // 13.6 Neuroendokrinní regulace...146 // 13.7 Faktory ovlivňující výsledek imunitní odpovědi // (imunogenní vs. tolerogenní)... 146 // 14 Slizniční a kožní imunitní systém...148 // 14.1 Hlavní funkce slizničního a kožního imunitního systému...148 // 14.2 Slizniční imunitní systém...149 // 14.2.1 Struktura slizničního imunitního systému...149 // 14.2.2 Humorální mechanismy slizničního imunitního systému...150 // 14.2.3 Indukce slizniční imunitní reakce...152 // 14.2.4 Imunologický význam kojení...154 // 14.3 Struktura a funkce komponent kožního imunitního systému...154 // 15 Antiinfekční imunita...156 // 15.1 Vztah mezi hostitelem a mikroorganismem...156 // 15.2 Obrana proti bakteriím...157 // 15.2.1 Obrana proti extracelulárním bakteriím...157 // 15.2.2 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním...158 // 15.3 Obrana proti virům...159 // 15.4 Obrana proti protozoálním parazitům...160 // 15.5 Obrana proti mnohobuněčným parazitům...160 // 15.6 Mechanismy tkáňového poškození infekčními činiteli...161 // 15.7 Využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce...161 // 15.8 Mechanismy úniku mikroorganismů // před obrannými reakcemi organismu...161 // 16 Protinádorová imunita...164
// 16.1 Nádorové antigény...164 // 16.1.1 Antigény specifické pro nádory (ISA)...165 // 16.1.2 Antigény asociované s nádory (TAA)...165 // 16.2 Protinádorové imunitní mechanismy...166 // 16.3 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému...167 // 16.4 Možnosti imunoterapie nádorů...168 // 16.4.1 Imunoterapie pomocí protilátek...168 // 16.4.2 Imunoterapie založená na buněčně // zprostředkovaných mechanismech...169 // 17 Transplantace...172 // 17.1 Základní pojmy...172 // 17.2 Aloimunitní reakce...173 // 17.2.1 Aloreaktivita T lymfocytů...173 // 17.2.2 Tvorba protilátek proti aloantigenům...174 // 17.3 Orgánové transplantace...175 // 17.3.1 Rejekce...176 // 17.4 Transplantace hematopoetických kmenových buněk...177 // 17.4.1 Reakce štěpu proti hostiteli (GvH)...178 // 17.4.2 Reakce štěpu proti leukemickým buňkám...178 // 17.5 Imunologicky privilegovaná místa a tkáně...179 // 17.6 Možnosti potlačení transplantačních rejekcí // a reakce štěpu proti hostiteli...180 // 17.7 Xenotransplantace...180 // 17.8 Imunologický vztah matky a alogenního plodu...181 // 18 Imunopatologické reakce...182 // 18.1 Imunopatologické reakce humorální...184 // 18.1.1 Imunopatologické reakce založené na protilátkách IgE // - atopie (reakce typu I)...184 // 18.1.2 Imunopatologické reakce založené na protilátkách IgG a IgM // (reakce typu II)...185 // 18.1.3 Imunopatologické reakce založené na tvorbě imunokomplexů // (reakce
typu III)...188 // 18.2 Imunopatologické reakce buněčně zprostředkované...189 // 18.2.1 Imunopatologické reakce oddáleného typu (reakce typu IV)...189 // 18.2.2 Imunopatologická reakce buněčná cytotoxická...190] // 18.2.3 Reakce na cizí těleso...1911 // 18.2.4 Imunopatologická reakce při sepsi...192 // 19 Autoimunitní onemocnění...193 // 19.1 Autoimunitní reakce...193 // 19.2 Mechanismy tolerance...194 // 19.2.1 Centrální tolerance...194 // 19.2.2 Periferní tolerance...194 // 19.3 Příčiny vzniku autoimunity...195 // 19.3.1 Faktory vnitřní...195 // 19.3.2 Faktory vnější...19/! // 19.4 Přehled autoimunitních onemocnění...198 // 19.4.1 Systémová autoimunitní onemocnění...198 // 19.4.2 Autoimunitní choroby postihující převážně určitý orgán // provázené postižením dalších orgánů...198 // 19.4.3 Orgánově specifické autoimunitní choroby...202 // 19.5 Terapie autoimunitních onemocnění...202 // 20 Imunodeficity...204 // 20.1 Definice imunodeficitů a jejich klasifikace...204 // 20.2 Primární imunodeficity...205 // 20.2.1 Imunodeficity protilátkové...205 // 20.2.2 Poruchy buněčně zprostředkované imunity...207 // 20.2.3 Další protilátkové a buněčné imunodeficity...:...211 // 20.2.4 Poruchy fagocytózy...212 // 20.2.5 Poruchy komplementu a dalších sérových opsoninů...214 // 20.3 Získané imunodeficity...215 // 20.3.1 Sekundární protilátkové imunodeficity...215 // 20.3.2 Sekundární buněčné imunodeficity...216
// 20.3.3 Sekundární kombinované imunodeficity...217 // 20.3.4 Sekundární fagocytární poruchy...218 // 20.3.5 Sekundární poruchy komplementu...218 // 21 Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systému...219 // 21.1 Kauzální léčba...219 // 21.1.1 Transplantace kmenových buněk...219 // 21.1.2 Genová terapie...220 // 21.2 Substituční léčba...220 // 21.3 Nespecifická imunomodulační léčba...221 // 21.3.1 Nespecifická imunosupresivní léčba...221 // 21.3.2 Protizánětlivá a antialergická léčba...223 // 21.3.3 Nespecifická imunostimulační léčba...224 // 21.4 Antigenně specifická imunomodulační léčba...225 // 21.4.1 Aktivní imunizace (vakcinace)...225 // 21.4.2 Pasivní imunizace...228 // 21.4.3 Specifická imunosuprese...229 // Klasifikace CD molekul...231 // Jména a data...248 // Použitá literatura...251 // Rejstřík...253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC