Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. vyd.
Praha : Triton, 2005
279 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-686-4 (brož.)
Obsahuje tabulky, rejstřík
Bibliografie na s. [269]-270
Imunologie - učebnice vysokošk.
000123744
Obsah // Seznam zkratek...13 // Slovo autorů úvodem...19 // 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému...21 // 1.1 Hlavní funkce imunitního systému...21 // 1.2 Antigény...21 // 1.3 Druhy imunitních mechanismů...22 // 1.3.1 Nespecifické mechanismy...22 // 1.3.2 Specifické (adaptivní) mechanismy...23 // 1.4 Hlavní složky imunitního systému...23 // 1.4.1 Lymfatické tkáně a orgány...23 // 1.4.2 Buňky imunitního systému (imunocyty)...25 // 1.4.3 Molekuly imunitního systému...27 // 1.5 Principy fungování imunitního systému...27 // 1.5.1 Aktivace nespecifických mechanismů imunity...27 // 1.5.2 Aktivace specifických mechanismů imunity...28 // 1.5.3 Tolerance a redundance...29 // 2 Buněčné složky nespecifické imunity...30 // 2.1 Fagocyty a fagocytóza...30 // 2.1.1 Průnik fagocytů do poškozených a infikovaných tkání...31 // 2.1.2 Rozpoznávací mechanismy fagocytů...33 // 2.1.3 Proces fagocytózy...36 // 2.1.4 Likvidace pohlceného mikroorganismu...36 // 2.1.5 Sekreční produkty fagocytů...39 // 2.1.6 Ochrana vlastních buněk proti fagocytům...39 // 2.2 Dendritické buňky...40 // 2.3 Zírné buňky (mastocyty)...*...41 // 2.3.1 Receptory žírných buněk...42 // 2.3.2 Sekreční produkty žírných buněk... 42 // 2.4 Bazofilní granulocyty...43 // 2.5 Další buňky...44 // 3 Humorální složky nespecifické imunity...45 // 3.1 Komplement...45 // 3.1.1 Alternativní cesta aktivace komplementu...46 // 3.1.2 Klasická cesta
aktivace komplementu...47 // 3.1.3 Lektinová cesta aktivace komplementu...49 // 3.1.4 Terminálni (lytická) fáze komplementové kaskády...49 // 3.1.5 Regulace komplementu a ochrana vlastních buněk před jeho účinky..49 // 3.2 Jiné systémy plazmatických proteinů...50 // 3.3 Interferony...51 // 4 Zánět...52 // 4.1 Definice a druhy zánětu...52 // 4.2 Proces zánětlivé reakce...52 // 4.3 Systémová odpověd’ organismu na zánět...53 // 4.4 Reparace poškozené tkáně...54 // 5 Antigenně specifické receptory...56 // 5.1 Receptor lymfocytů ? (BCR)...56 // 5.2 Receptor lymfocytů T (TCR)...57 // 5.3 Rozpustné (sekretované) imunoglobuliny...59 // 5.3.1 Struktura imunoglobulinů...59 // 5.3.2 Typy (třídy) řetězců imunoglobulinů...61 // 5.3.3 Idiotypy...63 // 5.3.4 Povaha interakcí antigen - protilátka...65 // 6 MHC glykoproteiny - prezentace peptidových fragmentů...66 // 6.1 Struktura a exprese MHC glykoproteinů...66 // 6.2 Funkce MHC glykoproteinů...68 // 6.3 Polymorfismus MHC glykoproteinů...68 // 6.4 Vazba peptidů na MHC glykoproteiny...69 // 6.4.1 Vazba peptidů na MHC gp 1...69 // 6.4.2 Vazba peptidů na MHC gp II...72 // 6.5 Genový komplex MHC...73 // 6.6 Neklasické MHC molekuly I. třídy...73 // 7 Adhezivní molekuly, Fc-receptory a další povrchové molekuly leukocytu..76 // 7.1 Obecné vlastnosti adhezivních molekul...76 // 7.2 Skupiny adhezivních molekul...77 // 7.2.1 Integriny...77 // 7.2.2 Adhezivní molekuly imunoglobulinové skupiny...79
// 7.2.3 Selektiny a jiné lektiny...80 // 7.2.4 Muciny...81 // 7.2.5 Jiné adhezivní molekuly...81 // 7.3 Fc-receptory...82 // 7.4 Komplementové receptory...84 // 7.5 Jiné povrchové molekuly leukocytů...85 // 7.5.1 Strukturní o funkční klasifikace povrchových molekul leukocytů...85 // 7.5.2 Typy membránových proteinů...87 // 7.5.3 CD-názvosloví...88 // 7.5.4 Povrchové enzymy...89 // 7.5.5 Transportní proteiny...91 // 7.6 Povrchové molekuly charakteristické // pro jednotlivé subpopulace leukocytů („markéry")...92 // 8 Cytokiny...95 // 8.1 Obecná charakteristika cytokinů...95 // 8.2 Klasifikace cytokinů...96 // 8.2.1 Klasifikace cytokinů podle struktury...101 // 8.2.2 Klasifikace cytokinů podle funkce...102 // 8.3 Receptory cytokinů...103 // 9 Signalizační mechanismy používané receptory buněk imunitního systému .106 // 9.1 Základní typy receptářových signalizačních mechanismů // - asociace s protein-kinázami a s G-proteiny...106 // 9.2 Signalizační dráhy používané receptářovými kinázami // a receptory asociovanými s cytoplazmatickými protein-kinázami...109 // 9.3 Proteintyrosinkinázy skupiny Src a jejich regulace...114 // 9.4 Signalizační mechanismy založené na receptorech sdružených // s G-proteiny...116 // 10 Vznik repertoáru antigenně specifických receptorů T a B-lymfocytů...118 // 10.1 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců BCR // (imunoglobulinů)...118 // 10.2 Proces rekombinace...119
// 10.3 Izotypový přesmyk...123 // 10.4 Eliminace autoreaktivních klonů B-lymfocytů...124 // 10.5 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců TCR...125 // 10.6 Vývoj T-lymfocytů...126 // 11 Imunitní reakce založené na T-lymfocytech a NK buňkách...128 // 11.1 Klasifikace T-lymfocytů...ň...128 // 11.1.1 Lymfocyty exprimující TCR aß nebo yó...128 // 11.1.2 Intraepiteliální lymfocyty...129 // 11.1.3 NK-T-lymfocyty...,...129 // 11.1.4 Lymfocyty exprimující koreceptory CD4 a CD8...129 // 11.1.5 Regulační (tlumivé, supresorové) T-lymfocyty...130 // 11.2 Imunitní reakce typu TH1 - zánětlivá reakce...131 // 11.3 Imunitní reakce typu TH2 - pomoc B-lymfocytům...133 // 11.4 Vzájemná regulace aktivit TH1 vs. TH2...137 // 11.5 Imunitní reakce založené na cytotoxických T-lymfocytech...138 // 11.6 Aktivace T-lymfocytů spouštěná superantigeny...141 // 11.7 NK-buňky...142 // 11.7.1 Receptory NK-buněk...142 // 11.7.2 Cytotoxické mechanismy a sekreční produkty...143 // 12 Imunitní reakce založené na protilátkách...144 // 12.1 Protilátková reakce vyvolaná antigény nezávislými na T-lymfocytech ...144 // 12.2 Protilátková reakce vyvolaná antigény závislými na T-lymfocytech..145 // 12.2.1 Primární fáze protilátková reakce...146 // 12.2.2 Sekundární fáze protilátková reakce...147 // 12.3 Polyklonální a monoklonální protilátky...148 // 12.4 Efektorové mechanismy působení protilátek...149 // 13 Regulace
imunitních reakcí...151 // 13.1 Regulace antigenem...151 // 13.2 Antagonistické peptidy...152 // 13.3 Regulace protilátkami...152 // 13.4 Regulace cytokiny a mezibuněčným kontaktem...154 // 13.5 Negativní regulace (suprese) zprostředkovaná T-lymfocyty...154 // 13.6 Neuroendokrinní regulace...155 // 13.7 Faktory ovlivňující výsledek imunitní odpovědi // (imunogenní vs. tolerogenní)...156 // 14 Slizniční a kožní imunitní systém...157 // 14.1 Hlavní funkce slizničního a kožního imunitního systému...157 // 14.2 Slizniční imunitní systém...158 // 14.2.1 Mikrobiální flóra sliznic...158 // 14.2.2 Struktura slizničního imunitního systému...159 // 14.2.3 Humorální mechanismy slizničního imunitního systému...160 // 14.2.4 Indukce slizniční imunitní reakce...162 // 14.2.5 Imunologický význam kojení...164 // 14.3 Struktura a funkce komponent kožního imunitního systému...165 // 15 Antiinfekční imunita...166 // 15.1 Vztah mezi hostitelem a mikroorganismem...166 // 15.2 Obrana proti bakteriím...167 // 15.2.1 Obrana proti extracelulárním bakteriím...167 // 15.2.2 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním...168 // 15.3 Obrana proti virům...169 // // // // 15.4 Obrana proti protozoálním parazitům... // 15.5 Obrana proti mnohobuněčným parazitům... // 15.6 Mechanismy tkáňového poškození infekčními činiteli... // 15.7 Využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce. // 15.8 Mechanismy úniku
mikroorganismů // před obrannými reakcemi organismu... // 16 Protinádorová imunita... // 16.1 Nádorové antigény ... // 16.1.1 Antigény specifické pro nádory (ISA)... // 16.1.2 Antigény asociované s nádory (TAA)... // 16.2 Protinádorové imunitní mechanismy... // 16.3 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému ... // 16.4 Možnosti imunoterapie nádorů... // 16.4.1 Imunoterapie pomocí protilátek... // 16.4.2 Imunoterapie založená na buněčně // zprostředkovaných mechanismech... // 17 Transplantace... // 17.1 Základní pojmy... // 17.2 Aloimunitní reakce... // 17.2.1 Aloreaktivita T-lymfocytů... // 17.2.2 Tvorba protilátek proti aloantigenům... // 17.3 Orgánové transplantace... // 17.3.1 Rejekce... // 17.4 Transplantace hematopoetických kmenových buněk... // 17.4.1 Reakce štěpu proti hostiteli (GvH)... // 17.4.2 Reakce štěpu proti leukemickým buňkám... // 17.5 Imunologicky privilegovaná místa a tkáně... // 17.6 Možnosti potlačení transplantačních rejekcí // a reakce štěpu proti hostiteli... // 17.7 Xenotransplantace... // 17.8 Imunologický vztah matky a alogenního plodu... // 18 Imunopatologické reakce... // 18.1 Imunopatologické reakce humorální... // 18.1.1 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgE // - atopie (reakce typu I)... // 18.1.2 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgG a IgM // (reakce typu II)... // 18.1.3 Imunopatologické reakce s tvorbou imunokomplexů // (reakce typu
III)... // 170 // 170 // 171 171 // 171 // 174 // 174 // 175 // 175 // 176 // 177 // 178 // 178 // 179 182 // 182 // 183 // 183 // 184 // 185 // 186 // 187 // 188 188 // 189 // 190 // 190 // 191 // 193 // 195 // 195 // 197 // 199 // 18.2 Imunopatologické reakce buněčně zprostředkované...201 // 18.2.1 Imunopatologické reakce oddáleného typu (reakce typu IV)...201 // 18.2.2 Imunopatologická reakce buněčná cytotoxická...202 // 18.2.3 Reakce na cizí těleso...202 // 18.2.4 Imunopatologická reakce při sepsi...203 // 19 Autoimunitní onemocnění...205 // 19.1 Autoimunitní reakce...205 // 19.2 Mechanismy tolerance...206 // 19.2.1 Centrální tolerance...206 // 19.2.2 Periferní tolerance...207 // 19.3 Příčiny vzniku autoimunity...207 // 19.3.1 Faktory vnitřní...207 // 19.3.2 Faktory vnější...i...209 // 19.4 Přehled autoimunitních onemocnění...210 // 19.4.1 Systémová autoimunitní onemocnění...210 // 19.4.2 Autoimunitní onemocnění postihující převážně určitý orgán // provázené postižením dalších orgánů...212 // 19.4.3 Orgánově specifická autoimunitní onemocnění...212 // 19.5 Terapie autoimunitních onemocnění...216 // 20 Imunodeficience...220 // 20.1 Definice imunodeficiencí a jejich klasifikace...220 // 20.2 Primární imunodeficience...221 // 20.2.1 Imunodeficience protilátkové...221 // 20.2.2 Poruchy buněčně zprostředkované imunity...223 // 20.2.3 Další protilátkové a buněčné imunodeficience...227 // 20.2.4 Poruchy
fagocytózy...228 // 20.2.5 Poruchy komplementu a dalších sérových opsoninů...230 // 20.3 Získané imunodeficience...231 // 20.3.1 Sekundární protilátkové imunodeficience...232 // 20.3.2 Sekundární buněčné imunodeficience...232 // 20.3.3 Sekundární kombinované imunodeficience...234 // 20.3.4 Sekundární fagocytární poruchy...234 // 20.3.5 Sekundární poruchy komplementu...235 // 21 Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systému...236 // 21.1 Kauzální léčba...236 // 21.1.1 Transplantace kmenových buněk...236 // 21.1.2 Genová terapie...237 // 21.2 Substituční léčba...237 // 21.3 Nespecifická imunomodulační léčba...238 // 21.3.1 Nespecifická imunosupresivní léčba...238 // 21.3.2 Protizánětlivá a antialergická léčba...240 // 21.3.3 Nespecifická imunostimulační léčba...241 // 21.4 Antigenně specifická imunomodulační léčba...243 // 21.4.1 Aktivní imunizace (vakcinace)...243 // 21.4.2 Pasivní imunizace...247 // 21.4.3 Specifická imunosuprese...247 // Klasifikace CD molekul...249 // Historie...266 // Doporučená literatura...269 // Rejstřík...271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC