Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
367 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0210-X (brož.)
Moderní programování
angličtina
Další názvový údaj z obálky: co by měl každý programátor vědět o objektově orientovaném návrhu, jak současně zvýšit produktivitu práce i kvalitu výsledného programu, základy jazyka UML, principy objektově orientovaného návrhu a jejich aplikace v praxi, příklady špatně použitých principů OOP a ukázky správných řešení, návrh softwarových komponent
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, úvod, přílohy, glosář, rejstřík
Bibliografie: s. 358-363
Programování objektově orientované - příručky
UML (jazyk) - příručky
000123760
Obsah // Předmluva... Úvodní slovo // •••••••••••••••••••»? // // // 13 // 15 // Část I: Úvod // •••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // 2.1 Kde se práce s objekty vzala?... // 2.1.1 Larry Constantine... // 2.1.2 O.-J. Dahl a K. Nygaard... // 2.1.3 Alan Kay, Adele Goldbergová a další // 2.1.4 Edsger Dijkstra... // 2.1.5 Barbara Liskovová... // 2.1.6 David Parnas... // 2.1.7 Jean Ichbiah a další... // 2.1.8 Bjarne Stroustrup... // 2.1.9 Bertrand Meyer... // 2.2 Objektová orientace dospívá... // 2.3 Objektová orientace jako technická disciplína // 2.4 ? čemu je objektová orientace dobrá?... // 2.4.1 Analýza požadavků uživatelů... // 2.4.2 Návrh softwaru... // 2.4.3 Konstrukce softwaru... // 2.4.4 Správa softwaru... // 2.4.5 Použiti softwaru... // 2.4.6 Správa softwarových projektů // 2.5 Souhrn... // 2.6 Cvičení... // 2.7 Odpovědi // ••••«•••••••••••••••••••a // 1. Co vlastně objektově orientovaný znamená? 21 // 1.1 Zapouzdření 1.2 Skrývání informací a implementací 1.3 Zachování stavu • aaaaataea«**« •••••••••••••••••#•#•••#•• •••••••••••••••••• •••#•#••#•••••••••••¦• 28 29 // 1.4 Identita objektu 30 // 1.5 Zprávy // 1.5.1 Struktura zpráv 33 // 1.5.2 Argumenty zpráv 34 // 1.5.3 Role objektů ve zprávách 36 // 1.5.4 Typy zpráv
1.6 Třídy ••••••••••••••••••••••••¦••••••••t***
37 39 // sJJ ... 43 // 1.8 Mnohotvarost 4? // 1.10 Souhrn HU // 1.11 Cvičení 57 // 1.12 Odpovědi *5R // 2. Stručná historie objektové orientace 62 // •••••••••••••••••••••••• // •••*•••••••••••• // // // // ••••••••••••••••••••••••••••aaeaaeeaaeaeaaaeeaaaaaaaa // 62 // 62 // 62 // 62 // 63 // 63 // ...63 // ...64 // ...64 // ...66 // ...67 // ...68 // ...68 // ...69 // ...71 // ...72 // ...72 // ...73 // ...74 // 75 // SS // Část II: Unifikovaný modelovací jazyk // 3. Základní vyjádření tříd, atributů a operací // 77 // 83 // 3.2 Atributy...84 // 3.3 Operace...88 // 3.4 Přetěžované operace...89 // 3.5 Viditelnost atributů a operací...89 // 3.6 Atributy a operace třídy...90 // 3.7 Abstraktní operace a třídy...91 // 3.8 Utilita...92 // 3.9 Parametrizované třídy...93 // 3.10 Souhrn...95 // 3.11 Cvičení...96 // 3.12 Odpovědi...96 // 4. Diagramy tříd___ // 4.1 Konstrukce zobecnění... // 4.1.1 Jednoduchá dědičnost... // 4.1.2 Vícenásobná dědičnost... // 4.1.3 Dělení podřízených tříd.. // 4.1.4 Diskriminátory dělení... // 4.2 Asociační konstrukce... // 4.2.1 Základní zápis asociací v UML // 4.2.2 Asociace zobrazené jako třídy. // 4.2.3 Asociace vyššího stupně.. // 4.2.4
Průchodnost asociací... // 4.3 Asociace celku a částí... // 4.3.1 Kompozice... // 4.3.2 Agregace... // 4*4 Souhrn // 4.5 Cvičení... // 4.6 Odpovědi... // 100 // ...100 // ...101 // ...102 // ...103 // ...105 // ...106 // ...107 // ...109 // ...110 // ...111 // ...112 // ...113 // ...115 // ...117 // ...118 // ...119 // 5. Diagramy interakce objektů___ // 5.1 Diagram spolupráce... // 5.1.1 Znázornění zprávy... // 5.1.2 Mnohotvarost v diagramu spolupráce... // 5.1.3 Opakované zprávy... // 5.1.4 Použití selí ve zprávách... // 5.2 Diagram posloupnosti... // 5.3 Asynchronní zprávy a souběžné vykonávání // 5.3.1 Znázornění asynchronní zprávy... // 5.3.2 Mechanismus zpětného volání... // 5.3.3 Asynchronní zprávy s prioritami... // 5.3.4 Znázornění vysílané (necilené) zprávy. // 5.4 Souhrn... // 5.5 Cvičení... // 5.6 Odpovědi... // ___123 // ...123 // ...124 // ...127 // ...127 // ...128 // ...130 // ...132 // ...133 // ...134 // ...137 // ...138 // ...140 // ...141 // ...141 // 6. Stavové diagramy // 143 // 6.1 Základní stavové diagramy...143 // 6.2 Vnorené stavy...145 // 6.3 Souběžné stavy a synchronizace...149 // 6.4 Prechodné stavy z argumentu výsledku zpráv...153 // 6.5 Trvale proměnné atributy...154 // 6.7 Cvičení...158 // 6.8 Odpovědi...159 // 7. Diagramy architektury a rozhraní___162 // 7.1 Popis architektury systému...162 // 7«1 »1 BallČky 152 // 7.1.2 Diagramy zavádění hardwarových artefaktů...164
7.1.3 Diagramy zaváděni softwarových konstrukcí...165 // 7.2 Popis uživatelského rozhraní...168 // 7.2.1 Diagram rozvržení oken...169 // 7.2.2 Diagram procházení okny...170 // 7.2.3 Krátký výlet: Co je objektově orientovaného na GUI?...171 // 7.3 Souhrn...173 // 7.4 Cvičení...174 // 7.5 Odpovědi...174 // Část III: Principy objektově orientovaného návrhu // 177 // 8. Zapouzdření a spojitost // 178 // ••••••••••••••• // •••••••••••* // 8.1 Struktura zapouzdření... // 8.1.1 Úrovně zapouzdření... // 8.1.2 Kritéria návrhu určující spolupracující úrovně zapouzdření // 8.2 Spojitost... // 8.2.1 Varianty spojitosti... // 8.2.2 Nespojitost... // 8.2.3 Spojitost a hranice zapouzdření... // 8.2.4 Spojitost a spravovatenost... // 8.2.5 Zneužití spojitosti v objektově orientovaných systémech // 8.2.6 Termín spojitost... // 8.3 Souhrn // 8.4 Cvičení // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a // ...* // aaaaaaaaa // ...178 // ...179 // ...180 // ...181 // ...182 // ..185 // ..186 // ..187 // ..189 // ...191 // ...191 // 192 // aaaaaaaaaaaaaaeaaeaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaeaaeaaaeaeaaaaaaaa // 8.5 Odpovědi...193 // 9. Domény, zatížení a soudržnost // 195 // 9.1 Domény tříd objektů. 9.1.1 Doména základu // 9.1.2 Doména architektury
// •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // 9.1.3 Doména činnosti... // 9.1.4 Doména aplikace... // 9.1.5 Zdroj tříd v jednotlivých doménách // 195 // 196 // 196 // 197 // 198 198 // 9.2 Zdtizcni... // 9.2.1 Co je to zatížení?... // 9.2.2 Použiti zatížení... // 9.2.3 Zákon Demeter... // 9.3 Soudržnost třídy: Třída a její prvky // 9.3.1 Smíšená soudržnost instancí... // 9.3.2 Smíšená soudržnost domén... // 9.3.3 Smíšená soudržnost rolí... // 9.4 Souhrn...••••• // 9.5 Cvičení... // 9.6 Odpovědi... // ••••••••#•••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••• // •••••••••¦ // •••••••••¦•••••a // ...200 // ...200 // ...202 // ...203 // ...204 // ...204 // ...206 // ...207 // ...208 // ...209 // ...210 // 10. Stavový prostor a chování ___213 // 10.1 Stavový prostor a chování třídy...213 // 10.2 Stavový prostor podřízené třídy...216 // 10.3 Chování podřízené třídy...218 // 10.4 Neměnná třídy jako omezení stavového prostoru...219 // 10.5 Předběžné a následné podmínky...221 // 10.6 Souhrn...223 // 10.7 Cvičení...223 // 10.8 Odpovědi...224 // 11. Přizpůsobení typu a uzavřené chování // // aaaaaaaaaaaa // 11.1 Třída versus typ... // 11.2 Princip přizpůsobení typu... // 11.2.1 Principy
kontravariance a kovariance... // 11.2.2 Příklad kontravariance a kovariance... // 11.2.3 Grafické znázorněni kontravariance a kovariance // 11.2.4 Souhrn požadavků na přizpůsobení typu // 11.3 Princip uzavřeného chování... // 11.4 Souhrn... // 11.5 Cvičení... // 11.6 Odpovědi // 227 // .227 // .229 // .230 // .231 // .235 // .237 // .237 // .239 // .240 // .241 // 12. Nebezpečí dědičnosti a mnohotvarosti ___244 // 12.1 Zneužívání dědičnosti...244 // 12.1.1 Nesprávná seskupení...244 // 12.1.2 Převrácená hierarchie...245 // 12.1.3 Zaměňování třídy a instance...246 // 12.1.4 Špatné aplikování formule „je nějaký"...250 // 12.2 Nebezpečí mnohotvarosti...252 // 12.2.1 Mnohotvarost operací...252 // 12.2.2 Mnohotvarost proměnných...255 // 12.2.3 Mnohotvarost ve zprávách...256 // 12.2.4 Mnohotvarost a obecnost...258 // 12.3 Souhrn...260 // 12.4 Cvičení...261 // 12.5 Odpovědi...262 // 13. Techniky uspořádání operací___266 // 13.1 Smíšené třídy...266 // 13.1.1 Obchodní příklad...266 // 13.1.2 Grafický příklad...270 // 13.2 Prstence operací...273 // 13.3 Souhrn...277 // 13.4 Cvičení...277 // 13.5 Odpovědi...278 // 14. Soudržnost třídy a podpora stavů a chování___281 // 14.1 Podpora stavů v rozhraní třídy...281 // 14.2 Podpora chování v rozhraní třídy...283 // 14.3 Soudržnost operací v rozhraní třídy...289 // 14.4 Souhrn...291 // 14.5 Cvičení...293 // 14.6 Odpovědi...296 // 15. Návrh softwarové
komponenty___302 // 15.1 Co je to komponenta?...302 // 15.2 Podobnosti a odlišnosti komponent a objektů...304 // 15.3 Příklad komponenty...306 // 15.4 Interní návrh komponenty...311 // 15.5 Lehké a těžké komponenty...317 // 15.6 Výhody a nevýhody používání komponent...320 // 15.7 Souhrn...323 // 15.8 Cvičení...324 // 15.9 Odpovědi...325 // Příloha A: Kontrolní seznam procházení objektově orientovaným návrhem...327 // Příloha B: Příručka uživatele objektově orientovaného návrhu...332 // Příloha C: Rychlý průvodce objektově orientovanou terminologií...338 // Glosář... // Literatura... // Rejstřík...364

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC