Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.8) Půjčeno:238x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 2001
160 s.

objednat
ISBN 80-7261-038-4 (brož.)
Obsahuje úvod, věcný rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie: s. 159-160
Výzkumy sociologické - učebnice vysokošk.
000123766
Obsah // Úvod 1 // Kapitola 1. PRINCIPY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU A JEHO // UŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI 9 // 1.1. Charakteristika zkoumaných jevů a jejich poznávání 9 // 1. 1. 1. Sociální a sociálně psychické jevy 9 // 1. 1. 2. Zvláštnosti sociálních a sociálně psychických jevů // ve výzkumu 11 // 1. 1. 3. Základní přístupy zkoumání sociálních a sociálně // psychických jevů 14 // 1. 2. Možnosti objektivizace výzkumných postupů a jejich kontrola 17 // 1. 2. 1. Základní postupy objektivizace 17 // 1. 2. 2. Úplnost a posloupnost jednotlivých operací 18 // 1. 2. 3. Hodnocení nezávislými hodnotiteli, expertní posouzení 21 // 1. 2. 4. Shoda výsledků šetření s reálnými skutečnostmi 21 // 1. 2. 5. Teoretické zdůvodnění výsledků 22 // 1.3. Typy sociologických a sociálně psychologických výzkumů 22 // 1. 3. 1. Empirický výzkum 22 // 1. 3. 2. Kvalitatívni a kvantitativní výzkum 25 // 1. 3. 3. Další rozlišení výzkumných šetření 27 // 1. 3. 4. Sociologický a sociálně psychologický výzkum a statistika 30 // 1. 4. Uplatnění sociologického a sociálně psychologického výzkumu // v manažerské praxi 32 // 1. 4. 1. Sociální audit 32 // 1. 4. 2. Marketingový výzkum 39 // 1.5. Členění výzkumného procesu 42 // Kapitola 2. PŘÍPRAVA SOCIOLOGICKÉHO A SOCIÁLNĚ // PSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU 45 // 2. 1. Předmět, účel a cíle výzkumu 45 // 2. 2. Rozbor problematiky 49 // 2. 2. 1. Analýza jevu a formulace
hypotéz 49 // 2. 2. 2. Operacionalizace a stanovení ukazatelů, škálování 54 // 2. 2. 3. Vymezení zkoumané populace - objekt výzkumu 62 // 2. 2. 4. Stanovení vzorku 66 // 2. 2. 5. Určení výzkumných technik 73 // 2. 2. 6. Plán zpracováni primárních dat 73 // 5 // ZÁKLADY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU // 2. 2. 7. Časový plán a finanční zajištění výzkumu 74 // 2. 3. Velikost a struktura výzkumného týmu 76 // 2. 4. Předvýzkum 77 // Kapitola 3. TECHNIKY SOCIOLOGICKÉHO A SOCIÁLNĚ // PSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU A ZAJIŠŤOVÁNÍ EMPIRICKÝCH DAT 79 // 3. 1. Základní rozdělení metod a technik 79 // 3. 2. Dotazování 80 // 3. 2. 1. Základní členění 80 // 3. 2. 2. Individuální osobní rozhovor 82 // 3. 2. 3. Psychologická explorace 99 // 3. 2. 4. Dotazování na ulici 111 // 3. 2. 5. Skupinový rozhovor 112 // 3. 2. 6. Písemné dotazování 115 // 3. 2. 7. Dotazování prostřednictvím technických zařízení 121 // 3. 3. Pozorování 122 // 3. 3. 1. Druhy pozorování 122 // 3. 3. 2. Postup při osobním pozorování 124 // 3. 3. 3. Výhody a nevýhody pozorování 126 // 3. 4. Experiment 127 // 3. 4. 1. Základní charakteristiky experimentu 127 // 3. 4. 2. Druhy experimentů 128 // 3. 5. Analýza věcných skutečností 129 // 3.5.1. Základní charakteristika 129 // 3. 5. 2. Analýza dokumentů 130 // 3. 5. 3. Analýza fyzických stop 131 // 3. 5. 4. Obsahová analýza 132 // 3. 5. 5. Případové studie 133 // Kapitola 4. ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ,
JEJICH INTERPRETACE // , A PREZENTACE 137 // 4. 1. Příprava dat ke zpracování 137 // 4. 2. Zobecňování výsledků statistického zpracování 144 // 4. 3. Interpretace dat 147 // 4. 4. Ukončení výzkumu 150 // Závěr 153 // Věcný rejstřík 155 // Literatura 159 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC