Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Bratislava : Veda, 1991

objednat
ISBN 80-224-0099-8
000123800
Rekat.
Obsah // Predhovor... 9 // Literatúra k predhovoru... ? // 1 PREDMET A METÓDY TEÓRIE DOPRAVY... 13 // 1.1 Doprava a jej vývoj... 13 // 1.1.1 Základné pojmy... 13 // 1.1.2 Vývoj dopravy... 14 // 1.2 Doprava ako predmet skúmania samostatnej vednej disciplíny... 16 // 1.2.1 Konštituovanie dopravného výskumu... 16 // 1.2.2 Doprava ako odvetvie a ako vedný odbor — spoločenská potreba vedy o doprave ... 17 // 1.2.3 Veda o doprave a veda pre dopravu... 18 // 1.3 Metodický aparát dopravnej teórie... 20 // 1.3.1 Základné pojmy všeobecnej dopravnej teórie ... 20 // 1.3.2 Interpretácia základných pojmov... 21 // 1.3.3 Metodický aparát... 22 // 1.3.4 Úloha operačného výskumu (ďalej len OV)... 23 // 1.3.5 Vytypovanie problémov OV... 24 // 1.3.6 Riešitelia problémov OV... 26 // 1.3.7 Analýza organizačných schém... 26 // 1.3.8 Verbálny model ... 29 // 1.3.9 Matematický model... 33 // Literatúra k L kapitole... 35 // 2 DOPRAVNÉ SYSTÉMY... 36 // 2.1 Úvod, matematický pojem systém... 36 // 2.1.1 Úvodné poznámky, motivácia... 36 // 2.1.2 Rôzne prístupy k definícii systému, štruktúra a správame... 37 // 2.1.3 Dôležité vlastnosti systémov... 41 // 2.1.4 Základné úlohy teórie systémov. Analýza a syntéza... 48 // 2.1.5 Kompozícia a dekompozícia systémov... 54 // 2.2 Dopravný systém a jeho dekompozícia... 60 // 2.2.1 Abstraktný dopravný systém... 60 // 2.2.2 Dekompozícia dopravného systému... 62 // 2.2.3 Riadenie dopravných
systémov... 63 // 2.3 Príklady dopravných systémov... 64 // 2.3.1 Systémy osobnej dopravy... 64 // 2.3.2 Systémy nákladnej dopravy... 65 // 2.3.3 Systémy na prenos informácií ... 67 // 2.4 Dopravné siete... 67 // 2.4.1 Uzly a úseky... 67 // 2.4.2 Využitie teórie grafov v dopravných sieťach... 69 // 2.5 Dopravné prúdy... 73 // 2.5.1 Element, náležitosť, komplet... 73 // 2.5.2 Dopravný prúd, jeho charakteristiky a vlastnosti... 74 // 2.5.3 Interakcia dopravných prúdov... 87 // 2.6 Riadenie dopravných prúdov na dopravných sieťach... 91 // 2.6.1 Úvodné poznámky... 91 // 2.6.2 Režimy operatívneho riadenia dopravných systémov... 92 // 2.6.3 Riadenie na líniách a sieťach... 94 // 2.6.4 Hierarchická štruktúra riadiacich systémov... 96 // Literatúra k 2. kapitole... 97 // 3 ZÁKLADNÉ ÚLOHY O DOPRAVNÝCH SYSTÉMOCH A ICH KLASIFIKÁCIA 98 // 3.1 Genéza a klasifikácia problémov... 98 // 3.1.1 Úvodné poznámky... 98 // 3.1.2 Klasifikácia problémov... 98 // 3.1.3 Kapacita, priepustnosť, výkonnosť... 100 // 3.1.4 Zložitosť problémov a metód... 105 // 3.1.5 Pravidelnosť a rovnomernosť... 107 // 3.2 Niektoré menej rozsiahle triedy problémov... 109 // 3.2.1 Rozsahy klasifikačných tried... 109 // 3.2.2 V/KK — problém ,,kopy kamenia“... 109 // 3.2.3 V/KK pokr. - problém „stonožky“ ... 111 // 3.2.4 H/P — kinematická teória dopravného prúdu... 116 // 3.2.5 H/P — dynamika jazdy kompletu cez úsek . «... 120 // 3.2.6
H/KK — optimálne rozdelenie spojov v čase... 121 // 3.2.7 H/KK, (H/P), L/K — problém líniových časových rozvrhov... 127 // 3.2.8 L/PP líniová koordinácia protisměrných prúdov... 1$2 // 3.3 V/K — transformácia poradia elementov v komplete... 135 // 3.3.1 Formulácia a motivácia problémov... 135 // 3.3.2 Permutovanie triedením a spájaním... 136 // 3.3.3 Matematická formulácia... 138 // 3.3.4 Blokové rozklady... 139 // 3.3.5 Zjemňovanie rozkladov... 140 // 3.3.6 Štandardný triediaci postup... 143 // 3.3.7 Poznámky k základnej úlohe 1... 145 // 3.3.8 Program DROP na riadenie druhotného posunu blokovou metódou ... 149 // 3.4 L, Y, S/0 — konštrukcia sietí, alokácia na nich a výber podsietí ... 149 // 3.4.1 Konštrukcia sietí... 149 // 3.4.2 Výber kostry siete ... 150 // 3.4.3 Návrh rovnobežnej podsiete... 151 // 3.4.4 Rozmiestnenie zastávok spojov... 154 // 3.4.5 Alokácia stredísk obsluhy... 156 // 3.5 V/PP — Optimálne riadenie vstupu prúdov do križovatiek... 160 // 3.5.1 Úvod, režimy riadenia... 160 // 3.5.2 Matica následnosti, graf bezkolíznosti... 161 // 3.5.3 Fázové skupiny a ich výber... 162 // 3.5.4 Určenie plánu vstupu do križovatky... 164 // Literatúra k 3. kapitole... 174 // 4 ZHROMAŽĎOVANIE . . . *... 176 // 4.1 Úvod... 176 // 4.2 Režimy zhromažďovania... 177 // 4.3 Optimalizácia veľkosti súpravy pre jeden komplet... 178 // 4.4 Model vstupného prúdu... 180 // 4.4.1 Vstupný prúd so spojitým rozdelením
XÍO... 181 // 4.4.2 Vstupný prúd s diskrétnym rozdelením X (t)... 186 // 4.5 Režim zhromažďovania na množstvo... 186 // 4.6 Režim zhromažďovania na čas... 188 // 4.6.1 Matematický model pre spojitý prípad... 188 // 4.6.2 Riešenie integrálnej rovnice pre ŕ-zhromažďovanie... 189 // 4.6.3 Charakteristiky procesu zhromažďovania... 192 // 4.6.4 Ukážka praktickej interpretácie výsledkov pre /-zhromažďovanie ... 196 // 4.6.5 Matematický model pre diskrétny prípad... 201 // 4.7 Operatívne rozhodovanie o ukončení zhromažďovania... 204 // Literatúra k 4. kapitole... 210 // 5 PREPRAVNÉ POŽIADAVKY A ICH OHLAS V ORGANIZÁCII A SPRÁVANÍ // DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV (S/PP) ... 211 // 5.1 Zisťovanie a prognózy prepravných požiadaviek ... 211 // 5.1.1 Charakterizácia prepravných požiadaviek ... 211 // 5.1.2 Generovanie prúdov elementov v územných oblastiach... 212 // 5.1.3 Výpočet medzioblastných prúdov... 213 // 5.1.4 Výpočet úsekových prúdov... 218 // 5.2 Návrhy sústav priamych relácií, liniek a ich výkonnosti (S/PP/L)... 219 // 5.2.1 Úvodné poznámky... 219 // 5.2.2 Základný problém a prístupy k jeho riešeniu... 221 // 5.2.3 Optimalizácia výberu liniek ... 223 // 5.2.4 Navrhovanie systémov priamych relácií... 226 // 5.3 Optimalizácia časových údajov v cestovných poriadkoch (S/PP/T)... 227 // 5.3.1 Úvodné poznámky... 227 // 5.3.2 Optimalizácia interakcie rytmických procesov . . . ... 229 // 5.3.3 Úlohy o sústavách
pravidelných mnohouholníkov na kružniciach... 236 // 5.3.4 Jednotné a polojednotné intervaly... 256 // 5.3.5 Úseková koordinácia daných cestovných poriadkov... 258 // 5.3.6 Koordinácia spojov v uzloch... 258 // 5.4 Optimálne riešenie úlohy o dopravných turnusoch (S/PP/N)... 261 // 5.4.1 Základné pojmy... 262 // 5.4.2 Praktická interpretácia ... 263 // 5.4.3 Turnusy ... 264 // 5.4.4 Základné úlohy ... 265 // 5.4.5 Prípad jednobodových množín T... 268 // 5.4.6 Rôzne dopravné interpretácie a modifikácie ... 269 // Literatúra k 5. kapitole... 270 // ???... 273 // Summary... 275 // Vecný register... 277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC