Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1976
437 s. : il. ; 25 cm

objednat
Řada chemické literatury
Teoretická knižnice inženýra
Práce probírá časově nezávislou Schrödingerovu rovnici, vysvětluje matematický aparát a logickou strukturu kvantové mechaniky, základní aproximace v teorii chemické vazby a symetrii v kvantové chemii. Zabývá se atomovými a molekulovými orbitaly, víceelektronovými atomy, dvojatomovými molekulami, metodami výpočtů v teorii chemické vazby a pokračuje přes aplikace Schrödingerovy rovnice na složitější systémy k metodám teorie chemické vazby.
Určeno širokému okruhu vysokoškolsky vzdělaných chemiků, posluchačům vysokých škol chemického zaměření, vědeckým aspirantům chemických oborů a účastníkům postgraduálních kurzů
000123881
Rekat.
Obsah 1. Úvodní poznámka, předmět a cíl této knihy 11 // 2. Stručná poznámka ? vývoji teorie chemické vazby 13 // 3. Časově nezávislá Schrödingerova rovnice 14 // 3.1 Navození rovnice 14 // 3.2 Formulace Schrödingerovy rovnice u jednotlivých systémů ig // 3.2.1 Částice v jednorozměrné potenciálové jámě ig // 3.2.2 Částice při jednoduchém harmonickém pohybu 19 // 3.2.3 Vodíkový atom I9 // 3.2.4 Molekulový ion vodíku, H2 20 // 3.3 Příklady řešení Schrödingerovy rovnice 20 // 3.3.1 Volná částice 20 // 3.3.2 Částice v potenciálové jámě; řešení a jeho důsledky 22 // 3.3.3 Harmonický oscilátor 28 // 3.3.4 Tuhý rotátor 34 // 3.3.5 Vodíkový atom 36 // Literatura 46 // 4. Matematický aparát a logická struktura kvantové // mechaniky 47 // 4.1 Lineární operátory a některé jejich vlastnosti 47 // 4.2 Axiomatické základy kvantové mechaniky 50 // 4.3 Důsledky axiomatického systému a některé poznámky ? němu 51 // 4.4 Konstanty pohybu (energie, moment hybnosti a spin). Pauliho // princip 56 // 4.5 Maticová reprezentace operátoru a operace s maticemi 65 // 4.6 Přibližné řešení Schrödingerovy rovnice: variační a poruchová // metoda 70 // Literatura  78 // 5. Základní aproximace v teorii chemické vazby 79 // 5.1 Úvodní poznámky 79 // 5.2 Zanedbání neelektrostatických interakcí 80 // 5.3 Bornova-Oppenheimerova aproximace a adiabatické přiblížení 80 // // (?) // 5.4 Metoda konfigurační
interakce (CI) 86 // 5.5 Model nezávislých elektronů (jednoelektronové přiblížení) 91 // 5.6 Metoda molekulových orbitalů v podobě lineární kombinace // atomových orbitalů (MO-LCAO) 98 // Literatura • 99 // 6. Symetrie v kvantové chemii 100 // 6.1 Úvodní poznámky 100 // 6.2 Symetrické transformace hamiltoniánu 102 // 6.3 Význačné grupy symetrie a jejich označení 107 // 6.4 Maticová reprezentace grup symetrie 110 // 6.5 Výběrová pravidla pro maticové elementy 120 // 6.6 Symetrické a hybridní orbitaly 123 // 6.7 Spinová a prostorová symetrie víceelektronových systémů 131 // 6.8 Poruchový počet pro symetrické systémy 140 // Literatura 141 // 7. Orbitaly atomové (??) a molekulové (MO) 142 // 7.1 Význam orbitalů vodíkového typu; atomové orbitaly 142 // 7.2 Hybridizace 143 // 7.3 Molekulové orbitaly 146 // Literatura 152 // 8. Víceelektronové atomy 153 // 8.1 Jednoelektronové přiblížení pro atom a periodický systém prvků 153 // 8.2 Celkový moment hybnosti elektronů v atomu 157 // Literatura 160 // 9. Dvojatómové molekuly . 161 // 9.1 Úvodní poznámky; molekulový ion 161 // 9.2 Molekula H2 165 // 9.3 Výpočet molekulových integrálů 169 // 9.4 Obecné dvojatómové molekuly a korelační diagramy 175 // Literatura 179 // 10. Metody výpočtů v teorii chemické vazby 180 // 10.1 Úvodní poznámky 180 // 10.2 Metody MO-LCAO, uvažující valenční elektrony 190 // 10.2.1 Metody uvažující explicitně elektronovou
repulzi 190 // 10.2.2 Metody užívající efektivního hamiltoniánu 197 // 10.3 ?-Elektronová teorie 198 // 10.3.1 ?—o-Elektronová separace 198 // 10.3.2 Popiová verze metody SCF pro ?-elektronové systémy 201 // 10.3.3 Pariserova-Parrova metoda omezené konfigurační interakce 204 // 10.3.4 Přehled semiempirických ?-elektronových metod 205 // (8) // 10.3.5 Velmi jednoduché n-elektronové verze metody // molekulových orbitalů 211 // 10.3.6 Poruchové metody na úrovni jednoduché metody // molekulových orbitalů 221 // 10.4 Metoda FE-MO 227 // 10.5 Metoda valenčních struktur (metoda VB) 227 // 10.6 Teorie krystalového pole a ligandového pole 237 // 10.6.1 Úvodní poznámky 237 // 10.6.2 Elektrostatický model (krystalové pole) 239 // 10.6.3 Teorie ligandového pole 245 // Literatura 246 // 11. Využití řešení Schrödingerovy rovnice 249 // 11.1 Veličiny související s energií molekulového systému — celková // elektronová energie, ionizační potenciál, elektronová afinita, // excitační energie 249 // 11.2 Veličiny odvozené z vlnové funkce 257 // 11.2.1 Úvodní poznámky 257 // 11.2.2 Matice hustoty 258 // 11.2.3 Lokalizované orbitaly 263 // 11.2.4 Elektronová distribuce v molekulách 267 // 11.2.5 Dipólový moment 269 // 11.2.6 Uzlové roviny molekulových orbitalů: // Woodwardova-Hojfmannova pravidla 273 // Literatura 277 // 12. Příklady studií polyatomických molekul 278 // 12.1 Úvodní poznámky 278 // 12.2 Anorganické sloučeniny
278 // 12.3 Organické sloučeniny 286 // 12.4 Příklady systémů studovaných v biochemii 291 // Literatura 293 // 13. Molekulová spektroskopie 294 // 13.1 Fenomenologický popis 294 // 13.1.1 Úvodní poznámky 294 // 13.1.2 Jednotky a spektrální oblasti 295 // 13.1.3 Absorpční a emisní spektra, populace excitovaných stavů 298 // 13.2 Excitace v rámci jediné elektronové hladiny 303 // 13.2.1 Úvodní poznámky ke spektroskopii v radiofrekvenční oblasti 303 // 13.2.2 Nukleární kvadrupólová rezonance (NQR) 305 // 13.2.3 Elementární teorie magnetické rezonance 306 // 13.2.4 Nukleární magnetická rezonance (NMŔ) 307 // 13.2.5 Elektronová spinová rezonance (ESR) 313 // 13.2.6 Čistá rotační spektra 320 // 13.2.7 Vibrační spektroskopie 322 // 13.2.8 Romanova spektroskopie 325 // (9) // 13.3 Excitace v rámci několika elektronových hladin 327 // 13.3.1 Absorpční spektra v ultrafialové a viditelné oblasti 327 // 13.3.2 Luminiscenční jevy [fluorescence, fosfor escence) 345 // 13.3.3 Fotochemie 348 // Literatura 354 // 14. Magnetické vlastnosti molekul 355 // Literatura 3(í0 // 15. Termochemické vlastnosti a stabilita molekul 361 // 15.1 Slučovací a atomizační tepla 361 // 15.2 Delokalizační energie konjugovaných sloučenin 363 // 15.3 Stabilizace koordinačních sloučenin 365 // Literatura 366 // 16. Chemická reaktivita 368 // 16.1 Úvodní poznámky 368 // 16.2 Empirický přistup 370 // 16.3 Teoretický přístup 373 // 16.3.1 Kvalitativní
úvahy 373 // 16.3.2 Kvantitativní úvahy. Výpočty absolutních hodnot // rovnovážných a rychlostních konstant 386 // 16.4 Výpočty relativních rovnovážných a rychlostních konstant 393 // 16.5 Kompromisní přístup: kvantově chemické zpracování 394 // 16.5.1 Substituční reakce konjugovaných sloučenin 394 // 16.5.2 Substituční reakce komplexů přechodných prvků 409 // Literatura 411 // 17. Slabé interakce 413 // 17.1 Úvodní poznámky 413 // 17.2 van der Waalsova interakce u dvojice lineárních oscilátorů 414 // 17.3 Různé způsoby výpočtu mezimolekulových interakčních energií 417 // 17.4 Uplatnění slabých interakcí z hlediska fyzikální chemie 420 // Literatura 423 // (10)
(OCoLC)42144037
cnb000158795

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC