Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:6x 
BK
1., přepracované vyd.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999
201 s.

objednat
ISBN 80-7078-650-7 (brož.)
Bibliografie: s. 192-200
Právo konkurzní - učebnice vysokošk.
Právo obchodní - učebnice vysokošk.
Právo průmyslové - učebnice vysokošk.
Soutěž hospodářská - předpisy právní - učebnice vysokošk.
000123887
XV, OBSAH // I. // 1.1. // 1.2.’ // 1.3. // 1.4. // ?. // 2.1. // 2.2. // 2.3. // 2.4. // 2.5. // 2.6. // 4.1. // 4.2. // 4.3. // 5.1. // 5.2. // 5.3. // XV. // OBSAH // sKSBSÄKirsíaa.—¦ - // Subjekbfobchodniho priva, způsobilost jejich jednáni // Podnikání, význam definice podnikaní // ŽIVNOST A ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ Pojem živnost, živnostenský zákon a jeho vyznám Druhy živností , // — *** // Zánik živnostenského oprávnění // Neoprávněné podnikání // OBCHODNÍ JMÉNO, JEHO VÝZNAM A OCHRANA ("firemní právo”) // OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁKAZU KONKURENCE V OBCHODNÉ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH // Mtikmlotrenčníu n enhijednotlivých podnikatelských // UUt. konkurence a ochrana obchodního tajemstva ve světle pracovněprávních a trestněprávních predpisu // PRÁVNÍ POSTAVENÍ CIZINCŮ V OBCHODNÉ-PRÁVNÍCH VZTAZÍCH //  íc ůvobchodněp« // S— ÄÄn mi // osobami se zahraniční majetkovou účastí , , _ // Ochrana majetkových zajmu zahraničních po ‘ -* // »"sužování právní subjektivity zahraniěních osob // VI. // 6.1. // 6,2. // 6.3. // STR. // 003 // 003 // 004 004 006 // 007 // 007 // 010 // 011 // 012 // 013 // 014 // 015 // 017 // 017 // 018 018 // 020 // 020 // 021 // 023 // 024 // OBCHODNÍ REJSTGŘÍK . . . 026 // Charakter obchodního rejstříku jako verejne listiny 02S // Sbírka listin ¦ . .v,, 029 // ÄSÄSZÄ» e*.. // XV. OBSAH // 6.4. Zápis do obchodního rejstříku ...
. // 6.5. Zveřejňování údajů obsažených v obchodním rej střiku // VII. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO (právní formy společného // podnikání) ’ , , // 7.1. Obchodní společnost j ako frekventovaná forma podnikaní // 7.2. Veřejná obchodní společnost // 7.3. Komanditní společnost // 7.4. Společnost s ručením omezeným // 7.5. Akciová společnost // 7.6. Družstvo : . , , // 7.7. jiné formy společného, výkonu podnikání // 7.7.1. Sdružení // 7.7.2. Zájmová sdružení právnických osob // 7.7.3. Tiché společenství // Vílí. OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY // 8.1. Základní instituty závazkového práva v obchodním styku // 8.1.1. Právní úkony // 8.1.2. Smlouvy a jej ich uzavírání // 8.1.3. Obchodní veřejná soutěž // 8.1.4. Společné závazky // 8.1.5. Zajištění závazků // 8.1.6. Zánik závazku _ // 8.1.7. Porušení smluvních povinností a jeho následky // 8.1.8. Promlčení práv v obchodním styku // 8.2.1. Kupní smlouva // 8.2.2. Smlouva o prodeji podniku // 8.2.3. Smlouva o koupi najaté věci // 8.2.4. Smlouva o úvěru // 8.2.5. Smlouva o dílo // 8.2.6. Smlouva mandátní // 8.2.7. Smlouva komisionářská // 8.2.8. Smlouva zasílatelská // 8.2.9. Smlouva o přepravě věci // 8.2.10. Smlouva o zprostředkování // 8.2.11.. Smlouva o obchodním zastoupení // 033 // 035 // 037 // 037 // 042 // 044 // 045 049 // 056 // 057 057 // 057 // 058 // 059 059 // 059 // 060 061 062 062 // 064 // 065 // 067 // 068 077
080 082 084 090 093 096 098 101 103 // 8.2.12. Smlouva o otevření akreditivu // 8.2.13 Smlouva o inkasu , ,v // 8.2.14. Smlouva o běžném účtu a smlouva o vkladovém účtu // 8.3. Závazkové vztahy v zahraničním obchodě  ; // 8.3.1. Otázka rozhodného práva a mezinárodní právo soukromé // 8.3.2. Závazkové vztahy v mezinárodním obchodu ve světle českého prava // IX PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR _ // Bělohlávek, A.; Základy obchodního práva, práv průmyslových a prava soutěžního // XV. OBSAH // x. PRÁVNÍ ÚPRAVA TZV. "PRÁV PRŮMYSLOVÝCH" // 10.1. Ochranné známky // 10 1 1 Pojem ochranné známky // Sii píed ??? průmyslového v ictví // 10.1.4. Správní poplatky v řízení před Úřadem 10 1.5. Práva majitele ochranné známky, // 10.1.6. Ochranná známka, obchodní jmeno a ne sk° Z ým // 10.1.7. Trestněprávní ochrana proti porušovaní piav k ochiannym // známkám // 10.1.8. Mezinárodní ochrana práv k ochranné známce // 10.2. Vynálezy . . // 10.2.1. Vynálezy a patenty, definice // ÍSÄÄÄÄ k « spolupůvodce, vynález vytvořený v pracovním pomeru // 10.2.4. Licence // 10.2.5. Řízení o udělení patentu . // 10.2.6. Zánik a zrušení patentu // 10.3. Průmyslové vzory // SÄÄ * Prvému vzoru, průmyslový vzor vytvořený v pracovním pomeru // 10.3.3. Řízení o přihlášce průmyslového vzoru // 10.3.4. Zánik a výmaz průmyslového vzoru // 10.4. Zlepšovací návrhy . . ’ , ,, // 10.4.1.
Pojem zlepšovacích návrhů ajejich charakter // 125 // 125 // 125 // 128 // 131 // 134 // 136 // 142 // 144 // 145 // 146 // 146 // 147 // 148 // 149 // 150 // 151 // 151 // 151 // 153 // 153 // 154 // 155 // 10.4.2. Práva a povinnosti v souvislosti se zlepšovacím návrhem // 10.5. Užitné vzory // 10.5.1. Pojení užitného vzoru // 10.5.2. Zápis užitného v oru // 10.5.3. Účinky užitného vzoru - // 10.5.4. Trvání ochrany // práva spojená s užitným vzorem // 10.6 Licenční smlouva ? předmětům průmyslového vlastnictví // 10.7. Ostatní druhy práv ? předmětům průmyslového vlastnictví // a) Topografie polovodičových výrobků // b) Nové odrůdy rostlin a plemena zvířat // c) Způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidi // d) Označení původu // 155 // 156 // 156 // 157 // 157 // 158 // 159 // 160 161 161 162 162 // Bělohlávek, A.; Základy obchodního práva, práv průmyslových a práva soutěžního // XV. OBSAH // XL HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ ... // 11.1. Právní ochrana proti omezování hospodářské soutěže // 11.1.1. Kartelové dohody // 11.1.2. Dohody podnikatelů o fůzi podniků // 11.1.3. Monopolní a dominantní postavení na trhu // 163 // 163 // 164 // 165 // 166 // I. 1.2. Ochrana proti nekalé soutěži // II. 2.1. Nekalá soutěž, soutěžitel // 11.2.2. Nekalosoutěžní jednání // 1. klamavá reklama // 2. klamavé označení zboží a služeb // 3. vyvolání nebezpečí záměny // 4. parazitování na pověsti
// 5. podplácení // 6. zlehčování // 7. porušení obchodního atejmství // 8. ohrožování zdraví a životního prostředí // 11.2.3. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži // 166 // 167 // 167 // 167 // 168 168 169 169 169 // 169 // 170 170 // XII. právní úprava konkurzu a vyrovnání // 12.1. Konkurz // 12.1.1. Návrh na prohlášení konkurzu // 12.1.2. Konkurzní podstata, správce podstaty, účastníci konkurzu // 12.1.3. Účinky prohlášení konkurzu // 12.1.4. Zjištění konkurzní podstaty, púřihlášky pohledávek // 12.1.5. Zpeněžení // 172 // 172 // 172 // 176 // 177 180 182 // 12.1.6. Nucené vyrovnání // 12.1.7. Zrušení konkurzu // 12.1.8. Některé další aspekty konkurzu // 185 // 186 187 // 12.2. Vyrovnání // 12.2.1. Pojem vyrovnání // 12.2.2. Návrh na vyrovnání // 12.2.3. Účinky povolení vyrovnání // 12.2.4. Pohledávky ve vyrovnání // 12.2.5. Přihlášky pohledávek, vyrovnací jednání // 12.2.6. Potvrzení vyrovnání // 188 // 188 // 188 // 189 // 190 // 190 // 191 // XIII DOPORUČENÉ PRAMENY A LITERATURA // 13.1. Doporučené prameny // 13.2. Doporučená literatura // 192 // 192 // 196 // XIV. POUŽITÉ ZKRATKY // 201 // XV. OBSAH // 202 // Bělohlávek, A.; Základy obchodního práva, práv průmyslových a práva soutěžního // // i&J

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC