Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:49x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
274 s.

objednat
ISBN 80-246-0477-9 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Za titulní stranou uvedeni jako autoři Renáta Brudňáková ... [et al.]
Bibliografie na s. 273-274
Ošetřovatelství - učebnice vysokošk.
000123983
Obsah // Úvodní slovo K. Hercogová)... 13 // Úvod do problematiky... 15 // I.DÍL... 17 // 1. Současní ošetřovatelství (M. Šamánková)... 19 // 1.1 Zdraví z pohledu ošetřovatelství ... 20 // 1.1.1 Definice zdraví... 20 // 1.1.2 Modely zdraví ... 21 // 1.1.3 Determinace zdraví... 21 // 1.2 Prevence nemoci a podpora zdraví... 21 // 1.3 Nemoc z pohledu ošetřovatelství... 21 // 1.3.1 Proměnné faktory ovlivňující zdraví a nemoc... 22 // 1.3.2 Stadia chování v nemoci... 22 // 1.4 Ošetřovatelství, jeho role, význam a modemi pojeti... 23 // 1.4.1 Role sestry ve vztahu k nemocným K k jejich rodinám ... 24 // 1.4.2 Zdravotnické týmy... 24 // 1.4.3 Vzděláni v oblasti poskytovatelů lékařské a ošetřovatelské péče... 25 // 1.5. Chováni a jednání zdravotnických pracovníků ... 27 // 1.5.1 Základní etické otázky pro zdravotnické pracovníky... 28 // 1.5.2 Ošetřovatelská etika... 30 // 1.6. Organizace ošetřovatelské péče... 30 // 1.6.1 Ošetřovatelský proces... 30 // 1.6.2 Dokumentace ošetřovatelské péče... 32 // 1.6.3 Standardy ošetřovatelské péče ... 32 // 1.6.4 Kvalita ošetřovatelské péče... 33 // 2. Prsní kontakt zdravotníka s pacientem (K. Matoušovic) ... 34 // 2.1 Komunikace při prsním jednání... 34 // 2.1.1 Předpoklady úspěšného navázání kontaktu... 35 // 2.2 Informování pacienta... 35 // 2.3 Kontakt s příbuznými... 36 // 2.4 Pozoros’ání a objektivní vyšetřeni ... 36 // 2.5
Závěr ... 38 // 3. Komunikace - obecné minimum (R. Honzák)... 39 // 3.1 Obecné minimum komunikace... 39 // 3.1.1 Komunikace s’erbální a nons’erbálni... 39 // 3.1.2 Maastrichtský anamnestický a poradenský postup... 41 // 3.2 Transakční analýza - komunikační teorie... 43 // 3.3 Zdravotníci - skupina pomáhající profese ... 47 // 3 // 4. Potřeby v ošetřovatelství (K/. Šamánková)... 49 // 4.1 Standardy a motivace jako cesta k naplněni potřeb... 49 // 4.1.1 Standard jako míra potřeby... 49 // 4.1.2 Motivace pro naplnění potřeb... 50 // 4.2 Základní děleni potřeb... 50 // 4.2.1 Dělení potřeb podle významu pro život ... 52 // 4.2.1.1 Potřeby primárni (základni)... 52 // 4.2.1.2 Potřeby sekundární (vyšší)... 52 // 4.2.2 Dělení potřeb vyplývající z jejich obsahu... 52 // 4.2.2.1 Potřeby fyziologické ... 52 // 4.2.2.2 Potřeby psychické ... 52 // 4.3 Proces naplněni potřeb... 53 // 4.3.1 Míry v naplněni potřeb... 53 // 4.3.2 Způsoby naplněni potřeb ... 54 // 4.3.3 Faktory ovlivňující naplnění potřeb ... 55 // 4.3.4 Způsob naplňování potřeb... 56 // 4.4 Potřeby jedince v těžké a vážné nemoci... 56 // 4.5 Význam ošetřovatelské péče z hlediska uspokojování potřeb... 57 // 4.6 Hodnocení soběstačnosti nemocných z pohledu vlastní schopnosti naplněni potřeb ... 59 // 4.7 Zásady naplňováni potřeb z pohledu lékařů, sester a ostatních, // kteří pečuji o nemocného... 60 // 4.8 Organizováni
ošetřovatelské péče z pohledu uspokojování potřeb // - ošetřovatelský proces (OP)... 61 // 5. Bolest v ošetřovatelství (M. Šamánková) ... 62 // 5.1 Základní druhy bolestí... 62 // 5.1.1 Druhy bolesti podle původu ... 63 // 5.2 Projevy bolesti... 64 // 5.2.1 Verbální projevy bolesti ... 64 // 5.2.2 Nonverbální projevy bolesti ... 66 // 5.3 Hodnocení intenzity bolesti ... 66 // 5.3.1 Stupnice bolesti ... 67 // 5.3.1.1 Hodnoceni úlevy od bolesti ... 68 // 5.3.1.2 Působení faktorů, které mohou ovlivňovat bolest... 69 // 5.4 Psychologické faktory provázející bolest... 69 // 5.4.1 Osobnostní rysy a bolest... 69 // 5.4.1.1 Osobnostní rysy a tolerance k bolesti... 70 // 5.4.2 Některé psychologické faktory a bolest... 70 // 5.5 Komplexní péče o nemocné s bolesti... 71 // 5.5.1 Léčba nádorové bolesti... 72 // 5.5.2 Vedlejší (nežádoucí) účinky analgetík... 72 // 5.5.3 Psychoterapie bolesti ... 73 // 5.6 Ošetřovatelská péče o nemocné s bolesti ... 75 // 5.6.1 Sesterská dokumentace bolesti, hodnoceni a sledováni bolesti nemocných 75 // 5.7 Pracoviště léčby bolesti ... 76 // 6. Domácí péče (M. Šamánková)... 78 // 6.1 Význam a poslání domácí péče ... 78 // 4 // 1.8 Dezinfekce... KK // 1.8.1 Techniky dezinfekce... 112 // 1.8.2 Požadavky na dezinfekci při úklidu ... 112 // 1.8.3 Manipulace s použitým prádlem... 113 // 2. Sledování vybraných životně důležitých funkcí (K/. Šamánková)... 114
// 2.1.Vědomi ... 44 // 2.1.1 Poruchy vědomí ... 44 // 2.1.2 Metody a techniky posouzeni stavu vědomí ... 115 // 2.1.3 Ošetřovatelská péče o pacienta se změnami vědomi... 116 // 2.2 Tělesná teplota... 47 // 2.2.1 Měření tělesné teploty ... 117 // 2.2.1.1 Metody měření tělesné teploty... 118 // 2.2.2 Hodnoty tělesné teploty ... 119 // 2.2.3 Ošetřovatelská péče při změnách tělesné teploty... 120 // 2.2.3.1 Některá specifika v ošetřovatelské péči o pacienta // se změnami tělesné teploty... 121 // 2.3 Tlak krve... 122 // 2.3.1 Měřeni TK... 123 // 2.3.2 Hodnoty TK... 124 // 2.3.2.1 Ošetřovatelská péče o pacienta se změnami TK... 125 // 2.4 Puls - tep ... 126 // 2.4.1 Faktory, které ovlivňuji pulsovou frekvenci ... 126 // 2.4.2 Místa na těle pro měření pulsové frekvence ... 126 // 2.4.3 Hodnocení pulsu... 127 // 2.4.3.1 Pokyny pro měřeni tepové frekvence... 127 // 2.4.4 Ošetřovatelská péče o pacienta se změnami frekvence pulsu... 128 // 2.5 Dýchání... 128 // 2.5.1 Měření a posuzování dýchání... 128 // 2.5.1.1 Změny v dechové frekvenci a hloubce dechu... 129 // 2.5.1.2 Ošetřovatelská péče o pacienta se změnami dýcháni ... 130 // 3. Odběry biologického materiálu (M. Hušková)... 131 // 3.1 Vyšetřeni biologického materiálu... 131 // 3.1.1 Zásady odběru biologického materiálu... 132 // 3.2 Odběr krve... 132 // 3.2.1 Odběr arteriálni krve... 134 // 3.2.2 Odběr žilní krve... 135
// 3.2.3 Odběr kapilární krve... 138 // 3.2.4 Chyby při odběru krve, které mohou ovlivnit výsledky testů... 138 // 3.2.4.1 Chyby při přípravě nemocného ... 138 // 3.2.4.2 Hemolýza ... 139 // 3.2.5 Biochemická vyšetřeni krve ... 139 // 3.2.6 Hematologická vyšetření krve... 140 // 3.2.7 Mikrobiologické vyšetřeni krve ... 141 // 3.3 Odběr moče... 141 // 3.3.1 Biochemické vyšetření moče ... 142 // 3.3.2 Mikrobiologické vyšetřeni moče... 143 // 6 // 3.4 Odbčr stolice... 143 // 3.4.1 Biochemické vyšetření stolice... 144 // 3.4.2 Mikrobiologické vyšetřeni stolice... 144 // 3.4.3 Parazitologické vyšetřeni stolice... 145 // 3.5 Odbčr sputa... 145 // 3.5.1 Mikrobiologické vyšetřeni sputa... 145 // 3.5.2 Cytologické vyšetřeni sputa ... 145 // 3.6 Vytčry a štíry ... 145 // 3.7 Odbčr žaludečního obsahu... 146 // 3.8 Funkce ... 146 // 3.8.1 Odbčr mozkomišního moku... 147 // 3.8.2 Odbčr tekutiny z peritoneální dutiny... 148 // 3.8.3 Odbčr tekutiny z pleurální dutiny... 148 // 3.9 Biopsie ... 149 // 3.9.1 Odbčr vzorku kostní dřenč ... 149 // 3.9.2 Odbčr vzorku ledvinné tkání ... 149 // 3.9.3 Odbčr vzorku jatemi tkání... 150 // 4. Lékv a způsoby jejich podáváni (M. Hušková) ... 151 // 4.1 Léky ... 151 // 4.1.1 Lékové formy... 151 // 4.1.1.1 Pevné formy léků... 151 // 4.1.1.2 Polopevné formy léků ... 152 // 4.1.1.3 Tekuté formy léků ... 152 // 4.1.2 Názvy léčiv ... 153 // 4.1.3 Označeni léků...
153 // 4.1.4 Baleni, objednávání a uskladním’léků ... 154 // 4.1.5 Omamné a psychotropni látky ... 154 // 4.1.6 Účinky léků ... 155 // 4.1.7 Pokyny pro podáváni léků ... 156 // 4.2 Způsoby aplikace léků... 156 // 4.2.1 Perorální aplikace... 157 // 4.2.1.1 Sublingvální aplikace... 157 // 4.2.2 Aplikace léků konečníkem... 158 // 4.2.3 Parenterální aplikace... 158 // 4.2.3.1 Příprava léků z ampulek a lékovek... 159 // 4.2.3.2 Intradermální injekce (i.d.)... 159 // 4.2.3.3 Subkutánní injekce... 160 // 4.2.3.4 Intramuskulámí injekce... 161 // 4.2.3.5 Intravenózni injekce... 162 // 4.2.4. Místní aplikace léků ... 163 // 4.2.4.1 Aplikace léků kůži... 163 // 4.2.4.2 Aplikace léků do očí ...r... 164 // 4.2.4.3 Aplikace léků do ucha... 164 // 4.2.4.4 Aplikace léků do dýchacích cest ... 165 // 4.2.4.4.1 Inhalace... 165 // 4.3 Kyslíková léčba - oxygenoterapie... 167 // 4.3.1 Indikace kyslíkové terapie ... 167 // 7 // 4.3.2 Aplikace kyslíku... 167 // 4.4 Léčba inzulínem ... 169 // 4.4.1 Baleni inzulínu a propočet dávek ... 170 // 4.4.2 Aplikace inzulínu... 170 // 4.4.2.1 Místa aplikace inzulínu ... 171 // 4.5 Specifika při podáváni cytostatik... 171 // 4.5.1 Pravidla pro práci s cytostatiky... 172 // 4.5.2 Parenterální aplikace cytostatik... 173 // 4.5.3 Nežádoucí účinky chemoterapie... 174 // 5. Aplikace infúzí (M. Hušková)... 177 // 5.1 Důvody pro aplikaci ... 177 // 5.2 Infúzní roztoky ... 177
5.3 Parenterálni výživa ... 178 // 5.4 Aplikace infúze ... 179 // 5.4.1 Žilní přístupy pro aplikaci infúzí ... 180 // 5.4.2 Kanylace periferní žíly... 181 // 5.5 Komplikace při podávání infúzí... 183 // 6. Aplikace trnnsfúzních přípravků (R. Brudňáková)... 184 // 6.1 Dárcovství krve... 184 // 6.1.1 Předpoklady dárcovství... 185 // 6.1.2 Frekvence odběrů, odebrané množství, tčlesná hmotnost ... 185 // 6.1.3 Fyzikální vyšetřeni dárce ... 185 // 6.1.4 Laboratorní vyšetření dárce ... 186 // 6.1.5 Anamnéza ... 186 // 6.1.6 Dotazník... 188 // 6.2 Transfúzni přípravky ... 188 // 6.2.1 Základní skupiny transfúzních přípravků ... 188 // 6.2.2 Výbér transfúzních přípravků ve vztahu k systému ABO a Rh (D) ... 189 // 6.2.3 Vyšetření dárců krve a jejich složek ke snížení nebezpečí // přenosu infekčních chorob ... 189 // 6.3 Skladováni a manipulace s transfúznimi přípravky... 190 // 6.3.1 Erytrocytový přípravek... 190 // 6.3.2 Trombocytový přípravek... 190 // 6.3.3 Plazma... 190 // 6.4 Pomůcky k odběru vzorku krve a aplikaci transfúzních přípravků ... 190 // 6.4.1 Pomůcky k odběru vzorku krve pro předtransfúzní vyšetření ... 190 // 6.4.2 Pomůcky k zajištěni aplikace transfúzniho přípravku ... 191 // 6.5 Předpoklady transfúze ... 191 // 6.5.1 Indikace k transfúzi ... 191 // 6.5.2 Odběr vzorku krve ... 191 // 6.5.3 Žádanka o transfúzni přípravek... 191 // 6.6 Laboratorní
předtransfúzní vyšetření... 192 // 6.6.1 Laboratorní vyšetření před aplikaci přípravků s obsahem erytrocytu... 192 // 6.6.2 Laboratorní vyšetřeni před aplikaci ostatních přípravků ... 192 // 6.7 Přeprava přípravku na oddělení... 192 // 6.7.1 Rychlost přepravy přípravku v závislosti na indikaci... 192 // 8 // 6.7.2 Způsob přepravy... . 193 // 6.7.3 Vráceni přípravku... 193 // 6.8 Příprava k provedení transfúze ... 193 // 6.8.1 Povinnosti sestry před každou aplikací transfúzniho přípravku... 193 // 6.8.2 Poučeni pacienta tykající se transfúze... 194 // 6.8.3 Povinnosti lékaře bezprostředné před transfuzí... 194 // 6.9 Vlastni transfúze... 194 // 6.9.1 Zahájeni transfúze ... 194 // 6.9.1.1 Kontrola krevní skupiny u lůžka ... 195 // 6.9.1.2 Hodnoceni vyšetření krevní skupiny u lůžka ... 195 // 6.9.2 Průbéh transfúze ... 196 // 6.9.3 Ukončení transfúze... 196 // 6.9.3.1 Sledování pacienta po transfúzi na lůžkovém oddáleni... 196 // 6.9.3.2 Sledování pacienta po transfúzi na ambulanci ... 196 // 6.10 Dokumentace transfúze ... 197 // 6.11. Potransfiizni reakce... 197 // 6.11.1 Nejčastéjší nežádoucí příznaky transfúze ... 197 // 6.11.2 Hlavni potransfúzní reakce... 198 // 6.11.3 Opatření při podezřeni na potranfúzni reakci... 198 // 6.12 Závér ... 199 // 7. Vybrané ošetřovatelské postupy (M Šamánková, M. Hušková)... 200 // 7.1 Ošetřovatelský postup při cévkováni - zavádéní
močového katétru ... 200 // 7.1.1 Cévkování ženy ... 201 // 7.1.2 Cévkováni muže... 202 // 7.1.3 Komplikace ... 203 // 7.1.4 Ošetřovatelské péče o pacienta s permanentním močovým katétrem... 203 // 7.2 Ošetřovatelský postup při zavádéní žaludeční sondy... 204 // 7.2.1 Zavádéní sondy nosem... 205 // 7.2.2 Zavádéní sondy ústy... 205 // 7.2.3 Komplikace ... 205 // 7.2.4 Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedenou nasogastrickou // (nasoduodenálni. nasojejunální) sondou... 206 // 7.3 Ošetřovatelský postup při aplikaci klyzmatu... 206 // 7.3.1 Účel aplikace klyzmatu... 207 // 7.3.2 Klyzma očistné... 207 // 7.3.3 Mikroklyzma ... 207 // 7.3.4 Klyzma výživné (kapénkové klyzma)... 208 // 7.3.5 Pracovní postup ... 208 // 7.4 Ošetřovatelský postup v péči o stomie... 208 // 7.4.1 Úvod .’... 208 // 7.4.2 Společné požadavky na ošetřování pacienta se stomii... 209 // 7.4.2.1 Ošetřovatelská specifika pro vybrané jednotlivé stomie... 210 // 7.4.2.1.1 Tracheostomie... 210 // 7.4.2.1.2 Gastrostomie... 210 // 7.4.2.1.3 Stomie střevní... 210 // 7.5 Ošetřovatelský postup při přikládáni obvazů... 212 // 7.5.1 Obecné zásady... 212 // 9 // 7.5.2 Druhy obvazových materiálů ... 213 // 7.5.2.1 Klasické obvazové materiály, příklady ajejich užiti... 213 // 7.5.2.2 Moderní obvazové materiály, příklady a jejich užiti... 213 // 7.6 Ošetřovatelský postup v péči o pacienta při ošetřeni a převazu rány
... 214 // 7.6.1 Etapy v ošetřeni rány ... 214 // 7.6.2 Pomůcky k ošetření a převazováni rány ... 215 // 7.6.3 Čištění rány při převazu ... 216 // 7.6.4 Kryti rány... 217 // 7.6.5 Hojení ran z pohledu ošetřovatelství... 217 // 7.6.6 Ošetřovatelský postup v péči o pacienta se suturou... 218 // 7.6.7 Ošetřovatelský postup v péči o nemocného po amputaci končetiny... 219 // 7.6.7.1 Psychická péče... 219 // 7.6.7.2 Protetika ... 220 // 7.7 Ošetřovatelský postup v péči o pacienta s drenážemi... 220 // 8. Péče o nemocné v období přípravy na operaci, // v období pooperačním (Ař. Šamánková)... 222 // 8.1 Predoperační příprava nemocných... 222 // 8.1.1 Celková obecná predoperační příprava vzdálená... 222 // 8.1.2 Celková speciální předoperačni příprava vzdálená ... 224 // 8.1.3 Obecná bezprostřední příprava k operaci ... 224 // 8.1.4 Speciální bezprostřední příprava k operaci ... 225 // 8.2 Pooperační období... 225 // 8.2.1 Pooperační péče o nemocné ... 225 // 8.3 Pooperační komplikace... 228 // 8.3.1 Péče o nemocné při pooperačnich komplikacích... 228 // 8.4. Polohy nemocných ... 229 // 9. Anestezie z pohledu ošetřovatelství (M. Šamánková)... 230 // 9.1 Úvod do oboru anesteziologie a resuscitace... 230 // 9.1.1 Druhy anestezie ... 230 // 9.1.1.2 Anestezie místní... 230 // 9.1.1.3 .Anestezie celková ... 231 // 9.1.1.4 Příprava pacienta pro celkovou anestezii ... 231
// 9.2 Vlastni průběh celkové anestezie z pohledu ošetřovatelství... 233 // 9.2.1 Premedikace... 233 // 9.2.2 Vedení anestezie... 233 // 9.2.3 Dokumentace o průběhu anestezie ... 234 // 9.2.4 Probuzeni z anestezie... 235 // 9.3 Ošetřovatelská pooperační péče v oboru anesteziologie a resuscitace... 235 // 9.3.1 Povinnosti a úkony při přijmu pacientů na jednotlivá odděleni... 238 // 10. Dietoterapie - léčebná výživa (M. Hušková) ... 240 // 10.1 Stravování nemocných... 240 // 10.1.1 Objednáváni a přeprava stravy ... 241 // 10.1.2 Podávání jídla... 241 // 10.2 Základní diety ... 241 // 10.2.1 Speciální diety ... 244 // 10 // 10.2.2 Standardizované diety... 244 // 10.3 Parenterálni výživa ... 245 // 10.4 Enterálni výživa... 245 // 11. Rehabilitační ošetřovatelství (/. Zounková, R. Ocmanová. /.. Smolíková)... 247 // 11.1 Polohováni... 247 // 11.1.1 Základní polohy... 248 // 11.1.1.1 Poloha na zádech... 248 // 11.1.1.2 Poloha na boku ... 249 // 11.1.1.3 Poloha na břiše... 250 // 11.1.1.4 Poloha v sedu nebo polosedu (na lůžku)... 250 // 11.2 Manipulace s pacientem... 251 // 11.3 Péče o průchodnost dýchacích cest... 252 // 11.3.1 Inhalace ... 253 // 11.3.2 Uvolňováni hlenů a stimulace prohloubeného dýchání ... 253 // 11.3.3 Odsáváni uvolněných hlenů ... 254 // 11.3.4 Manipulace a polohováni pacienta s cilem volné a snadné ventilace... 254 // 11.4 Péče o celkovou pacientovu kondici... 254 //
11.5 Prevence tromboembolické choroby... 254 // 11.6 Psychologický aspekt rehabilitačního ošetřovatelství ... 255 // 11.7 Užití fyzikálních léčebných prostředků v ošetřovatelství ... 255 // 11.7.1 Aplikace tepla a chladu... 255 // 11.7.1.1 Praktické provedeni... 256 // 11.7.1.2 Reakce organismu ... 257 // 11.7.2 Aplikace světelné energie a její využiti v ošetřovatelství... 257 // 11.7.3 Závěr ... 257 // 12. Ošetřovatelství v péči o dlouhodobě nemocné (S. Mašková. K. Simmerová)... 258 // 12.1 Ošetřovatelství při dlouhodobé péči z pohledu lékaře... 258 // 12.1.1 Nejčastější onemocnění vyžadující dlouhodobou péči ... 259 // 12.1.2 Nejčastějši onemocněni vedoucí k dlouhodobé hospitalizaci // bez ohledu na věk ... 260 // 12.2 Ošetřovatelská péče... 261 // 12.2.1 Hygienická péče... 262 // 12.2.1.1 Ranní a večerní toaleta... 262 // 12.2.1.2 Péče o dutinu ústní... 263 // 12.2.1.3 Celková koupel ... 263 // 12.2.1.4 Mytí vlasů, péče o nehty ... 263 // 12.2.2 Vyprazdňováni... 264 // 12.2.2.1 Inkontinence ... 264 // 12.2.2.2 Retence moče... 266 // 12.2.2.3 Vyprazdňováni stolice ... 266 // 12.2.3 Péče o pokožku ... 266 // 12.2.4 Proleženina... 267 // 12.2.4.1 Negativní faktory podílející se na vzniku dekubitů... 267 // 12.2.4.2 Nejčastější místa a fáze vzniku dekubitů ... 268 // 12.2.4.3 Péče o dekubity... 268 // 12.2.4.4 Léčba proleženin... 269 // 11 // 12.2.5 Péče o lůžko, prádlo a prostředí ... 270 //
12.2.5.1 Lůžko ... 270 // 12.2.5.1.1 Pomocná zařízeni lůžka... 271 // 12.2.5.1.2 Stlaní lůžka... 271 // 12.2.6 Péče o stravování a pitný režim... 272 // Seznam použitě literatury ... 273
(OCoLC)53272808
cnb001192310

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC