Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:49x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
274 s.

objednat
ISBN 80-246-0477-9 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Bibliografie na s. 273-274
Ošetřovatelství - učebnice vysokošk.
000123983
Úvodní slovo (K. Hercogová) 13 // Úvod do problematiky 15 // I.DÍL 17 // 1. Současní ošetřovatelství (M. Šamánková) 19 // 1.1 Zdraví z pohledu ošetřovatelství 20 // 1.1.1 Definice zdraví 20 // 1.1.2 Modely zdraví 21 // 1.1.3 Determinace zdraví 21 // 1.2 Prevence nemoci a podpora zdraví 21 // 1.3 Nemoc z pohledu ošetřovatelství 21 // 1.3.1 Proměnné faktory ovlivňující zdraví a nemoc 22 // 1.3.2 Stadia chování v nemoci 22 // 1.4 Ošetřovatelství, jeho role, význam a modemi pojeti 23 // 1.4.1 Role sestry ve vztahu k nemocným K k jejich rodinám 24 // 1.4.2 Zdravotnické týmy 24 // 1.4.3 Vzdělání v oblasti poskytovatelů lékařské a ošetřovatelské péče 25 // 1.5. Chování a jednání zdravotnických pracovníků 27 // 1.5.1 Základní etické otázky pro zdravotnické pracovníky 28 // 1.5.2 Ošetřovatelská etika 30 // 1.6. Organizace ošetřovatelské péče 30 // 1.6.1 Ošetřovatelský proces 30 // 1.6.2 Dokumentace ošetřovatelské péče 32 // 1.6.3 Standardy ošetřovatelské péče 32 // 1.6.4 Kvalita ošetřovatelské péče 33 // 2. Prsní kontakt zdravotníka s pacientem (K. Matoušovic) 34 // 2.1 Komunikace při prsním jednání 34 // 2.1.1 Předpoklady úspěšného navázání kontaktu 35 // 2.2 Informování pacienta 35 // 2.3 Kontakt s příbuznými 36 // 2.4 Pozoros’ání a objektivní vyšetření 36 // 2.5 Závěr 38 // 3. Komunikace - obecné minimum (R. Honzák) 39 // 3.1 Obecné minimum komunikace 39 // 3.1.1 Komunikace s’erbální a nons’erbální 39 // 3.1.2 Maastrichtský anamnestický a poradenský postup 41 // 3.2 Transakční analýza - komunikační teorie 43 // 3.3 Zdravotníci - skupina pomáhající profese 47 // 4. Potřeby v ošetřovatelství (M. Šamánková) 49 // 4.1 Standardy a motivace jako cesta k naplnění potřeb 49 // 4.1.1 Standard jako míra potřeby 49 //
4.1.2 Motivace pro naplnění potřeb 50 // 4.2 Základní dělení potřeb 50 // 4.2.1 Dělení potřeb podle významu pro život 52 // 4.2.1.1 Potřeby primární (základni) 52 // 4.2.1.2 Potřeby sekundární (vyšší) 52 // 4.2.2 Dělení potřeb vyplývající z jejich obsahu 52 // 4.2.2.1 Potřeby fyziologické 52 // 4.2.2.2 Potřeby psychické 52 // 4.3 Proces naplnění potřeb 53 // 4.3.1 Míry v naplnění potřeb 53 // 4.3.2 Způsoby naplnění potřeb 54 // 4.3.3 Faktory ovlivňující naplnění potřeb 55 // 4.3.4 Způsob naplňování potřeb 56 // 4.4 Potřeby jedince v těžké a vážné nemoci 56 // 4.5 Význam ošetřovatelské péče z hlediska uspokojování potřeb 57 // 4.6 Hodnocení soběstačnosti nemocných z pohledu vlastní schopnosti naplnění potřeb 59 // 4.7 Zásady naplňování potřeb z pohledu lékařů, sester a ostatních, // kteří pečuji o nemocného 60 // 4.8 Organizování ošetřovatelské péče z pohledu uspokojování potřeb - ošetřovatelský proces (OP) 61 // 5. Bolest v ošetřovatelství (M. Šamánková) 62 // 5.1 Základní druhy bolestí 62 // 5.1.1 Druhy bolesti podle původu 63 // 5.2 Projevy bolesti 64 // 5.2.1 Verbální projevy bolesti 64 // 5.2.2 Nonverbální projevy bolesti 66 // 5.3 Hodnocení intenzity bolesti 66 // 5.3.1 Stupnice bolesti 67 // 5.3.1.1 Hodnocení úlevy od bolesti 68 // 5.3.1.2 Působení faktorů, které mohou ovlivňovat bolest 69 // 5.4 Psychologické faktory provázející bolest 69 // 5.4.1 Osobnostní rysy a bolest 69 // 5.4.1.1 Osobnostní rysy a tolerance k bolesti 70 // 5.4.2 Některé psychologické faktory a bolest 70 // 5.5 Komplexní péče o nemocné s bolestí 71 // 5.5.1 Léčba nádorové bolesti 72 // 5.5.2 Vedlejší (nežádoucí) účinky analgetík 72 // 5.5.3 Psychoterapie bolesti 73 // 5.6 Ošetřovatelská péče o nemocné s bolesti 75 //
5.6.1 Sesterská dokumentace bolesti, hodnocení a sledování bolesti nemocných 75 // 5.7 Pracoviště léčby bolesti 76 // 6. Domácí péče (M. Šamánková) 78 // 6.1 Význam a poslání domácí péče 78 // 4 // 1.8 Dezinfekce KK // 1.8.1 Techniky dezinfekce 112 // 1.8.2 Požadavky na dezinfekci při úklidu 112 // 1.8.3 Manipulace s použitým prádlem 113 // 2. Sledování vybraných životně důležitých funkcí (M. Šamánková) 114 // 2.1.Vědomí 44 // 2.1.1 Poruchy vědomí 44 // 2.1.2 Metody a techniky posouzení stavu vědomí 115 // 2.1.3 Ošetřovatelská péče o pacienta se změnami vědomi 116 // 2.2 Tělesná teplota 47 // 2.2.1 Měření tělesné teploty 117 // 2.2.1.1 Metody měření tělesné teploty 118 // 2.2.2 Hodnoty tělesné teploty 119 // 2.2.3 Ošetřovatelská péče při změnách tělesné teploty 120 // 2.2.3.1 Některá specifika v ošetřovatelské péči o pacienta // se změnami tělesné teploty 121 // 2.3 Tlak krve 122 // 2.3.1 Měření TK 123 // 2.3.2 Hodnoty TK 124 // 2.3.2.1 Ošetřovatelská péče o pacienta se změnami TK 125 // 2.4 Puls - tep 126 // 2.4.1 Faktory, které ovlivňuji pulsovou frekvenci 126 // 2.4.2 Místa na těle pro měření pulsové frekvence 126 // 2.4.3 Hodnocení pulsu 127 // 2.4.3.1 Pokyny pro měření tepové frekvence 127 // 2.4.4 Ošetřovatelská péče o pacienta se změnami frekvence pulsu 128 // 2.5 Dýchání 128 // 2.5.1 Měření a posuzování dýchání 128 // 2.5.1.1 Změny v dechové frekvenci a hloubce dechu 129 // 2.5.1.2 Ošetřovatelská péče o pacienta se změnami dýchání 130 // 3. Odběry biologického materiálu (M. Hušková) 131 // 3.1 Vyšetření biologického materiálu 131 // 3.1.1 Zásady odběru biologického materiálu 132 // 3.2 Odběr krve 132 // 3.2.1 Odběr arteriální krve 134 // 3.2.2 Odběr žilní krve 135 // 3.2.3 Odběr kapilární krve 138 //
3.2.4 Chyby při odběru krve, které mohou ovlivnit výsledky testů 138 // 3.2.4.1 Chyby při přípravě nemocného 138 // 3.2.4.2 Hemolýza 139 // 3.2.5 Biochemická vyšetření krve 139 // 3.2.6 Hematologická vyšetření krve 140 // 3.2.7 Mikrobiologické vyšetření krve 141 // 3.3 Odběr moče 141 // 3.3.1 Biochemické vyšetření moče 142 // 3.3.2 Mikrobiologické vyšetření moče 143 // 6 // 3.4 Odběr stolice 143 // 3.4.1 Biochemické vyšetření stolice 144 // 3.4.2 Mikrobiologické vyšetření stolice 144 // 3.4.3 Parazitologické vyšetření stolice 145 // 3.5 Odběr sputa 145 // 3.5.1 Mikrobiologické vyšetření sputa 145 // 3.5.2 Cytologické vyšetření sputa 145 // 3.6 Vytčry a štíry 145 // 3.7 Odběr žaludečního obsahu 146 // 3.8 Funkce 146 // 3.8.1 Odběr mozkomišního moku 147 // 3.8.2 Odběr tekutiny z peritoneální dutiny 148 // 3.8.3 Odběr tekutiny z pleurální dutiny 148 // 3.9 Biopsie 149 // 3.9.1 Odběr vzorku kostní dřenč 149 // 3.9.2 Odběr vzorku ledvinné tkání 149 // 3.9.3 Odběr vzorku jaterní tkání 150 // 4. Lékv a způsoby jejich podávání (M. Hušková) 151 // 4.1 Léky 151 // 4.1.1 Lékové formy 151 // 4.1.1.1 Pevné formy léků 151 // 4.1.1.2 Polopevné formy léků 152 // 4.1.1.3 Tekuté formy léků 152 // 4.1.2 Názvy léčiv 153 // 4.1.3 Označení léků 153 // 4.1.4 Balení, objednávání a uskladnění léků 154 // 4.1.5 Omamné a psychotropní látky 154 // 4.1.6 Účinky léků 155 // 4.1.7 Pokyny pro podávání léků 156 // 4.2 Způsoby aplikace léků 156 // 4.2.1 Perorální aplikace 157 // 4.2.1.1 Sublingvální aplikace 157 // 4.2.2 Aplikace léků konečníkem 158 // 4.2.3 Parenterální aplikace 158 // 4.2.3.1 Příprava léků z ampulek a lékovek 159 // 4.2.3.2 Intradermální injekce (i.d.) 159 // 4.2.3.3 Subkutánní injekce 160 // 4.2.3.4 Intramuskulámí injekce 161 //
4.2.3.5 Intravenózní injekce 162 // 4.2.4. Místní aplikace léků 163 // 4.2.4.1 Aplikace léků kůži 163 // 4.2.4.2 Aplikace léků do očí r 164 // 4.2.4.3 Aplikace léků do ucha 164 // 4.2.4.4 Aplikace léků do dýchacích cest 165 // 4.2.4.4.1 Inhalace 165 // 4.3 Kyslíková léčba - oxygenoterapie 167 // 4.3.1 Indikace kyslíkové terapie 167 // 7 // 4.3.2 Aplikace kyslíku 167 // 4.4 Léčba inzulínem 169 // 4.4.1 Balení inzulínu a propočet dávek 170 // 4.4.2 Aplikace inzulínu 170 // 4.4.2.1 Místa aplikace inzulínu 171 // 4.5 Specifika při podávání cytostatik 171 // 4.5.1 Pravidla pro práci s cytostatiky 172 // 4.5.2 Parenterální aplikace cytostatik 173 // 4.5.3 Nežádoucí účinky chemoterapie 174 // 5. Aplikace infúzí (M. Hušková) 177 // 5.1 Důvody pro aplikaci 177 // 5.2 Infúzní roztoky 177 // 5.3 Parenterální výživa 178 // 5.4 Aplikace infúze 179 // 5.4.1 Žilní přístupy pro aplikaci infúzí 180 // 5.4.2 Kanylace periferní žíly 181 // 5.5 Komplikace při podávání infúzí 183 // 6. Aplikace trnnsfúzních přípravků (R. Brudňáková) 184 // 6.1 Dárcovství krve 184 // 6.1.1 Předpoklady dárcovství 185 // 6.1.2 Frekvence odběrů, odebrané množství, tčlesná hmotnost 185 // 6.1.3 Fyzikální vyšetření dárce 185 // 6.1.4 Laboratorní vyšetření dárce 186 // 6.1.5 Anamnéza 186 // 6.1.6 Dotazník 188 // 6.2 Transfúzní přípravky 188 // 6.2.1 Základní skupiny transfúzních přípravků 188 // 6.2.2 Výbér transfúzních přípravků ve vztahu k systému ABO a Rh (D) 189 // 6.2.3 Vyšetření dárců krve a jejich složek ke snížení nebezpečí // přenosu infekčních chorob 189 // 6.3 Skladování a manipulace s transfúznimi přípravky 190 // 6.3.1 Erytrocytový přípravek 190 // 6.3.2 Trombocytový přípravek 190 // 6.3.3 Plazma 190 //
6.4 Pomůcky k odběru vzorku krve a aplikaci transfúzních přípravků 190 // 6.4.1 Pomůcky k odběru vzorku krve pro předtransfúzní vyšetření 190 // 6.4.2 Pomůcky k zajištění aplikace transfúzniho přípravku 191 // 6.5 Předpoklady transfúze 191 // 6.5.1 Indikace k transfúzi 191 // 6.5.2 Odběr vzorku krve 191 // 6.5.3 Žádanka o transfúzní přípravek 191 // 6.6 Laboratorní předtransfúzní vyšetření 192 // 6.6.1 Laboratorní vyšetření před aplikaci přípravků s obsahem erytrocytu 192 // 6.6.2 Laboratorní vyšetření před aplikaci ostatních přípravků 192 // 6.7 Přeprava přípravku na oddělení 192 // 6.7.1 Rychlost přepravy přípravku v závislosti na indikaci 192 // 6.7.2 Způsob přepravy 193 // 6.7.3 Vrácení přípravku 193 // 6.8 Příprava k provedení transfúze 193 // 6.8.1 Povinnosti sestry před každou aplikací transfúzniho přípravku 193 // 6.8.2 Poučení pacienta tykající se transfúze 194 // 6.8.3 Povinnosti lékaře bezprostředné před transfuzí 194 // 6.9 Vlastní transfúze 194 // 6.9.1 Zahájení transfúze 194 // 6.9.1.1 Kontrola krevní skupiny u lůžka 195 // 6.9.1.2 Hodnocení vyšetření krevní skupiny u lůžka 195 // 6.9.2 Průbéh transfúze 196 // 6.9.3 Ukončení transfúze 196 // 6.9.3.1 Sledování pacienta po transfúzi na lůžkovém oddělení 196 // 6.9.3.2 Sledování pacienta po transfúzi na ambulanci 196 // 6.10 Dokumentace transfúze 197 // 6.11. Potransfůzní reakce 197 // 6.11.1 Nejčastéjší nežádoucí příznaky transfúze 197 // 6.11.2 Hlavní potransfúzní reakce 198 // 6.11.3 Opatření při podezření na potranfúzní reakci 198 // 6.12 Závér 199 // 7. Vybrané ošetřovatelské postupy (M Šamánková, M. Hušková) 200 // 7.1 Ošetřovatelský postup při cévkování - zavádění močového katétru 200 // 7.1.1 Cévkování ženy 201 //
7.1.2 Cévkování muže 202 // 7.1.3 Komplikace 203 // 7.1.4 Ošetřovatelské péče o pacienta s permanentním močovým katétrem 203 // 7.2 Ošetřovatelský postup při zavádéní žaludeční sondy 204 // 7.2.1 Zavádéní sondy nosem 205 // 7.2.2 Zavádéní sondy ústy 205 // 7.2.3 Komplikace 205 // 7.2.4 Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedenou nasogastrickou // (nasoduodenálni. nasojejunální) sondou 206 // 7.3 Ošetřovatelský postup při aplikaci klyzmatu 206 // 7.3.1 Účel aplikace klyzmatu 207 // 7.3.2 Klyzma očistné 207 // 7.3.3 Mikroklyzma 207 // 7.3.4 Klyzma výživné (kapénkové klyzma) 208 // 7.3.5 Pracovní postup 208 // 7.4 Ošetřovatelský postup v péči o stomie 208 // 7.4.1 Úvod .’ 208 // 7.4.2 Společné požadavky na ošetřování pacienta se stomii 209 // 7.4.2.1 Ošetřovatelská specifika pro vybrané jednotlivé stomie 210 // 7.4.2.1.1 Tracheostomie 210 // 7.4.2.1.2 Gastrostomie 210 // 7.4.2.1.3 Stomie střevní 210 // 7.5 Ošetřovatelský postup při přikládání obvazů 212 // 7.5.1 Obecné zásady 212 // 9 // 7.5.2 Druhy obvazových materiálů 213 // 7.5.2.1 Klasické obvazové materiály, příklady ajejich užiti 213 // 7.5.2.2 Moderní obvazové materiály, příklady a jejich užiti 213 // 7.6 Ošetřovatelský postup v péči o pacienta při ošetření a převazu rány 214 // 7.6.1 Etapy v ošetření rány 214 // 7.6.2 Pomůcky k ošetření a převazování rány 215 // 7.6.3 Čištění rány při převazu 216 // 7.6.4 Kryti rány 217 // 7.6.5 Hojení ran z pohledu ošetřovatelství 217 // 7.6.6 Ošetřovatelský postup v péči o pacienta se suturou 218 // 7.6.7 Ošetřovatelský postup v péči o nemocného po amputaci končetiny 219 // 7.6.7.1 Psychická péče 219 // 7.6.7.2 Protetika 220 // 7.7 Ošetřovatelský postup v péči o pacienta s drenážemi 220 //
8. Péče o nemocné v období přípravy na operaci, v období pooperačním (M. Šamánková) 222 // 8.1 Predoperační příprava nemocných 222 // 8.1.1 Celková obecná predoperační příprava vzdálená 222 // 8.1.2 Celková speciální předoperační příprava vzdálená 224 // 8.1.3 Obecná bezprostřední příprava k operaci 224 // 8.1.4 Speciální bezprostřední příprava k operaci 225 // 8.2 Pooperační období 225 // 8.2.1 Pooperační péče o nemocné 225 // 8.3 Pooperační komplikace 228 // 8.3.1 Péče o nemocné při pooperačnich komplikacích 228 // 8.4. Polohy nemocných 229 // 9. Anestezie z pohledu ošetřovatelství (M. Šamánková) 230 // 9.1 Úvod do oboru anesteziologie a resuscitace 230 // 9.1.1 Druhy anestezie 230 // 9.1.1.2 Anestezie místní 230 // 9.1.1.3 .Anestezie celková 231 // 9.1.1.4 Příprava pacienta pro celkovou anestezii 231 // 9.2 Vlastní průběh celkové anestezie z pohledu ošetřovatelství 233 // 9.2.1 Premedikace 233 // 9.2.2 Vedení anestezie 233 // 9.2.3 Dokumentace o průběhu anestezie 234 // 9.2.4 Probuzení z anestezie 235 // 9.3 Ošetřovatelská pooperační péče v oboru anesteziologie a resuscitace 235 // 9.3.1 Povinnosti a úkony při přijmu pacientů na jednotlivá oddělení 238 // 10. Dietoterapie - léčebná výživa (M. Hušková) 240 // 10.1 Stravování nemocných 240 // 10.1.1 Objednávání a přeprava stravy 241 // 10.1.2 Podávání jídla 241 // 10.2 Základní diety 241 // 10.2.1 Speciální diety 244 // 10 // 10.2.2 Standardizované diety 244 // 10.3 Parenterální výživa 245 // 10.4 Enterální výživa 245 // 11. Rehabilitační ošetřovatelství (I. Zounková, R. Ocmanová. L. Smolíková) 247 // 11.1 Polohování 247 // 11.1.1 Základní polohy 248 // 11.1.1.1 Poloha na zádech 248 // 11.1.1.2 Poloha na boku 249 // 11.1.1.3 Poloha na břiše 250 // 11.1.1.4 Poloha v sedu nebo polosedu (na lůžku) 250 //
11.2 Manipulace s pacientem 251 // 11.3 Péče o průchodnost dýchacích cest 252 // 11.3.1 Inhalace 253 // 11.3.2 Uvolňování hlenů a stimulace prohloubeného dýchání 253 // 11.3.3 Odsávání uvolněných hlenů 254 // 11.3.4 Manipulace a polohování pacienta s cilem volné a snadné ventilace 254 // 11.4 Péče o celkovou pacientovu kondici 254 // 11.5 Prevence tromboembolické choroby 254 // 11.6 Psychologický aspekt rehabilitačního ošetřovatelství 255 // 11.7 Užití fyzikálních léčebných prostředků v ošetřovatelství 255 // 11.7.1 Aplikace tepla a chladu 255 // 11.7.1.1 Praktické provedení 256 // 11.7.1.2 Reakce organismu 257 // 11.7.2 Aplikace světelné energie a její využiti v ošetřovatelství 257 // 11.7.3 Závěr 257 // 12. Ošetřovatelství v péči o dlouhodobě nemocné (S. Mašková. K. Simmerová) 258 // 12.1 Ošetřovatelství při dlouhodobé péči z pohledu lékaře 258 // 12.1.1 Nejčastější onemocnění vyžadující dlouhodobou péči 259 // 12.1.2 Nejčastějši onemocnění vedoucí k dlouhodobé hospitalizaci // bez ohledu na věk 260 // 12.2 Ošetřovatelská péče 261 // 12.2.1 Hygienická péče 262 // 12.2.1.1 Ranní a večerní toaleta 262 // 12.2.1.2 Péče o dutinu ústní 263 // 12.2.1.3 Celková koupel 263 // 12.2.1.4 Mytí vlasů, péče o nehty 263 // 12.2.2 Vyprazdňování 264 // 12.2.2.1 Inkontinence 264 // 12.2.2.2 Retence moče 266 // 12.2.2.3 Vyprazdňování stolice 266 // 12.2.3 Péče o pokožku 266 // 12.2.4 Proleženina 267 // 12.2.4.1 Negativní faktory podílející se na vzniku dekubitů 267 // 12.2.4.2 Nejčastější místa a fáze vzniku dekubitů 268 // 12.2.4.3 Péče o dekubity 268 // 12.2.4.4 Léčba proleženin 269 // 12.2.5 Péče o lůžko, prádlo a prostředí 270 // 12.2.5.1 Lůžko 270 // 12.2.5.1.1 Pomocná zařízení lůžka 271 // 12.2.5.1.2 Stlaní lůžka 271 // 12.2.6 Péče o stravování a pitný režim 272 // Literatura 273
(OCoLC)53272808
cnb001192310

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC