Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:28x 
BK
3. doplněné vyd.
Ostrava : Václav Krpeš, 2006
220 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-239-8375-X (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 197-202, bibliografické odkazy a rejstřík
000124020
1. ÚVOD 4 // 1.1. Rostlina jako otevřený, dynamický systém 4 // 1.2. Rostlina a prostredí 5 // 1.3. Význam rostlin pro člověka 5 // 1.4. Postavení fyziologie rostlin mezi ostatními vědními obory botaniky 6 // 2. FYZIOLOGIE PŘEMĚNY LÁTEK A ENERGIE 7 // 2.1.Struktura a funkce živé hmoty 9 // 2.1.1. Aminokyseliny - peptidy - proteiny 9 // 2.1.2. Základní cytoplazma a struktury jejích proteinů 12 // 2.2. Energie a dynamika přeměny látek a energií 16 // 2.2.1. Makroergické vazby a systém ATP  // 2.2. 2. Reakce katalyzované enzymy 17 // 2.3. Asimilace rostliny. Fotosyntéza 21 // 2.3.1. Fotosyntetické pigmenty a „přenašeči“ elektronů 22 // 2.3.1.1. Chlorofyly 25 // 2.3.1.2. Fykobiliproteiny // 2.3.1.3. Karotenoidy // 2.3.2. Absorpce elektromagnetického záření, sběrné systémy a přenos elektronů 28 // 2.3. 3. Fotosyntéza jako oxidoredukční proces 33 // 2.3.4. Fotosyntéza C3- C4- a CAM - rostlin 37 // 2.3.5. Vliv různých faktorů na rychlost fotosyntézy 42 // 2.3.5.1. Hustota ozáření a jeho kvalita 42 // 2.3.5.2. Koncentrace oxidu uhličitého 44 // 2.3.5.3. Teplota 46 // 2.3.5.4. Zásobování vodou 47 // 2.3.5. 5. Transport asimilátů floémem 47 // 2.3.5. 6 Vliv imisí 48 // 2.3.6. Fotosyntetická heterogenita rostlin 49 // 2.3.7. Fotosyntéza a výše produkce 49 // 2.3.8. Metody měření rychlosti fotosyntézy 51 // 2.4. Chemosyntéza 51 // 2.5. Disimilace rostliny 52 // 2.5.1. Dýchání a dýchací kvocient 52 // 2.5.2. Získávání energie oxidoredukčními procesy 53 // 2.5.2.1. Anaerobní glykolýza a aerobní citrátový cyklus 53 // 2.5.2. 2. Pentózový cyklus - vedlejší a efektivnější oxidace hexóz 58 // 2.5.2.3. Glyoxylátový cyklus odbourávání tuků a vzniku hexóz 58 // 2.5.2.4. Bílkoviny jako respirační substrát 59 // 2.5.2.5. Fotorespirace rostlin v glykolátovém cyklu 60 //
2.5.3. Vliv různých faktorů na rychlost respirace 60 // 2.5.3.1. Růst rostliny 61 // 2.5.3.2. Obsah vody v pletivech 61 // 2.5.3. 3. Koncentrace sacharidů 61 // 2.5.3.4. Dědičné vlastnosti 61 // 2.5.3.5. Teplota 62 // 2.5.3.6. Ozáření 62 // 2.5.3.7. Kyslík 62 // 2.5.3.8. Koncentrace oxidu uhličitého 64 // 2.5.3.9. Minerální látky 64 // 2.5.3.10. Mechanické poškození rostlin 64 // 2.5.4. Metody měření rychlosti dýchání 64 // 2.5. 5. Kvašení 64 // 2.5. 5.1. Alkoholové kvašení 65 // 2.5. 5.2. Mléčné kvašení 65 // 2.5. 5.3. Máselné kvašení 65 // 2.5.5.4. Octové kvašení 66 // 2.5.6. Hnití 66 // 2.6. Heterotrofní asimilace 66 // 2.6.1. Saprofytismus a parazitismus 66 // 2.6.2. Mixotrofie, hmyzožravé rostliny 67 // 2.6.3. Symbióza 68 // 2.7. Postavení sacharidů, lipidů a proteinů v metabolismu rostliny 71 // 2.7.1. Sacharidy 71 // Monosacharidy 71 // Disacharidy 71 // Trisacharidy 71 // Polysacharidy 72 // 2.7.2. Lipidy 73 // 2.7. 3 Proteiny 74 // 2.8. Základní principy biologické regulace metabolismu rostlin 79 // 2.8.1 Nukleové kyseliny jako činitelé biologické regulace 80 // 2.8.1.1. DNA - RNA - proteiny 83 // 2.8.1.2. Genetický kód 84 // 2.8.2. Regulační mechanismy 85 // 3. VODNÍ REŽIM ROSTLIN 89 // 3.1. Voda v rostlinném těle 89 // 3.1.1 Příjem vody do buňky 90 // 3.1.1.1. Difúze 90 // 3.1.1.2. Osmóza 90 // 3.1.1.3 Stav vody v buňce 9 // 3.1.1.4 Permeabilita buňky 9 // 3.1.2. Transport vody do buňky // 3.1.2.1 Buňka v hypertonickém, izotonickém a hypotonickém prostředí // 3.1.3. Transport vody v pletivech // 3.2. Príjem vody rostlinou // 3.3. Vedení vody v rostlině // 3.4. Výdej vody rostlinou // 3.4.1. Transpirace // 3.4.1.1 Regulační mechanismy // 3.4.1.2 Působení vnějších a vnitřních faktorů // 3.4.2 Gutace // 3.4.3 Evapotranspirace // 3.5. Vodní bilance rostliny // 3.5.1 Odolnost rostlin proti suchu // 3.5.2 Zásobení rostlin vodou //
4. FYZIOLOGIE MINERÁLNÍ VÝŽIVY ROSTLIN // 4.1 Stavební látky rostliny. Biogenní prvky // 4.1.1 Fyziologický význam stavebních prvků // 4.1.2 Fyziologický význam stopových a ostatních prvků // 4.2 Obsah minerálních látek v půdě // 4.3 Uvolňování látek do půdního roztoku a jejich pohyb ke kořenům // 4.4 Pasivní a aktivní transport látek v rostlině // 4.5 Mimokořenová výživa // 4.6 Stanovení potřeby minerálních iontů // 4.7 Hnojiva // 4.7.1 Rozdělení hnojiv // 4.7.2 Aktuální a fyziologická reakce hnojiv // 5. FYZIOLOGIE RŮSTU A VÝVOJE ROSTLINY 125 // 5.1. Dělení a růst buňky 125 // 5.2. Inekvální dělení buňky jako základ diferenciace buňky i pletiv 129 // 5.3. Vznik a diferenciace pletiv 129. // 5.4. Látky regulující růst rostliny 131 // 5.4.1. Fytohormony 131 // 5.4.1.1. Auxiny 132 // 5.4.1.2. Gibereliny 135 // 5.4.1.3. Cytokininy 136 // 5.4.1.4. Biózy 138 // 5.4.2. Inhibitory 139 // 5.4.2.1. Kyselina abscisová (ABA) 139 // 5.4.2. 2. Retardanty 139 // ZÁKLADY FYZIOLOGIE ROSTLIN // 217 // 5.4.3. Další látky s regulační aktivitou // 5.4.3.1. Brassinosteroidy (BR) // 5.4.3.2. Kyselina jasmonová (JA) // 5.4.3. 3. Polyaminy // 5.4.3.4. Oligosachariny // 5.4.3.5. Fenolické látky // 5.4.4. Etylén // 5.4.5. Růstové stimulátory a herbicidy // 5.4.6. Transport a interakce látek regulujících růst v orgánech rostliny // 5.5. Projevy celistvosti rostliny // 5.5.1. Korelace // 5.5.2. Polarita // 5.5.3. Inhibiční rekapitulace // 5.5.4. Regenerace // 5.5. 5. Periodicita růstu // 5.6. Vliv faktorů prostředí na růst rostliny // 5.6.1. Teplota // 5.6.1.1. Vliv vysokých teplot // 5.6.1.2. Vliv nízkých teplot // 5.6.1.3. Odolnost rostlin proti mrazu v podmínkách zimního období // 5.6.2 Ozáření // 5.6.2.1 Intenzita a kvalita záření // 5.6.2.2 Fotoregulační systémy, fytochromový systém // 5.6.3 Voda // 5.6.4 Složení vzduchu a půdního roztoku //
5.6.5 Méně známé faktory // 5.7. Fyziologie klíčení semen // 5.7.1 Dormance (odpočinek) semen // 5.7.2 Podmínky klíčení semen // 5.7.2.1 Voda // 5.7.2.2 Teplota // 5.7.2.3 Kyslík // 57.2.4 Sluneční záření // 57.2.5 Chemické látky a ostatní faktory // 5.7.3 Klíčivost a životnost semen // 5.8. Měření růstu rostlin // 5.9. Růst a vývoj rostliny // 5.9.1 Životní cyklus rostlin // 5.10. Fyziologie tvorby květů, plodů, hlíz a cibulí // 5.10.1. Jarovizace, dejarovizace a antijarovizace // 5.10.2. Fotoperiodismus, fotoperioda a fotoperiodická indukce // 5.10.3 Založení a diferenciace květu // 5.10.4 Opylení, oplození a vznik semene // 5.10.5 Zakládání, růst a zrání plodů // 5.10.6. Vznik plodů a semen bez oplození 178 // 5.10.7. Tvorba hlíz a cibulí 178 // 5.10.8 Vegetační klid 179 // 5.10.9 Rychlení rostlin 18° // 6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN 181 // 6.1 Nepohlavní rozmnožování 181 // 6.2 Pohlavní rozmnožování 183 // 6.3 Přizpůsobení rostlin k zachování druhu 186 // 6.4 Rozmnožování rostlin v explantátových kulturách 187 // 7. DRÁŽDIVOST A POHYBY ROSTLIN 189 // 7.1 Pohyby rostlin 189 // 7.1.1 Fyzikální pohyby I90 // 7.1.1.1 Hydroskopické pohyby // 7.1.1.2 Kohézni pohyby // 7.1.1.3 Explozivní (mrštivé) pohyby // 7.1.2 Vitální pohyby 191 // 7.1.2.1 Autonomní ohybové pohyby - nutace 191 // 7.1.2.2 Indukované ohybové pohyby 191 // 7.1.2.2.1 Tropismy 192 // 7.1.2.2.2 Nastie 195 // 7.1.2.3 Lokomoční pohyby-taxe 196 // LITERATURA 197 // REJSTŘÍK 203
(OCoLC)124087135
cnb001699341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC