Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1956
545 s. : il. ; 24 cm

objednat
Práce Československé akademie věd. Sekce matematicko-fysikální
ruština
Přeloženo z ruštiny
Obsahuje bibliografii na s. 538, bibliografické odkazy a jmenný a věcný rejstřík
Vysokoškolská učebnice je přeložena podle druhého, přepracovaného ruského vydání. Kniha podává vědecký, materialistický výklad kvantové mechaniky a podrobuje kritice idealistický výklad základních pojmů a thesí, jak jej podává zejména machistická kodaňská škola. Látka je rozdělena do 24 kapitol a 11 matematických doplňků. Pojednává o vzniku kvantové theorie, o fysikálních základech moderní nerelativistické kvantové mechaniky a jejím matematickém aparátu, o pohybu částic v silovém poli, o theorii záření, absorbce a rozptylu světla kvantovými soustavami, o theorii více těles, o methodě výpočtu mnohoelektronových atomů, o kvantové theorii magnetismu atd.
Mechanika kvantová - učebnice vysokošk.
000124022
Obsah // Předmluva k druhému vydání — přel. J. Cejpek... 9 // Úvod — přel. J. Cejpek... 11 // I. Základy kvantové theorie — přel. J. Cejpek // § 1. Energie a impuls světelných kvant ... 13 // § 2. Pokusné ověření zákonů zachování energie a impulsu světelných kvant. 16 // § 3. Atomismus... 20 // § 4. Bobrova theorie... 24 // § 5. Elementární kvantová theorie záření ... 26 // § 6. Černé záření... 30 // § 7. De Broglieovy vlny. Grupová rychlost... 31 // § 8. Difrakce elektronů, atomů a molekul... 36 // II. Základy kvantové mechaniky — přel. Dr J. Ě-íčka // § 9. Statistický výklad de Broglieových vln... 40 // § 10. Pravděpodobnost polohy mikročástice... 42 // §11. Princip superposice stavů... 45 // § 12. Pravděpodobnost impulsu mikročástice... 46 // § 13. Střední hodnoty funkcí souřadnic a funkcí impulsů ... 49 // § 14. Statistické soubory kvantové mechaniky... 50 // § 15. Relace neurčitosti... 55 // § 16. Příklady relace neurčitosti ... 60 // § 17. Vliv měřicího přístroje... 66 // III. Zobrazování mechanických veličin operátory — přel. Dr O. Litzman // § 18. Lineární hermitovské operátory... 71 // § 19. Obecný vzorec pro střední hodnotu a pro střední kvadratickou odchylku // fysikální veličiny... 75 // § 20. Vlastní hodnoty a vlastní funkce operátora a jejich fysikální smysl. // „Kvantování“... 76 // § 21. Nej důležitější vlastnosti vlastních funkcí...
79 // § 22. Obecná metoda pro výpočet pravděpodobností výsledků měření... 82 // § 23. Podmínky pro současnou měřitelnost různých mechanických veličin... 85 // § 24. Operátory souřadnic a impulsu mikročástice... 86 // § 25. Operátor momentu impulsu mikročástice... 88 // § 26. Operátor energie a Hamiltonovy funkce... 93 // § 27. Hamiltonián... 95 // IV. Časové změny stavu — přel. V. Váňa // §28. Schrödingerova rovnice ... 98 // § 29. Zachování počtu částic... 102 // § 30. Stacionární stavy... 106 // 5 // V. Závislost mechanických veličin na case — přel. V. Váňa // § 31. Derivace operátorů podle času... 108 // § 32. Pohybové rovnice v kvantové mechanice. Ehrenfestovy theorémy... 110 // § 33. Integrály pohybu... 113 // VI. Souvislost kvantové mechaniky s klasickou mechanikou a optikou — přel. // Dr J. Říčka // §34. Přechod od kvantových rovnic ? rovnicím Newtonovým ... 116 // § 35. Přechod od časové rovnice Schrödingerovy ke klasické rovnici Hamilfco- // nově-Jacobiově ... 120 // § 36. Kvantová mechanika a optika...•... 124 // VII. Theorie representací — přel. Dr O. Litzman // § 37. Různé způsoby representace stavů kvantových systémů... 128 // § 38. Representace operátorů mechanických veličin. Matice... 130 // § 39. Početní operace s maticemi... 132 // § 40. Střední hodnota a spektrum veličiny, která je zobrazena operátorem // v maticovém tvaru... 137 // § 41.
Maticové vyjádření Schrödingerovy rovnice a závislosti operátorů na čase 139 // § 42. Unitární transformace ... 142 // § 43. Časové změny jako unitární transformace ... 145 // § 44. Matice hustoty... 147 // VIII. Theorie pohybu mikročástic v poli potenciálních sil — přel. J. Cejpek // § 45. Úvodní poznámky... 151 // § 46. Harmonický oscilátor... 152 // § 47. Oscilátor v energetické representaci... 158 // § 48. Pohyb v poli centrální síly... 161 // § 49. Pohyb v Coulombově poli... 168 // § 50. Spektrum a vlnové funkce atomu vodíku... 173 // § 51. Pohyb elektronu v jednomocných atomech... 181 // § 52. Vnitroatomové proudy. Magneton... 184 // § 53. Kvantové hladiny dvouatomové molekuly... 186 // § 54. Pohyb elektronu v periodickém poli ... 192 // IX. Pohyb nabité mikročástice v elektromagnetickém poli — přel. Dr O. Litzman // § 55. Obecné elektromagnetické pole... 201 // § 56. Pohyb nabité volné částice v homogenním magnetickém poli ... 206 // X. Vlastní mechanický a magnetický moment elektronu (spin) — DrJ. Říčka // § 57. Experimentální důkazy existence spinu ... 200 // § 58. Operátor elektronového spinu... 212 // § 59. Spinová funkce ... 215 // § 60. Pauliho rovnice... 218 // § 61. Rozštěpení spektrálních čar v magnetickém poli... 221 // § 62. Pohyb spinu v proměnném magnetickém poli... 226 // § 63. Vlastnosti celkového momentu impulsu ... 229 // § 64. Označení termů atomu
s přihlédnutím ke spinu elektronu. Multipletní // struktura spekter ... 233 // XI. Theorie poruch — přel. Dr O. Litzman - // §65. Formulace úlohy... 238 // § 66. Poruchy v nedegenerované soustavě... 240 // § 67. Poruchy v degenerovaných soustavách... 244 // 6 // § 68. Rozštěpení hladin dvojnásobně degenerované soustavy... 249 // § 69. Poznámka o sejmutí degenerace... 252 // XII. Jednoduché úlohy na užití theorie yoruch — přel. Dr O. Litzman // § 70. Anharmonický oscilátor... 255 // § 71. Rozštěpení spektrálních čar v elektrickém poli... 257 // § 72. Rozštěpení spektrálních čar atomu vodíku v elektrickém poli... 260 // § 73. Rozštěpení spektrálních čar v slabém magnetickém poli... 264 // § 74. Názorný výklad rozštěpení hladin v slabém magnetickém poli (Vektorový model) ... 269 // XIII. Theorie poruch pro spojité spektrum a theorie srážek — přel. Dr J. Říčka // § 75. Theorie poruch pro spojité spektrum... 271 // § 76. Theorie srážek mikročástic. Formulace problému... 276 // § 77. Studium pružného rozptylu přibližnou metodou Bomovou... 281 // § 78. Pružný rozptyl rychlých nabitých mikročástic na atomech ... 285 // §79. Přesná theorie rozptylu. Fáze rozptýlených vln a účinný průřez... 292 // § 80. Elementární theorie deuteronu... 297 // XIV. Theorie kvantových přechodů — přel. V. Váňa // § 81. Formulace úlohy... 300 // § 82. Pravděpodobnost přechodů, je-li
porucha časově proměnná... 303 // § 83. Pravděpodobnost přechodů, je-li porucha na čase nezávislá... 308 // XV. Emise, absorpce a rozptyl světla atomovými soustavami — přel. J. Cejpek // § 84. Úvodní poznámky... 309 // § 85. Absorpce a emise světla... 311 // § 86. Koeficienty emise a absorpce ... 315 // § 87. Princip korespondence... 318 // § 88. Výběrová pravidla pro záření dipólu... 322 // § 89. Intensity ve spektru záření... 326 // § 90. Disperse... 327 // § 91. Kombinační rozptyl... 334 // § 92. Vliv změny fáze elektromagnetického pole vlny uvnitř atomu. Kvadru- // pólové záření... 337 // § 93. Fotoelektrický zjev... 341 // XVI. Průchod Částic potenciálovým volem — přel. V. Váňa // § 94. Formulace problému; jednoduché příklady ... 350 // § 95. O tak zvaném paradoxu „tunelového zjevu“... 355 // § 96. Studená emise elektronů z kovu... 357 // § 97. Třírozměrný potenciálový val. Kvasistacionární stavy... 360 // § 98. Theorie radioaktivního rozpadu a... 366 // § 99. lonisace atomů v silných elektrických polích... 369 // XVII. Problém mnoha těles — přel. J. Cejpek // § 100. Obecné poznámky o problému mnoha těles... // § 101. Zákon zachování úhrnného impulsu soustavy mikročástic ... // § 102. Pohyb těžiště soustavy mikročástic... // § 103. Zákon zachování momentu impulsu soustavy mikročástic ... // XVIII. Jednoduché aplikace theorie mnoha těles — přel.
Dr O. Litzman // § 104. Korekce na pohyb atomového jádra... // § 105. Malé kmity soustavy mikročástic... // 387 // 389 // * // // § 106. Pohyb atomů ve vnějším poli... 394 // § 107. Určení energie stacionárních stavů atomu z odchylky ve vnějším poli. . . 396 § 108. Nepružné srážky elektronu s atomem. Určení energie stacionárních stavů // atomů metodou srážek... 401 // § 109. Zákon zachování energie v kvantové mechanice... 406 // XIX. Soustavy stejných částic — přel. V. Váňa // § 110. Princip totožnosti mikročástic... 409 // §111. Symetrické a antisymetrické stavy ... 413 // § 112. Boseovy a Fermiho částice. Pauliho princip ... 416 // §113. Vlnové funkce soustav složených z částic Fermiho a Boseových ... 422 // XX. Druhé kvantování a kvantová statistika — přel. V. Váňa // § 114. Druhé kvantování... 426 // § 115. Theorie kvantových přechodů a metoda druhého kvantování... 433 // § 116. Hypothesa o srážkách. Fermiův-Diracův plyn a Boseův-Einsteinův plyn 435 // XXI. Atomy s více než jedním elektronem — přel. V. Váňa // § 117. Atom helia... 443 // § 118. Přibližná kvantitativní theorie atomu helia... 450 // § 119. Výměnná energie... 455 // § 120. Kvantová mechanika atomu a Menděle j evo va periodická soustava prvků 459 // XXII. Stavba molekul — přel. V. Váňa // § 121. Molekula vodíku... 468 // § 122. O chemických silách ... 479 // § 123. Mezimolekulární Van
der Waalsovy síly ... 482 // § 124. Spin jader v dvouatomových molekulách... 485 // XXIII. Magnetické jevy — přel. Dr J. Říčka ’ // § 125. Paramagnetismus a diamagnetismus atomů... 488 // § 126. Ferromagnetismus... 491 // XXIV. Závěr - přel. Dr J. Říčka // § 127. Formální schema kvantové mechaniky... 495 // § 128. Meze použitelnosti kvantové mechaniky... 498 // § 129. Některé gnoseologické otázky... 501 // Doplňky // I. Fourierova transformace ... // II. Vlastní funkce degenerovaných soustav ... // III. Orthogonalita a normování vlastních funkcí spojitého spektra, á-funkce // IV. Význam záměnnosti operátorů... // V. Kulové funkce Yein[&, (p)... // VI. Hamiltonovy rovnice... // VII. Schrödingerova rovnice a pohybové rovnice v křivočarých souřadnicích // VIII. Požadavky kladené na vlnovou funkci... // IX. Řešení rovnice pro oscilátor... // X. Elektron v homogenním magnetickém poli... // XI. Jacobiho souřadnice ... // Seznam citované literatury ... // 511 // 513 // 514 517 519 523 526 529 531 // 535 // 536 538 // Rejstřík // 539
(OCoLC)85450013
cnb000622617

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC