Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Bratislava : Iris, 2001
227 s. : il.

objednat
ISBN 80-89018-20-3 (váz.)
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie na s. 225-227
Psychologie sociální - učebnice vysokošk.
000124128
OBSAH // Úvod... // 9 // Prvá kapitola // 1. Predmet, história a metódy sociálnej psychológie...12 // 1.1 Predmet sociálnej psychológie...12 // 1.2 Predmet a obsah sociálnej psychológie...13 // 1.3 Z histórie vzniku sociálnej psychológie...18 // 1.4 Sociálna psychológia, kultúrna antropológia a sociológia 23 // 1.5 Metódy sociálnej psychológie...25 // Druhá kapitola // 2.A Sociálna percepcia...36 // 2.1 Predmet sociálnej percepcie...36 // 2.2 Zdroje sociálnej percepcie...38 // 2.2.1 Telesné (fyzické) „ja“...38 // 2.2.2 Psychické „ja"...38 // 2.2.3 Integrujúca a regulačná dimenzia...39 // 2.2.4 Údaje o sebe...41 // 2.3 Zložky sociálnej percepcie...43 // 2.3.1 Expektačná, či očakávacia zložka...43 // 2.3.2 Afektívna zložka...43 // 2.3.3 Atribučná zložka...43 // 2.4 Implicitná teória...48 // 2.5 Mechanizmy sociálnej percepcie...49 // 2.6 Sociálna atraktivita...51 // 2.7 Chyby pri vnímaní a posudzovaní...55 // 2.B Sociálny styk...60 // 2.B. 1 Sociálny styk - charakteristika...60 // 2.B.2 Druhy sociálneho styku...64 // 2.B.3 Funkcie sociálneho styku...65 // Tretia kapitola // 3. Malá sociálna skupina...68 // 3.1 Štruktúra a členenie malých sociálnych skupín...70 // 3.1.1 Sociálna pozícia jednotlivca v skupine...75 // 3.1.2 Sociálny status jednotlivca...77 // 3.1.3 Sociálna rola jednotlivca ... 77 // 3.2 Moc v malej sociálnej skupine... 81 // 3.2.1 Konformita v malej sociálnej skupine... 87 // 3.2.2 Kohezívnosf
(kohezivita) v malej sociálnej skupine... 90 // 3.2.3 Sociálne normy v malej sociálnej skupine... 91 // 3.2.4 Skupinová filozofia (ideológia) v malej sociálnej skupine 94 // 3.2.5 Sociálna atmosféra v malej sociálnej skupine... 95 // 3.3 Problém aktivačných činitelov v malej sociálnej skupine 96 // 3.3.1 Aktivačně činitele... 96 // 3.3.1.1 Motív... 96 // 3.3.1.2 Motivácia... 97 // 3.3.1.3 Modei motivačného správania... 99 // 3.3.1.4 Vzfah motív - motivácia - správanie človeka...102 // 3.3.2 Ciele v činnosti malej sociálnej skupiny...104 // 3.3.3 Hodnotová orientácia v malej sociálnej skupine...105 // ■ 3.3.4 Potreby v malej sociálnej skupine...108 // 3.3.4.1 Klasifikácia potrieb...109 // 3.3.5 Postoje...115 // 3.3.6 Ašpirácia v malej sociálnej skupine...119 // 3.3.6.1 Realizmus ašpirácií...121 // 3.3.7 Záujem...122 // 3.3.8 Empatia v malej sociálnej skupine...125 // 3.3.9 Asertivita v malej sociálnej skupine...128 // 3.3.9.1 Asertívne práva a techniky asertivity...130 // 3.3.10 Stres v malej sociálnej skupine...135 // 3.3.10.1 Niektoré najtypickejšie prejavy stresu...138 // 3.3.11 Frustrácia a deprivácia...141 // 3.3.11.1 Psychická deprivácia...143 // 3.3.12 Konflikty v malej sociálnej skupine...144 // 3.3.12.1 Príčiny vzniku konfliktov...146 // 3.3.12.2 Druhy a typy konfliktov...147 // 3.3.12.3 Riešenie konfliktov...153 // 3.3.13 Agresia v malej sociálnej skupine...155 // Štvrtá kapitola // 4. Dyadická interakcia...164
// 4.1 Výber partnera...164 // 4.2 Kooperácia v dyáde...169 // 4.3 Kooperácia a súperenie...170 // 4.3.1 Kompetícia-súíaženie...171 // 4.4 Činitele ovplyvňujúce dyadický vzfah...171 // Piata kapitola // 5. Sociálna komunikácia...176 // 5.1 Komunikácia všeobecne...176 // 5.2 Úrovne a druhy sociálnej komunikácie...178 // 5.2.1 Interpersonálna komunikácia...180 // 5.2.2 Manažérska komunikácia...182 // 5.2.2.1 Formy manažérskej komunikácie...184 // 5.2.2.2 Manažérska komunikácia v procese vyjednávania...189 // 5.2.3 Masová komunikácia...195 // 5.2.4 Verbálna komunikácia...199 // 5.2.5 Neverbálna komunikácia...203 // 5.2.6 Paradoxná komunikácia a metakomunikácia...208 // 5.2.7 Komunikačné bariéry...210 // Šiesta kapitola // 6. Prosociálne správanie...214 // 6.1 Sociálne normy a prosociálne správanie...221 // 6.2 Prosociálne správanie - voči komu?...223 // Použitá a odporúčaná literatúra // 225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC