Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
1. čes. vyd.
Svitavy : Trinitas, 2002
635 s.

objednat
ISBN 80-86036-38-3 (váz.)
Studium ; 129
Křesťanství - pojednání
Teologie - pojednání
000124158
Podrobný obsah // Předmluva ? prvnímu českému vydání ( 7 ) // Stručný obsah ( /3 ) // Předmluva ( 17 ) // Zkratky ( 23 ) // Úvod // 1. Všeobecné předběžné úvahy ( 25 ) // 2. Předběžné vědecko-teoretické poznámky ( 28 ) // Požadavky Druhého vatikánského koncilu na úvodní kurs ( 28 ) „Teologická encyklopedie4’ v 19. století ( 29 ) // Adresát současné teologie ( 30 ) // Pluralismus v současné teologii a filozofii ( 32 ) Ospravedlnění víry na „prvním stupni reflexe" ( 34 ) // ? obsahové koncepci tohoto úvodu ( 37 ) // 3. ? některým základním problémům teorie poznání ( 42 ) // Ke vztahu mezi věcí a pojmem, mezi původním sebev/astněním a reflexí ( 42 ) // Sebedanost subjektu v poznání ( 45 ) // Apriornost a zásadní otevřenost ( 47 ) // Transcendentálni zkušenost ( 49 ) // Netematické vědění o Bohu ( 50 ) // 597 // První oddíl: // Posluchač zvěsti // 1. Provázanost filozofie a teologie ( 55 ) // 2. Člověk jako osoba a subjekt ( 57 ) // Personalita jako předpoklad křesťanské zvěsti ( 57 ) Skrytost a ohroženost zkušenosti osoby ( 58 ) // Zvláštní povaha zkušenosti osoby ( 60 ) // 3. Člověk jako bytost transcendence ( 65 ) // Předsazná struktura poznání ( 65 ) // Zkušenosti transcendence se lze vyhýbat ( 66 ) // Předsah ? bytí ( 67 ) // Předsah konstituuje osobu ( 68 ) // 4. Člověk jako bytost zodpovědnosti a svobody ( 70 ) // Svoboda není nějaká partikulární danost ( 70 ) // Konkrétní
zpro tředkovanost svobody ( 71 ) // Odpovědnost a svoboda jako skutečnost transcendentálni zkušenosti (72 ) // 5. Otázka osobní existence jako otázka spásy ( 75 ) // Teologické a antropologické východisko ? porozumění „spáse“ ( 75 ) // Spása v dějinách ( 76 ) // 6. Člověk jako disponovaný ( 78 ) // Přítomnost tajemství ( 78 ) // Podmíněnost světem a dějinami ( 78 ) // 598 // ’ Druhý oddíl: // ..Člověk před absolutním tajemstvím // vT, // 1. Meditace o slovu „Bůh“ ( 84 ) // I // Toto .slovo existuje ( 84 ) // Co znamená slovo „Buh“ ( 85 ) // Má toto slovo budoucnost ( 86 ) // Skutečnost bez tohoto slova ( 87 ) // Slovo „Bůh" zůstává ( 89 ) // Původní slovo, které nám bylo uloženo ( 90 ) // 2. Poznání Boha ( 93 ) // Transcendentálni a aposteriorní poznání Boha ( 93 ) // Různé způsoby poznání Boha a jejich vnitřní jednota ( 97 ) Transcendentálni poznání Boha jako zkušenost tajemství ( 100 ) Horizont transcendence jako to nekonečné, neohraničitelné a nepojmenovatelné ( 104 ) // ’ Horizont transcendence jako „svaté tajemství" ( 108 ) Transcendentálni zkušenost a skutečnost ( 110 ) // Pár poznámek ? důkazům Boží existence ( 112 ) // 3. Bůh jako osoba ( 116 ) // Analogický způsob, kterým se mluví o Bohu ( 116 ) // Bytí Boha jako osoby (118) // 4. Vztah člověka ? jeho transcendentálnímu základu: stvořenost ( 122 ) // Stvořenost: Nikoli jednotlivý případ kauzálního vztahu
( 123 ) Stvořenost jako radikální odlišnost od Boha a radikální závislost na Bohu ( 124 ) // Radikální závislost na Bohu a pravá autonomie ( 125 ) // 599 // Transcendentálni zkušenost jako původní místo zkušenosti stvo renosi i ( 127 ) // Zkušenost stvořenosti jako zrušení numinóznosti světa ( 128 ) // 5. Postižitelnost Boha ve světě ( 129 ) // Napětí mezi transcendentálním východiskem a dějinným náboženstvím ( 129 ) // Bezprostřednost vůči Bohu jako zprostředkovaná bezprostřednost ( 131 ) // Alternativa: „pietni vztah ke světu" nebo opravdově sebesdílení Boží ( 133 ) // Boží jednání prostřednictvím druhotných příčin ( 135 ) // Třetí oddíl: // Člověk jako bytost radikálně ohrožená vinou // 1. Téma a jeho obtíže ( 143 ) // Zastřenost této otázky pro dnešního člověka ( 143 ) // Kruh mezi zkušeností viny a zkušeností odpuštění ( 146 ) // 2. Svoboda a odpovědnost člověka ( 147 ) // Svoboda se týká jednoho celku lidské existence ( 147 ) Svoboda jako schopnost definitivní platnosti ( 148 ) Transcendentálni svoboda a její kategoriální objektivace ( 149 ) // 3. Možnost rozhodnout se proti Bohu ( 152 ) // Netematické „ano" vůči Bohu nebo popření Boha v každém skutku svobody ( 152 ) // Horizont svobody jako její „předmět" ( 153 ) // Možnost absolutního rozporu ( 154 ) // Svoboda říci Bohu „ano" či „ne" ( 155 ) // 600 // ’ Skrytost rozhodnutí ( I56 ) // „Ano" a „ne"
nejsou rovnocenné ( 157 ) // ? výkladu eschatologických výpovědí ( 157 ) Možnost hříchu jako trvalý existenciál ( 159 ) // Trvalá svrchovanost Boží ( 160 ) // 4. „Dedičný hřích“ ( 162 ) // Spolusvět jako prostor uskutečnění svobody ( 162 ) Existují objektivace cizí viny ( 163 ) // Původní a trvalé spoluurčení cizí vinou ( 164 ) Křesťanské učení o „dědičném hříchu" ( 165 ) „Dědičný hřích" a osobní vina ( 167 ) // „Dědičný hřích" ve světle Božího sebesdílení ( 168 ) ? hermeneutice výroků Písma ( 170 ) // „Následky dědičného hříchu" ( 170 ) // Čtvrtý oddíl: // Člověk jako událost Božího svobodného a odpouštějícího sebesdílení // 1. Předběžné poznámky ( 176 ) // ? pojmu „sebesdílení" ( 176 ) // Východisko křesťanského poselství ( 176 ) // 2. Co znamená „Boží sebesdílení“ ( 178 ) // Ospravedlňující milost a „visio beatifica" ( 178 ) Dvojí způsob sebesdílení Božího ( 179 ) // Boží sebesdílení a jeho trvalá tajemnost ( 179 ) // Dárce je sám darem ( 181 ) // Model formální kauzality ( 182 ) // Boží sebesdílení vedoucí ? bezprostřednímu poznání a lásce ( 183 ) // Absolutní nezas louže nosí Božího sebesdílení ( 184 ) // 601 // Nezaslouženost neznamená vnějškovost ( 185 ) // Poznámky ? učení církve ( 186 ) ’ // Křesťanství jako náboženství bezprostřednosti vůči Bohu v jeho sebesdílení ( 187 ) // 3. Nabídka sebesdílení
jako „nadpřirozený existenciál“ f 189 ) // Výrok o Božím sebesdílení jako ontologický výrok < 189 ) Sebesdílení jako podmínka možnosti jeho přijetí ( 191 ) Nadpřirozeně povýšená transcendental ita člověka ( 192 ) Zkušenost milosti a její zastřenost ( 193 ) // 4. ? porozumění nauce o Trojici ( /98 ) // Problémy s pojmy ( 198 ) // Problematika „psychologické nauky o Trojici" ( 199 ) // Trojice v „ ekonomii “ spásy a dějinách spásy je Trojicí imanentní ( 200 ) // Pátý oddíl: // Dějiny spásy a dějiny zjevení // 1. Předběžné úvahy ( 205 ) // 2. Dějinné zprostředkování transcendentality a transcendence ( 207 ) Dějiny jako událost transcendence ( 207 ) // 3. Dějiny spásy a dějiny zjevení jako koextenzivní s celými dějinami světa (211) // Dějiny spásy a dějiny světa (211) // Všeobecné dějiny spásy jsou zároveň dějinami zjevení ( 213 ) Odůvodnění teze na základě katolické dogmatiky ( 215 ) Doplňující spekulativně-teologické odůvodnění ( 217 ) // 602 // Kategoriální zprostředkování nadpřirozeně povýšené transcendentality ( 220 ) // 4. O vztahu mezi všeobecnými transcendentálními // a kategoriálně-zvláštními dějinami zjevení ( 223 ) // Esenciálně nezbytná historická sebeinterpretace (na dp ři rozen ě-)t ran scén den táln í zkušenosti ( 223 ) // ? pojmu kategoriálních a zvláštních dějin zjevení ( 225 ) Možnost pravých dějin zjevení mimo Starý a Nový
zákon ( 226 ) Ježíš Kristus jako rozhodující kritérium ( 228 ) // Funkce nositelů zjevení ( 229 ) // Orientace na univerzalitu v úspěšných partikulárních dějinách zjevení ( 232 ) // 5. Struktura faktických dějin zjevení ( 234 ) // „ Prazjevenr ( 234 ) // Je možné strukturovat celé dějiny zjevení ( 236 ) // 6. Souborně ? pojmu zjevení ( 244 ) // „Přirozené" zjevení a sebezjevení Boží ve vlastním smyslu ( 244 ) Transcendentálni aspekt zjevení ( 245 ) // Kategoriální, dějinná stránka zjevení ( 246 ) // Nepřekonatelný vrchol veškerého zjevení ( 249 ) // Šestý oddíl: // Ježíš Kristus // 1. Christologie v rámci evolučního světového názoru ( 256 ) // Zdůvodnění a objasnění tématu ( 256 ) // Jednota všeho stvořeného ( 260 ) // Pojem „aktivnísebetranscendence" ( 262 ) // Zacílenost dějin přírody a dějin ducha ( 266 ) // 603 // Postavení človeka ve vesmíru ( 267 ) // Postavení Ježíše Krista v evolučním obrazu světa ( 272 ) // K pojmu absolutního Spasitele ( 274 ) // Poznámky ke smyslu výpovědi o hypostatické unii ( 276 ) Ke vztahu lidské transcendence a hypostatické unie ( 279 ) > // 2. ? fenomenologii našeho vztahu ? Ježíši Kristu ( 285 ) // Faktické chápání víry jako východisko ( 285 ) // Vztah ? Ježíši Kristu jako absolutnímu Spasiteli ( 287 ) Vztah ? Ježíši Kristu se prokazuje sám sebou ( 288 ) // 3. Transcendentálni Christologie ( 289 ) // Některé námitky ( 289 )
// Význam transcendentálni Christologie v naší době ( 290 ) Předpoklady transcendentálni Christologie ( 290 ) Vybudování transcendentálni Christologie ( 291 ) // 4. Co znamená „Bůh se stal člověkem“ ( 296 ) // Problém „Božího vtělení“ ( 297 ) // „Slovo“ Boží( 298 ) // Stal se „člověkem“ ( 299 ) // Může se Nezměnitelný něčím „stát“ ( 304 ) // „Slovo" se stalo člověkem ( 308 ) // Člověk jako šifra Boží ( 310 ) // ? významu a mezím dogmatických formulí ( 313 ) // 5. ? (teologicky chápaným) dějinám života a smrti předvelikonočního Ježíše ( 316 ) // a) Předběžné poznámky (316 ) // Vztah předchozí transcendentálni problematiky ? dějinné události ( 316 ) // Otázka os pra ved In i t ein osti naší víry v Ježíše jako Krista (317) // 604 // Kruhová struktura poznaní víry (318 ) // Dějinná dimenze kresťanské víry ( 320 ) // Problém univerzálního významu partikulárních dějinných událostí (321 ) // Nevyhnutelný nesoulad mezi relativní dějinnou, jistotou a absolutní angažovaností ( 322 ) // b) Hermeneutické a fundamentálněteologické aspekty problému dějinného poznání předvelikonočního Ježíše ( 324 ) Dvě teze ( 324 ) // Křesťanská víra je odkázána na konkrétní Ježíšovy dějiny ( 325 ) // O vzájemném vztahu předmětu víry a důvodu víry ( 327 ) // ? pojmům „dějinný", „dějiny spásy" a „historický" ( 330 ) // Víra prvních svědků a naše
víra ( 331 ) // Spasitelné poznání je možné jen v angažovanosti víry ( 332 ) // Rozdíl mezi výpověďmi o předmětu víry a výpověďmi odůvodňujícími víru ( 333 ) // Minimální dějinné předpoklady pro ortodoxní christologi i, které má poskytnout fundamentální teologie ( 336 ) // c) Empiricky konkrétní podoba Ježíšova života ( 337 ) // Zvláštní ráz našeho postupu ( 337 ) // Stručné shrnutí ve formě tezí ( 338 ) // d) ? základnímu sebeporozumění předvelikonočního Ježíše ( 340 ) Opravdu lidské sebeporozumění Ježíšovo ( 340 ) // Problém „očekávání blízkého příchodu" ( 341 ) // Ježíšovo poselství o království Božím jako definitivní zvěst spásy ( 342 ) // Spojitost Ježíšova poselství s jeho osobou ( 343 ) // e) Vztah předvelikonočního Ježíše ? vlastnímu osudu a smrti ( 346 ) // j) Zázraky v Ježíšově životě a jejich // význam pro fundamentální teologii ( 347 ) // 605 // Otázky týkající se významu Ježíšových zázraku pro náš vztah ? němu ve víře (347 ) // Nauka učitelského úřadu církve a dnešní horizont chápání ( 348 ) // Ke všeobecnému pojmu zázraku ( 350 ) // Zázraky a přírodní zákony (351 ) // Zázrak z hlediska vztahu Boha a světa ( 354 ) // Zázrak jako výzva ( 355 ) // Různé zázraky Ježíšovy a jedinečný zázrak jeho zmrtvýchvstání ( 357 ) // 6. Teologie Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání ( 359 ) // a) Předběžná poznámka ( 359
) // b) Předpoklady ? diskusi o zmrtvýchvstání ( 360 ) // Jednota Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání ( 360 ) // Smysl „zmrtvýchvstání" (361 ) // c) Transcendentálni naděje na zmrtvýchvstání jako horizont zkušenosti Ježíšova zmrtvýchvstání ( 363 ) // Souhrnná teze ( 363 ) // Vědění o vlastní smrti ( 364 ) // Antropologické úvahy o smrti a o definitivnosti existence ( 365 ) // Co znamená „dalšíživot" a „věčnost" ( 366 ) „Přirozená" nebo „milostídaná" zkušenost nesmrtelnosti ( 368 ) // d) ? porozumění Ježíšovu zmrtvýchvstání ( 370 ) // Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání jako jedinečný fakt ( 370 ) Jednota apoštolské a naší vlastní zkušenosti zmrtvýchvstání ( 370 ) // e) Zkušenost zmrtvýchvstání ? prvních učedníků ( 372 ) // 606 // . f) K původní teologii Ježíšova zmrtvýchvstání jako východisku pro christologi i vůbec ( 375 ) // Potvrzení a přijetí Ježíšova nároku na to, že je absolutní Spasitel ( 376 ) // Východisko „pozdní" novozákonní christologie ( 377 ) // g) ? teologii Ježíšovy smrti z hlediska jeho zmrtvýchvstání ( 379 ) Interpretace Ježíšovy smrti jako příčiny spásy (379 ) // Základ soteriologické interpretace Ježíšovy smrti (381 ) // 7. Obsah, trvalá platnost a meze klasické christologie // a soteriologie ( 383 ) // a) Obsah klasické christologie a soteriologie ( 383 ) // Předběžná poznámka ( 383 ) // Christologie učitelského úřadu církve
( 384 ) // Klasická soteriologie ( 386 ) // b) Oprávnění klasické nauky o vtělení ( 387 ) // c) Meze klasické christologie a soteriologie ( 388 ) Problematika horizontu chápání ( 388 ) // Problematika formulí se sponovým „jest" ( 389 ) // Neurčitost jednotícího bodu v hypostatické unii ( 391 ) Nedostatečné vyjádření soteriologického významu // události Krista ( 392 ) // 8. ? otázce nových východisek ortodoxní christologie ( 393 ) // a) Nutnost větší jednoty fundamentálněteologické a dogmatické christologie ( 393 ) // Priorita žité existence před její reflexí ( 393 ) // Výzvy adresované „hledající christologii" ( 395 ) // Výzva k absolutní lásce k bližnímu ( 395 ) // Výzva k ochotě přijmout smrt ( 396 ) // Výzva k naději v budoucnost ( 397 ) // 607 // b) Úkol „christologie zdola" ( 398 ) . // Člověk jako bytost zaměřená ? bezprostřednosti vůči // Bohu ( 398 ) // Jednota eschatologické události spásy a absolutního Spasitele ( 399 ) // Spojitost této úvahy s církevní naukou o vtělení ( 400 ) // Ke vztahu ascendentní christologie a otázky věčného Božího synovství ( 402 ) // c) Jednotlivé dogmatické problémy ( 403 ) // Ortodoxní možnost „christologie vědomí" ( 403 ) // Problém preexistence ( 405 ) // Smrt Boha ( 406 ) // 9. Osobní vztah křesťana ? Ježíši Kristu ( 408 ) // Nutnost „existenciálni" christologie ( 408 ) // Individuální, konkrétní vztah ? Ježíši Kristu ( 410
) // Úvaha teo-logická ( 410 ) // Jednota konkrétní lásky ? bližnímu a lásky ? Bohu ( 412 ) Odvaha ? setkání ( 413 ) // 10. Ježíš Kristus v nekřesťanských náboženstvích ( 415 ) // Omezení na dogmatickou úvahu ( 415 ) // Dva předpoklady ( 416 ) // Formulace otázky ( 419 ) // Kristova přítomnost v Duchu svátém ( 420 ) // Hledající „memoria" každé víry se zaměřuje na absolutního Spasitele ( 423 ) // Otázka konkrétních dějin náboženství ( 425 ) // 608 // Sedmý oddíl: // Křesťanství jako církev // 1. Úvod ( 429 ) // Nutnost institucionálního zprostředkování náboženství a jeho zvláštní povaha v křesťanství ( 429 ) // Nauka o církvi není jádrem výpovědi křesťanství ( 43 J ) Obtížná otázka pravé církve ( 431 ) // 2. Církev jakožto založená Ježíšem Kristem ( 434 ) // ? formulaci problému ( 434 ) // Předpoklady pro „založení církve“ Ježíšovým působením ( 435 ) Teze a její problémy ( 437 ) // Pokus o odpověď: zásadní úvahy ( 438 ) // Aplikace na problém kontinuity mezi Ježíšem a církví ( 440 ) Ježíšovy činy zakládající církev ( 441 ) // 3. Církev v Novém zákoně ( 446 ) // ? sebeporozumění prvotní obce ( 446 ) // ? teologii církve ? Lukáše a Matouše ( 447 ) // ? pavlovské teologii církve ( 448 ) // Další teologie církve v Novém zákoně ( 450 ) // Rozmanitost a jednota novozákonního obrazu církve ( 451 ) // 4. Zásadní aspekty církevnosti křesťanství
( 454 ) // Nutná církevnost křesťanství ( 454 ) // Autonomní ráz nároku poselství Ježíše Krista ( 455 ) // Dějinnost a společenský ráz náležejí ke zprostředkování spásy ( 457 ) // 609 // 5. Nepřímý způsob, jak prokázat legitimnost katolické církve jako církve Kristovy ( 459 ) // Ještě ? nutnosti církve ( 459 ) // Církev Ježíše Krista musí být jedna ( 461 ) // Oprávněná důvěra ve vlastní církevní společenství ( 463 ) Kritéria a předpoklady ( 465 ) // Kritérium kontinuity s původním základem a obrana před ekleziologickým relativismem ( 466 ) // Kritérium zachování základní podstaty křesťanství ( 468 ) Kritérium objektivní autority ( 469 ) // Zvláštnosti aplikace těchto kritérií v naší situaci ( 470 ) Dějinná kontinuita katolické církve ( 471 ) // Kritérium zachování základní podstaty - z hlediska reformačních námitek < 473 ) // Sola gratia - pouze milostí ( 473 ) // Sola fide - pouze vírou ( 475 ) // Sola scriptura - pouze Písmem ( 476 ) // Tři reformační „sóla" a katolicismus. Výsledek ( 480 ) Pozitivní význam evangelického křesťanství pro katolickou církev ( 481 ) // Základní jednota křesťanů a otázka po „smyslu" rozkolu < 482 ) // 6. Písmo jako kniha církve ( 486 ) // Některé retrospektivní odkazy ( 486 ) // Kniha církve ( 487 ) // Apoštolské období ( 488 ) // Utváření kánonu ( 489 ) // Inspirace Písma ( 490 ) // Bezomylnost Písma ( 492 ) // Písmo a
učitelský úřad ( 494 ) // Písmo a tradice ( 494 ) // 7. Učitelský úřad církve ( 496 ) // Problém jedinečnosti „učitelského úřadu církve" ( 496 ) // 610 // ’ Christologický základ učitelského úřadu ( 497 ) // O setrvávání církve v pravdě ( 497 ) // Učitelská autorita podle katolického pojetí církve ( 499 ) „Hierarchie pravd" a její subjektivní realizace ( 500 ) // ? otázce vývoje dogmat po tridentském koncilu ( 502 ) Primát římského biskupa a jeho učitelská autorita ( 502 ) „Nová" mariánská dogmata ( 505 ) // 8. Křesťan v životě církve ( 508 ) // Křesťan jako člen církve ( 508 ) // ? právu a řádu církve ( 5 JO ) // Různé stupně relativity práva ( 512 ) // Církev jako místo lásky ? Bohu a bližnímu ( 519 ) Jedinečnost křesťanské nabídky smyslu ve společenském pluralismu ( 520 ) // Osmý oddíl: // Poznámky ke křesťanskému životu // 1. Všeobecné hlavní rysy křesťanského života ( 525 ) // Křesťanská svoboda ( 525 ) // Křesťanský realismus ( 526 ) // Křesťanská naděje ( 528 ) // Křesťan a pluralismus lidské existence ( 529 ) Křesťanská odpovědnost ( 531 ) // 2. Svátostný život ( 536 ) // Církev jako základní svátost a sedmero svátostí ( 536 ) Ustanovení svátostí Ježíšem Kristem ( 538 ) // „Opus operatum" - „opus operantis" ( 538 ) // Iniciační svátosti ( 540 ) // Stavovské svátosti ( 543 ) // Svátost smíření a svátost nemocných ( 547 ) // 611
Eucharistie ( 551 ) // Společné rysy svátostí ( 553 ) // Existenciálni spasitelné konání a úřední církevní spasitelné konání ( 556 ) // Reductio in mysterium ( 557 ) // Devátý oddíl: // Eschatologie // 1. Několik předpokladů ? porozumění eschatologii ( 561 ) // ? hermeneutice eschatologických výpovědí ( 561 ) Předpoklad jednotné antropologie ( 564 ) // Zahalenost posledních věcí ( 565 ) // 2. Individuální aspekt jediné eschatologie ( 566 ) // Definitivní platnost činu lidské svobody ( 566 ) // Smrt a věčnost ( 567 ) // ? nauce o „místě očišťování" ( 573 ) // O nutném pluralismu výpovědí o dovršení ( 575 ) // Možnost definitivní ztracenosti ( 575 ) // 3. Kolektivní aspekt jediné eschatologie ( 577 ) // Antropologická nutnost kolektivních výpovědí ( 577 ) Dovršení dějin lidstva v dovršeném sebesdílení Božím ( 578 ) Nitrosvětská utopie a křesťanská eschatologie ( 579 ) // 612 // ’Malý epilog: // Krátké formule víry // Požadavek krátkých formulí křesťanské víry ( 582 ) Pluralita možných formulí ( 584 ) // Požadavky kladené na krátkou formuli ( 587 ) Krátká teologická formule ( 588 ) // Vysvětlující poznámky ( 589 ) // Krátká antropologická formule ( 591 ) // Vysvětlující poznámky ( 591 ) // Krátká futurologická formule ( 592 ) // Vysvětlující poznámky ( 593 ) // Zrcadlení víry v Trojici ( 593 )

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC