Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
5. aktualizované vyd.
Praha : Linde, 2006
287 s.

objednat
ISBN 80-7201-631-8 (brož.)
Vysokoškolská právnická učebnice
Evropská unie - právo - učebnice vysokošk.
Právo - Evropská unie - učebnice vysokošk.
000124208
Slovo úvodem ...13 // Seznam zkratek ...14 // I. Evropská integrace a vznik Evropských společenství. Evropská unie ...15 // 1. Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace // po druhé světové válce ...15 // 2. Nová metoda integrace: nadstátnost ...16 // 3. Vznik a vývoj Evropských společenství. Stadia integrace ...18 // a) Vznik tří Společenství ...18 // b) Další vývoj Společenství ...19 // c) Evropská společenství a Evropská unie ...20 // 4. Povaha a pravomoci Evropských společenství ...22 // a) Nadstátnost (supranacionalita) Evropských společenství ...22 // b) Pravomoci Společenství ...24 // c) Principy subsidiarity a proporcionality ...29 // d) Princip flexibility (posílené spolupráce) ...30 // 5. Právní subjektivita Společenství a Unie ...30 // 6. Další evropské ekonomické organizace. Evropský hospodářský // prostor ...31 // a) Evropská organizace pro hospodářskou spolupráci, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ...31 // b) Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) ...32 // c) Evropský hospodářský prostor (EHP) ...33 // d) Evropská banka pro obnovu a rozvoj ...34 // II. Organizační struktura Evropských společenství // a Evropské unie ...35 // 1. Evropská komise ...36 // a) Pravomoci Komise ...37 // b) Složení ...37 // 2. Rada Evropské unie ...41 // a) Pravomoci ...41 // b) Složení ...42 // c) Hlasování v Radě ...42 // d) Výbor stálých zástupců (COREPER) ...44 // 3. Evropský parlament ...45 // a) Vývoj ...45 // b) Pravomoci ...45 // c) Složení ...47 // 4. Evropská rada ...49 // 5. Soudní orgány EU ...50 // a) Úvodní poznámky ...50 // b) Evropský soudní dvůr ...51 // c) Soud prvního stupně ...52 // d) Zvláštní soudní senáty (specializované soudy) ...53 // e) Procesní předpisy a senátní struktura soudů ...54 //
f) Řízení před Evropským soudním dvorem a Soudem // prvního stupně ...55 // g) Opravné prostředky ...58 // 6. Účetní dvůr ...59 // 7. Evropská centrální banka ...59 // 8. Další pomocné orgány ...60 // a) Hospodářský a sociální výbor ...60 // b) Výbor regionů ...61 // c) Výbor pro zaměstnanost ...61 // 9. Evropská investiční banka ...61 // III. Právní systém společenství. Prameny // A NORMOTVORBA ...63 // 1. Pojem práva Evropských společenství a práva Evropské unie ...63 // 2. Akty členských států ...66 // a) Zřizovací smlouvy (právo primární) ...66 // b) Subsidiární smlouvy ...68 // c) Akty zástupců členských států ...69 // 3. Akty orgánů Společenství ...69 // a) Druhy aktů Společenství ...69 // b) Legislativní pravomoci Společenství ...71 // c) Delegace pravomocí ...74 // d) Formální náležitosti aktů Společenství ...74 // 4. Postup při přijímání aktů Společenství (procedura legislativní činnosti) ...76 // a) Úvodní poznámky ...76 // b) Konzultační postup ...77 // c) Postup kooperační ...78 // d) Spolurozhodovací postup ...78 // e) Shodné stanovisko ...79 // 5. Akty smíšené povahy ...80 // 6. Obecné zásady komunitárního práva ...81 // a) Pojem obecných zásad a jejich existence ...81 // b) Výčet obecných zásad komunitárního práva ...82 // c) Postavení obecných zásad komunitárního práva v systému // práva ES ...83 // 7. Evropský soudní dvůr jako tvůrce práva právní povaha // jeho rozhodnutí ...84 // a) Úvodní poznámky ...84 // b) Od interpretace k „dotváření“ práva ...85 // c) Závěry ...88 // IV. Aplikace práva Společenství v členských státech ...89 // 1. Zásada přímého účinku ...90 // a) Pojem ...90 // b) Přímý účinek z hlediska obsahu (konstrukce) normy ...91 //
c) Přímý účinek z hlediska platnosti, resp. účinnosti ...92 // d) Jednotlivé prameny práva z hlediska přímého účinku ...93 // e) Tzv. nepřímý účinek směrnic ...99 // 2. Princip přednosti (nadřazenosti, primátu) práva Společenství ...99 // 3. Aplikace práva Společenství ...102 // V. Vynucování práva Společenství ...104 // 1. Odpovědnost členského státu za porušení práva Společenství ...104 // a) Porušení práva ES členským státem s obecnějším dopadem (pro celou skupinu případů) // Správní a soudní řízení o porušení povinnosti členského státu // (čl. 226-228 Smlouvy ES) ...104 // b) Porušení práva ES jen ve vztahu ke konkrétnímu jednotlivci 108 // c) Zvláštní sankční systém pro oblast hospodářské politiky (nadměrný schodek veřejných financí) ...113 // 2. Porušení práva Společenství ze strany jednotlivce ...114 // 3. Další typy žalob (řízení) před soudy ES (EU) ...114 // a) Žaloba na neplatnost aktu orgánu ES (čl. 230 Smlouvy ES) ...114 // b) Žaloba na nečinnost (článek 232) ...116 // c) Žaloba na náhradu škody způsobenou Společenstvím // (článek 235) ...116 // d) Nepřímá žaloba na neaplikovatelnost aktu (článek 241) ...117 // e) Pravomoc Soudního dvora založená dohodou stran (články 238 // a 239) ...118 // f) Pravomoci Soudního dvora ve sporech týkajících se Evropské investiční banky a Evropské ústřední banky (článek 237) ...118 // g) Zaměstnanecké spory v ES (čl. 236) ...119 // h) Spory týkající se práv z duševního vlastnictví ...119 // 4. Shrnutí možností jednotlivce, který je postižen porušením povinnosti členského státu podle komunitárního práva ...120 // VI. Interpretace práva Společenství ...121 // 1. Interpretace práva soudy ES (EU) ...121 //
2. Zajištění jednotného výkladu práva ES - řízení o předběžné otázce (prejudiciální řízení) ...123 // a) Pojem řízení o předběžné otázce ...123 // b) Předmět řízení o předběžné otázce ...126 // c) Vymezení soudu ve smyslu článku 234 Smlouvy ...128 // d) Povinnost podat návrh na prejudiciální řízení // (odst. 3 článku 234) ...128 // e) Otázky týkající se platnosti předpisu komunitárního práva ...131 // f) Řízení podle čl. 68 Smlouvy ES ...131 // g) Řízení podle čl. 35 Smlouvy EU ...132 // h) Právní význam rozhodnutí ESD ...132 // VII. Základy Společenství. Jednotný vnitřní trh ...133 // 1. Od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu ...133 // 2. Volný pohyb zboží ...135 // a) Základní pojmy ...135 // b) Zákaz ukládání cel a jiných dávek s obdobným účinkem // uvnitř Společenství ...136 // c) Zrušení kvantitativních omezení a opatření s rovnocenným účinkem v intrakomunitárním obchodu (článek 28 Smlouvy ES) ...138 // d) Výjimky ze zákazu uplatnění kvantitativních omezení a opatření // s obdobným účinkem (článek 30 Smlouvy ES) ...146 // e) Zákaz daňové diskriminace ...155 // f) Státní monopoly komerční povahy ...156 // g) Regulace státních podpor ...156 // 3. Volný pohyb osob a služeb ...157 // a) Pojem volného pohybu osob ...157 // b) Volný pohyb fyzických osob. Občanství EU ...157 // c) Obecná úprava podmínek volného pohybu osob ...160 // d) Kategorie ekonomicky činných osob a volný pohyb pracovníků 162 // e) Svoboda usazování osob vykonávajících tzv. nezávislou činnost ...167 // g) Zákaz diskriminace podle státní příslušnosti ...174 // 4. Volný pohyb kapitálu ...175 // a) Pojem volného pohybu kapitálu ...175 // b) Omezení volného pohybu kapitálu ...176 //
5. Sbližování (harmonizace) vnitrostátního zákonodárství členských států ...177 // VIII. OCHRANAHOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE NA JEDNOTNÉM VNITŘNÍM TRHU ES ...181 // 1. Úvod ...181 // 2. Zákaz určitých dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve shodě (kartelové právo) ...182 // a) Základní ustanovení ...182 // b) Výjimky z hlavní zásady zákazu kartelových dohod ...184 // 3. Zákaz zneužívání dominantního postavení ...186 // 4. Aplikace ustanovení o hospodářské soutěži (antitrustové právo) 188 // 5. Právo koncentrací (kontrola fúzí podniků) ...190 // a) Úvodní poznámky ...190 // b) Právní úprava slučování podniků (nařízení č. 139/2004) ...191 // IX. Regulace státních (veřejných) podpor ...195 // 1. Úvodní poznámky ...195 // 2. Hmotněprávní úprava ...196 // a) Pojem státní podpory ...196 // b) Státní podpory slučitelné s jednotným vnitřním trhem ...197 // 3. Procesní úprava ...199 // a) Nové (plánované) podpory ...199 // b) Posuzování existujících podpor ...199 // c) Podpory neoznámené Komisi ...200 // d) Možnost soudního přezkoumání rozhodnutí Komise o podpoře 200 // X. KOMUNITÁRNÍ PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ...201 // 1. Úvodní poznámky ...201 // 2. Jednotlivé typy veřejných zakázek ...202 // a) Veřejné dodavatelské zakázky (public supply contracts) ...202 // b) Veřejné stavební zakázky a služby ...203 // 3. Přezkumné řízení ...203 // XI. Daňová politika Společenství. Sbližování práva // VE FISKÁLNÍ OBLASTI ...204 // 1. Ekonomický a právní rámec ...204 // 2. Nepřímé daně ...206 // a) Změny v daňovém systému. Daň z přidané hodnoty ...206 // b) Jednotný vnitřní trh a zrušení hraničních kontrol ...207 // c) Zvláštní spotřební daně (akcízy) ...209 // 3. Přímé daně ...210 // 4. Závěry ...211 //
XII. Společná obchodní politika (vnější obchodní VZTAHY ES) ...212 // 1. Charakteristika společné obchodní politiky Společenství ...212 // 2. Výlučnost pravomoci ES ...212 // 3. Vztah ES ke Svétové obchodní organizaci (WTO) ...213 // a) Právo WTO ...213 // b) Členství ES ve WTO ...214 // 4. Autonomní nástroje společné obchodní politiky ...215 // a) Cla ...216 // b) Regulace dovozu zboží do ES - jednotná dovozní pravidla // pro členské státy ES ...218 // c) Regulace vývozu zboží z ES -jednotná vývozní pravidla // pro členské státy ES ...221 // 5. Smluvní nástroje společné obchodní politiky ...221 // a) Úvodní poznámky ...221 // b) Evropský hospodářský prostor ...222 // c) Dohody K přidružení evropských zemí (tzv. evropské dohody) 223 // d) Vztahy k rozvojovým zemím ...223 // XIII. Pracovní právo a sociální zabezpečení ...225 // 1. Zákaz diskriminace podle pohlaví ...225 // a) Úvodní poznámky ...225 // b) Odměňování za práci ...226 // c) Postavení v zaměstnání ...227 // d) Nepřímá diskriminace ...228 // 2. Pracovní právo ...229 // a) Přehled právní úpravy ...229 // b) Směrnice č. 75/129 o řešení problému nadbytečnosti ...231 // c) Směrnice č. 2001/23 o právech pracovníků při změně zaměstnavatele (směrnice o „nabytých právech") ...231 // d) Směrnice č. 80/987 o ochraně práv pracovníků při insolventnosti zaměstnavatele ...232 // 3. Sociální zabezpečení ...232 // XIV. Úprava soukromoprávních vztahů v rámci vnitřního trhu. Evropské soukromé právo ...235 // 1. Prostor svobody, bezpečnosti a práva v civilních věcech ...235 // 2. Překážky vnitřního trhu v oblasti soukromého práva ...236 // 3. Úprava soukromoprávních vztahů v rámci právního systému Společenství ...237 //
a) Metody a prameny úpravy soukromoprávních vztahů v právu Společenství ...237 // b) Prostředky Společenství k vytváření právní úpravy soukromého práva. Subsidiární smlouvy ...238 // 4. Jednotlivé oblasti úpravy soukromého práva spadající // do pravomoci Společenství ...239 // a) Přehled oblastí ...239 // b) Právní úprava soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem vznikajících v rámci jednotného vnitřního trhu. Římská úmluva // o právu rozhodném pro závazkové vztahy ...240 // 5. Překonání teritoriálního omezení justice ...241 // XV. KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVA DALŠÍCH OBLASTÍ SOUKROMÉHO PRÁVA ...245 // 1. Právo obchodních společností ...245 // a) Úvodní poznámka ...245 // b) Veřejnost a průhlednost činnosti společností ...246 // 2. Ochrana spotřebitele ...248 // a) Úvodní poznámky ...248 // b) Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele ...249 // c) Ochrana ekonomických zájmů spotřebitele. Zvláštní problémy spotřebitelských smluv ...252 // XVI. Shrnutí vývoje evropské unie: Maastricht, Amsterodam, Nice, Ústavní smlouva ...254 // 1. Přínos Maastrichtské smlouvy o Evropské unii ...254 // a) Zřízení Evropské unie ...254 // b) Evropská unie v druhé polovině 90. let ...256 // 2. Od volného pohybu pracovníků k evropskému prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti ...256 // a) Stav před Amsterodamem ...256 // b) Nová úprava v Amsterdamské smlouvě ...258 // 3. Unie a občan ...260 // 4. Účinná a soudržná společná zahraniční a bezpečnostní politika 260 // 5. Posílená spolupráce (flexibilita) ...260 // a) Úvodní poznámka ...260 // b) „Flexibilita“ před Amsterdamem ...261 // c) Posílená spolupráce v Amsterdamské smlouvě ...261 // 6. Politická unie a institucionální výstavba ...263 // 7. Smlouva o Ústavě pro Evropu ...264 //
XVII. Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti 265 // 1. Úvodní poznámky ...265 // 2. Schengenské dohody ...266 // a) Východiska a první Schengenská dohoda ...266 // b) Schengenská prováděcí úmluva - původní právní úprava ...267 // 3. Stav po Amsterodamu ...269 // a) Začlenění schengenského práva do práva ES a EU ...269 // b) Pohyb zboží přes vnitřní hranice ...270 // c) Volný pohyb osob uvnitř EU ...271 // d) Vnější hranice EU ...272 // e) Vízová politika ES ...273 // f) Azyl a přistěhovalectví ...273 // g) Schengenský informační systém ...274 // h) Justiční spolupráce v civilních a trestních věcech ...274 // XVIII. Nekomunitární právo EU. Právní úprava druhého a třetího pilíře EU ...275 // 1. Druhý pilíř EU: Společná zahraniční a bezpečnostní politika ...275 // a) Společná zahraniční a bezpečnostní politika obecně ...275 // b) Právní nástroje uskutečňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU ...275 // c) Specifické otázky obrany ...276 // d) Institucionální rámec společné zahraniční a bezpečnostní politiky 277 // 2. Třetí pilíř EU: justiční spolupráce v trestních věcech ...277 // a) Intenzivnější spolupráce mezi členskými státy - právní nástroje EU ...278 // b) Ochrana finančních zájmů ES ...279 // c) Evropský zatýkací rozkaz ...280 // 3. Ochrana lidských práv v EU ...281 // a) Reakce na případné porušování lidských práv ...281 // b) Charta základních práv EU ...282 // XIX. Česká republika jako členský stát. obsah členství ČR v ES (EU) ...284 // 1. Přehled smluvní úpravy vztahů mezi Československem, Českou republikou a Evropskými společenstvími. Dohoda o přidružení ...284 // 2. Členství ČR v ES a EU ...286 // 3. Obsah členství v EU (ES) ...287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC