Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
5. aktualizované vyd.
Praha : Linde, 2006
287 s.

objednat
ISBN 80-7201-631-8 (brož.)
Vysokoškolská právnická učebnice
Evropská unie - právo - učebnice vysokošk.
Právo - Evropská unie - učebnice vysokošk.
000124208
Obsah // Slovo úvodem...13 // Seznam zkratek...14 // I. Evropská integrace a vznik Evropských společenství. Evropská unie...15 // 1. Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace // po druhé světové válce...15 // 2. Nová metoda integrace: nadstátnost...16 // 3. Vznik a vývoj Evropských společenství. Stadia integrace...18 // a) Vznik tří Společenství...18 // b) Další vývoj Společenství...19 // c) Evropská společenství a Evropská unie...20 // 4. Povaha a pravomoci Evropských společenství...22 // a) Nadstátnost (supranacionalita) Evropských společenství...22 // b) Pravomoci Společenství...24 // c) Principy subsidiarity a proporcionality...29 // d) Princip flexibility (posílené spolupráce)...30 // 5. Právní subjektivita Společenství a Unie...30 // 6. Další evropské ekonomické organizace. Evropský hospodářský // prostor...31 // a) Evropská organizace pro hospodářskou spolupráci, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj...31 // b) Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)...32 // c) Evropský hospodářský prostor (EHP)...33 // d) Evropská banka pro obnovu a rozvoj...34 // II. Organizační struktura Evropských společenství // a Evropské unie...35 // 1. Evropská komise...36 // a) Pravomoci Komise...37 // b) Složení...37 // 2. Rada Evropské unie...41 // a) Pravomoci...41 // b) Složení...42 // c) Hlasování v Radě...42 // d) Výbor stálých zástupců (COREPER)...44 // 3. Evropský parlament...45
// a) Vývoj...45 // b) Pravomoci...45 // c) Složení...47 // 4. Evropská rada...49 // 5. Soudní orgány EU...50 // a) Úvodní poznámky...50 // b) Evropský soudní dvůr...51 // c) Soud prvního stupně...52 // d) Zvláštní soudní senáty (specializované soudy)...53 // e) Procesní předpisy a senátní struktura soudů...54 // f) Řízení před Evropským soudním dvorem a Soudem // prvního stupně...55 // g) Opravné prostředky...58 // 6. Účetní dvůr...59 // 7. Evropská centrální banka...59 // 8. Další pomocné orgány...60 // a) Hospodářský a sociální výbor...60 // b) Výbor regionů...61 // c) Výbor pro zaměstnanost...61 // 9. Evropská investiční banka...61 // III. Právní systém společenství. Prameny // A NORMOTVORBA...63 // 1. Pojem práva Evropských společenství a práva Evropské unie...63 // 2. Akty členských států...66 // a) Zřizovací smlouvy (právo primární)...66 // b) Subsidiární smlouvy...68 // c) Akty zástupců členských států...69 // 3. Akty orgánů Společenství...69 // a) Druhy aktů Společenství...69 // b) Legislativní pravomoci Společenství...71 // c) Delegace pravomocí...74 // d) Formální náležitosti aktů Společenství...74 // 4. Postup při přijímání aktů Společenství (procedura legislativní činnosti)...76 // a) Úvodní poznámky...76 // b) Konzultační postup...77 // c) Postup kooperační...78 // d) Spolurozhodovací postup...78 // e) Shodné stanovisko...79 // 5. Akty smíšené
povahy...80 // 6. Obecné zásady komunitárního práva...81 // a) Pojem obecných zásad a jejich existence...81 // b) Výčet obecných zásad komunitárního práva...82 // c) Postavení obecných zásad komunitárního práva v systému // práva ES...83 // 7. Evropský soudní dvůr jako tvůrce práva právní povaha // jeho rozhodnutí...84 // a) Úvodní poznámky...84 // b) Od interpretace k „dotváření“ práva...85 // c) Závěry...88 // IV. Aplikace práva Společenství v členských státech...89 // 1. Zásada přímého účinku...90 // a) Pojem...90 // b) Přímý účinek z hlediska obsahu (konstrukce) normy...91 // c) Přímý účinek z hlediska platnosti, resp. účinnosti...92 // d) Jednotlivé prameny práva z hlediska přímého účinku...93 // e) Tzv. nepřímý účinek směrnic...99 // 2. Princip přednosti (nadřazenosti, primátu) práva Společenství...99 // 3. Aplikace práva Společenství...102 // V. Vynucování práva Společenství...104 // 1. Odpovědnost členského státu za porušení práva Společenství...104 // a) Porušení práva ES členským státem s obecnějším dopadem (pro celou skupinu případů) // Správní a soudní řízení o porušení povinnosti členského státu // (čl. 226-228 Smlouvy ES)...104 // b) Porušení práva ES jen ve vztahu ke konkrétnímu jednotlivci 108 // c) Zvláštní sankční systém pro oblast hospodářské politiky (nadměrný schodek veřejných financí)...113 // 2. Porušení práva
Společenství ze strany jednotlivce...114 // 3. Další typy žalob (řízení) před soudy ES (EU)...114 // a) Žaloba na neplatnost aktu orgánu ES (čl. 230 Smlouvy ES) ...114 // b) Žaloba na nečinnost (článek 232)...116 // c) Žaloba na náhradu škody způsobenou Společenstvím // (článek 235)...116 // d) Nepřímá žaloba na neaplikovatelnost aktu (článek 241)...117 // e) Pravomoc Soudního dvora založená dohodou stran (články 238 // a 239)...118 // f) Pravomoci Soudního dvora ve sporech týkajících se Evropské investiční banky a Evropské ústřední banky (článek 237)...118 // g) Zaměstnanecké spory v ES (čl. 236)...119 // h) Spory týkající se práv z duševního vlastnictví...119 // 4. Shrnutí možností jednotlivce, který je postižen porušením povinnosti členského státu podle komunitárního práva...120 // VI. Interpretace práva Společenství...121 // 1. Interpretace práva soudy ES (EU)...121 // 2. Zajištění jednotného výkladu práva ES - řízení o předběžné otázce (prejudiciální řízení)...123 // a) Pojem řízení o předběžné otázce...123 // b) Předmět řízení o předběžné otázce...126 // c) Vymezení soudu ve smyslu článku 234 Smlouvy...128 // d) Povinnost podat návrh na prejudiciální řízení // (odst. 3 článku 234)...128 // e) Otázky týkající se platnosti předpisu komunitárního práva...131 // f) Řízení podle čl. 68 Smlouvy ES...131 // g) Řízení podle čl. 35 Smlouvy EU...132
// h) Právní význam rozhodnutí ESD...132 // VII. Základy Společenství. Jednotný vnitřní trh...133 // 1. Od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu...133 // 2. Volný pohyb zboží...135 // a) Základní pojmy...135 // b) Zákaz ukládání cel a jiných dávek s obdobným účinkem // uvnitř Společenství...136 // c) Zrušení kvantitativních omezení a opatření s rovnocenným účinkem v intrakomunitárním obchodu (článek 28 Smlouvy ES)...138 // d) Výjimky ze zákazu uplatnění kvantitativních omezení a opatření // s obdobným účinkem (článek 30 Smlouvy ES)...146 // e) Zákaz daňové diskriminace...155 // f) Státní monopoly komerční povahy...156 // g) Regulace státních podpor...156 // 3. Volný pohyb osob a služeb...157 // a) Pojem volného pohybu osob...157 // b) Volný pohyb fyzických osob. Občanství EU...157 // c) Obecná úprava podmínek volného pohybu osob...160 // d) Kategorie ekonomicky činných osob a volný pohyb pracovníků 162 // e) Svoboda usazování osob vykonávajících tzv. nezávislou činnost... 167 // g) Zákaz diskriminace podle státní příslušnosti...174 // 4. Volný pohyb kapitálu...175 // a) Pojem volného pohybu kapitálu...175 // b) Omezení volného pohybu kapitálu...176 // 5. Sbližování (harmonizace) vnitrostátního zákonodárství // členských států...177 // VIII. OCHRANAHOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE NA JEDNOTNÉM VNITŘNÍM TRHU ES...181 // 1. Úvod...181 // 2. Zákaz určitých dohod mezi
podniky, rozhodnutí sdružení podniků // a jednání ve shodě (kartelové právo)...182 // a) Základní ustanovení...182 // b) Výjimky z hlavní zásady zákazu kartelových dohod...184 // 3. Zákaz zneužívání dominantního postavení...186 // 4. Aplikace ustanovení o hospodářské soutěži (antitrustové právo) 188 // 5. Právo koncentrací (kontrola fúzí podniků)...190 // a) Úvodní poznámky...190 // b) Právní úprava slučování podniků (nařízení č. 139/2004)...191 // IX. Regulace státních (veřejných) podpor...195 // 1. Úvodní poznámky...195 // 2. Hmotněprávní úprava...196 // a) Pojem státní podpory...196 // b) Státní podpory slučitelné s jednotným vnitřním trhem...197 // 3. Procesní úprava...199 // a) Nové (plánované) podpory...199 // b) Posuzování existujících podpor...199 // c) Podpory neoznámené Komisi...200 // d) Možnost soudního přezkoumání rozhodnutí Komise o podpoře 200 // X. KOMUNITÁRNÍ PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...201 // 1. Úvodní poznámky...201 // 2. Jednotlivé typy veřejných zakázek...202 // a) Veřejné dodavatelské zakázky (public supply contracts)...202 // b) Veřejné stavební zakázky a služby...203 // 3. Přezkumné řízení...203 // XI. Daňová politika Společenství. Sbližování práva // VE FISKÁLNÍ OBLASTI...204 // 1. Ekonomický a právní rámec...204 // 2. Nepřímé daně...206 // a) Změny v daňovém systému. Daň z přidané hodnoty...206 // b) Jednotný vnitřní
trh a zrušení hraničních kontrol...207 // c) Zvláštní spotřební daně (akcízy)...209 // 3. Přímé daně...210 // 4. Závěry...211 // XII. Společná obchodní politika (vnější obchodní VZTAHY ES)...212 // 1. Charakteristika společné obchodní politiky Společenství...212 // 2. Výlučnost pravomoci ES...212 // 3. Vztah ES ke Svétové obchodní organizaci (WTO)...213 // a) Právo WTO...213 // b) Členství ES ve WTO...214 // 4. Autonomní nástroje společné obchodní politiky...215 // a) Cla...216 // b) Regulace dovozu zboží do ES - jednotná dovozní pravidla // pro členské státy ES...218 // c) Regulace vývozu zboží z ES -jednotná vývozní pravidla // pro členské státy ES...221 // 5. Smluvní nástroje společné obchodní politiky...221 // a) Úvodní poznámky...221 // b) Evropský hospodářský prostor...222 // c) Dohody K přidružení evropských zemí (tzv. evropské dohody) 223 // d) Vztahy k rozvojovým zemím...223 // XIII. Pracovní právo a sociální zabezpečení...225 // 1. Zákaz diskriminace podle pohlaví...225 // a) Úvodní poznámky...225 // b) Odměňování za práci...226 // c) Postavení v zaměstnání...227 // d) Nepřímá diskriminace...228 // 2. Pracovní právo...229 // a) Přehled právní úpravy...229 // b) Směrnice č. 75/129 o řešení problému nadbytečnosti...231 // c) Směrnice č. 2001/23 o právech pracovníků při změně zaměstnavatele (směrnice o „nabytých právech")...231 // d) Směrnice
č. 80/987 o ochraně práv pracovníků při insolventnosti zaměstnavatele...232 // 3. Sociální zabezpečení...232 // XIV. Úprava soukromoprávních vztahů v rámci vnitřního trhu. Evropské soukromé právo...235 // 1. Prostor svobody, bezpečnosti a práva v civilních věcech...235 // 2. Překážky vnitřního trhu v oblasti soukromého práva...236 // 3. Úprava soukromoprávních vztahů v rámci právního systému Společenství...237 // a) Metody a prameny úpravy soukromoprávních vztahů v právu Společenství...237 // b) Prostředky Společenství k vytváření právní úpravy soukromého práva. Subsidiární smlouvy...238 // 4. Jednotlivé oblasti úpravy soukromého práva spadající // do pravomoci Společenství...239 // a) Přehled oblastí...239 // b) Právní úprava soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem vznikajících v rámci jednotného vnitřního trhu. Římská úmluva // o právu rozhodném pro závazkové vztahy...240 // 5. Překonání teritoriálního omezení justice...241 // XV. KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVA DALŠÍCH OBLASTÍ SOUKROMÉHO PRÁVA...245 // 1. Právo obchodních společností...245 // a) Úvodní poznámka...245 // b) Veřejnost a průhlednost činnosti společností...246 // 2. Ochrana spotřebitele...248 // a) Úvodní poznámky...248 // b) Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele...249 // c) Ochrana ekonomických zájmů spotřebitele. Zvláštní problémy spotřebitelských smluv...252 // XVI. Shrnutí
vývoje evropské unie: Maastricht, Amsterodam, Nice, Ústavní smlouva...254 // 1. Přínos Maastrichtské smlouvy o Evropské unii...254 // a) Zřízení Evropské unie...254 // b) Evropská unie v druhé polovině 90. let...256 // 2. Od volného pohybu pracovníků k evropskému prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti...256 // a) Stav před Amsterodamem...256 // b) Nová úprava v Amsterdamské smlouvě...258 // 3. Unie a občan...260 // 4. Účinná a soudržná společná zahraniční a bezpečnostní politika 260 // 5. Posílená spolupráce (flexibilita)...260 // a) Úvodní poznámka...260 // b) „Flexibilita“ před Amsterdamem...261 // c) Posílená spolupráce v Amsterdamské smlouvě...261 // 6. Politická unie a institucionální výstavba...263 // 7. Smlouva o Ústavě pro Evropu...264 // XVII. Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti 265 // 1. Úvodní poznámky...265 // 2. Schengenské dohody...266 // a) Východiska a první Schengenská dohoda...266 // b) Schengenská prováděcí úmluva - původní právní úprava...267 // 3. Stav po Amsterodamu...269 // a) Začlenění schengenského práva do práva ES a EU...269 // b) Pohyb zboží přes vnitřní hranice...270 // c) Volný pohyb osob uvnitř EU...271 // d) Vnější hranice EU...272 // e) Vízová politika ES...273 // f) Azyl a přistěhovalectví...273 // g) Schengenský informační systém...274 // h) Justiční spolupráce v civilních a trestních věcech...274 // XVIII. Nekomunitární
právo EU. Právní úprava druhého // A TŘETÍHO PILÍŘE EU...275 // 1. Druhý pilíř EU: Společná zahraniční a bezpečnostní politika...275 // a) Společná zahraniční a bezpečnostní politika obecně...275 // b) Právní nástroje uskutečňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU...275 // c) Specifické otázky obrany...276 // d) Institucionální rámec společné zahraniční a bezpečnostní politiky 277 // 2. Třetí pilíř EU: justiční spolupráce v trestních věcech...277 // a) Intenzivnější spolupráce mezi členskými státy - právní nástroje // EU...278 // b) Ochrana finančních zájmů ES...279 // c) Evropský zatýkací rozkaz...280 // 3. Ochrana lidských práv v EU...281 // a) Reakce na případné porušování lidských práv...281 // b) Charta základních práv EU...282 // XIX. Česká republika jako členský stát. obsah členství ČR v ES (EU)... 284 // 1. Přehled smluvní úpravy vztahů mezi Československem, Českou republikou a Evropskými společenstvími. Dohoda o přidružení...284 // 2. Členství ČR v ES a EU...286 // 3. Obsah členství v EU (ES)...287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC