Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26.5) Půjčeno:53x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1972
705 s. : il. ; 25 cm

objednat
angličtina
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Pronikavý výklad postupů, jimiž lze z poznatků zjištěných experimentálními metodami vyvodit závěry na podkladě matematických rozborů, uvádí nejprve do principů vědeckého jazyka a přístupu. Poté obeznamuje s pojmy množin, relací a rozptylu, zaučuje do teorie pravděpodobnosti a statistické indukce a ukazuje podstatu i aplikace výzkumných projektů, jednotlivé typy výzkumu a zásady měření, pozorování, sběru dat, analýzy a interpretace. Autorem je universitní profesor pedagogické psychologie z New Yorku..
000124215
Předmluva 5 // Úvod 11 // I. část Vědecký jazyk a přístup 17 // 1. kapitola: Věda a vědecký přístup 18 // Věda a zdravý rozum 18 — Čtyři metody poznání 21 — Věda a její funkce 23 — Cíle vědy, vědecké vysvětlení a teorie 25 — Definice vědeckého výzkumu 27 — Vědecký přístup 27 // 2. kapitola: Problémy a hypotézy ___ 31 7 // Problémy 31 — Hypotézy 33 — Důležitost problémů a hypotéz 34 — Možnosti problémů a hypotéz 35 — Problémy, hodnoty a definice 37 — Obecnost // a specifičnost problémů a hypotéz 38 — Závěrečné poznámky — Speciální moc hypotéz 39 — Studijní náměty 40 // 3. kapitola: Konstrukty, proměnné a definice 42 // Pojmy a konstrukty 42 — Proměnné — Konstitutivní a operacionální definice konstruktů a proměnných 44 — Typy proměnnýcb(49)— Konstrukty, pozorovatelná data a intervenující proměnné 54 — Studijní náměty 60 // 4. kapitola: Pořizování výběru (vzorku) a náhodnost 61 // Pořizování výběru (vzorku) a náhodné výběrové šetření 62 — Náhodnost // 63 — Princip znáhodňování 66 — Náhodné rozdělování 69 — Velikost výběru (vzorku) 71 — Studijní náměty 73 // II. část: Množiny, vztahy a rozptyl // 5. kapitola: Množiny 76 // Podmnožiny 77 — Množinové operace 77 — Základní a prázdná množina; doplněk množiny 78 — Množinové diagramy 80 — Množinové operace s více než dvěma množinami 81 — Jednoduché a kombinační třídění 82 — Různé úrovně úvah 85 — Studijní náměty 86 // 6. kapitola: Vztahy (relace) 88 // Vztahy jako množiny uspořádaných dvojic 89 — Vymezování relací ve výzkumu 90 — Pravidla vzájemné korespondence a vztahu 92 — Funkce 93 — Způsoby znázorňování relací 95 — Studijní náměty 98 //
7. kapitola: Rozptyl (variance) 100 // Výpočet průměrů a rozptylů 100 — Druhy rozptylu 102 — Složky rozptylu 115 — Kovariance 117 — Společný faktorový rozptyl 119702 // III. část: Pravděpodobnost a statistická indukce // 8. kapitola: Pravděpodobnost // Definice pravděpodobnosti 124 — Výběrový prostor, výběrové body a jevy 126 — Stanovení pravděpodobností při házení mincemi 129 — Pokus s kostkami 130 — Složený pokus 132 — Formální teorie 134 — Složené jevy a jejich pravděpodobnosti 136 — Nezávislost, vzájemné vylučování a vyčerpávání 138 — Podmíněná pravděpodobnost 143 — Studijní náměty 149 // 9. kapitola: Statistika: účel, pojetí a metoda // Základní pojetí 152 — Definice a cíle statistiky 153 — Průkaznost (statistická významnost, signifikantnost) a test y2 155 — Hladiny průkaznosti (statistické významnosti, signifikantnosti) 159 — Formulace statistického problému 160 — Binomická statistika 162 — Rozptyl (variance) 164 — Zákon velkých čísel 165 — Normální pravděpodobnostní křivka a směrodatná odchylka 167 — Interpretace údajů za použití normální křivky — údaje o četnostech 169 — Interpretace údajů za použití normální pravděpodobnostní křivky - spojité údaje 170 // 10. kapitola: Statistika: výběrová chyba a testování hypotéz // Příklady: rozdíly mezi průměry 174 — Příklady: korelační koeficienty neověřování (testování) hypotéz: věcná a nulová hypotéza 178 — Obecné vlastnosti výběrové chyby 180 — Příklad z výzkumu 185 — Statistická indukce 187 — Studijní náměty 188 // 11. kapitola: Analýza rozptylu (variance): základy // Rozbor rozptylu: jednoduchý příklad 191 — Jiná metoda analýzy 195 — Příklad průkazného (statisticky významného) rozdílu 198 —
Výpočty jednoduché analýzy rozptylu 200 — Dva příklady z výzkumu 203 — Těsnost vztahu: korelace a analýza rozptylu 205 — Složky rozptylu 211 — Studijní náměty 213 // 12. kapitola: Faktoriální analýza rozptylu // Příklady z výzkumu 218 — Jednoduchý fiktivní příklad 220 — Význam interakce 227 — Faktoriální analýza rozptylu s třemi nebo více proměnnými 230 — Cíle faktoriální analýzy rozptylu 232 — Faktoriální analýza rozptylu a přesnost 233 — Několik příkladů z výzkumu 235 — Další úvahy o interakci 239 — Poznámka o opatrnosti 242 — Studijní náměty 243 // 13. kapitola: Analýza rozptylu (variance): korelované skupiny nebo zkoumané osoby // Definice problému 245 — Získám rozptylů odečtením 252 — Aplikace na pedagogické situace 255 — Studijní náměty 258 // 14. kapitola: Neparametrická statistika // Parametrické a neparametrické postupy 260 — Binomický test, /2,koeficient // pořadové korelace a koeficient shody 263 — Znaménkový test 264 — Neparametrická analýza rozptylu a míry asociace 266 — Studijní náměty 273 // IV. část: Výzkumné projekty // 15. kapitola: Výzkumný projekt: význam, účel a principy // Cíle výzkumného projektu 278 — Výzkumný projekt jako kontrola rozptylu 282 — Maximalizace experimentálního rozptylu 285 — Kontrola vnějších proměnných 286 — Minimalizace chybového rozptylu 289 // 16. kapitola: Obecné výzkumné projekty: „chudé“ projekty 292 // Experimentální a ex post facto postupy 292 — Nedokonalé projekty 294 — Charakteristiky postrádané v „nedostatečných“ výzkumných projektech 299 // Adekvátní projekty 303 — Pojem kontrolní skupiny 305 — Pro a proti vyrovnávání 308 — Varianty základních projektů 314 — Experimentální a neexperimentálni výzkum 319 —
Studijní náměty 320 // Jednoduchý projekt s náhodně rozdělenými zkoumanými osobami 322 — Faktoriální projekty 325 — Zhodnocení projektu s náhodnými zkoumanými osobami 332 — Studijní náměty 333 // Obecné paradigma 336 — Příklady z výzkumů na základě projektů se dvěma skupinami 340 — Mnohaskupinové projekty korelovaných skupin 343 — Analýza kovariance 346 — Výzkumný projekt a analýza: závěrečné poznámky 349 — Studijní náměty 350 // Základní rozdíl mezi experimentálním výzkumem a ex post facto výzkumem 357 — Kontrola a výzkum ex post facto 358 — Samovýběr a výzkum ex post // facto 358 — Širokoškálový výzkum ex post facto 360 — Malá škála výzkumu ex post facto 364 —Testování alternativních či „kontrolních“ hypotéz 366 — Zhodnocení ex post facto výzkumu 367 — Závěry 370 — Studijní náměty 370 // Laboratorní experiment: Sherifovy výzkumy o vlivu skupiny na normy 372 — Přirozený experiment: Verplanckova studie o posilování názorů 374 — Terénní výzkum: Newcombův výzkum Koleje v Benningtonu 375 — Charakteristiky a kritéria laboratorních experimentů, přirozených experimentů a terénních výzkumů 376 — Přirozený experiment 379 — Terénní výzkumy 383 // Definice orientačního výzkumu 388 — Typy průzkumů 390 — Metodologie orientačního výzkumu 392 — Dvě studie 397 — Aplikace orientačního výzkumu v pedagogice 400 — Výhody a nevýhody orientačního výzkumu 401 // Definice měření 405 — Měření a izomorfismus „skutečnosti“ 408 — Vlastnosti, konstrukty a ukazatelé objektů 410 — Úrovně měření a škálování 411 — Porovnání škál: praktické úvahy a statistika 416 // Definice reliability 421 — Teorie reliability 424 — Interpretace koeficientu reliability 430 —
Výběrová chyba průměru a výběrová chyba měření 431 — Zlepšení reliability 433 — Hodnota reliability 434 // I 17. kapitola: Obecné výzkumné projekty: „dobré“ projekty 302 // 18. kapitola: Aplikace výzkumných projektů: Jcorelovahé skupiny 322 // 19. kapitola: Aplikace výzkumných projektů: korelované skupiny 336 // V. část Typy výzkumu // 20. kapitola: Ex post facto výzkum 356 // 21. kapitola: Laboratorní a přirozené experimenty, terénní výzkumy // 22. kapitola: Orientační výzkum 387 // Měření 403 // 23. kapitola: Základy měření 404 // 24. kapitola ... // 25. kapitola Validita // Typy validity 435 — Rozptylová definice validity: rozptylový vztah reliability a validity 445 — Validita a reliabilita psychologických a pedagogických nástrojů měření 449 — Studijní náměty 450 // VII. část: Metoda pozorování a sbírání dat // 26. kapitola: Druhy interview a jejich schémata // Interviewy a dotazníky jako nástrojé vědy 457 — Schéma interviewu 458 — Hodnota interviewu a schémat interviewu 464 — Studijní náměty 465 // 27. kapitola: Objektivní testy a škály // Testy a škály: definice 468 — Typy objektivních měřítek (testů) 468 — Volba a konstrukce objektivních měřítek 478 — Typy objektivních škál a položek // 480 — Zhodnocení objektivních testů a škál 486 — Studijní náměty 487 // 28. kapitola: Pozorování chování // Problémy pozorování chování 490 — Charakteristiky pozorování 493 — Posuzovací škály 500 — Příklady systémů pozorování 504 — Zhodnocení behaviorálního pozorování 508 — Studijní náměty 509 // 29. kapitola: Projekční metody // Klasifikace projekčních způsobů měření 512 — Projekční techniky a behaviorální výzkum: zhodnocení 521 //
30. kapitola: Dostupné materiály a obsahová analýza // Využívání dostupných materiálů 523 — Obsahová analýza 528 — Příklady z výzkumu pomocí obsahové analýzy 528 — Některé metodické aspekty v obsahové analýze 531 — Použití obsahové analýzy a dostupných materiálů v psychologickém a pedagogickém výzkumu 534 // 31. kapitola: Sociometrie // Definice sociometrie 537 — Metody sociometrické analýzy 538 — Některé výzkumné aplikace sociometrie 542 — Sociometrické měření v společenskovědním a pedagogickém výzkumu 544 — Studijní náměty 545 // 32. kapitola: Sémantický diferenciál // Konstrukce a použití sémantického diferenciálu 549 — Forma a administrace sémantického diferenciálu 553 — Analýza dat sémantického diferenciálu 554 — Některá použití sémantického diferenciálu ve výzkumu 559 — Sémantický diferenciál v behaviorálním výzkumu 561 // 33. kapitola: Q-metodologie // Teorie; strukturované a nestrukturované Q-třídění; analýza rozptylu 568 — Faktorová analýza a faktorové řady v O-metodologii 573 — Silné a slabé stránky ß-metodologie 574 — Q-metodologie v společenskovědním a pedagogickém výzkumu 578 — Studijní náměty 579 // VIII. část: Analýza a interpretace // 34. kapitola: Principy analýzy a interpretace // Definice 582 — Četnosti a spojité údaje měření 584 — Pět pravidel kategorizace 584 — Statistická prezentace a analýza 589 — Indexy 593 — Interpretace výzkumných dat 596 — Studijní náměty 599 // 35. kapitola: Analýza kombinačních třídění 601 // Kombinační třídění: definice a účel 602 — Jednoduché kombinační třídění a pravidla jeho konstrukce 603 — Typy kombinačního třídění a tabulek 607 —
Kombinační třídění, vztahy, vyrovnané dvojice, grafické vyjádření 618 — Studijní náměty 623 // Faktorové matice a faktorové náboje 628 — Z faktorové teorie 631 — Grafické znázornění faktorů a faktorových nábojů 633 — Metody faktorové analýzy 634 — Příklady z výzkumu 647 — Faktorová analýza a vědecký psychologický a pedagogický výzkum 656 — Studijní náměty 661 // 36. kapitola: Faktorová analýza 626 // Dodatky: A. Výzkumná zpráva // B. Historický a metodologický výzkum // C. Elektronický číslicový počítač a výzkum chování // Rejstřík jmenný // Rejstřík věcný 690
(OCoLC)42156835
cnb000216627

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC