Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2004
268 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-86506-39-8 (váz.)
Obsahuje tabulky, poznámky, seznam autorů s údaji o nich, volně přiložený stejnojmenný CD-ROM obsahuje vybrané dokumenty české zahraniční politiky (zpracovaly Ivana Litošová a Ivona Řezanková, asistence Filip Štrobich)
Česko - politika zahraniční - r. 1993-2004 - sborníky
000124267
OBSAH // INTEGRAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA ...13 // • Česká integrační politika - Pavel Černoch ...15 // • Česká bezpečnostní politika 1993-2004 - Radek Khol ...31 // • Nové hrozby - Boj s mezinárodní organizovanou kriminalitou - Miroslav Nožina ...45 // POLITIKA SOUSEDSTVÍ...55 // • Politika sousedství a středoevropské spolupráce - Vladimír Handl...57 // • Cesko-slovenské vztahy - Vladimír Leška...65 // • Česká politika vůči Nemecku - Vladimír Handl...71 // • Cesko-rakouské paralely: // sbližování sousedů, které není přímočaré - Miroslav Kunstát ...83 // PŘÍSTUPY K DALŠÍM VYBRANÝM PARTNERŮM A REGIONŮM...91 // • Česko-americké vztahy: // od vzdálené alternativy k blízkému spojenectví - Miloš Calda...93 // • Česká východní politika - Vladimír Votápek...99 // • Rusko v české politice po roce 1989 - Michal Reiman ...109 // • Česká zahraniční politika před vstupem do Evropské unie a Balkán - Filip Tesař 115 // • Česká zahraniční politika vůči Středomoří a Blízkému východu - Jaroslav Bureš 121 // • Česko-čínské vztahy od konce 80. let do současnosti - Rudolf Fiirsi...137 // HOSPODÁŘSKÁ DIPLOMACIE ...143 // • Vývoj ekonomické dimenze zahraniční politiky České republiky // jako reakce na vývoj vnější pozice české ekonomiky - Jan Hřích...145 // • Cíle sledované Českou republikou na půdě mezinárodních organizací // ekonomického zaměření
- Jaroslav Foltýn, Jan Hřích...167 // GLOBÁLNÍ ROZMĚR ČESKÉ POLITIKY...175 // • Česká republika v mezinárodních organizacích - Veronika Bílková...177 // • Přístup České republiky k výzvám globalizace - Petr Lebeda...189 // • Česká rozvojová spolupráce - Petr Jelínek ...201 // LIDSKÁ PRÁVA A ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA...209 // • Problematika lidských práv v české zahraniční politice - Tomáš Pštross...211 // POHLED ZVENČÍ...227 // • Německý pohled na českou zahraniční politiku - Anneke Hudalla ...229 // ZÁVĚR ...249 // • Úspěchy, problémy a perspektivy: Co se podařilo a co ne - Otto Pick...251 // PŘEHLED ZKRATEK...257 // AUTOŘI ...261 // CD-ROM...265 // PODROBNÝ OBSAH KAPITOL // INTEGRAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA ...13 // Česká integrační politika - Pavel Černoch ...15 // 1989-1995 - Nadšení a zklamané naděje ...16 // 1993-1997 - Období koaličních vlád premiéra Václava Klause...17 // 1996-1997 - Od podání žádosti o členství k posudku Evropské komise ...22 // 1998-2002 - Opoziční smlouva a prohlubující se negociace // o členství v Evropské unii ...24 // 2002-2004 - Cílový běh s novou vládou, tuhé negociace // a členství v Evropské unii ...26 // Závěr...27 // Poznámky a odkazy...29 // Česká bezpečnostní politika 1993-2004 - Radek Khol...31 // Vývoj koncepce bezpečnostní politiky a její naplňování ...31 // • Bezpečnostní politika České republiky 1993-1999
... 31 // • Od pozvánky ke vstupu do NATO (1997-1999) ... 34 // • Od vstupu do NATO po vstup do Evropské unie (1999-2004)... 36 // Příspěvek České republiky k zajišťování evropské a světové bezpečnosti...„40 // Závěr...43 // Poznámky a odkazy...44 // Nové hrozby - Boj s mezinárodní // organizovanou kriminalitou - Miroslav Noíina ...45 // Vývoj situace na české kriminální scéně od počátku 90. let...45 // Bezpečnostní politika České republiky ...48 // Závěr...51 // Poznámky a odkazy...52 // Česká zahraniční politika před vstupem // do Evropské unie a Balkán - Filip Tesař...115 // Balkánský potenciál ...115 // Vztahy s balkánskými zeměmi po r. 1989 ...,...116 // Zahraniční politika - osobnosti, ne strany ...117 // Rozpolcenost postojů ...118 // Přirozený prostor k uplatnění?...119 // Dvoustranné vztahy...120 // Poznámky a odkazy...120 // Česká zahraniční politika vůči Středomoří // a Blízkému východu - Jaroslav Bureš...121 // • Obecná vymezení českých národních zájmů ...121 // • Období zásadní transformace vztahů po skončení studené války...121 // • Období multilateralizace: revize a kontinuita blízkovýchodní // české zahraniční politiky...122 // • Přístup České republiky k mezinárodním sankčním režimům ...123 // • Hospodářské vztahy ...123 // • Boj proti terorismu ...124 // • Historické determinanty přístupů k blízkovýchodnímu konfliktu a
jeho řešení...124 // • Faktory určující současný zvýšený zájem o blízkovýchodní mírový proces...125 // • Základní přístupy české diplomacie k řešení blízkovýchodního konfliktu ...125 // • Postoje České republiky po 11. září 2001 ...126 // • Česká republika v roli nestranného zprostředkovatele...128 // • Vztahy mezi Českou republikou a Palestinskými autonomními územími...128 // • Hodnocení vztahů Česká republika-Izrael...129 // • Česká republika a válka proti Iráku...130 // Závěr...132 // Poznámky a odkazy...133 // Česko-čínské vztahy od konce 80. let do současnosti - Rudolf Fürst ...137 // Politické vztahy České republiky (ČSSR, ČSFR) a Čínské lidové republiky ...137 // Problém Tibetu a lidských práv... 138 // Tchaj-wan...139 // Hospodářské vztahy s ČLR - nevyrovnaná obchodní bilance...139 // Investice a společné podniky (SP)...140 // Závěr...141 // Poznámky a odkazy...142 // HOSPODÁŘSKÁ DIPLOMACIE ...143 // Vývoj ekonomické dimenze zahraniční politiky České republiky // jako reakce na vývoj vnější pozice české ekonomiky - Jan Hřích...145 // Principiální změny v teritoriálním rozložení českého (československého) // zahraničního obchodu po r. 1989 ...145 // Zhoršování vnější bilance České republiky a jeho makroekonomické důsledky ...146 // Postupné formování systému podpory vnějších ekonomických vztahů // a jeho politické souvislosti
...148 // Charakteristika současného systému podpory vnějších ekonomických vztahů ...150 // POLITIKA SOUSEDSTVÍ...55 // Politika sousedství a středoevropské spolupráce - Vladimír Handl...57 // Agenda politiky sousedství a regionální spolupráce...57 // Vztah k multilaterální spolupráci v regionu...58 // • Multilaterální platforma emancipace československé politiky (1990-1992)... 58 // • Výkyvy české regionální politiky (1992-1997)... 59 // • Nová fáze - „dvojí rozšíření“ a oživení Visegrádu 1998-2004 ... 60 // Závěr: proměnlivá geometrie a nová kvalita vztahů v regionu ...61 // Poznámky a odkazy...62 // Česko-slovenské vztahy - Vladimír Leška...65 // Rozpad státu a nová definice vztahů, záměry české politiky a realita...65 // Česko-slovenské vztahy a realizace české zahraniční politiky v letech 1993-2003 ... 66 // Perspektivy česko-slovenských vztahů po přijetí Slovenska do NATO // a po vstupu České a Slovenské republiky do Evropské unie ...69 // Poznámky a odkazy...70 // Česká politika vůči Německu - Vladimír Handl...71 // Dlouhodobé rysy české politiky: podvojnost koncepcí a aktérů...71 // 1989-1991 - Prolínání dvou strategií: mezi „bianco šekem“ a „garanční politikou“ 72 // Úspěch jednotné „garanční politiky“ a „evropský“ rozchod (1992-1997) ... 74 // 1998-2004 - „Evropeizace“ vzájemného vztahu a nestrávená historická normalizace ... 76 // Hodnocení
a náměty ...78 // Poznámky a odkazy...80 // Česko-rakouské paralely: // sbližování sousedů, které není přímočaré - Miroslav Kunšttíi ...83 // Poznámky a odkazy...89 // PŘÍSTUPY K DALŠÍM VYBRANÝM PARTNERŮM A REGIONŮM...91 // Česko-americké vztahy: // od vzdálené alternativy k blízkému spojenectví - Miloš Calda...93 // Poznámky a odkazy...98 // Česká východní politika - Vladimír Votápek...99 // Východiska české východní politiky - období let 1989-1992 ...100 // Období ochlazení ...101 // • Politické vztahy ...101 // • Ekonomické vztahy...102 // Návrat k normálu...103 // • Politické vztahy ...103 // • Ekonomické vztahy...103 // • Bezpečnostní vztahy...104 // Ukrajinské relace...105 // Běloruské relace ...106 // Závěr - evropský rozměr české východní politiky...106 // Poznámky a odkazy...107 // Rusko v české politice po roce 1989 - Michal Reiman ...109 // Poznámky a odkazy...113 // Další perspektivy rozvoje systému podpory vnéjších ekonomických vztahů // v kontextu členství v Evropské unii...153 // Poznámky a odkazy...154 // Tabulky ilustrující ekonomický vývoj České republiky v letech 1993-2003 ...156 // • Zahraniční obchod České republiky v letech 1993-2003...156 // • Vývoj ekonomiky České republiky ...163 // Cíle sledované Českou republikou na půdě mezinárodních organizací // ekonomického zaměření - Jaroslav Foltýn, Jan Hřích...167 // Cíle sledované
v mezinárodních ekonomických organizacích podle // Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003-2006 ...167 // Kontinuita a diskontinuita politiky České republiky vůči mezinárodním // ekonomickým organizacím v letech 1993-2004 ...168 // Význam členství v OECD pro Českou republiku a politika zde sledovaná...170 // Cíle sledované Českou republikou ve Světové obchodní organizaci...170 // Perspektivy postavení České republiky v rámci mezinárodních // organizací ekonomického zaměření...171 // Česká republika a nestátní aktéři na mezinárodní scéně...172 // Perspektivy politiky vůči mezinárodním organizacím ekonomického // zaměření v kontextu členství v Evropské unii ...172 // Poznámky a odkazy...173 // GLOBÁLNÍ ROZMĚR ČESKÉ POLITIKY...175 // Česká republika v mezinárodních organizacích - Veronika Bílková ...177 // Obecné trendy vývoje a základní znaky přístupu České republiky // k mezinárodním organizacím...178 // Česká republika a OSN...179 // • Česká republika a reforma OSN ...179 // • Česká republika jako nestálý člen Rady bezpečnosti OSN (1994-1995) ...180 // • České předsednictví 57. zasedání Valného shromáždění OSN (2002-2003)...181 // • Česká republika v Komisi OSN pro lidská práva...182 // • Česká republika a odborné organizace přidružené k OSN...183 // Česká republika a Rada Evropy...183 // Závěr...184 // Poznámky a odkazy...185
Tabulka - OSN a její specializované organizace ...187 // Přístup České republiky k výzvám globalizace - Petr Lebeda...189 // Nástrahy „globalizační politiky“ ...189 // Globalizace a koncepční přístup České republiky ...190 // Teoretické přístupy ...191 // Globální bezpečnost ...192 // Ekonomická globalizace ...193 // Globální rozvoj ...194 // Česká republika v Evropské unii...196 // Závěr...196 // Doporučení...197 // Poznámky a odkazy...198 // Česká rozvojová spolupráce - Petr Jelínek...201 // Rozvojová pomoc poskytovaná ČSSR před r. 1989 ... 201 // Česká rozvojová pomoc v 90. letech ...202 // Koncepce z ledna 2002 ... 204 // Perspektivy dalšího vývoje ...205 // Závěr...207 // Poznámky a odkazy...207 // LIDSKÁ PRÁVA A ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA...209 // Problematika lidských práv v české zahraniční politice - Tomáš Pštross ...211 // Role České republiky v mezinárodním systému ochrany lidských práv ...211 // Spolupráce s nevládními organizacemi na poli obrany lidských práv - // úkol pro českou zahraniční politiku...213 // Lidská práva v zahraniční politice Evropské unie ...214 // iniciativy české zahraniční politiky ve vztahu k situaci lidských práv na Kubě...214 // Aktivita České republiky na půdě Komise OSN pro lidská práva v Zenevě ...216 // • 55. zasedání Komise OSN pro lidská práva v r. 1999 ... 216 // • 56. zasedání Komise OSN pro lidská práva v r. 2000 ...
220 // • 57. zasedání Komise OSN pro lidská práva v r. 2001 ... 221 // • Některé závěry z hlasování v Komisi OSN pro lidská práva ...223 // Poslední vývoj česko-kubánských vztahů ...223 // Závěr...225 // POHLED ZVENČÍ...227 // Německý pohled na českou zahraniční politiku - Anneke Hudalla ...229 // „Image“ České republiky v Německu ...229 // Německá pozornost české zahraniční politice: Omezení na bilaterální otázky? ...230 // Morální odmítání navzdory vědeckým výkladům: Česká politika ve vztahu // k Německu z německého pohledu...231 // Česká zahraniční politika ve vztahu k Evropské unii...233 // Česká bezpečnostní politika...235 // Závěry...237 // Tabulky...239 // Odkazy a poznámky ...241 // Literatura ... 246 // ZÁVĚR...249 // Úspěchy, problémy a perspektivy: Co se podařilo a co ne - Otto Pick ...251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC