Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
2., přeprac. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
250 s. : il. ; 30 cm

objednat
Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně v Brně
Rozmn.
Obsahuje bibliografii
Určeno pro posluchače fakulty přírodovědecké
000124269
Rekat.
PŘEDMLUVA 3 // OBSAH 4 // 1. ÚVODNÍ ČÁST 7 // 1.1 VÝVOJ A VÝZNAM APLIKOVANÉ HYDROBIOLOGIE 7 // 1.2 OBORY A MOŽNOSTI PRAKTICKÉHO UPLATNĚNÍ HYDROBIOLOGU 8 // 1.3 VODA V ZÁKONECH A PŘEDPISECH 14 // 1.4 VÝZNAM A POTŘEBA VODY 15 // 1.5 KOLOBĚH LÁTEK VE VODÁCH 18 // 2. OVLIVŇOVÁNÍ BIOLOGICKÝCH POCHODŮ VE VODÁCH ČINNOSTÍ ČLOVĚKA 23 // 2.1 VODNÍ STAVBY 23 // 2.1.1 Jezy 23 // 2.1.2 Nádrže 26 // 2.1.3 Regulační úpravy toků 29 // 2.2 ZMĚNY PŘIROZENÉHO HYDROLOGICKÉHO REŽIMU 32 // 2.2.1 Vliv zvýšených průtoků 33 // 2.2.2 Vliv minimálních průtoků 34 // 2.2.3 Vliv rostlin na průtokové poměry 38 // 2.3 ZNEČISŤOVÁNÍ VOD 39 // 2.3.1 Typy odpadních vod 41 // 2.3.1.1 Odpadní vody hnilobné 41 // 2.3.1.2 Odpadní vody toxické 41 // 2.3.1.3 Odpadní vody s anorganickými kaly 41 // 2.3.1.4 Odpadní vody s tuky, oleji a ropnými produkty 42 // 2.3.1.5 Odpadní vody oteplené 43 // 2.3.1.6 Vody radioaktivní 45 // 2.3.1.7 Odpadní vody s patogenními mikroby 47 // 2.3.2 Znečišťování vod srážkami a spadem . 48 // 2.3.3 Eutrofizace 49 // 2.3.4 Vliv znečištění na biologii vod podzemních 56 // 2.3.5 Vliv znečištění na biologii vod tekoucích . 58 // 2.3.6 Vliv znečištění na biologii vod stojatých 67 // 2.4 DŮSLEDKY OVLIVŇOVÁNÍ RYBÍCH OBSÁDEK 76 // 3. BIOLOGICKÁ INDIKACE VLASTNOSTÍ VODY 81 // 3.1 INDIKACE ŽELEZA A MANGANU 82 // 3.2 INDIKACE SIROVODÍKU 83 // 3.3 INDIKACE VÁPNÍKU 83 // 3.4 INDIKACE KYSELÝCH VOD 83 // 3.5 INDIKACE MINERÁLNÍCH VOD 84 // 3.6 INDIKACE SLANÝCH VOD 85 // 3.7 INDIKACE ČISTOTY VODY - SAPROBIOLOGIE 85 // 3.7.1 Pojem saprobita a možnosti biologické indikace čistoty vody. 85 // 3.7.2 Vývoj saprobiologie 87 // 3.7.3 Systém biologického třídění jakosti vody 91 // 3.7.4 Metody stanovování saprobity 93 // 3.7.4.1 Odběry vzorků 94 // 3.7.4.2 Zpracování vzorků 95 //
3.7.4.3 Vyhodnocování rozborů // 3.7.4.4 Vyjadřování výsledků biologických rozborů // 3.7.4.5 Vztah saprobity k dalším biologickým, bakteriologickým a chemickým hodnotám // 3.8 INDIKACE TROFIE // 4. BIOLOGICKÁ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD // 4.1 PRINCIPY BIOLOGICKÉHO ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD // 4.2 ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD PÔDNÍ FILTRACÍ A ZÁVLAHOU // 4.3 ClSTÉNÍ ODPADNÍCH VOD V RYBNÍCÍCH // 4.3.1 Anaerobní fáze // 4.3.2 Aerobní fáze // 4.3.3 Rybníky s chovem ryb // 4.4 VEGETATIVNÍ ClSTÉNÍ // 4.5 UMĚLÉ BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD // 4.5.1 Aerobní čištění // 4.5.1.1 Skrápěná biologická tělesa // 4.5.1.2 Aktivační nádrže // 4.5.1.3 Organismy dalších čistírenských jednotek // 4.5.1.4 Vliv průmyslových odpadních vod na průběh biologického čištění // 4.5.1.5 Vliv syntetických detergentů // 4.5.2 Anaerobní čištění // 4.5.3 Třetí stupeň čištění odpadních vod // 4.6 VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD // 5. BIOLOGICKÉ TESTY TOXICITY // 5.1 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY // 5.2 METODIKA ZKOUŠEK // 5.2.1 Hlavní zásady metodiky // 5.2.2 Vlastní pokusy // 5.2.2.1 Baktérie // 5.2.2.2 Sasy // 5.2.2.3 Vyšší vodní rostliny // 5.2.2.4 Prvoci // 5.2.2.5 Mnohobuněční živočichové bezobratlí // 5.2.2.6 Ryby // 5.2.3 Hodnocení výsledků // 6. BIOLOGICKÁ PROBLEMATIKA UŽITKOVÝCH VOD // 6.1 VODA PRO ZÁVLAHY // 6.2 KOUPALIŠTĚ // 6.3 PRŮMYSLOVÉ VODY // 7. VODÁRENSKÁ HYDROBIOLOGIE // 7.1 BAKTERIOLOGIE PITNÉ VODY // 7.2 CHEMIE PITNÉ VODY // 7.3 BIOLOGICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY // 7.4 BIOLOGICKÁ KONTROLA PODZEMNÍCH VOD // 7.5 ORGANISMY VODÁRENSKÝCH ZAfilZENÍ .. // 7.5.1 Cesia // 7.5.2 Přívodní potrubí // 7.5.3 Usazovací nádrže i // 7.5.4 Vliv koagulantü na organismy // 7.5.5 Organismy odželezovacích a odmangaňovacích jednotek // 7.5.6 Organismy vodárenských filtrů //
7.5.7 Biologie pomalé filtrace // 7.5.8 Dezinfekce pitných vod // 7.5.9 Oživení vodovodních sítí // 7.6 VODÁRENSKÉ NÁDRŽE // 7.6.1 Výběr vodárenské nádrže - prognózy // 7.6.2 Biologické podklady pro projekci vodárenských nádrží // 7.6.2.1 Opatření v povodí // 7.6.2.2 Asanace dna zátopy // 7.6.2.3 Umístnění vodárenských odběrů // 7.6.2.4 Napouštění nádrží // 7.6.3 Úkoly hydrobiologů při provozu vodárenských nádrží // 8. HYDROBIOLOGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ 201 // 8.1 VODA A REKREACE 201 // 8.2 ORGANISMY MINERÁLNÍCH A TERMÁLNÍCH LÁZNÍ 203 // 8.3 HYGIENICKÁ PROBLEMATIKA ZÁVLAH 204 // 8.4 PATOGENNÍ A PARAZITICKÉ ORGANISMY V ODPADNÍCH VODÁCH 204 // 8.5 KREV SAJÍCÍ VODNÍ HMYZ 206 // 9. RYBÁŘSKÁ HYDROBIOLOGIE 209 // 9.1 VODA JAKO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ RYB 209 // 9.2 VÝZKUM POTRAVY RYB 211 // 10. ÚVOD DO BIOLOGICKÉ PRODUKTIVITY VOD 217 // 10.1 PRIMÁRNÍ PRODUKCE 218 // 10.1.1 Stanovení biomasy 219 // 10.1.2 Měření produkce kyslíku 219 // 10.1.3 Metoda radioaktivního uhlíku 221 // 10.1.4 Výše primární produkce ve vodách 221 // 10.2 SEKUNDÁRNÍ PRODUKCE 222 // 10.2.1 Výše sekundární produkce bezobratlých 226 // 10.2.2 Produkce ryb 227 // 10.3 PRODUKČNÍ A POTRAVNÍ ŘETĚZCE 230 // 11. ČLOVĚK A OCHRANA VOD 233 // LITERATURA // 237
(OCoLC)39564310
cnb000027963

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC