Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1977
733 s. : il.

objednat
angličtina
Obsahuje bibliografie a rejstřík
První část soustřeďuje základní principy a poznatky z ekologie a umožňuje komplexní pohled na problematiku vztahů mezi prostředím a organismy včetně člověka. Druhá sleduje ekologické zákonitosti sladkých a brakických vod, moře isouše. V třetí části jsou získané poznatky aplikovány v oblasti praktické ekologie současnosti..
Vysokoškolská příručka
000124352
Rekat.
OBSAH // ČÁST 1 // Základní ekologické zásady a pojmy...15 // KAPITOLA 1 // Úvod: náplň ekologie... 17 // 1. Ekologie, její vztah ? jiným vědám a význam pro lidskou civilizaci...17 // 2. Rozdělení ekologie...21 // 3. O modelech...22 // KAPITOLA 2 // Zásady a pojmy týkající se ekosystému...23 // 1. Pojem ekosystému ...23 // 2. Biologické ovládání chemického prostředí...42 // 3. Produkce a rozklad v přírodě...45 // 4. Homeostase ekosystému...57 // KAPITOLA 3 // Zásady a pojmy týkající se energie v ekologických systémech...61 // 1. Přehled základních pojmú vztahujících se ? energii...61 // 2. Energetické prostředí...65 // 3. Pojem produktivity...69 // 4. Potravní řetězce, potravní sítě a trofické úrovně...95 // 5. Metabolismus a velikost jedinců...114 // 6. Trofická struktura a ekologické pyramidy...117 // 7. Shrnutí — Energetika ekosystému...123 // KAPITOLA 4 // Zásady a pojmy týkající se biogeochemických cyklů...126 // 1. Základní typy biogeochemických cyklů...126 // 2. Kvantitativní studium biogeochemických cyklů...134 // 3. Sedimentový koloběh...142 // 4. Koloběh postradatelných prvků...144 // 5. Koloběh ústrojných živin ...145 // 6. Koloběh živin v tropech...147 // 7. Cesty návratu do oběhu...149 // 10 // KAPITOLA 5 // Zásady týkající se mezních činitelů...152 // 1 Liebigův „zákon“ minima...152 // 2 Shelfordův „zákon“ tolerance...153 // 3. Pojem mezních činitelů...158
// 4 Podmínky existence jako řídící činitelé...164 // 5 Stručný přehled abiotických faktorů v úloze mezních činitelů...167 // 6. Ekologické indikátory...194 // KAPITOLA 6 // Zásady a pojmy týkající se organisace na úrovni společenstva ...196 // 1. Pojem společenstva...196 // 2. Třídění uvnitř společenstva a pojem ekologické dominance...199 // 3. Rozbor společenstva...202 // 4. Rozmanitost (diversita) druhů ve společenstvech...206 // 5. Uspořádání společenstev...215 // 6. Ekotony a pojem okrajového účinku...219 // 7. Paleoekologie — Skladba společenstev v dávných dobách...221 // KAPITOLA 7 // Zásady a pojmy týkající se organisace na úrovni populace ...225 // 1. Skupinové vlastnosti organismů... // 2. Hustota populace a ukazatele relativní početnosti... // 3. Základní pojmy týkající se rychlostí... // 4. Množivost (natalita)... // 5. Úmrtnost (mortalita)... // 6. Věková skladba populace... // 7. Vnitřní rychlost přirozeného růstu populace ... // 8. Formy růstu populace a pojem únosnosti... // 9. Kolísání populační hustoty a tzv. „cyklické“ výkyvy... // 10. Řízení populace a pojmy řídících vlivů na hustotě nezávislých a závislých . . . // 11. Šíření populace... // 12. Tok energie či bioenergetika populace... // 13. Skladba populace — Způsoby vnitřního rozmístění (rozptyl, disperse, uspořádání) // 14. Skladba populace — Seskupování (agregace) a Alleeho princip...
// 15. Skladba populace — I solace a teritorialita... // 16. Typy interakce mezi dvěma druhy... // 17. Záporné vztahy — Mezidruhová konkurence... // 18. Záporné vztahy — Predace, parasitismus a antibiosa... // 19. Kladné vztahy — Komensalismus, kooperace a mutualismus... // . 225 . 226 . 231 . 233 . 237 . 243 . 249 . 252 . 262 . 270 . 276 . 280 . 282 . 287 . 289 . 291 . 295 . 304 . 314 // KAPITOLA 8 // Druh a jedinec v ekosystému ...321 // 1. Pojem stanoviště a ekologické niky ...321 // 2. Ekologické ekvivalenty...327 // 11 // 3. Posun vlastností — Sympatrie a aiopatrie... 329 // 4. Přirozený výběr — Alopatrické a sympatrické vytváření druhů... 330 // 5. Umělý výběr — Domestikace... 333 // 6. Biologické hodiny... 336 // 7. Základní typy chování... 338 // 8. Regulační a kompensační chování... 341 // 9. Sociální chování... 341 // KAPITOLA 9 // Ekologická sukcese a evoluce ekosystému...344 // 1. Směr sukcese v ekosystému...344 // 2. Pojem klimaxu...360 // 3. Význam teorie o vývoji ekosystémů pro ekologii člověka...365 // 4. Evoluce ekosystému...369 // 5. Koevoluce...373 // 6. Skupinová selekce ...375 // KAPITOLA 10 // Systémová ekologie — Systémový přístup a matematické modely v ekologii // (Carl J. Walters)...377 // 1. Povaha matematických modelů...378 // 2. Cíle při tvorbě modelů ...379 // 3. Anatomie matematických modelů...380 // 4. Základní matematické pomůcky pro stavbu modelů ...383
5. Analysa vlastností modelu...387 // 6. Jak sestavovat modely...390 // ČÁST 2 // Přístup ? ekologii podle stanovišť...399 // KAPITOLA 11 // Ekologie sladkých vod...402 // 1. Sladkovodní prostředí — Typy a mezní faktory...402 // 2. Ekologické třídění sladkovodních organismů...408 // 3. Sladkovodní organismy (flóra a fauna)...410 // 4. Společenstva stojatých vod ...411 // 5. Jezera...420 // 6. Tůně a rybníky...427 // 7. Společenstva tekoucích vod...429 // 8. Podélná zonace v tocích...435 // 9. Prameny...436 // 12 // KAPITOLA 12 // Ekologie moře...439 // 1. Mořské prostredi...439 // 2. Mořské organismy...444 // 3. Rozvrstvení moře...444 // 4. Kvantitativní výzkum planktonu ...446 // 5. Společenstva v mořském prostředí...450 // KAPITOLA 13 // Ekologie brakických vod...474 // 1. Definice a typy...474 // 2. Organismy a produktivita brakických vod ...480 // 3. Potenciál pro výrobu potravin...486 // 4. Souhrn...488 // KAPITOLA 14 // Ekologie souše...490 // 1. Suchozemské prostředí ...490 // 2. Suchozemské organismy a biogeografické oblasti...491 // 3. Obecná struktura suchozemských společenstev...493 // 4. Půdní podsystém...497 // 5. Podsystém vegetace...504 // 6. Permeanti suchozemského prostředí...508 // 7. Rozšíření hlavních suchozemských společenstev, biomů ...511 // ČÁST3 // Aplikace a technika...545 // KAPITOLA 15 // Zdroje...550 // 1. Obecně o ochraně přírodních zdrojů...550 // 2. Nerostné zdroje
...552 // 3. Zemědělství a lesnictví...554 // 4. Myslivost a ochrana zvěře...558 // 5. Rybářství a obhospodařování vod...559 // 6. Obhospodařování pastvin ...561 // 7. Odsolování a úprava počasí...564 // 8. Využití půdy a území...565 // 13 // KAPITOLA 16 // Znečištování a zdravé životní prostředí...578 // 1. Náklady vyvolané znečišťováním...578 // 2. Druhy znečištění...580 // 3. Míra zpracování odpadu...582 // 4. Strategie hospodaření s odpadem a omezení odpadu...585 // 5. Sledování znečištění prostředí...589 // 6. Zákonodárství o životním prostředí...591 // 7. Některé nevyřešené problémy... 592 // KAPITOLA 17 // Radiační ekologie ...600 // 1. Přehled jaderných teorií a pojmů, významných pro ekologii...600 // 2. Relativní citlivost ? radioaktivnímu záření...606 // 3. Účinky záření na úrovni ekosystémů...609 // 4. Osud radionuklidů v prostředí...611 // 5. Otázka radioaktivního spadu...614 // 6. Odstraňování radioaktivního odpadu...617 // 7. Budoucí radioekologický výzkum...619 // KAPITOLA 18 // Dálkové sledování jako pomůcka při studiu a řízení ekosystémů // (Philip L. Johnson)...621 // 1. Fysikální základy dálkového sledování...622 // 2. Způsoby získávání informací...625 // 3. Úloha dálkového snímání v ekologickém výzkumu...632 // KAPITOLA 19 // Perspektivy v mikrobiální ekologii (William J. Wiebe)...641 // 1. Krátký přehled historie...641
// 2. Otázka počtů...642 // 3. Otázka určení mikroorganismů...647 // 4. Otázka chování mikrobiální populace ...649 // 5. Otázka rychlostí metabolických funkcí...651 // 6. Souhrn...658 // KAPITOLA 20 // Ekologie vesmírných letů (G. Dennis Cooke)...659 // 1. Typy životonosných soustav...660 // 2. Exobiologie...671 // 14 // KAPITOLA 21 // Za užitou ekologii člověka ...675 // 1. Historický přehled...676 // 2. Populační ekologie člověka...679 // 3. Součásti užité ekologie člověka...681 // LITERATURA...683 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...713
(OCoLC)42179168
cnb000133172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC