Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1977
733 s. : il.

objednat
angličtina
Obsahuje bibliografie a rejstřík
První část soustřeďuje základní principy a poznatky z ekologie a umožňuje komplexní pohled na problematiku vztahů mezi prostředím a organismy včetně člověka. Druhá sleduje ekologické zákonitosti sladkých a brakických vod, moře isouše. V třetí části jsou získané poznatky aplikovány v oblasti praktické ekologie současnosti..
Vysokoškolská příručka
000124352
Rekat.
ČÁST 1 // Základní ekologické zásady a pojmy 15 // KAPITOLA 1 // Úvod: náplň ekologie 17 // 1. Ekologie, její vztah ? jiným vědám a význam pro lidskou civilizaci 17 // 2. Rozdělení ekologie 21 // 3. O modelech 22 // KAPITOLA 2 // Zásady a pojmy týkající se ekosystému 23 // 1. Pojem ekosystému 23 // 2. Biologické ovládání chemického prostředí 42 // 3. Produkce a rozklad v přírodě 45 // 4. Homeostase ekosystému 57 // KAPITOLA 3 // Zásady a pojmy týkající se energie v ekologických systémech 61 // 1. Přehled základních pojmú vztahujících se ? energii 61 // 2. Energetické prostředí 65 // 3. Pojem produktivity 69 // 4. Potravní řetězce, potravní sítě a trofické úrovně 95 // 5. Metabolismus a velikost jedinců 114 // 6. Trofická struktura a ekologické pyramidy 117 // 7. Shrnutí — Energetika ekosystému 123 // KAPITOLA 4 // Zásady a pojmy týkající se biogeochemických cyklů 126 // 1. Základní typy biogeochemických cyklů 126 // 2. Kvantitativní studium biogeochemických cyklů 134 // 3. Sedimentový koloběh 142 // 4. Koloběh postradatelných prvků 144 // 5. Koloběh ústrojných živin 145 // 6. Koloběh živin v tropech 147 // 7. Cesty návratu do oběhu 149 // 10 // KAPITOLA 5 // Zásady týkající se mezních činitelů 152 // 1 Liebigův „zákon“ minima 152 // 2 Shelfordův „zákon“ tolerance 153 // 3. Pojem mezních činitelů 158 // 4 Podmínky existence jako řídící činitelé 164 // 5 Stručný přehled abiotických faktorů v úloze mezních činitelů 167 // 6. Ekologické indikátory 194 // KAPITOLA 6 // Zásady a pojmy týkající se organisace na úrovni společenstva 196 // 1. Pojem společenstva 196 // 2. Třídění uvnitř společenstva a pojem ekologické dominance 199 // 3. Rozbor společenstva 202 // 4. Rozmanitost (diversita) druhů ve společenstvech 206 //
5. Uspořádání společenstev 215 // 6. Ekotony a pojem okrajového účinku 219 // 7. Paleoekologie — Skladba společenstev v dávných dobách 221 // KAPITOLA 7 // Zásady a pojmy týkající se organisace na úrovni populace 225 // 1. Skupinové vlastnosti organismů // 2. Hustota populace a ukazatele relativní početnosti // 3. Základní pojmy týkající se rychlostí // 4. Množivost (natalita) // 5. Úmrtnost (mortalita) // 6. Věková skladba populace // 7. Vnitřní rychlost přirozeného růstu populace // 8. Formy růstu populace a pojem únosnosti // 9. Kolísání populační hustoty a tzv. „cyklické“ výkyvy // 10. Řízení populace a pojmy řídících vlivů na hustotě nezávislých a závislých // 11. Šíření populace // 12. Tok energie či bioenergetika populace // 13. Skladba populace — Způsoby vnitřního rozmístění (rozptyl, disperse, uspořádání) // 14. Skladba populace — Seskupování (agregace) a Alleeho princip // 15. Skladba populace — I solace a teritorialita // 16. Typy interakce mezi dvěma druhy // 17. Záporné vztahy — Mezidruhová konkurence // 18. Záporné vztahy — Predace, parasitismus a antibiosa // 19. Kladné vztahy — Komensalismus, kooperace a mutualismus // KAPITOLA 8 // Druh a jedinec v ekosystému 321 // 1. Pojem stanoviště a ekologické niky 321 // 2. Ekologické ekvivalenty 327 // 11 // 3. Posun vlastností — Sympatrie a aiopatrie 329 // 4. Přirozený výběr — Alopatrické a sympatrické vytváření druhů 330 // 5. Umělý výběr — Domestikace 333 // 6. Biologické hodiny 336 // 7. Základní typy chování 338 // 8. Regulační a kompensační chování 341 // 9. Sociální chování 341 // KAPITOLA 9 // Ekologická sukcese a evoluce ekosystému 344 // 1. Směr sukcese v ekosystému 344 // 2. Pojem klimaxu 360 // 3. Význam teorie o vývoji ekosystémů pro ekologii člověka 365 //
4. Evoluce ekosystému 369 // 5. Koevoluce 373 // 6. Skupinová selekce 375 // KAPITOLA 10 // Systémová ekologie — Systémový přístup a matematické modely v ekologii // (Carl J. Walters) 377 // 1. Povaha matematických modelů 378 // 2. Cíle při tvorbě modelů 379 // 3. Anatomie matematických modelů 380 // 4. Základní matematické pomůcky pro stavbu modelů 383 // 5. Analysa vlastností modelu 387 // 6. Jak sestavovat modely 390 // ČÁST 2 // Přístup ? ekologii podle stanovišť 399 // KAPITOLA 11 // Ekologie sladkých vod 402 // 1. Sladkovodní prostředí — Typy a mezní faktory 402 // 2. Ekologické třídění sladkovodních organismů 408 // 3. Sladkovodní organismy (flóra a fauna) 410 // 4. Společenstva stojatých vod 411 // 5. Jezera 420 // 6. Tůně a rybníky 427 // 7. Společenstva tekoucích vod 429 // 8. Podélná zonace v tocích 435 // 9. Prameny 436 // 12 // KAPITOLA 12 // Ekologie moře 439 // 1. Mořské prostredi 439 // 2. Mořské organismy 444 // 3. Rozvrstvení moře 444 // 4. Kvantitativní výzkum planktonu 446 // 5. Společenstva v mořském prostředí 450 // KAPITOLA 13 // Ekologie brakických vod 474 // 1. Definice a typy 474 // 2. Organismy a produktivita brakických vod 480 // 3. Potenciál pro výrobu potravin 486 // 4. Souhrn 488 // KAPITOLA 14 // Ekologie souše 490 // 1. Suchozemské prostředí 490 // 2. Suchozemské organismy a biogeografické oblasti 491 // 3. Obecná struktura suchozemských společenstev 493 // 4. Půdní podsystém 497 // 5. Podsystém vegetace 504 // 6. Permeanti suchozemského prostředí 508 // 7. Rozšíření hlavních suchozemských společenstev, biomů 511 // ČÁST 3 // Aplikace a technika 545 // KAPITOLA 15 // Zdroje 550 // 1. Obecně o ochraně přírodních zdrojů 550 // 2. Nerostné zdroje 552 // 3. Zemědělství a lesnictví 554 // 4. Myslivost a ochrana zvěře 558 //
5. Rybářství a obhospodařování vod 559 // 6. Obhospodařování pastvin 561 // 7. Odsolování a úprava počasí 564 // 8. Využití půdy a území 565 // 13 // KAPITOLA 16 // Znečištování a zdravé životní prostředí 578 // 1. Náklady vyvolané znečišťováním 578 // 2. Druhy znečištění 580 // 3. Míra zpracování odpadu 582 // 4. Strategie hospodaření s odpadem a omezení odpadu 585 // 5. Sledování znečištění prostředí 589 // 6. Zákonodárství o životním prostředí 591 // 7. Některé nevyřešené problémy 592 // KAPITOLA 17 // Radiační ekologie 600 // 1. Přehled jaderných teorií a pojmů, významných pro ekologii 600 // 2. Relativní citlivost k radioaktivnímu záření 606 // 3. Účinky záření na úrovni ekosystémů 609 // 4. Osud radionuklidů v prostředí 611 // 5. Otázka radioaktivního spadu 614 // 6. Odstraňování radioaktivního odpadu 617 // 7. Budoucí radioekologický výzkum 619 // KAPITOLA 18 // Dálkové sledování jako pomůcka při studiu a řízení ekosystémů // (Philip L. Johnson) 621 // 1. Fysikální základy dálkového sledování 622 // 2. Způsoby získávání informací 625 // 3. Úloha dálkového snímání v ekologickém výzkumu 632 // KAPITOLA 19 // Perspektivy v mikrobiální ekologii (William J. Wiebe) 641 // 1. Krátký přehled historie 641 // 2. Otázka počtů 642 // 3. Otázka určení mikroorganismů 647 // 4. Otázka chování mikrobiální populace 649 // 5. Otázka rychlostí metabolických funkcí 651 // 6. Souhrn 658 // KAPITOLA 20 // Ekologie vesmírných letů (G. Dennis Cooke) 659 // 1. Typy životonosných soustav 660 // 2. Exobiologie 671 // 14 // KAPITOLA 21 // Za užitou ekologii člověka 675 // 1. Historický přehled 676 // 2. Populační ekologie člověka 679 // 3. Součásti užité ekologie člověka 681 // LITERATURA 683 // VĚCNÝ REJSTŘÍK
(OCoLC)42179168
cnb000133172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC