Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Codex Bohemia, 1998
333 s.

objednat
ISBN 80-85963-77-9 (váz.)
Právnické knihy Codexu
Obsahuje předmluvu, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 138-144
Právo české - Evropská unie - slučitelnost - pojednání
000124373
OBSAH // Seznam zkratek ... 6 // 1. Úvod... 11 // 2. Výchozí pojmy - předmět, obsah a cíle // sbližovaní českého práva s právem ES... 17 // 3. Právní nástroje sbližování českého práva // s právem ES... 29 // Evropská dohoda // 3.1. Obecná charakteristika Evropské dohody . . 30 // 3.2. Harmonizační ustanovení v Evropské // dohodě... 41 // 3.3. Účinky Evropské dohody s přihlédnutím ke sbližování českého práva // s právem ES... 53 // 3.4. Závěry... 68 // 4. Právní nástroje sbližování českého práva // s právem ES - usnesení vlády ČR/ČSFR ... 71 // 4.1. Řešení otázek zajištění slučitelnosti českých právních předpisů Sv předpisy // ES ve vládních usneseních ČR/ČSFR... 74 // 4.2. Institucionální struktura v oblasti sbližování českého práva s právem ES // na základě vládních usnesení CR... 76 // 4.3. Sbližování práva v oblasti technické  harmonizace na základě usnesení vlády CR 78 // 4.4. Časový harmonogram opatření postupného sbližování českého práva s právem ES na základě usnesení // vlády ČR... 81 // 4.5. Závěry... 81 // 7 // 5. Právní nástroje sbližování českého práva s právem ES - příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění // do vnitřního trhu EU (Bílá kniha)... 83 // 5.1. Předpoklady vzniku... 84 // 5.2. Základní charakteristika, koncepce // a struktura Bílé knihy... 85 // 5.3. Bílá kniha jako nástroj
harmonizace // českého práva s právem ES... 88 // 5.4. Závěry... 95 // 6. Institucionální struktura pro zajištění procesu sbližování českého práva s právem ES - Rada přidružení ČR-EU ... // 6.1. Složení a pravomoci Rady přidružení... // 6.2. Akty Rady přidružení. Sekundární // asociační právo... // 6.3. Platnost, právní účinky a výklad // aktů Rady přidružení... // 6.4. Rozhodnutí č. 1/1996 Rady přidružení // (Prováděcí pravidla pro aplikaci ustanovení Evropské dohody o hospodářské soutěži)... // 6.5. Závěry... // 7. Některé ústavněprávní a další problémy // spojené s perspektivou členství CR v EU . . 111 // 7.1. Obecné poznámky ohledně přednosti komunitárního práva a přímého účinku práva ES (se zřetelem // ke stávajícímu právu ČR)... 112 // 7.2. Konstitucionální a jiné legislativní změny v právním řádu ČR nutné pro prosazování komunitárního práva // v podmínkách členství... 113 // 8. Závěr... 133 // Seznam použité literatury... 138 // 97 // 99 // 101 // 104 // 106 // 109 // 8 // Prílohy... 145 // 1. Pokyny vlády pro zabezpečení slučitelnosti českého právního řádu // s právem Evropských společenství... 147 // 2. Metodické pokyny pro další zajišťování // prací na sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství... 149 // 3. Agenda 2000. Posudek Komise ? žádosti České republiky o přijetí // do Evropské
unie... 165 // // 9 // OBSAH // A. ÚVOD... 170 // a) Předmluva... 170 // Žádost o členství... 170 // Kontext posudku... 170 // Obsah posudku... 171 // b) Vztahy mezi Evropskou unií a Českou // republikou... 172 // Historický a geopolitický kontext... 172 // Přístup České republiky ? Evropské unii... 174 // Smluvní vztahy... 175 // Strategie před vstupem do Unie... 176 // Obchodní styky... 178 // Celkové hodnocení... 179 // B. KRITÉRIA ČLENSTVÍ... 180 // 1. Politická kritéria... 180 // 1.1. Demokracie a právní stát... 181 // Parlament a zákonodárné pravomoci: // struktura... 181 // Činnost parlamentu... 182 // Yýkonná moc: struktura... 182 // Činnost exekutivy... 184 // Soudnictví: struktura... 184 // Činnost soudnictví... 185 // 1.2. Lidská práva a ochrana menšin... 186 // Občanská a politická práva... 186 // Ekonomická, sociální a kulturní práva ... 189 // Práva menšin a jejich ochrana... 189 // 1.3. Celkové hodnocení... 190 // 2. Ekonomická kritéria... // 2.1. Ekonomická situace . // Pozadí ... // Liberalizace... // Stabilizace hospodářství Strukturální změny . . . // 191 // 192 192 195 198 200 // 167 // Finanční sektor... 205 // Hospodářský a společenský vývoj... 207 // 2.2. Ekonomika v perspektivě členství... 208 // Úvod... 208 // Existence funkční tržní ekonomiky... 210 // Schopnost vyrovnat se s konkurenčním // tlakem a tržními silami ... 212 // Vyhlídky a priority... 215 // 2.3. Celkové
hodnocení... 217 // 3. Schopnost převzít závazky související // s členstvím... 218 // 3.1. Vnitřní trh bez hranic... 218 // Čtyři svobody . ... 219 // — Celkový rámec... 220 // — Volný pohyb zboží... 224 // — Volný pohyb kapitálu... 229 // — Volný pohyb služeb... 231 // — Svoboda pohybu osob... 235 // — Celkové hodnocení... 239 // Hospodářská soutěž... 241 // 3.2. Inovace... 244 // Informační společnost... 244 // Školství, odborná výuka a mládež... 245 // Výzkum a technický rozvoj... 247 // Telekomunikace... 249 // Audiovizuální oblast... 253 // 3.3. Ekonomická a fiskální oblast... 255 // Ekonomická a měnová unie... 255 // Daně... 258 // Statistika... 262 // 3.4. Odvětvová politika... 263 // Průmysl... 263 // Zemědělství. ... 270 // Rybolov... 277 // Energetika... 278 // Doprava... 283 // Malé a střední podniky... 285 // 3.5. Ekonomická a sociální soudržnost... 287 // Zaměstnanost a sociální otázky... 287 // 168 // Regionální politika a soudržnost... 291 // 3.6. Kvalita života a životní prostředí... 293 // Životní prostředí... 293 // Ochrana spotřebitele... 296 // 3.7. Soudnictví a vnitřní bezpečnost státu . 299 // 3.8. Vnější vztahy... 304 // Zahraniční obchod a mezinárodní // ekonomické vztahy... 304 // Rozvoj ... 306 // Cla... 307 // Společná zahraniční a bezpečnostní // politika... 310 // 3.9. Finanční otázky... 311 // Finanční kontrola... 311 // Rozpočtové důsledky...
314 // 4. Administrativní způsobilost zavádět acquis 317 // 4.1. Struktura státní správy... 317 // 4.2. Administrativní a soudní způsobilost . . 318 // 4.3. Všeobecné hodnocení... 326 // C. SOUHRN A ZÁVĚRY... 327 // 169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC