Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:18x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
669 s. : il. ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
Vysokoškolská učebnice pro fakulty přírodovědecké, pedagogické a pro fakultu matematicko-fyzikální
000124458
1 ÚVOD (J. Brož) 15 // 1.1 Fyzikálni veličiny a jednotky 15 // 1.1.1 Základní pojmy 15 // 1.1.2 Starší soustavy jednotek 17 // 1.1.2.1 Absolutní soustava CGS 18 // 1.1.2.2 Soustava technická 19 // 1.1.2.3 Soustava praktických a mezinárodních jednotek 19 // 1.1.2.4 Soustava MKS a soustava MKSA 20 // 1.1.3 Mezinárodní soustava jednotek SI 21 // 1.1.3.1 Základní a doplňkové jednotky SI 21 // 1.1.3.2 Odvozené jednotky SI 22 // 1.1.3.3 Násobné a dílčí jednotky SI 25 // 1.1.3.4 Mimosoustavové jednotky 26 // 1.2 Měření fyzikálních veličin 27 // 1.2.1 Fyzikální zákon 27 // 1.2.2 Příprava měření 28 // 1.2.3 Měření objektivní a subjektivní 29 // 1.2.4 Metody měření 29 // 1.3 Chyby měření 32 // 1.3.1 Druhy chyb 32 // 1.3.2 Normální zákon rozdělení 35 // 1.3.3 Nejpravděpodobnější hodnota měřené veličiny. Hodnocení přesnosti měření 37 // 1.3.4 Zpracování výsledků přímých měření 42 // 1.3.5 Chyby nepřímých měření 45 // 1.4 Metody zpracování výsledků měření 51 // 1.4.1 Početní metody zpracovám výsledků měření 51 // 1.4.1.1 Metoda postupná 52 // 1.4.1.2 Metoda skupinová 56 // 1.4.1.3 Metody početní interpolace 60 // 1.4.1.4 Výpočty při zpracování výsledků měření 62 // 1.4.2 Grafické metody zpracování výsledků měření 64 // 1.4.3 Vyrovnání jednoduchých závislostí 69 // 1.4.3.1 Metoda grafická a metoda skupinová 69 // 1.4.3.2 Metoda nejmenších čtverců 72 // 2 MECHANIKA (A. Havránek) 76 // 2.1 Základní měření 76 // 2.1.1 Měření prostoru 76 // 2.1.1.1 Měření délek 76 // 2.1.1.2 Měření úhlů 79 // 2.1.1.3 Měření ploch 80 // 2.1.1.4 Měření objemu 80 // 2.1.2 Měření času 81 // 2.1.2.1 Časové stupnice 81 // 2.1.2.2 Hodiny 83 // 2.1.2.3 Měření časových intervalů 83 // 2.1.3 Měření hmotnosti — vážení 84 //
2.1.3.1 Druhy vah 84 // 2.1.3.2 Základní pojmy teorie vah 89 // 2.1.3.3 Stanovení citlivosti vah 91 // 2.1.3.4 Vážení na brzděných analytických vahách 93 // 2.1.3.5 Vážení na nebrzděných vahách 93 // 2.1.3.6 Oprava na nerovnoramennost vah 95 // 2.1.3.7 Oprava vážení na vztlak 95 // 2.1.3.8 Kontrola závaží 96 // 2.1.4 Měření hustoty látek 98 // 2.1.4.1 Měření hustoty látek pevných 99 // 2.1.4.2 Měření hustoty kapalin 101 // 2.1.4.3 Měření hustoty plynů a par 103 // 2.1.5 Rychlost 104 // 2.1.6 Zrychlení 106 // 2.1.6.1 Dynamické měření zrychlení 106 // 2.1.6.2 Určení tíhového zrychlení z volného pádu 107 // 2.1.6.3 Měření tíhového zrychlení z doby kyvu kyvadla 107 // 2.2 Otáčení tuhého tělesa 109 // 2.2.1 Stanovení momentu setrvačnosti vůči dané ose 110 // 2.2.2 Momenty setrvačnosti kolem různých os procházejících týmž tělesem 112 // 2.2.3 Otáčení tuhého tělesa kolem pevné osy 115 // 2.2.4 Precesm pohyb setrvačníku 119 // 2.3 Mechanické vlastnosti pevných látek 120 // 2.3.1 Pružnost 120 // 2.3.1.1 Měření modulu pružnosti v tahu (Youngova modulu) 124 // 2.3.1.2 Měření modulu pružnosti ve smyku 126 // 2.3.2 Neelastické chování 127 // 2.3.2.1 Deformace tahem až po přetržení vzorku 127 // 2.3.2.2 Tvrdost 130 // 2.3.3 Tření 132 // 2.3.3.1 Měření smykového tření 132 // 2.3.3.2 Měření valivého tření 133 // 2.4 Mechanika kapalin a plynů 134 // 2.4.1 Tlak 134 // 2.4.1.1 Kapalinové tlakoměry 134 // 2.4.1.2 Deformační tlakoměry 137 // 2.4.1.3 Měření nízkých tlaků; vakuometry 138 // 2.4.2 Proudění kapalin a plynů 141 // 2.4.2.1 Měření rychlosti proudění kapalin a plynů 142 // 2.4.2.2 Venturiova trubice 143 // 2.4.3 Měření viskozity 144 // 2.4.3.1 Kapilární (výtokové) viskozimetry 145 // 2.4.3.2 Tělískové viskozimetry 148 //
2.4.3.3 Rotační a torzní viskozimetry 149 // 2.4.4 Povrchové napětí 150 // 2.4.4.1 Odtrhávací metoda 150 // 2.4.4.2 Metoda kapilárního vzestupu 152 // 2.4.4.3 Metoda kapková 153 // 2.4.4.4 Metoda bublin 153 // 2.4.5 Laminární a turbulentní proudění 155 // 2.5 Kmity 157 // 2.5.1 Harmonické kmity 157 // 2.5.2 Kmity struny 159 // 2.5.3 Vázané kmity 162 // 2.6 Akustika 166 // 2.6.1 Intenzita zvuku 167 // 2.6.1.1 Měření intenzity zvuku Rayleighovou destičkou 167 // 2.6.1.2 Měření intenzity zvuku mikrofonem 169 // 2.6.2 Měření frekvence zvukové vlny 170 // 2.6.3 Rychlost šíření zvuku 171 // 2.6.3.1 Kundtova trubice 173 // 2.6.3.2 Rezonátor 175 // 2.6.3.3 Interferometr 177 // 3 TERMIKA A MOLEKULOVÁ FYZIKA (J. Brož, V. Müller) 180 // 3.1 Teplota 180 // 3.1.1 Teplotní stupnice 180 // 3.1.2 Mezinárodní praktická teplotní stupnice 182 // 3.1.3 Základní druhy teploměrů a jejich použití 185 // 3.1.3.1 Kapalinové teploměry 185 // 3.1.3.2 Plynové teploměry 189 // 3.1.3.3 Kovové teploměry 190 // 3.1.3.4 Elektrické odporové teploměry 190 // 3.1.3.5 Termočlánky 193 // 3.1.3.6 Pyrometry 196 // 3.1.4 Měření teplotní roztažnosti látek 198 // 3.1.4.1 Roztažnost látek pevných 199 // 3.1.4.2 Roztažnost kapalin 201 // 3.1.4.3 Rozpínavost a objemová roztažnost plynů 203 // 3.2 Teplo 204 // 3.2.1 Měrná tepelná kapacita látek pevných a kapalných 204 // 3.2.1.1 Tepelná kapacita a měrná tepelná kapacita 204 // 3.2.1.2 Princip kalorimetrické metody 205 // 3.2.1.3 Směšovací kalorimetr 208 // 3.2.1.4 Elektrický kalorimetr 209 // 3.2.1.5 Některé další druhy kalorimetrů 210 // 3.2.1.6 Newtonova metoda chladnutí 211 // 3.2.2 Měrná tepelná kapacita plynů 212 // 3.2.2.1 Molární tepelné kapacity ideálního plynu 213 // 3.2.2.2 Měrné tepelné kapacity při stálém tlaku 214 //
3.2.2.3 Měrná tepelná kapacita při stálém objemu 215 // 3.2.2.4 Poissonova konstanta 216 // 3.2.3 Tepelná vodivost pevných látek 217 // 3.2.3.1 Vedení tepla tyčí s tepelně izolovaným pláštěm 218 // 3.2.3.2 Vedení tepla tyčí obklopenou prostředím stálé teploty 219 // 3.2.3.3 Vedení tepla u špatně vodivých látek 222 // 3.3 Fázové přechody 224 // 3.3.1 Stanovení teplot fázových přeměn 224 // 3.3.1.1 Fázový diagram. Teplo fázové přeměny 225 // 3.3.1.2 Bod tání 226 // 3.3.1.3 Bod varu 229 // 3.3.2 Měření skupenských tepel 230 // 3.3.2.1 Skupenské teplo tání (tuhnutí) 230 // 3.3.2.2 Skupenské teplo výpamé 231 // 3.3.2.3 Skupenské teplo sublimační 235 // 3.3.3 Vlhkost vzduchu 235 // 3.3.3.1 Metoda vážení 237 // 3.3.3.2 Metoda rosného bodu 238 // 3.3.3.3 Metoda psychrometrická 239 // 3.3.3.4 Určení hustoty vlhkého vzduchu 241 // 3.3.4 Roztoky 241 // 3.3.4.1 Měření osmotického tlaku 243 // 3.3.4.2 Osmotický tlak elektricky vodivých roztoků 245 // 3.3.4.3 Určení stupně disociace molekul ebulioskopickou metodou 246 // 3.4 Tepelný pohyb molekúl 247 // 3.4.1 Fluktuační jevy 248 // 3.4.1.1 Fluktuace a jejich vliv na citlivost měřicích přístrojů 248 // 3.4.1.2 Studium Brownova pohybu 249 // 3.4.1.3 Metody stanovení Boltzmannovy konstanty j 251 // 3.4.2 Zákony rozdělení 252 // 3.4.2.1 Ověření rozdělovacího zákona Gaussova 254 // 3.4.2.2 Ověření rozdělovacího zákona Maxwellova 256 // 3.4.2.3 Určení střední rychlosti a rozdělení rychlostí molekul plynů a pai- 257 // 3.4.2.4 Určení Avogadrovy konstanty z Boltzmannova rozdělení částic 259 // 3.4.3 Jevy přenosu v plynech 260 // 3.4.3.1 Difúze plynů 260 // 3.4.3.2 Vnitřní tření v plynech 262 // 3.4.3.3 Měření vnitřního tření v plynech 262 // 3.4.3.4 Vedení tepla v plynech 263 //
3.4.3.5 Měření tepelné vodivosti plynů 264 // 3.4.3.6 Závislost tepelné vodivosti plynu na tlaku 266 // 3.4.3.7 Užití vztahů mezi součiniteli přenosu 267 // 4 ELEKTŘINA (R. Bakule) 270 // 4.1 Měřicí přístroje 270 // 4.1.1 Úvod 270 // 4.1.2 Analogové přístroje 277 // 4.1.2.1 Přístroje s otočnou cívkou 277 // 4.1.2.2 Přístroje s otočným magnetem 281 // 4.1.2.3 Přístroje elektromagnetické 281 // 4.1.2.4 Přístroje elektrodynamické 282 // 4.1.2.5 Přístroje elektrostatické 283 // 4.1.2.6 Přístroje s elektronickými obvody 288 // 4.1.3 Digitální přístroje 291 // 4.1.3.1 Přednosti digitální měřicí techniky 291 // 4.1.3.2 Princip činnosti čítače 291 // 4.1.3.3 Analogově-digitální převody 293 // 4.1.4 Pomocné přístroje a zařízení pro elektrická měření 297 // 4.1.4.1 Posuvné válcové rezistory 297 // 4.1.4.2 Přesné rezistory 298 // 4.1.4.3 Přesné kondenzátory 299 // 4.1.4.4 Přesné indukčnosti 300 // 4.1.4.5 Etalony vzájemné indukčnosti 301 // 4.1.4.6 Etalony napětí 302 // 4.1.5 Cejchování měřicích přístrojů 303 // 4.1.5.1 Cejchování ampérmetru ampérmetrem 304 // 4.1.5.2 Cejchování voltmetru voltmetrem 304 // 4.1.5.3 Cejchování ampérmetru voltmetrem 304 // 4.1.5.4 Cejchování voltmetru ampérmetrem 305 // 4.1.5.5 Kalibrace měřicích přístrojů kompenzátorem 305 // 4.1.5.6 Kontrola ampérmetru coulombmetrem 305 // 4.1.6 Měření základních parametrů galvanometru 306 // 4.1.6.1 Citlivost galvanometm 307 // 4.1.6.2 Proudová a napěťová konstanta 307 // 4.1.6.3 Cejchování galvanometru 307 // 4.1.6.4 Balistická konstanta 308 // 4.1.6.5 Aperiodizační odpor 308 // 4.1.6.6 Doba kyvu a tlumení systému 308 // 4.1.7 Měření vnitřního odporu přístrojů 309 // 4.2 Elektrostatické pole 310 // 4.2.1 Úvod 310 //
4.2.2 Určení kapacitních a influenčních koeficientů 311 // 4.2.3 Měření elektrického potenciálu 313 // 4.2.3.1 Měření potenciálu vodičů 313 // 4.2.3.2 Měření rozložení potenciálu 314 // 4.2.4 Měření náboje 317 // 4.2.5 Měření statické permitivity 317 // 4.3 Obvody stejnosměrného proudu 318 // 4.3.1 Ustálený a neustálený stav v obvodu stejnosměrného proudu // 4.3.2 Měření napětí 321 // 4.3.2.1 Měření napětí voltmetry 321 // 4.3.2.2 Měření napětí kompenzátory 322 // 4.3.3 Měření proudu 327 // 4.3.4 Měření výkonu 328 // 4.3.5 Měření odporu 329 // 4.3.5.1 Metoda přímá 329 // 4.3.5.2 Metoda srovnávací 330 // 4.3.5.3 Metoda substituční 332 // 4.3.5.4 Metoda můstková 332 // 4.3.5.5 Měření malých odporů 335 // 4.3.5.6 Měření velkých odporů 336 // 4.3.5.7 Měření vnitřního odporu zdroje 337 // 4.3.6 Měření měrného odporu 338 // 4.3.7 Měření kapacity balistickým galvanometrem 340 // 4.3.8 Měření vzájemné indukčnosti balistickým galvanometrem 342 // 4.4 Obvody střídavého proudu 344 // 4.4.1 Měření proudu a napětí 344 // 4.4.1.1 Efektivní a střední hodnoty 344 // 4.4.1.2 Měření střídavých napětí 345 // 4.4.1.3 Měření střídavých proudů 346 // 4.4.1.4 Sledování okamžitých hodnot 347 // 4.4.2 Výkon střídavého proudu a účiník 348 // 4.4.2.1 Měření činného výkonu 349 // 4.4.2.2 Měření jalového výkonu 350 // 4.4.2.3 Měření účiníku a fázového posunu 350 // 4.4.3 Kmitočet střídavého proudu 351 // 4.4.3.1 Měření kmitočtu jazýčkovými kmitoměry 351 // 4.4.3.2 Porovnávání kmitočtů na osciloskopu 352 // 4.4.3.3 Rezonanční absorpční vlnoměry 353 // 4.4.3.4 Heterodynm vlnoměry 353 // 4.4.3.5 Měření kmitočtu čítačem 355 // 4.4.4 Rezonanční obvody 356 // 4.4.4.1 Úvod 356 //
4.4.4.2 Měření rezonanční křivky 359 // 4.4.4.3 Měření rezonanční frekvence 361 // 4.4.4.4 Měření činitele jakosti obvodu 361 // 4.4.5 Můstkové obvody 362 // 4.4.6 Měření kapacitv a ztrátového úhlu kondenzátoru 365 // 4.4.6.1 Úvod 365 // 4.4.6.2 Metoda přímá 366 // 4.4.6.3 Můstkové metody 367 // 4.4.6.4 Metody rezonanční 369 // 4.4.7 Měření indukčnosti a činitele jakosti cívky 371 // 4.4.7.1 Úvod 371 // 4.4.7.2 Metoda přímá 371 // 4.4.7.3 Můstkové metody 372 // 4.4.7.4 Metody rezonanční 374 // 4.4.8 Vzájemná indukčnost 374 // 4.4.8.1 Metoda přímá 374 // 4.4.8.2 Určení vzájemné indukčnosti měřením indukčnosti 375 // 4.5 Nelineární prvky elektrických obvodů 376 // 4.5.1 Idealizace prvků elektrických obvodů 376 // 4.5.1.1 ( klporový dvojpól 376 // 4.5.1.2 Řízený odporový dvojpól 377 // 4.5.1.3 Odporový čtyřpól 378 // 4.5.2 Vlastnosti dvojpólových prvků 380 // 4.5.2.1 Vakuové diody 380 // 4.5.2.2 Polovodičové usměrňovači diody 382 // 4.5.2.3 Zenerova dioda 385 // 4.5.2.4 Doutnavka 387 // 4.5.2.5 Měření voltampérových charakteristik dvojpólových prvků 388 // 4.5.3 Vlastnosti řízených dvojpólových prvků 391 // 4.5.3.1 Fotoelektrické odpory 391 // 4.5.3.2 Fotoelektrické diody 391 // 4.5.3.3 Vakuové a plynové fotonky 391 // 4.5.3.4 Měření charakteristik fotocitlivých prvků 392 // 4.5.3.5 Termistory 394 // 4.5.4 Čtyřpólové polovodičové jirvky 395 // 4.5.4.1 Tranzistory 395 // 4.5.4.2 Tyristory 399 // 4.5.4.3 Měření charakteristik odporových čtyřpólů 401 // 4.5.5 Vakuové elektronky 405 // 4.5.5.1 Mřížkové vakuové elektronky 405 // 4.5.5.2 Měření statických charakteristik elektronek 407 // 4.5.5.3 Určení dynamické charakteristiky 410 // 4.5.5.4 Obrazová elektronka 412 // 4.5.5.5 Měření vychylovací citlivosti 413 //
4.5.5.6 Kontrola žhavicího proudu a napětí 413 // 5 MAGNETISMUS (J. Brož) 416 // 5.1 Úvodní část 416 // 5.1.1 Veličiny a jejich vzájemné vztahy v oboru magnetických měření 416 // 5.1.2 Úkoly magnetických měření 420 // 5.1.3 Tvar vzorků 421 // 5.1.3.1 Demagnetizační činitel elipsoidů 422 // 5.1.3.2 Uzavřené vzorky 424 // 5.1.4 Chyby při magnetických měřeních 425 // 5.1.5 Odmagnetování vzorků 427 // 5.1.6 Zdroje magnetického pole 429 // 5.1.6.1 Cívky 429 // 5.1.6.2 Elektromagnety 433 // 5.2 Magnetické pole ve vzduchu 434 // 5.2.1 Měření horizontální složky zemského magnetického pole 434 // 5.2.1.1 Tangentová busola 434 // 5.2.1.2 Metoda Gaussova 435 // 5.2.1.3 Metoda kyvů 437 // 5.2.2 Metody indukční 439 // 5.2.2.1 Princip měření balistickým galvanometrem 439 // 5.2.2.2 Uspořádání a způsob měření 442 // 5.2.2.3 Metoda rotující cívky 444 // 5.2.3 Jiné metody 445 // 5.2.3.1 Metoda Hal lovy sondy 445 // 5.3 Měřicí metody feromagnetických látek 446 // 5.3.1 Magnetizační křivka 446 // 5.3.1.1 Křivka prvotní magnetizace 447 // 5.3.1.2 Křivka susceptibility 448 // 5.3.1.3 Magnetická hystereze 448 // 5.3.2 Metoda magnetometrická 450 // 12 // OBSAH // 5.3.2.1 Princip metody 450 // 5.3.2.2 Měřicí zařízení 452 // 5.3.2.3 Postup měření 454 // 5.3.3 Metoda balistická 455 // 5.3.3.1 Metoda prstence 456 // 5.3.3.2 Metoda otevřených vzorků 456 // 5.3.3.3 Způsoby měření magnetizační křivky balistickou metodou 460 // 5.3.3.4 Rozbor jednotlivých způsobů balistického měření 465 // 5.3.4 Metody zobrazení hysterezní smyčky 466 // 5.3.4.1 Oscilografická metoda 467 // 5.3.4.2 Kalibrace os R ? ? 469 // 6 OPTIKA (B. Sedlák, J. Fähnrich) 472 // 6.1 Pomocná zařízení pro optická měření 472 // 6.1.1 Základní součásti 472 // 6.1.1.1 Optická lavice a její příslušenství 472 //
6.1.1.2 Clony 472 // 6.1.2 Zdroje světla a jejich úprava 473 // 6.1.2.1 Druhy světelných zdrojů 473 // 6.1.2.2 Kondenzor 481 // 6.1.2.3 Kolimátor 482 // 6.1.2.4 Metody získávám monochromatického světla 482 // 6.2 Fotometrie 483 // 6.2.1 Základní fotometrické veličiny a jednotky 483 // 6.2.1.1 Světelný tok 483 // 6.2.1.2 Jas 484 // 6.2.1.3 Světlení 485 // 6.2.1.4 Osvětlení 485 // 6.2.1.5 Svítivost 485 // 6.2.2 Fotometrické metody a přístroje 486 // 6.2.2.1 Princip fotometrických měření 486 // 6.2.2.2 Typy fotometrů 489 // 6.2.2.3 Měření fotometrických veličin 494 // 6.3 Parametry optických zobrazovacích soustav 496 // 6.3.1 Úvod 496 // 6.3.2 Měření parametrů jednotlivých zobrazovacích soustav 504 // 6.3.2.1 Měření ohniskových vzdáleností tenkých čoček 505 // 6.3.2.2 Měření ohniskových vzdáleností a hlavních bodů tlustých čoček 507 // 6.3.2.3 Měření kulové a chromatické vady 510 // 6.3.3 Měření parametrů zobrazovacích přístrojů 511 // 6.3.3.1 Lupa 511 // 6.3.3.2 Mikroskop 516 // 6.3.3.3 Dalekohled 525 // 6.4 Měření vlnových délek světla. Spektroskopie 528 // 6.4.1 Měření vlnových délek monochromatického světla 529 // 6.4.1.1 Absolutní měření Michelsonovým interferometrem 529 // 6.4.1.2 Měření pomocí Newtonových kroužků 530 // 6.4.2 Základní vlastnosti disperzních soustav spektrálních přístrojů 531 // 6.4.2.1 Hranol 532 // 6.4.2.2 Optická mřížka 535 // 6.4.2.3 Interferometry 539 // 6.4.3 Konstrukce spektrálních přístrojů 544 // 6.4.3.1 Hranolový spektrometr 544 // 6.4.3.2 Mřížkový Spektroskop 546 // 6.4.3.3 Přístroje s vysokou rozlišovací schopností 547 // 6.5 Měření optických vlastností látek 551 // 6.5.1 Měření indexu lomu 551 // 6.5.1.1 Fraunhoferova metoda 554 // 6.5.1.2 Měření z mezního úhlu (totální refraktometry) 557 //
6.5.1.3 Měření indexu lomu immerzní metodou 561 // 6.5.1.4 Interferenční refraktometry 562 // 6.5.1.5 Užití interference polarizovaného světla ke studiu dvojlom-ných látek 566 // 6.5.2 Měření absorpce světla 569 // 6.5.2.1 Měření absorpce spektrálním fotometrem 569 // 6.5.2.2 Určení koncentrace roztoků z měření absorbce 570 // 6.5.3 Měření stáčení polarizační roviny 571 // 6.5.3.1 Konstrukce polarimetrů 571 // 6.5.3.2 Typy polarimetrů 574 // 6.5.3.3 Měření Faradayovy rotace 575 // 7 JADERNÁ FYZIKA (P. Holan) 577 // 7.1 Vlastnosti záření 577 // 7.1.1 Radioaktivita 577 // 7.1.2 Průchod záření hmotným prostředím 581 // 7.1.2.1 Těžké nabité částice 581 // 7.1.2.2 Záření ß 583 // 7.1.2.3 Záření ? 586 // 7.1.2.4 Neutrony 589 // 7.1.3 Ochrana před zářením 590 // 7.2 Zdroje a detektory záření 592 // 7.2.1 Zdroje záření 592 // 7.2.2 Plynové detektory 594 // 7.2.2.1 Ionizační komory 596 // 7.2.2.2 Proporcionální počítače 598 // 7.2.2.3 Geigerovy-Müllerovy počítače 598 // 7.2.3 Scintilační detektory 600 // 7.2.3.1 Scintilátory 600 // 7.2.3.2 Fotonásobiče 601 // 7.2.4 Polovodičové detektory 603 // 7.2.4.1 Bariérové polovodičové detektory 603 // 7.2.4.2 Vodivostní polovodičové detektory 605 // 7.2.5 Detektory zobrazující dráhu částic 606 // 7.2.5.1 Mlžné komory 606 // 7.2.5.2 Bublinové komory 607 // 7.2.5.3 Jiskrové komory 607 // 7.2.5.4 Jaderné emulze 608 // 7.2.6 Speciální detektory záření 609 // 7.3 Metody měření 609 // 14 // OBSAH // 7.3.1 Používané přístroje 609 // 7.3.1.1 Zdroje vysokého napětí 610 // 7.3.1.2 Zesilovače 610 // 7.3.1.3 Analyzátory 610 // 7.3.1.4 Čítače 611 // 7.3.1.5 Stopky 611 // 7.3.1.6 Ostatní přístroje 611 // 7.3.2 Nejčastější druhy měření 612 // 7.3.2.1 Detekční uspořádání 612 //
7.3.2.2 Koincidenční měření 612 // 7.3.2.3 Spektrometrické měření 614 // 7.3.3 Vyhodnocování výsledků měření 615 // 7.3.3.1 Statistický charakter naměřených hodnot 615 // 7.3.3.2 Geometrické faktory 619 // 7.3.3.3 Mrtvá doba zařízení a její měření 622 // 7.3.3.4 Spektrum záření ? měřené scintilačním spektrometrem 623 // 8 ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ KONSTANTY (J. Brož, P. Holan) // 626 // 8.1 Úvodní část 626 // 8.1.1 Vlastnosti základních konstant 626 // 8.1.1.1 Skupiny a souvislosti základních konstant 627 // 8.1.1.2 Otázka přesnosti základních fyzikálních konstant 629 // 8.1.2 Adjustace základních fyzikálních konstant 632 // 8.2 Měřicí metody některých základních fyzikálních konstant 633 // 8.2.1 Avogadrova konstanta 633 // 8.2.1.1 Stanovení Avogadrovy konstanty metodou radioaktivního rozpadu 633 // 8.2.1.2 Určení Avogadrovy konstanty metodou rentgenové di-frakce 634 // 8.2.2 Faradayova konstanta 636 // 8.2.3 Náboj elektronu 637 // 8.2.3.1 Princip Millikanovy metody měření náboje elektronu 637 // 8.2.3.2 Uspořádání Millikanova přístroje 640 // 8.2.4 Měrný náboj elektronu 641 // 8.2.4.1 Pohyb elektronu v elektrickém a magnetickém poli 641 // 8.2.4.2 Měření měrného náboje elektronu Thomsonovou metodou 643 // 8.2.4.3 Metoda íokuzace elektronového svazku jxjdélným magnetickým polem (metoda Buschova) 646 // 8.2.4.4 Měření měrného náboje elektronu magnetronem 647 // 8.2.4.5 Určení měrného náboje elektronu z normálního Zeemanova jevu 648 // 8.2.5 Rydbergova konstanta 650 // 8-2.5.1 Určení Rydbergovy konstanty 651 // 8.2.5.2 Spektroskopické určení hmotnosti elektronu 651 // 8.2.6 Planckova konstanta 652 // 8.2.6.1 Určení Planekovy konstanty pomocí elektronové difrakce 653 // 8.2.6.2 Určení Planekovy konstanty z fotoelektrického jevu 653 //
8.2.6.3 Určení Planekovy konstanty z krátkovlnné hranice rentgenového spektra 655
(OCoLC)39564211
cnb000002615

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC