Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Votobia, 2003
222 s.

objednat
ISBN 80-7220-158-1 (brož.)
Další názvová informace na obálce: Jak rozvíjet vědomosti, schopnosti a dovednosti těch, kteří chtějí efektivně působit na druhé, kantoři, manažeři, lektoři, trenéři, moderátoři, facilitátoři, mediátoři a další-
Bibliografie na s. 219-222
Andragogika - texty učební
000124613
Obsah // PŘEDMLUVA 8 // VZDĚLÁVANÍ DOSPĚLÝCH i. / METODY, FORMY A TECHNIKY 9 // ÚVODEM 10 // Pravidla práce a života 12 // Výchova a vzdělAvánI 13 // Co je pro výchovu a vzdělávání charakteristické? 13 // VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 17 // Čím se vyznačuje dospělý účastník 17 // Jak odstraňovat překážky (bariéry) při vzdělávání dospělých účastníků 19 // Percepční bariéry 19 // Bariéry kultury 20 // Bariéry pracovního prostředí 21 // Intelektuální a výrazové bariéry 21 // Emoční bariéry 23 // Co z toho pro lektora vyplývá? aneb Jak působit na dospělého účastníka? 23 // V JAKÉM PROSTŘEDÍ lektor působí 25 // Cíle, funkce a efekty práce lektora 26 // Cil výchovy a vzdělávání dospělých 26 // Vymezování cílů 26 // Funkce a požadované efekty výchovy a vzdělávání dospělých 28 // Principy, metody, formy a pomůcky v práci lektora (tzv. určené proměnné) 28 Principy a zásady lektorské práce 29 // Princip optimálního řízení 31 // Princip názornosti 32 // Princip přístupnosti a přiměřenosti 33 // Princip soustavnosti 34 // Princip kontinuity akce 35 // Princip uvědomělosti a aktivity 35 // Princip trvalosti 36 // Princip spojení teorie s praxí 37 // Metody práce lektora 37 // Metody poznání (znovupoznání) 40 // Metody empirické 41 // Metody teoretické 47 // HYPOTETICKÉ METODY 57 // Diskusní metody a techniky 61 // Zvláštní druhy diskuse 64 // Plánování
diskusních metod 65 // METODA ROZHOVORU 67 // Vedení rozhovoru Základní druhy rozhovoru: // Vedení skupinového rozhovoru Metody argumentace Metody tvůrčího řešení problémů Strategie řešení problémů Operační metody Výchovné metody // komplexní přístup k metodAm rozvíjení tvořivého mySleni // Formy vzdělávání dospělých // Monologické formy // Přednáška // Vysvětlování // Vyprávění // Dialogické formy // Formy skupinové // Skupinové cvičení / trénink // Formy kombinované // Formy složené // Institucionální formy // Didaktické pomůcky // Prostředky didaktické techniky // Obsah vzdělávání dospělých // Vlastnosti učiva // Optimalizace // Užitečnost // Organizovanost // Selektivita, úplnost a přesnost učiva // Kondenzace // Včasnost, operativnost // Stručnost // Logičnost // Spolehlivost // Pravdivost // Hloubka // Dodatečná stimulace Využitelnost učiva // VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH II. / RUKOVĚŤ LEKTORA/TRENÉRA // Jak učit, aktivně komunikovat a jednat Kdo je lektor (trenér)? // Kompetentního lektora charakterizuje Aktivity lektora (trenéra) // Co charakterizuje dobrého lektora v akci? // Cesty k porozuměni a dorozuměni aneb Uměni komunikace 135 // Aktivní naslouchání 135 // Aktivní dotazování 137 // Zásady efektivního vystupování lektora 140 // Přípravná fáze 140 // Vlastní vystoupení lektora 144 // Lektor v akci 149 // jak překonávat obtíže - praktické rady a zkušenosti
157 // Pasivita skupiny 157 // Tématické (obsahové) bloudění 159 // Zvládání námitek (osobních útoků) 162 // Polemická argumentace 169 // Krize ve skupině účastníků 170 // Jak můžeme ovlivnit úspěšnost vzdělávací aktivity 174 // Úspěšné vystoupeni 175 // Překonáváni bariér v práci lektora 177 // Zpětná vazba aneb „zkouška pravdy“ 178 // Jak se připravit na vzdělávací akci, jak ji řídit a plánovat 179 Projektové řízení vzdělávací akce 179 // Jak projektově plánovat vzdělávací akci 181 // Vlastnosti vzdělávacího projektu 182 // Projektový přístup lektora ke vzdělávací akci 183 // Celý proces se člení do následujících fázi: 185 // Plán vzděláváni 187 // Hodnocení realizace 188 // Jak připravíme projekt konkrétní vzdělávací akce 189 // Vlastní příprava a realizace zahrnuje: 189 // Metody zjišťováni úspěšnosti vzdělávacího projektu 193 // Příčiny případného neúspěchu vzdělávací akce a jak jim předejít 194 // Doporučený postup realizace 195 // Praktické ukázky vzdělávacích projektů 198 // Na okraj, mIsto závěru 205 // PřIlohy 207 // Grafy 208 // Výukové styly při školení a tréninku 212 // Konfrontace výsledků klasických a moderních metod 214 // Koučování-struktura postupu 215 // Metody řešeni - základ pro rozhodování 216 // Srovnání metod učení (konvergentní a divergentní myšlení) 217 // LITERATURA // 219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC