Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
1. dotisk 1. vyd.
Praha : Karolinum, 2003
201 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0553-8 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje ilustrace, úvod, dodatky
Bibliografie: s. 201
Chemie analytická - učebnice vysokošk.
000124624
1 Úvod // 1.1 Co je analytická chemie, co je chemická analýza // 1.2 Základní pojmy // 1.3 Procesy získávání analytických informací // 1.3.1 Subjektivní a objektivní metody // 1.3.2 Stimulované získávání informací // 1.4 Klasifikace analytických metod podle velikosti vzorku; podíl analytu ve vzorku // 1.5 Vyjadřování koncentrace činidel a obsahu analytu // 2 Chemické reakce a chemické rovnováhy 9 // 2.1 Vlastnosti chemických reakcí 9 // 2.1.1 Stupeň přeměny 9 // 2.1.2 Rychlost reakce 10 // 2.1.3 Speciální požadavky 10 // 2.2 Základní chemické rovnováhy 11 // 2.2.1 Iontový produkt vody 11 // 2.2.2 Produkt rozpustnosti 11 // 2.2.3 Acidobazická rovnováha 13 // 2.2.3.1 Disociace slabých kyselin a zásad 13 // 2.2.3.2 Hydrolýza solí 15 // 2.2.3.3Pufry 15 // 2.2.4 Rovnováhy v roztocích komplexů 16 // 2.2.5 Redoxní rovnováha 17 // 2.2.6 Rozdělovači rovno váha 19 // 3 Proces analýzy 21 // 4 Definování analytického problému 22 // 5 Odběr vzorku - vzorkování 23 // 5.1 Specifika vzorkování látek o různém skupenství 23 // 6 Úprava vzorku před analýzou 25 // 6.1 Rozpouštění a rozklady vzorků 25 // 6.2 Nedestruktivní metody chemické analýzy 27 // 6.2.1 Aktivační analýza 27 // 7 Kvalitativní analytická chemie 29 // 7.1 Kvalitativní analýza anorganických látek 29 // 7.1.1 Orientační zkoušky 30 // 7.1.2 Skupinové reakce 31 // 7.1.3 Specifické reakce 33 // 7.2 Identifikace organických látek 33 // 7.2.1 Klasický postup identifikace organických látek 34 // 7.2.2 Instrumentální metody identifikace organických látek 36 // 7.2.2.1 Hmotnostní spektrometrie 37 // 1.2.22 Jaderná magnetická resonanční spektrometrie 39 // i // 8 Separační a koncentrační kroky 43 // 8.1 Maskování interferentů 43 // 8.2 Separace 43 // 8.2.1 Éxtrakce 45 // 8.2.2 Separace na iontoměničích 47 // 9 Přehled základních analytických metod 49 //
10 Vážková analýza, gravimetrie 51 // 10.1 Základní kroky při vážkové analýze 51 // 10.2 Vážení a váhy 55 // 11 Odmerná analýza, volumetrie 57 // 11.1 Základní kroky při odměmých stanoveních 57 // 11.2 Indikátory 59 // 11.3 Titrační křivky 60 // 11.4 Příprava odměmých roztoků 60 // 11.5 Jednotlivé typy odměmých stanovení 62 // 11.5.1 Srážecí titrace 62 // 11.5.2 Acidobazické titrace 63 // 11.5.2.1 Neutralizační titrace v elementární analýze 64 // 11.5.3 Komplexometrické titrace 6 5 // 11.5.4 Redoxní titrace 67 // 11.6 Měření a odměřování objemů roztoků 72 // 12 Kalibrace 75 // 12.1 Metoda vněj šího standardu 7 5 // 12.2 Metoda standardního přídavku 7 8 // 12.3 Základní rozdíly mezi oběma kalibračními metodami 80 // 13 Eíektroanalytické metody 82 // 13.1 Elektrochemický článek 82 // 13.1.1 Galvanický článek 8 4 // 13.1.2 Elektro lyzér 84 // 13.1.3 Vlastnosti článku jímž teče elektrický proud 84 // 13.1.4 Schematické znázorňování článků 86 // 13.1.5 Kapalinový potenciál 8 6 // 13.1.6 Elektrody 86 // 13.1.6.1 Sestavování elektrochemických článků 8 8 // 13.2 Rovnovážná potenciometrie 8 9 // 13.2.1 Přímá potenciometrie 89 // 13.2.1.1 Instmmentace 89 // 13.2.1.2 Iontově selektivní elektrody 90 // 13.2.1.3 Měření pH 94 // 13.2.2 Potenciometrické titrace 96 // 13.3 Voltametrie 97 // 13.3.1 Instmmentace 98 // 13.3.1.1 Voltametrické elektrody 99 // 13.3.1.2 Úprava analyzovaného vzorku 100 // 13.3.2 Polarizační křivka 100 // 13.3.3 Varianty voltametrické analýzy 103 // 13.4.1 Ampérometrické detektory 106 // 13.5 Coulometrie a eiektrogravimetrie 109 // 13.5.1 instmmentace 109 // 13.5.2 Potenciostatická coulometrie a eiektrogravimetrie 110 // 13.5.3 Coulometrie a eiektrogravimetrie za konstantního proudu 111 //
13.6 Konduktometrie a dk-metrie 114 // 13.6.1 Konduktometrie 114 // 13.6.1.1 Měření vodivosti 116 // 13.6.1.2 Použití konduktometrie 117 // 13.6.2 dk-metrie 119 // 13.6.2.1 Měřicí zařízení 119 // 13.6.2.2 Použití dk-metrie 119 // 14 Optické metody // 14.1 Spektrometrické metody // 14.1.0 Absorpce a emise záření 14.1.1.2 Atomová a molekulová spektra // 14.1.2 Základní části spektrometriekých přístrojů // 14.1.3 Rentgenová spektrometrie // 14.1.3.1 Elektronová mikroanalýza // 14.1.3.2 Rentgenová fluorescenční spektrometrie // 14.1.4 Atomová emisní spektrometrie // 14.1.4.1 Instrumentace // 14.1.4.2 Analytické aplikace // 14.1.4.3 Indukčně vázaná plasma-hmotnostní spektrometrie 136 // 14.1.5 Atomová absorpční (a fluorescenční) spektrometrie / // 14.1.5.1 Instrumentace // 14.1.5.2 Analytické aplikace // 14.1.5.3 Srovnání nejpoužívanějších atomových spektrálních metod // 14.1.6 Molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti // 14.1.6.1 Instmmentace // 14.1.6.2 Analytické aplikace // 14.1.6.3 Metody průtokové analýzy se spektrometrickou detekcí // 14.2 Optické metody při nichž nedochází mezi zářením a vzorkem k výměně energie // 14.2.1 Refraktometrie // 14.2.1.1 Instrumentace // 14.2.1.2 Analytické aplikace // 14.2.2 Polarimetrie // 14.2.2.1 Instrumentace // 14.2.2.2 Analytické aplikace // 14.2.3 Turbidimetrie a nefelometrie // 14.2.3.1 Analytické aplikace // 15 Separační metody 149 // 15.1 Chromatografické metody 149 // 15.1.1 Princip a základní uspořádání chromatografických metod 149 // 15.1.2 Klasifikace chromatografických metod 150 // 15.1.3 Základní parametry separace v kolonové chromatografii 152 // 15.1.4 Kvalitativní a kvantitativní analýza v kolonové chromatografii 154 //
15.1.5 Účinnost separačního procesu v kolonové chromatografii 15 5 // 15.1.5.1 Teorie chromatografického patra 155 // 15.1.5.2 Dynamická teorie 156 // 15.1.5.3 Optimalizace analýzy v kolonové chromatografii 159 // 15.1.6 Plynová chromatografie 160 // 15.1.6.1 Instrumentace 160 // 15.1.6.2 Optimalizace analýzy v plynové chromatografii 162 // 15.1.6.3 Příprava vzorku ? analýze 162 // 15.1.6.4 Praktické aplikace plynové chromatografie 163 // 15.1.7 Kapalinová chromatografie 164 // 15.1.7.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 165 // 15.1.7.2 Planární chromatografie 170 // 15.1.7.3 Superkritická fluidní chromatografie 173 // 15.2 Elektromigrační metody 173 // 15.2.1 Pohyb nabité částice v elektrickém poli 173 // 15.2.2 Zónová elektroforéza 174 // 15.2.2.1 Plošné provedení zónové elektroforézy 175 // 15.2.2.2 Kapilární zónová elektroforéza 176 // 15.2.2.3 Praktické aplikace zónové elektroforézy 178 // 16 Vyhodnocování analýzy a vyjadřování výsledků 181 // 16.1 Správnost měření 181 // 16.2 Přesnost měření 181 // 16.3 Platné číslice 183 // 17 Kvalita výsledků chemické analýzy a její zabezpečení 187 // 17.1 Analytický chemik j ako řešitel problému 18 7 // 17.2 Zpracování dat chemických analýz 188 // 17.3 Nej istoty analytických stanovení 189 // 17.4 Validace analytických metod, instrumentace a software 191 // 17.5 Metrologie v chemii, referenční materiály 192 // 17.6 Systémová péče o jakost a akreditace 194 // 17.6.1 Akreditace podle normy ISO/IEC 17025 194 // 17.6.2 Správná laboratorní praxe 195 // Dodatek 1 - Seznam použitých symbolů 196 // Dodatek 2 - Seznam zkratek 199 // Dodatek 3 - Výběr literatury k získání dalších informací 201
(OCoLC)53273187
cnb001192381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC