Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
NEZOBRAZOVAT
Praha : Karolinum, 1997
98 s.

ISBN 80-7066-551-3 (brož.)
Obsahuje úvod, rejstřík
Xerokopie
Bibliografie: s. 89 - 92
Lingvistika - metodologie - učebnice vysokošk.
000124753
Obsah // Úvod...,...5 // 1. Věda...7 // 1.1 Problém... 9 // 1.2 Metodologie...11 // 1.3 Teorie...14 // 1.31 Teorie obecné...14 // 1.32 Explanace a predikce...18 // 1.33 Klasifikace...22 // 1.34 Karl Popper... 24 // 1.35 Indukce a dedukce...25 // 1.4 Model...26 // 1.5 Systém...28 // 1.6 Definice... 30 // 2. Lingvistika... 33 // 2.1 Metodologie lingvistiky...33 // 2.11 Jazyková metoda...33 // 2.12 Jazyková data...37 // 2.13 Jazyková analýza...40 // 2.14 Jazyková klasifikace...50 // 2.2 Jazyková teorie...53 // 2.21 Pojetí jazyka...54 // 2.22 Lingvistické směry...54 // 2.23 Lingvistické modely...59 // 2.24 Metajazyk v lingvistice...60 // 2.3 Jazykový systém...63 // 2.4 Jazykový znak...66 // 3. Problémy a názory...71 // 3.1 Heuristická řešení problému (M. Bunge)...71 // 3.2 Filozofové o jazyku...75 // 4.1 První analytikovo desatero...80 // 4.2 Murphyho zákony(aneb když se věci nedaří)...81 // Bibliografie... 88 // Rejstřík...92 // 3 // REJSTŘÍK // Odkazy jsou na kapitoly a jejich části. // abdukce 1.2 abstrakce 1.32 adekvátnost modelu 1.4 adekvátnost teorie 1.31 agramatičnost 2.22 akt ilokuční 3.2 akt lokuční 3.2 akt perlokuční 3.2 aktualizátory 2.4 aktuální 2.4 akty mluvní 2.13, 3.2 algoritmus 2.13 alternanty 2.4 anafora 2.13 // analogie 1.32, 2.11, 2.13, 2.14, 2.4 // analogie v analýze 2.13 // analýza jazyková 2.13 // analýza komponenční 2.13 // analýza-kritéria 2.13 // analýza pragmatická 2.13 // analýza-předpoklady
2.13 // analýza sémantická 2.13 // analýza-typy 2.13 // anomálie 2.13, 2.14, 2.4 // atomismus logický 3.2 // Austin J. 3.2 // axiomatizace 1.5 // axiómy 1.1, 1.31, 1.6 // Bernstein ?. 2.3 // bezpříznakový 2.3, 2.4 // Bloomfield L. 2.22 // Bühler ?. 2.22 // Bunge M. 1, 1.1, 1.31, 1.4, 3 // cíl vědy 1 // context of discovery 1.31 context of justification 1.31 copula 1.6 // Coulmas F. 2.12, 2.21 cyklus empirický 1.32 cyklus empirický Popperův 1.34 cyklus výzkumný 3.1 členění aktuální 2.13 data 1.1, 1.31, 2.12 data jazyková 2.12, 2.13 data jazyková-povaha 2.12 dedukce 1.32, 1.35 definice 1.6, 2.2 definice deskriptívni 1.6 definice extenzionální 1.6 definice funkční 1.6 definice intenzionální 1.6 definice kruhem 1.6 definice nominální 1.6 definice operační 1.6, 2.13 definice ostenzívní 1.6 definice reálná 1.6 definice-typy 1.6 definice-vlastnosti 1.6 definiendum-definiens 1.6 deklarativní 2.11 dekódování-2.13 desambiguizace dat 2.13 desatero analytikovo 4.1 deskriptivismus 2.22 determinace 2.3 diachronie 2.11 dichotomie 1.2 discovery procedures 2.13 // 92 // distinkce 2.13 distribuce 2.3 // distribuce komplementární 2.3 distribuce prvků 2.13 dublety 2.4 důkaz 1.31, 2.2 evaluace 1.32, 2.13 exemplář znaku 2.4 experiment 1, 1.34 explanace 1.31, 1.32, 2.2 explanace-typy 1.32 explanandum-explanans 1.32 explicandum-explicans 1.32 explicitnost 2.22, 2.4 explikace 1.32, 2.2 extrapolace 1.2 // falzifikovatelnost teorie 1.34, 2.2 // fenotyp 2.4
// filozofie a jazyk 3.2 // filozofie analytická 3.2 // fonologie 2.11 // forma 2.22 // formalizace teorie 1.31 // formulace problému 3.1 // formule analytické 1 // formule syntetické 1 // funkce 1.32, 1.5, 2.13, 2.14, 2.2, 2.22, 2.4 // fuzzy logika 2.22 // generalizace 1.34, 2.13 // generalizace empirické 1.31 // glosematika 2.22 // gramatika 2.11 // gramatiky generativní 2.22 // gramatiky mentalistické 2.22 // Halliday M.A.K. 2.22 // heuristika řešení problémů 1.1, 3.1 // hierarchie 1.33, 2.14 // Hintikka J. 2.22 // Hjelmslev L. 2.22, 2.3 // hledisko 2.13 homeostáze 2.3 hra jazyková 2.21, 3.2 Humboldt A. 2.22 hypotéza 1.1, 1.31, 2.13, 3 hypotéza pracovní 1-31 hypotéza-typy 1.31 // Chomsky N. 2.11, 2.12, 2.22, 2.23, 3.2 // idealizace 2.12 // identifikace prvku 2.13 // identita 1.33 // identita přístupu 2.13 // identita prvku 2.13 // ikoniČnost 2.4 // implikace 1.32 // implikatura konverzační 2.13 indeterminace systému 2.22 indeterminovanost dat 2.12 indexálnost 2.4 indukce 1.32, 1.35 indukcionismus 1.34 inference 1.32, 2.11 inkluze 2.3 // instrumentalismus 1.34 intenze 2.14 interdependence 2.3 interpolace 1.2 interpretace 3.1 intuice 2.11, 2.12, 2.22 invariant 2.12 item-and-arrangement 2.23 item-and-process 2.23 Itkonen E. 2.11 izolace prvku 2.13 izomorfismus 1.32 Jakobson R. 2.22, 2.23 jazyk každodenní 3.2 jazyk objektový 1, 2.23 jazyk-pojetí 2.21 // jednota vědy 1 jednotky -émické 2.22 jednotky -etické 2.22 jednoznačnost 2.4 jevy 1 // jména
vlastní 3.2 // kalkul 2.13 // kauzalita 1.32 // klasifikace 1.33 2.13 // klasifikace formy 1.33 // klasifikace jazyková 2.14 // klasifikace-typy 2.14 // kód 2.13, 2.3 // kodifikace 2 // kódování 2.13 // kombinace 2.13, 2.3 // kompatibilita 2.3 // kompenzace 2.13 // kompetence komunikativní 2.22 // komponent syntagmatu 2.13, 2.3 // kompozičnost 2.13 // konstelace 2.3 // kontext 2.12, 2.13 // kontrast 2.13, 2.3 // kontrola řešení 3.1 // korelace 2.3 // korpus elektronický 2.12 korpus komputerový 2.11 kryptotyp 2.4 Kuhn Th. 1, 1.1 Labov V. 2.3 Lamb Ch. 2.22 langue 2.3, 2.4 lexikon 2.11 linearita 2.3 lingvistika 2 lingvistika-cíl 2 lingvistika deskriptivní 2 lingvistika normativní 2 // lingvistika-směry 2.22 lingvistika strukturní 2.21, 2.22 lingvistika tradiční 2.22 lingvistika transformačně-generativní 2.22 // logika v lingvistice 2.11 // matematika v lingvistice 2.11 // materiál analýzy 2.12 // materiál hybridní 2.13 // materiál jazykový-výběr 2.12 // Mathesius V. 2.22 // means-and-ends 2.23 // mentalismus 1, 2.11, 2.22 // metajazyk 1, 2.24, 2.13 // metoda analytická 1.2 // metoda hypoteticko-deduktivní 1.2, 1.34 // metoda jazyková 2.11 // metoda jazyková-složky 2.11 // metoda postupné aproximace 1.2 // metoda vědecká 1, 1.1 // metoda vědecká obecná 1.2 // metoda zkoušky a omylu 1.34 // metodologie 1.1, 1.2, 3 // metodologie lingvistiky 2.1 // metody formální 2.11 // mluvčí rodilý 2.12 // model 1.4 // model homomorfní 1.4 model izomorfní
1.4 model nominativní 1.4 model teoretický 1.4 model-typy 1.4 model v lingvistice 2.23 Montague R. 2.13, 2.22 Nagel E. 1.31 , // nahraditelnost 1.34 nomenklatura 2.21, 3.2 nominace jazyková 2.22 normativnost 2.22 // 94 // normy 1.2, 2.11 obzervace 1.32 obzervace dat 2.13 Occamova britva 1.31 onomaziologický 2.13 opakování postupu 1.34 operace paradigmatické 2.13 operace syntagmatické 2.13 operáciou alismus 1.34 opozice 2.13, 2.3 opozice neutralizovatelná 2.3 opozice-typy 2.3 organizace částí 1.5 osten ze 1.6 // otázky při řešení problému 3.1 // ověřování teorie 1.31 // paradigma 2.14, 2.4 // paradigma-typy 2.14 // paradigma vědecké 1, 1.2, 2.11 // paradigmatický 2.13 // paradigmatika 2.14 // parametry 2.22 // parole 2.3, 2.4 // performativnost 3.2 // Piaget J. 2.22 // Pike ?. 2.22 // pluralita pohledů 2.13 // podmínka-typy 1.32 // podobnost 1.32, 2.13 // podobnost rodinná 3.2 // pojmy primitivní 1.6 // pojmy primitivní sémantické 2.13 // politika jazyková 2.22 // polyfunkčnost 2.4 // polysémie 2.4 // popis 1, 1.6, 2, 3, 3.2 // Popper ?. 1.34, 1.5 // postup axiomaticko-deduktivní 2.22 // postup onomaziologický 2.13 // postup sémaziologický 2.13 potencialita 2.22, 2.3 pozitivismus logický 3.2 pozorování 1.34 pozorovatel a pozorované 1.1 pragmatika 2 pravda 1 // pravděpodobnost teorie 1.32 pravdivost teorie 1.31 pravidla 1, 1.2, 2.13, 3.2 pravidla odvozovací 1.31 pravidla rekurzívní 2.22 predikce 1, 1.31, 1.32, 2 preskriptivnost 2.22
presupozice 2.13 princip Gestalt 2.22, 2.3 princip holistický 2.3 princip metodologického redukcionismu // 1.2 // princip verifikace 1.34 principy vrozené 2.22 problémy 1, 1.1, 1.31, 2.13, 3 problémy empirické 1.1 problémy evaluativní 1.1 problémy konceptuálni 1.1 problémy metodologické 1.1 problémy nevědecké 1.1 problémy-řešení 3, 3.1 problémy strategické 1.1 problémy substantívni 1.1 procedurální 2.11 protiklady viz opozice prototypovost 2.2 prototypy 2.22 průnik 2.3 // průnik při klasifikaci 1.33 prvky relační 2.13 příčin a-důsledek 1.32 případy sporné 1.33 // 95 // přístup vědecký 1 příznakový 2.3, 2.4 pseudoproblém 1.1 psychologie v lingvistice 2.11 racionalita 1.2 redukcionismus 1.31 reference 2.4 regularizace dat 2.13 rekurzívnost 2.22 relace 2.3 reliabilita dat 2.12 reprezentace deklarativní 2.11 reprezentace procedurální 2.11 revoluce vědecká 1 rozdělení 1.33 Russell ?. 3.2 // Saussure F. de 2.21, 2.22, 2.3 scientismus 1 segmentace textu 2.13 selekce 2.13, 2.3 sémantika 2 // sémantika diskursu 2.13 sémantika lexikální 2.13 sémantika syntaktická 2.13 sémantika textová 2.13 sémaziologický 2.13 sémiotika 2.22, 2.4 sémioze 2.4 shody a rozdíly 2.13 schopnost jazyková 2.22 síla explanační 1.32 Skalička V. 2.3 škola kodaňská 2.22, 2.3 škola londýnská 2.22 škola pražská 2.22, 2.3 škola ženevská 2.22 smysl 2.13 sou výskyt 2.3 standard v klasifikaci 1.33 // standardizace dat 2.13 // stejnost 2.13
// struktura 1.5, 2.3 // Strukturalismus 2.21, 2.22 // substituce 2.13 // světy K. Poppera 1.34 // světy možné 2.22 // symboličnost 2.4 // Synergismus 2.3 // synchronie 2.11, 2.3 // Synkretismus 2.4 // synonymie 2.4 // syntagma 2.13, 2.4 // syntagmatický 2.13 // syntagmatika 2.13 // systém 1.5, 2.22 // systém an/izotropní 1.5 // systém axiomatický teoretický 1.5 // systém jazykový 2.3 // systém pojetí 2.3 // systém-typy 1.5 // systém znaků 2.22 // systematika 2.14 // systematizace 1.5 // taxon 1.33 // taxonomie 1.33 // taxonomie Linnéovská 1.33 // techniky 1.2 // teorie 1, 1.3, 1.31 // teorie jazyková 2.2 // teorie jazyková-cíl 2.2 // teorie-její složky 1.31 // teorie komplementární 1.31 // teorie operační 1.31 // teorie-podoba ideální 1.31 // teorie-přirozené-1.31 // teorie řízení a vázání 2.22 // teorie taxon orni cká 1.31 // teorie-typy 1.31 // 96 // teorie určitých popisů 3.2 teorie-vlastnosti 1.31, 1.34 termíny 2.23 // tertium comparationis 1.33 test komutace 2.3 testování 3.1 testování teorie 1.31 texty 2.12, 2.13 tradice latinská 2.22 transformace 2.13 trial and error 1.34 třída 1.33, 2.14 Trubeckoj N. 2.22 typ 2.4 // úhel pohledu 2.13 universalismus 2.22 univerzále 1.31 uspořádání 1.33, 1.5 vágnost dat 2.12 vágnost pojmů 1 váha 2.14 // valeurs-et-combinaisons 2.23 // validita faktů (dat) 1.1, 2.11 // variace 2.22, 2.3 // variace jazyková 2.12 // variace volná 2.3 // variantnost 2.4 // varianty 2.12 // vazba
zpětná 1.34 // věda 1 // věda-typy 1 // vědy aplikované 1 // vědy deduktivní 1 // vědy empirické 1 // vědy experimentální 1 vědy faktuální 1 vědy formální 1 vědy humanitní 1 vědy interdisciplinární 1 vědy přírodní 1 vědy sociální 1 vědy teoretické 1 verifikace teorie 1.31, 1.32 věta izolovaná 2.12 věty protokolární 3.2 virtuální 2.4 vyhodnocení řešení 3.1 výjimka 2.14 výskyt 2.4 vyvozování 1.32 vyvrácení teorie 1.34 význam 2.13 vztah dvojí 2.13 vztahy 2.13 // vztahy kontextové 2.13 Wittgenstein L. 2.21, 3.2 word-and-paradigm 2.23 základ věd deduktivní 1.34 zákon 1, 1.31 zákonitost 1.31 zákony Murphyho 4.2 zásady metodologie 1.2 znak-funkce 2.4 znak jazykový 2.4 znak-podstata 2.4 znak-užití 2.4 znalost 1.31 zobecnění 2.13

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC