Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Eurounion, 2001
364 s.

objednat
ISBN 80-7317-002-7 (brož.)
Obsahuje úvod
Právo rodinné - příručky
000124771
Obsah // Úvod...7 // KAPITOLA I // POJEM, PŘEDMĚT A PRAMENY RODINNÉHO PRÁVA...9 // KAPITOLA II // MANŽELSTVÍ... 12 // 1. Vznik manželství... 12 // 1.1. Znaky manželství... 12 // 1.2. Předpoklady uzavření manželství... 14 // 1.3. Formy manželství... 19 // 1.4. Neplatnost a neexistence manželství...26 // 2. Vztahy mezi manžely...34 // 2.1. Základní principy...34 // 2.2. Zastupování manželů navzájem...38 // 3. Zánik manželství a zrušení manželství rozvodem...39 // 3.1. Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého...39 // 3.2. Rozvod manželství...40 // 3.2.1. Sporný rozvod...41 // 3.2.2. Ztížený rozvod...43 // 3.2.3. Nesporný rozvod...45 // 3.2.4. Nezletilé děti a rozvod manželství...46 // 3.2.5. Rozvod manželství-procesní úprava...52 // 4. Majetkové vztahy mezi manžely - společné jmění // manželů (SJM)... 56 // 4.1. Vymezení SJM...56 // 4.2. Negativní kriteria předmětu SJM...58 // 4.3. Zdroje SJM...60 // 4.4. Modifikace SJM...61 // Obsah // 4 // v // 4.5. Správa SJM...62 // 4.6. Správa SJM a podnikání...63 // 4.7. Zánik SJM...65 // 4.8. Vypořádání SJM...67 // KAPITOLA III // VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI...69 // 1. Rodičovská zodpovědnost...69 // 2. Zásahy do rodičovské zodpovědnosti - výchovná opatření...73 // 2.1. Předběžná opatření...74 // 3. Určení rodičovství...75 // 3.1. Určování otcovství...75 // 3.2. Otcovství manžela matky...75 // 3.3. Otcovství určené souhlasným
prohlášením rodičů...76 // 3.4. Určení otcovství soudem v řízení o určení otcovství...77 // 3.5. Popření otcovství...78 // 3.6. Popření otcovství manžela matky ...78 // 3.7. Popření otcovství určeného na základě souhlasného prohlášení... 80 // 3.8. Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem...80 // KAPITOLA IV // NÁHRADNÍ VÝCHOVA...82 // 1. Osvojení...82 // 1.1. Právní následky osvojení pro oba typy...84 // 1.2. Zrušení osvojení...85 // 1.3. Osvojení nezrušitelné...85 // 2. Pěstounská péče...86 // 2.1. Pojem a charakteristika...86 // 2.2. Právní následky svěření dítěte do pěstounské péče...86 // 2.3. Problematika výživného a hmotného zabezpečení // v rámci pěstounské péče...88 // 2.4. Pěstounská péče vykonávaná v zařízeních // pro výkon pěstounské péče ...89 // 2.5. Zánik pěstounské péče...90 // 2.6. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče, // úkoly státních orgánů na tomto, úseku ...90 // 5 // Obsah // 3. Svěření dítěte do výchovy jiného občana...91 // 4. Poručenství... 93 // 5. Opatrovnictví...95 // 6. Ústavní výchova ...96 // KAPITOLA V // VYŽIVOVACÍ POVINNOST...98 // 1. Obecně o vyživovací povinnosti ...98 // 1.1. Právní úprava výživného ...99 // 1.2. Rozsah výživného... 100 // 1.3. Plnění vyživovací povinnosti... 103 // 1.4. Promlčení výživného... 104 // 2. Jednotlivé druhy vyživovací povinnosti...105 // 2.1. Vzájemná
vyživovací povinnost rodičů a dětí... 105 // 2.1.1. Vyživovací povinnost rodičů ? dětem... 105 // 2.1.2. Vyživovací povinnost dětí ? rodičům... 110 // 2.2. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými...111 // 2.3. Vyživovací povinnost mezi manžely... 113 // 2.4. Výživné rozvedeného manžela... 114 // 2.5. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů // neprovdané matce... 115 // PRÁVNÍ PŘEDPISY // Zákon č.94/1963 Sb., zákon o rodině... 121 // Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí... 150 // Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře // (vybraná ustanovení)... 186 // Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení)...231 // Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení // a o změně některých souvisejících zákonů...297 // Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte...329 // Vyhl. MZV č.33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného // v cizině...348 // Vyhl. MZV č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání // a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti...355

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC