Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:22x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2003
108 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-244-0717-5 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Bibliografie na s. 108
Určeno pro posluchače Filozofické fakulty Univerzity Palackého
Psychometrie - učebnice vysokošk.
000124903
Obsah // Úvod... 5 // 1 Měření v psychologii...7 // 2 Proměnné a typy proměnných... 8 // 3 Standardizace...9 // 3.1 Percentilové pořadí a jeho výpočet... 10 // 3.2 Transformace z-skórů... 11 // 3.3 Normální distribuce...13 // 3.4 Statistické ověření asymetrie... 15 // 3.5 Statistické ověření excesu...17 // 3.6 Ověření normální distribuce testem x2... 18 // 4 Neparametrické metody...20 // 4.1 Mc Nemarův test... 21 // 4.2 Cochranův Q-test... 23 // 4.3 Mann-Whitneyův U-test...25 // 4.4 Friedmannova analýza rozptylu pro k závislé výběry ... 28 // 4.5 Kruskal-Wallisova analýza rozptylu při jednoduchém třídění...30 // 4.6 Míry těsnosti vztahu mezi kvalitativními znaky...33 // 4.6.1 Koeficient kontingence K...33 // 4.6.2 Koeficient asociace pro čtyřpolní tabulku...35 // 4.6.3 Fisherův test pro tabulku 2x2 s malými četnostmi...36 // 4.7 Test symetrie podle Browkera...39 // 4.8 Wilcoxon-Whitneyův test... 41 // 4.9 Mediánový test...42 // 4.10 Významnost rozdílů podle Lorda...43 // 4.11 Kendallův koeficient konkordance...45 // 5 Závislosti mezi více než dvěma znaky...47 // 5.1 Parciální korelace...47 // 5.2 Mnohonásobná korelace...47 // 5.3 Regresní analýza... 49 // 3 // 5.4 Mnohonásobná regrese...51 // 6 Analýza rozptylu... 55 // 6.1 Jednoduchá analýza rozptylu... 55 // 6.2 Duncanův test... 56 // 6.3 Bartlettův test homogenity rozptylů...63 // 6.4 Analýza rozptylu při dvojném třídění...64 // 7 Faktorová
analýza... 67 // 7.1 Metody faktorové analýzy... 70 // 8 Testová reliabilita...74 // 8.1 Způsoby určení reliability... 75 // 8.1.1 Metoda testového opakování (test-retest)... 75 // 8.1.2 Paralelní testová metoda... 76 // 8.1.3 Metoda testového půlení (split-half metoda)...78 // 8.2 Analýza vnitřní konzistence...83 // 8.3 Kuder-Richardsonova rovnice KR-20...85 // 8.4 Koeficient testové homogenity...87 // 8.5 Faktory ovlivňující odhad reliability...88 // 9 Testová validita...89 // 9.1 Obsahová validita...90 // 9.2 Empirická validita...91 // 9.3 Konstruktová validita... 92 // 10 Psychologické škálování a měření postojů... 93 // 10.1 Metoda sumovaných odhadů...93 // 10.2 Metoda sémantické diferenciace... 95 // 10.2.1 Analýza dat sémantického diferenciálu...96 // Statistické tabulky... 99 // Literatura...108 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC