Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:13x 
BK
2., přepracované vyd.
Praha : Informatorium, 1999
169 s. : il.

objednat
ISBN 80-86073-52-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, předmluvu, úvod,
Bibliografie: s. 169
Ekologie - učebnice středošk.
000124913
Obsah // i // 1.1 // 1.2 1.2.1 1.2.2 // 1.2.3 // 1.2.4 // 1.2.5 // 1.2.6 // 1.3 // 1.3.1 // 1.3.2 // 1.3.3 // 1.3.4 // 1.4 // 1.4.1 // 1.4.2 // 1.4.3 // 1.5 // 1.5.1 // 1.5.2 // 1.5.3 // 1.5.4 // 1.5.5 // 1.6 // 1.6.1 // 1.6.2 // 1.6.3 // 1.6.4 // 1.6.5 // 1.6.6 // PŘEDMLUVA ÚVODEM.. . // ZÁKLADY EKOLOGIE... 13 // Historie ekologie... 13 // Organismus a prostředí... 13 // Život a jeho vlastnosti... 13 // Autotrofní a heterotrofní organismy... 14 // Přizpůsobení (adaptace)... 14 // Přírodní výběr, domestikace a genetické inženýrství... 15 // Snášenlivost (tolerance)... 16 // Konvergence a divergence... 18 // Otázky... 19 // Podmínky života v přírodě... 19 // Abiotické vlivy... 19 // Biotické vlivy... 23 // Vliv času... 24 // Životní podmínky a ekologická nika... 24 // Otázky... 26 // Zdroje energie a látek v přírodě... 26 // Energie... 26 // Látky... 27 // Koloběh látek v přírodě... 27 // Otázky... 35 // Jedinec, druh, populace - vztahy mezi jedinci a druhy... 36 // Jedinec v přírodě... 36 // Druh... 36 // Populace organismů... 36 // Lov, sběr, úroda a výtěžek... 40 // Vztahy mezi organismy... 40 // Otázky... 43 // Společenstva a ekosystémy... 43 // Společenstvo... 44 // Potravní vztahy ve společenstvu... 45 // Ekosystém... 50 // Vývoj společenstev a ekosystémů (sukcese)... 50 // Hlavní ekosystémy Země - biomy... 51 // Stabilita společenstev a ekosystémů... 55 // 5 // 1.6.7 Krajinná ekologie... // Otázky
... // 1.7 Ekologie jako vědecká i užitá disciplína... // 1.7.1 Ostrovní ekologie... // 1.7.2 Invázni ekologie... // 1.7.3 Paleoekologie... // 1.7.4 Využití poznatků ekologie v praxi... // Otázky ... // 2 NAUKA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ... // 2.1 Základní pojmy... // 2.2 Vznik a vývoj lidské civilizace... // 2.2.1 Vývoj člověka... // 2.2.2 Vliv činnosti člověka na prostředí... // 2.2.3 Změny ve společnosti... // Otázky... // 2.3 Růst lidské populace... // 2.3.1 Rozšíření člověka na Zemi... // 2.3.2 Exponenciální růst... // 2.3.3 Hlavní faktory růstu počtu obyvatel... // 2.3.4 Demografická revoluce... // Otázky... // 2.4 Ochrana biologické rozmanitosti Země... // 2.4.1 Počet druhů na Zemi... // 2.4.2 Vznik nových druhů (speciace)... // 2.4.3 Zánik druhů (extinkce)... // 2.4.4 Význam organismů pro člověka... // 2.4.5 Ochrana přírody... // Otázky... • • // 2.5 Ovzduší a klima... // 2.5.1 Složení atmosféry... // 2.5.2 Skleníkový jev... // 2.5.3 Ozonová vrstva... • • ¦ // 2.5.4 Změny klimatu a poškozování ozonové vrstvy způsobené činností // člověka ... // 2.5.5 Znečištění ovzduší... // Otázky ... // 2.6 Využíváni a znečišťování vody... // 2.6.1 Charakteristika vody... // 2.6.2 Využitelné množství vody... // 2.6.3 Počet obyvatel a dostatek vody... // 2.6.4 Znečištění vody... // Otázky ... // 2.7 Využívání půdy a produkce potravin... // 2.7.1 Složení půdy... // 2.7.2 Plocha
půdy na Zemi... ... // 2.7.3 Změna struktury půdy a její poškozování... // 2.7.4 Ochrana půdy... // 56 // 58 // 58 // 58 // 59 // 59 // 60 // 62 // 63 // 63 // 64 // 64 // 65 // 69 // ’’O // /0 // 70 // 71 // 72 // 73 // 76 // 77 // 77 // 78 // 79 // 81 // 83 // 84 // 84 // 84 // 85 // 87 // 89 // 91 // 96 // 97 // 97 // 98 // 99 // 101 // 107 // 108 // 108 // 109 // 109 // 114 // 6 // 2.7.5 Půda a produkce potravin...115 // Otázky...117 // 2.8 Energie, látky a odpady...117 // 2.8.1 Energie a její využiti...117 // 2.8.2 Zdroje energie...118 // 2.8.3 Prostředí a hmota...124 // 2.8.4 Odpady...126 // Otázky...132 // 2.9 Zdraví lidí a životní prostředí...133 // 2.9.1 Přirozená a civilizační rizika...133 // 2.9.2 Vlivy prostředí ovlivňující zdraví...134 // 2.9.3 Ücinky vlivů prostředí působící na zdraví...137 // 2.9.4 Vztah dávky škodliviny a jejího účinku...139 // 2.9.5 Dobrovolná a vynucená zdravotní rizika...141 // Otázky...142 // 2.10 Lidská společnost a prostředí...142 // 2. ’0.1 Ekonomický rozvoj a zachování přírody...143 // 2.1Ü.2 Rozdíly mezi bohatými a chudými státy...143 // 2.10.3 Udržitelný rozvoj společnosti...144 // 2.10.4 Nástroje společnosti ? ochraně prostředí...146 // Otázky...147 // 3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY...148 // 3.1 Charakteristika území...148 // 3.1.1 Klima...148 // 3.1.2 Obyvatelstvo...148 // 3.1.3 Výroba...149 // 3.1.4 Doprava...151 // 3.2 Znečištění složek
prostředí...153 // 3.2.1 Ovzduší...153 // 3.2.2 Voda...156 // 3.2.3 Horninové prostředí a půda...159 // 3.2.4 Lesy...160 // 3.2.5 Odpady...161 // 3.3 Ochrana přírody a krajiny...161 // 3.3.1 Historie a současný stav... 161 // 3.3.2 Problémy ochrany přírody v České republice...163 // 3.4 Hodnoceni ochrany životního prostředí a výhledy do budoucna...164 // 3.4.1 Příčiny zlepšování a zhoršování stavu životního prostředí...164 // 3.4.2 Financováni ochrany životního prostředí...165 // Otázky...165 // 3.5 Přehled důležitých zákonů a některých dalších obecně závazných předpisů // na ochranu životního prostředí v ČR...166 // POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA...169 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC