Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
3., aktualizované vyd.
Praha : Informatorium, 2004
203 s. : il.

objednat
ISBN 80-7333-024-5 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, předmluvu, úvod
Bibliografie: s. 202-203
Ekologie - učebnice středošk.
000124914
OBSAH // Předmluva ...9 // Úvodem ... 11 // 1 Základy ekologie ... 14 // 1.1 Historie ekologie ... 14 // 1.2 Organismus a prostředí ... 14 // 1.2.1 Život a jeho vlastnosti ... 14 // 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy ... 15 // 1.2.3 Přizpůsobení (adaptace) ... 15 // 1.2.4 Přírodní výběr, domestikace a genetické inženýrství ... 17 // 1.2.5 Snášenlivost (tolerance) ... 18 // 1.2.6 Konvergence a divergence ... 19 // Kontrolní otázky ... 20 // 1.3 Podmínky života v přírodě ... // 1.3.1 Abiotické vlivy ... // 1.3.2 Biotické vlivy ... // 1.3.3 Vliv času ... // 1.3.4 Životní podmínky a ekologická nika // 1.3.5 Disturbance a stres ... // 1.3.6 Životní strategie ... // Kontrolní otázky’ ... // mr // 21 // 21 // 26 // 26 // 27 // 30 // 30 // 31 // 1.4 Zdroje energie a látek v přírodě ... 31 // 1.4.1 Energie ... 31 // 1.4.2 Látky ... 32 // 1.4.3 Koloběh látek v přírodě ... 32 // Kontrolní otázky ...42 // 1.5 Jedinec, druh, populace - vztahy mezi jedinci a druhy ...42 // 1.5.1 Jedinec v přírodě ...42 // 1.5.2 Druh ...43 // 1.5.3 Populace organismů ...43 // 5 // 1.5.4 Lov, sběr, úroda a výtěžek ...47 // 1.5.5 Vztahy mezi organismy ...48 // Kontrolní otázky’ ...51 // 1.6 Společenstva a ekosystémy ...51 // 1.6.1 Společenstvo ...52 // 1.6.2 Potravní vztahy ve společenstvu ...54 // 1.6.3 Ekosystém ...59 // 1.6.4 Vývoj společenstev a ekosystémů (sukcese) ...59 // 1.6.5 Hlavní ekosystémy Země (biomy) ...62
1.6.6 Stabilita společenstev a ekosystémů ...64 // Kontrolní otázky ...66 // 1.7 Ekologie jako vědecká i užitá disciplína ...66 // 1.7.1 Krajinná ekologie ...66 // 1.7.2 Ostrovní ekologie ...68 // 1.7.3 Invázni ekologie ...69 // 1.7.4 Paleoekologie ...70 // 1.7.5 Využití poznatků ekologie v praxi ...70 // Kontrolní otázky’ ...73 // 2 Nauka o životním prostředí ...74 // 2.1 Základní pojmy ...74 // 2.2 Vznik a vývoj lidské civilizace ...75 // 2.2.1 Vývoj člověka ...75 // 2.2.2 Vliv činnosti člověka na prostředí ...77 // 2.2.3 Změny ve společnosti ...81 // Kontrolní otázky’ ...82 // 2.3 Růst lidské populace ...82 // 2.3.1 Rozšíření člověka na Zemi ...82 // 2.3.2 Exponenciální růst ...83 // 2.3.3 Hlavní faktory růstu počtu obyvatel ...85 // 2.3.4 Demografická revoluce ...86 // Kontrolní otázky ...89 // 2.4 Ochrana biologické rozmanitosti Země ...90 // 2.4.1 Počet druhů na Zemi ...90 // 2.4.2 Vznik nových druhů (speciace) ...92 // 2.4.3 Zánik druhů (extinkce) ...92 // 2.4.4 Význam organismů pro člověka ...95 // 6 // 2.4.5 Ochrana prírody ...97 // Kontrolní otázky ...98 // 2.5 Ovzduší a klíma ...99 // 2.5.1 Složení atmosféry ...99 // 2.5.2 Skleníkový jev ... 100 // 2.5.3 Ozonová vrstva ... 102 // 2.5.4 Změny klimatu a poškozování ozonové vrstvy // způsobené činností člověka ... 104 // 2.5.5 Znečištění ovzduší ... 106 // Kontrolní otázky ... 112 // 2.6 Využívání a znečišťování
vody ... 113 // 2.6.1 Charakteristika vody ... 113 // 2.6.2 Využitelné množství vody ... 114 // 2.6.3 Počet obyvatel a dostatek vody ... 115 // 2.6.4 Znečištění vody ... 116 // Kontrolní otázky’ ... 124 // 2.7 Využívání půdy a produkce potravin ... 124 // 2.7.1 Složení půdy ... 124 // 2.7.2 Plocha půdy na Zemi ... 125 // 2.7.3 Změna struktury půdy a její poškozování ... 127 // 2.7.4 Ochrana půdy ... 132 // 2.7.5 Půda a produkce potravin ... 132 // Kontrolní otázky’ ... 135 // 2.8 Energie, suroviny a odpady ... 135 // 2.8.1 Energie a její využití ... 135 // 2.8.2 Zdroje energie ... 137 // 2.8.3 Prostředí a hmota ... 143 // 2.8.4 Odpady ... 146 // Kontrolní otázky’ ... 153 // 2.9 Zdraví lidí a životní prostředí ... 154 // 2.9.1 Přirozená a civilizační rizika ... 154 // 2.9.2 Vlivy prostředí ovlivňující zdraví ... 156 // 2.9.3 Účinky vlivů prostředí na zdraví ... 158 // 2.9.4 Vztah dávky škodliviny a jejího účinku ... 160 // 2.9.5 Dobrovolná a vynucená zdravotní rizika ... 163 // Kontrolní otázky ... 164 // 7 // 2.10 Lidská společnost a prostředí ... 165 // 2.10.1 Ekonomieký rozvoj a zachování přírody ... 165 // 2.10.2 Rozdíly mezi bohatými a chudými státy ... 166 // 2.10.3 Udržitelný rozvoj společnosti ... 167 // 2.10.4 Nástroje společnosti ? ochraně prostředí ... 169 // Kontrolní otázky’ ... 171 // 3 // 3.1 // 3.1.1 // 3.1.2 // 3.1.3 // 3.1.4 // 3.2 // 3.2.1 // 3.2.2 // 3.2.3
3.2.4 // 3.2.5 // 3.3 // 3.3.1 // 3.3.2 // 3.4 // 3.4.1 // 3.4.2 // 3.5 // 3.6 // Životní prostředí České republiky // Charakteristika území ... // Klima ... // Obyvatelstvo ... // Výroba ... // Doprava ... // Znečištění jednotlivých složek prostředí . . // Ovzduší ... // Voda ... // Horninové prostředí a půda ... // Lesy ... // Odpady ... // Ochrana přírody a krajiny ... // Historie a současný stav ... // Problémy ochrany přírody v České republice // Hodnocení ochrany životního prostředí v minulosti // a výhledy do budoucna ... // Příčiny zlepšování a zhoršování stavu životního prostředí // Financování ochrany životního prostředí ... // Kontrolní otázky’ ... // • • • • // 172 // 172 // 172 // 173 173 175 // 177 // 177 // 182 // 185 // 187 // 188 // 189 // 189 // 191 // 193 // 193 // 193 // 195 // Přehled důležitých zákonů a některých dalších obecně // závazných předpisů na ochranu životního prostředí v ČR ... 195 // Přehled vybraných internetových adres ...200 // Literátu ra // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC