Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Dotisk
Praha : Karolinum, 2002
218 s.

objednat
ISBN 80-7184-786-0 (brož.)
Biomedicínská statistika ; [vol.] 1
Rejstřík
Bibliografie na s. 213-214
Statistika - biomedicína - učebnice vysokošk.
000124958
Předmluva 7 // 1 Úvod do statistické metodologie 9 // 1.1 Obsah a význam statistiky 10 // 1.2 Populace a výběr 12 // 1.3 Výběrová šetření 16 // 2 Statistika v biomedicínském výzkumu 21 // 2.1 Obecné schéma výzkumného projektu 22 // 2.2 Plánování a návrh výzkumného projektu 23 // 2.3 Sběr a zpracování dat 25 // 2.4 Analýza, interpretace a prezentace výsledků 28 // 2.5 Publikace výsledků výzkumu 36 // 3 Základy teorie pravděpodobnosti 41 // 3.1 Pravděpodobnost a relativní četnost 42 // 3.2 Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi 44 // 3.3 Bayesův vzorec 50 // 3.4 ROC křivka 56 // 3.5 Šance, pravděpodobnost a věrohodnost 59 // 4 Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti 61 // 4.1 Diskrétní a spojitá náhodná veličina 62 // 4.2 Normální rozdělení 66 // 4.3 Binomické rozdělení 72 // 4.4 Poissonovo rozdělení 75 // 5 Výběr a popisné statistiky 77 // 5.1 Výběrové rozdělení 78 // 5.2 Míry polohy 79 // 5.2.1 Průměr 79 // 5.2.2 Modus 81 // 5.2.3 Medián 82 // 5.2.4 Geometrický průměr 83 // 5.3 Míry variability 84 // 5.3.1 Rozpětí 85 // 5.3.2 Rozptyl, směrodatná odchylka a variační // koeficient 85 // 5.3.3 Kvantily, kvartily, decily a percentily 89 // 6 Odhady populačních průměrů a pravděpodobností 95 // 6.1 Rozdělení výběrového průměru 96 // 6.2 Intervaly spolehlivosti 99 // 6.2.1 Intervalový odhad průměru 99 // 6.2.2 Intervalový odhad populační pravděpodobnosti 103 // 6.3 Rozsah výběru 105 //
7 Testování hypotéz 107 // 7.1 Nulová a alternativní hypotéza 108 // 7.2 Statistická vs. klinická významnost 112 // 7.3 Chyba I. a II. druhu a síla testu 113 // 7.4 Testování hypotéz o průměru pro jeden výběr 115 // 8 Porovnání dvou skupin 121 // 8.1 Nezávislé výběry 122 // 8.1.1 Porovnání průměrů 122 // 8.1.2 Interval spolehlivosti pro rozdíl mezi // dvěma průměry 129 // 8.1.3 Porovnání populačních pravděpodobností 132 // 8.2 Párová pozorování 135 // 8.2.1 Rozdíl průměrů 136 // g Neparametrické metody 141 // 9.1 Základní pojmy 142 // 9.2 Kvantilový, mediánový a znaménkový test 143 // 9.3 Wilcoxonúv párový test 147 // 9.4 Mannův-Whitneyův test 149 // 10 Analýza kategoriálních dat 153 // 10.1 x2 test dobré shody 154 // 10.2 Kontingenční tabulky 158 // 10.2.1 Test hypotézy o shodnosti struktury 159 // 10.2.2 Test hypotézy o nezávislosti 163 // 10.2.3 Test hypotézy o symetrii 165 // 11 Měření závislosti 169 // 11.1 Obecné principy 170 // 11.2 Lineární regrese a korelace 171 // 11.3 Závislost kvalitativních znaků, Spearmanův korelační koeficient 184 // 12 Analýza rozptylu 187 // 12.1 Porovnání průměrů pro tři a více skupin 188 // 12.2 Ověřování předpokladů modelu 194 // 12.3 Mnohonásobná porovnávání 196 // 12.4 Obecné poznámky k analýze rozptylu 199 // A Statistické tabulky 203 // A.l Kvantily standardizovaného normálního rozdělení N(0,1) 204 // A.2 Distribuční funkce standardizovaného normálního rozdělení N(0,1) 204 // A.3 Kvantily (df) Studentova t rozdělení 205 // A.4 Kvantily tl-Q(df) Studentova t rozdělení 206 // A.5 Kvantily Xi-a rozdělení \2 207 // A.6 95% kvantily F rozdělení 208 // A.7 Kritické hodnoty párového Wilcoxonova testu . 209 // A.8 5% kritické hodnoty Mannova-Whitneyova testu 210 // A.9 1% kritické hodnoty Mannova-Whitneyova testu 211 // A.10 Kritické hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu 212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC