Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2003
177 s. : il.

objednat
ISBN 80-210-3146-8 (brož.)
Obsahuje nákresy, tabulky, bibliografické odkazy, úvod
Hydrogeologie - učebnice vysokošk.
000124980
Obsah // strana // 1. Úvod 1 // 2. Základní pojmy 2 // 3. Proudění v pórovém prostředí 4 // 3.1. Koncept potenciálu a hydraulické výšky 4 // 3.1.1. Mechanická energie a Bernoulliho rovnice 4 // 3.1.2. Hydraulická výška a hydraulický potenciál 5 // 3.1.3. Výpočet hydraulického gradientu 6 // 3.2. Darcyho zákon 7 // 3.2.1. Darcyho experiment 7 // 3.2.2. Podmínky platnosti Darcyho zákon g // 3.2.3. Specifický průtok a rychlost proudění 9 // Literatura ke kapitole 3. \\ o // 4. Vlastnosti zvodněných formací 11 // 4.1. Pórovitost geologických materiálů 11 // 4.1.1. Definice pórovitosti j j // 4.1.2. Pórovitost sedimentů j2 // 4.1.3. Pórovitost sedimentárních hornin I3 // 4.1.4. Pórovitost plutonických a metamorfhích hornin 13 // 4.1.5. Pórovitost vulkanických hornin I4 // 4.1.6. Drenážní pórovitost a retenční kapacita 14 // 4.1.7. Reprezentativní elementární objem (REV) I5 // 4.2. Propustnost geologických materiálů 16 // 4.2.1. Hydraulická vodivost a koeficient propustnosti 16 // 4.2.2. Faktory ovlivňující propustnost 16 // 4.2.3. Určování hydraulické vodivosti za použití propustoměrů 17 // 4.2.4. Určování hydraulické vodivosti z granulometrie za použití empirických vzorců 19 // 4.3. Zvodněné formace 20 // 4.3.1. Typy zvodněných formací 20 // 4.3.2. Hydraulické charakteristiky zvodněných formací 21 // 4.3.3. Pružná zásobnost a objemové změny ve zvodních 23 // 4.3.4. Homogenita a izotropie
24 // 4.4. Distribuce půdní vody a proudění v nenasycené zóně 27 // 4.4.1. Zonálnost půdní vody 27 // 4.4.2. Kapilární třáseň a kapilární tlak 27 // 4.4.3. Kapilární křivky a křivky hydraulická vodivost-vlhkost 28 // 4.4.4. Proudění v nenasycené zóně 31 // 4.4.5. Terénní měření parametrů v nenasycené zóně 32 // 4.4.6. Kapilární bariéry 33 // Literatura ke kapitole 4. 35 // 5. Regionální proudění podzemní vody 36 // 5.1. Základní rovnice proudění 36 // 5.1.1. Napjatá zvodeň 36 // 5.1.2. Volná zvodeň 39 // 5.1.3. Okrajové podmínky 39 // 5.2. Proudové sítě 40 // 5.2.1. Grafické řešení 40 // 5.2.2. Refrakce proudnic 41 // 5.3. Řešení rovnic ustáleného proudění v 1-D 42 // 5.3.1. Napjatá zvodeň 43 // 5.3.2. Volná zvodeň 43 // 5.4. Regionální proudění 47 // 5.4.1. Ustálené proudění u volné zvodně 48 // 5.4.2. Ustálené proudění u napjaté zvodně 49 // 5.4.3. Neustálené proudění 50 // 5.4.4. Prameny a interakce s povrchovou vodou 51 // Literatura ke kapitole 5. 54 // 6. Základní pojmy z hydrologie 55 // 6.1. Hydrologická bilance 55 // 6.2. Srážky 56 // 6.3. Evapotranspirace 57 // 6.4. Infiltrace 59 // 6.5. Měření průtoku 61 // 6.6. Interpretace hydrogramu 63 // Literatura ke kapitole 6. 66 // 7. Hydraulika vrtů 67 // 7.1. Radiální prouděni 67 // 7.2. Čerpací zkoušky při ustáleném režimu 67 // 7.2.1. Volná zvodeň 67 // 7.2.2. Napjatá zvodeň 69 // 7.3. Čerpací zkoušky při
neustáleném režimu 71 // 7.3.1. Theisova metoda 71 // 7.3.2. Semilogaritmická Jacobova metoda 74 // 7.3.3. Metoda snížení-vzdálenost 77 // 7.3.4. Stoupací zkoušky 77 // 7.4. Proudění k vrtu s přetékáním 78 // 7.5. Neustálené proudění u volné zvodně 81 // 7.6. Vliv okrajových podmínek 84 // 7.7. Zkoušky s jednorázovým odběrem a nálevem 86 // Literatura ke kapitole 7. 89 // 8. Základy hydrogeochemie 90 // 8.1. Úvod 90 // 8.2. Základní pojmy z termodynamiky 90 // 8.3. Základní pojmy z kinetiky 97 // 8.4. Oxidačně-redukční (redoxní) reakce 101 // 8.5. Adsorpce 105 // 8.5.1. Principy adsorpce anorganických látek 105 // 8.5.2. Popis adsorpce 109 // 8.5.3. Adsorpce organických látek 112 // 8.6. Rovnováhy v přírodních systémech 113 // 8.6.1. Procesy v půdní zóně 113 // 8.6.2. Rozpouštění karbonátových minerálů 115 // 8.6.3. Rovnováhy se silikátovými minerály 118 // 8.7. Regionální geochemický průzkum 121 // 8.7.1. Formování chemismu vod 121 // 8.7.2. Grafická interpretace dat 122 // 8.8. Vzorkování 123 // Literatura ke kapitole 8. 125 // 9. Transportní procesy 127 // 9.1. Úloha transportních procesů 127 // 9.2. Difuse 127 // 9.3. Advekce 128 // 9.4. Disperze 129 // 9.5. Adsorpce a retardace 130 // 9.6. Rozpad 131 // 9.7. Rovnice transportu 132

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC